LEGE nr. 323 din 8 iulie 2003pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări:1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) când persoana în cauza a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește sa îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului ca este cunoscută în societate sub acest nume;2. La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduce o litera noua, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului;3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21În cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă, persoana căreia i-a fost vătămat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecătorească, în condițiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, anularea dispoziției de schimbare a numelui. Acțiunea în justiție poate fi introdusă în termen de 6 luni de la data la care a luat cunoștința de schimbarea numelui și numai dacă persoana care o depune face dovada ca, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opoziția prevăzută la art. 11.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  București, 8 iulie 2003.Nr. 323.------------