LEGE nr. 354 din 10 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003



    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Derularea operaţiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri şi contracte economice, a căror încheiere este guvernata de următoarele principii: a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creştere a preţului de cumpărare; b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cat şi pentru economia României; c) dezvoltarea - propunerile trebuie să induca o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi; d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziţie prevăzute la art. 5; e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligaţia compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizica sau juridică desemnată de contractant."2. Literele b)-e) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apărare, în special; c) creşterea aportului de valuta atât prin exportul produselor de apărare, cat şi al altor produse şi servicii ale economiei româneşti sau prin investiţii de capital străin; d) obţinerea de tehnologie moderna; e) crearea de noi oportunitati de afaceri şi promovarea investiţiilor şi a colaborării în activitatea de cercetare ştiinţifică;"3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) operaţiuni compensatorii - un set de compensaţii economice utilizate în practica comercială internationala sub denumirea de offset, ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:- producţia sub licenta - producţia de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnica de la contractant către agenţi economici români;- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părţi sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie, cu sau fără licenta de producţie acordată de către contractant;- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligaţiei compensatorii sa cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţa tehnica sau alte activităţi de transfer tehnologic, care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivitatii pieselor de schimb şi a componentelor; c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţie;- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant şi un agent economic român la o valoare echivalenta;- cumpărările în avans - forma a operaţiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpara produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziţie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorităţii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziţie;- asistenţa în marketing - activităţi de sprijinire a agenţilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţa financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionata, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţa pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţa pentru întreprinderi mici şi mijlocii; d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5; e) contractant - orice ofertant care poate fi persoana juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare; f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituţie publică, de interes naţional sau local, astfel cum este definită în legislaţia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie; g) Agenţia de compensare pentru achiziţii de tehnica specială, denumita în continuare Agenţia - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii; h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia de compensare; i) tranzacţie prin compensare - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic român, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei de compensare; j) obligaţie de compensare - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie; k) valoarea obligaţiei de compensare - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; aceasta valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie de compensare la valoarea contractului de achiziţie; l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operaţiunilor compensatorii, mai puţin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate de contractant şi, dacă este cazul, de o parte eligibilă, şi profiturile şi beneficiile distribuite contractantului şi transferate în afară tarii; m) valoarea tranzacţiei prin compensare - valoarea unei tranzacţii individuale prin compensare, avizată de Agenţie şi calculată ca valoare adăugată local de o tranzacţie prin compensare, înmulţită cu multiplicatorul de compensare; n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanţa majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului; o) credit de compensare - partea din valoarea obligaţiei de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect; p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilită prin programul de compensare; r) contul contractantului - înregistrarea facuta de Agenţie a stadiului în care se afla îndeplinirea obligaţiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea şi înregistrarea creditului curent."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare rezultate din contractul de achiziţie din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 5 milioane euro."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Valoarea obligaţiei de compensare trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie. (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părţilor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificări ale valorii contractului de achiziţie. (4) Valoarea obligaţiei de compensare se exprima în moneda stabilită prin contractul de achiziţie. (5) Pentru achiziţii, în caz de urgenta sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligaţiei de compensare."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fără să depăşească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie."7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia este finanţată de la bugetul de stat pe o perioadă de un an de la începerea activităţii. După expirarea acestui termen, finanţarea Agenţiei se asigura din venituri extrabugetare, conform hotărârii Guvernului de înfiinţare a acesteia."8. Litera a) a alineatului (2) al articolului 8 se abroga.9. Literele b), d)-i), k), l) şi n) ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea următorul cuprins:"b) supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei prioritatilor de dezvoltare a României;............................................................... d) urmărirea tranzacţiilor unde pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii; e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate; f) colaborarea cu autorităţile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii; g) analizarea şi supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii şi a documentelor-cadru (acordul-cadru de compensare şi planul de afaceri); h) asigurarea de asistenţa potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunitati pentru executarea obligaţiilor de compensare; i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;.............................................................. k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare şi prezentarea de propuneri Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în vederea luării unei decizii; l) notificarea îndeplinirii obligaţiilor de compensare de către contractant;............................................................. n) elaborarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii, pe care o supune aprobării Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);"10. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."11. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Comisia guvernamentală pentru compensarea achiziţiilor de tehnica specială, denumita în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, şi este alcătuită din: ministrul economiei şi comerţului, în calitate de preşedinte, ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul afacerilor externe, în calitate de membri."12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Membrii Comisiei pot dispune, în condiţiile legii, mandatarea specială a altor persoane, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din calitatea de membru."13. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(4) Principalele atribuţii ale Comisiei sunt următoarele: a) aprobarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii; b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operaţiunile compensatorii, şi a multiplicatorilor de compensare propuşi de Agenţie; c) aprobarea acordului-cadru de compensare şi a planului de afaceri; d) luarea de decizii în privinta includerii în programul de compensare a tranzacţiei prin compensare şi aprobarea valorii acesteia; e) certificarea încheierii tranzacţiilor prin compensare şi, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenţie; f) aprobarea raportului anual al Agenţiei; g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor de compensare şi prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului."14. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Procedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri şi de executare a obligaţiei de compensare"15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În baza strategiei de dezvoltare economică şi a politicii industriale şi de export a României, Comisia, la propunerea Agenţiei, stabileşte domeniile care beneficiază prioritar de derularea operaţiunilor compensatorii."16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agenţia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operaţiunilor compensatorii."17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în anunţul de intenţie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, să facă menţiunea necesităţii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenţiei intenţia de a realiza achiziţii care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, candidaţii sau ofertanţii contacteaza Agenţia pentru o corecta informare asupra condiţiilor şi procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare şi executarea obligaţiilor de compensare."19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare, de care Agenţia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare."20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă notifica participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie, care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să cuprindă o clauza de compensare, despre aceasta obligaţie. (2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziţie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoaşterea obligaţiei de a derula operaţiuni compensatorii şi nu poate refuza îndeplinirea acestei obligaţii."21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În contractul de achiziţie se menţionează expres obligaţia contractantului de a executa operaţiuni compensatorii."22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Ofertele depuse de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie trebuie să conţină următoarele informaţii cu privire la operaţiunile compensatorii: a) informaţii cu privire la experienta contractantului referitoare la operaţiuni compensatorii; b) declaraţie privind acceptarea obligaţiei de compensare şi a penalitatilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul neîndeplinirii obligaţiilor; c) tipurile de operaţiuni compensatorii ce vor fi utilizate; d) alte informaţii pe care contractantul le considera utile."23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Obligaţia de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziţie."24. La capitolul III, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:"Semnarea acordului-cadru de compensare"25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semnează acordul-cadru de compensare, prin care îşi recunoaşte obligaţia de a executa operaţiuni compensatorii şi prevederile generale ale acestei obligaţii. (2) Acordul-cadru de compensare se aproba de Comisie şi se semnează de către contractant şi de Agenţie. (3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directa sau indirecta, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de buna execuţie a contractului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalitatilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi alte informaţii pe care contractantul le considera utile."26. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) După semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaborează planul de afaceri, având la baza prevederile acordului-cadru de compensare. (2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea şi funcţionarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare................................................................ (4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenţie, în vederea avizării de către aceasta şi a aprobării de către Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare."27. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării acestuia. (4) Întârzierile în executarea obligaţiei de compensare, cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalităţi pentru neimplicare."28. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Prin regulamente emise de către Agenţie se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cat şi pentru planul de afaceri, care conţin informaţii minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agenţiei."29. La capitolul III, titlul secţiunii a 4-a va avea următorul cuprins:"Executarea obligaţiei de compensare"30. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Executarea obligaţiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului cu contractantul. (2) Executarea obligaţiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligaţiei de compensare. (3) Contractantul poate câştiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligaţii de compensare viitoare."31. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Executarea obligaţiei de compensare se poate realiza şi prin intermediul unei asocieri între contractant şi o persoană fizica sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operaţiunile compensatorii."32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Determinarea creditului curent, câştigat pentru fiecare an la fiecare tranzacţie, se face prin înmulţirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzacţie cu multiplicatorii de compensare aferenţi; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintă creditul curent anual. (2) După aprobarea de către Agenţie, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzător. (3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate aceasta obligaţie."33. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe cele două categorii de operaţiuni compensatorii, directe şi indirecte. (2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii, obţinută în final, depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditata în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depasirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare."34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evalueaza stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor de compensare. (2) Situaţia rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligaţiei de compensare."35. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"Evaluarea şi raportarea stadiului executării obligaţiilorde compensare"36. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Evaluarea stadiului executării obligaţiei de compensare se face trimestrial şi anual."37. Litera b) a articolului 30 va avea următorul cuprins:"b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit."38. Literele a), b), h) şi i) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:"a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligaţiei de compensare; b) valoarea obligaţiei de compensare şi a creditului de compensare pe fiecare tip de operaţiuni compensatorii şi pe total;................................................................ h) o copie a declaraţiei vamale, arătând valoarea de export realizată, şi o declaraţie din care să reiasă ca exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare; i) o copie de pe declaraţia agentului economic român, din care să reiasă ca sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;"39. Literele a) şi b) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:"a) partea de operaţiune compensatorie realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani); b) partea de operaţiune compensatorie realizată pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operaţiune compensatorie realizată);"40. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - În urma rapoartelor prezentate, precum şi a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenţia pregăteşte şi supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligaţiei de compensare."41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Dacă obligaţiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen şi în modul cerut, contractantul va plati părţii române penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobtinuta prin operaţiunea compensatorie."42. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenţie o scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligaţiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare."43. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Valoarea obligaţiei de compensare corespunzătoare unui an şi nerealizata se reportează pentru anul următor."44. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Contractantul care nu îşi executa angajamentele de compensare este exclus de la o alta procedura de atribuire a unui contract de achiziţie ce implica şi executarea unei obligaţii de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător."45. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Contractantul aduce la cunoştinţa Agenţiei, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de forta majoră şi face dovada producerii acestuia, precum şi a efectelor asupra executării obligaţiei de compensare, în termen de 15 zile de la apariţia cazului de forta majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutari datorate acestor factori ca şi când culpa ar fi a sa................................................................. (3) Dacă Agenţia constata ca a avut loc un eveniment de forta majoră, aceasta prelungeşte durata programului de compensare cu o perioadă rezonabila de timp, în funcţie de circumstanţe."46. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizarii acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulităţii contractului de muncă."47. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Agenţia are obligaţia de a întocmi dosarul operaţiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum şi documentele ce atesta modul de executare a obligaţiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale şi anuale."48. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Dosarul se păstrează de către Agenţie atât timp cat executarea obligaţiei de compensare este în derulare, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii executării obligaţiei respective."49. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - La cerere, dosarul operaţiunilor compensatorii este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie divulgată, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravenţiilor sau infracţiunilor."50. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Infracţiuni, contravenţii şi sancţiuni"51. După articolul 43 se introduce un articol nou, articolul 43^1, cu următorul cuprins:"Art. 43^1 - (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natura sa îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau ai Comisiei sau cu agenţi economici români, în scopul denaturarii rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale."52. Literele c) şi d) ale articolului 44 se abroga.53. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei."54. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 43^1 alin. (2), precum şi al contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achiziţie în România pe o durată de 5 ani."55. Alineatul (2) al articolului 47 va avea următorul cuprins:"(2) Agenţii constatatori ai contravenţiilor vor notifica Agenţia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenţie a sancţiunii prevăzute la art. 46."56. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Acordurile de compensare şi tranzacţiile sunt interpretate, aplicate şi executate în conformitate cu legile române."57. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Costurile pentru activităţile premergătoare operaţiunii compensatorii şi pentru executarea obligaţiei de compensare sunt suportate în întregime de către contractant."58. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 10 iulie 2003.Nr. 354.-----------