LEGE nr. 306 din 8 iulie 2003pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Preţul de vânzare a spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii se poate achită în rate de către cumpărătorii comercianţi sau de către prestatorii de servicii, autorizaţi în baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice - persoane fizice şi asociaţii familiale -, de către societăţile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii, precum şi de către organizaţiile cooperatiste constituite în temeiul Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum, cu modificările ulterioare."2. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta doua rate succesive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 11 alin. (2), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se considera rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără alta formalitate."3. La articolul 21 alineatul (3), partea introductivă a literei a) va avea următorul cuprins:"a) pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste:"4. La articolul 21 alineatul (3), punctul 4 al literei a) va avea următorul cuprins:"4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care să rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciară sau faliment;"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 306.-------------