LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Magistraţii care poseda titlul ştiinţific de lt; lt;doctor în drept gt; gt; sau lt; lt;doctor docent în drept gt; gt; beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat."3. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, magistraţii şi personalul de specialitate, salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de un premiu anual egal cu indemnizaţia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea."4. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi de drepturile stabilite în mod expres pentru aceştia prin alte acte normative speciale."5. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie vor emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."6. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor Curţii Supreme de Justiţie."7. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 45^1, cu următorul cuprins:"Art. 45^1. - Ministrul justiţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 347.--------------