ACORD din 26 noiembrie 2002între Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003    Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino, denumite în continuare părţi contractante,dorind să contribuie la dezvoltarea comerţului şi a relaţiilor economice dintre ţările lor,hotărâte sa promoveze colaborarea în transportul rutier în cadrul economiei de piaţa,preocupate de protecţia mediului şi a populaţiei, de folosirea raţională a energiei, de siguranţă rutiera şi de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale soferilor,luând în considerare rezoluţiile şi principiile adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT), ale conferinţelor paneuropene şi prevederile acordurilor dintre Uniunea Europeană şi părţile contractante,recunoscând avantajele şi interesul reciproc care decurg din încheierea unui acord în domeniul transporturilor rutiere,au convenit următoarele:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Scop1. Prevederile prezentului acord se aplică transportului rutier internaţional de persoane şi mărfuri între teritoriile statelor părţilor contractante şi în tranzit pe teritoriile lor, derulat de către operatorii de transport. Prevederile se aplică, de asemenea, transportului de persoane sau mărfuri între teritoriul statului uneia dintre părţile contractante şi o terta ţara, efectuat cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.2. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care rezultă din alte angajamente internaţionale ale celor două părţi şi nu contravine legislaţiei Uniunii Europene sau acordurilor dintre Uniunea Europeană şi statele care nu sunt membre.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului acord:1. operator de transport înseamnă orice persoană fizica sau juridică ori asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică sau orice organism oficial cu personalitate juridică proprie ori fiind dependent de o autoritate având o astfel de personalitate şi care:- realizează profit sau nu;- este autorizata de autorităţile competente să efectueze transport rutier internaţional de persoane sau mărfuri: a) exercitând ocupaţia de operator angajat în activitatea de transport, conform prevederilor legislaţiei naţionale specifice, care reglementează accesul la profesiunea de operator de transport; b) exercitând ocupaţia de operator în folos propriu angajat în activitatea de transport ca o activitate secundară în ansamblul activităţilor întreprinderii sau asociaţiei;2. vehicul înseamnă un vehicul rutier:- de sine statator sau într-o combinaţie de vehicule;- destinat transportului rutier de persoane sau de mărfuri;- aflat la dispoziţia operatorului de transport, ca proprietate a acestuia, sau în baza unui contract de închiriere ori de leasing;3. înmatriculare înseamnă alocarea unui număr de identificare pentru un vehicul de către autoritatea competentă. În cazul unei combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru emiterea autorizaţiei sau exceptarea de autorizaţie, chiar dacă vehiculul tractat nu este înmatriculat cu acelaşi număr sau este înmatriculat ori autorizat sa opereze în alta ţara;4. transport înseamnă circulaţia unui vehicul, încărcat sau fără incarcatura, chiar dacă vehiculul, remorca sau semiremorca este transportată cu trenul ori cu vaporul pe o porţiune a călătoriei;5. cabotaj înseamnă operaţiunile de transport, pe teritoriul statului unei părţi contractante - ţara gazda - punctele de încărcare şi descărcare fiind situate pe acel teritoriu, efectuate de un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Deplasarile fără incarcatura ale unui vehicul pe un teritoriu între doua operaţiuni de transport internaţional şi pe portiunile iniţiale sau finale ale unei operaţiuni de transport combinat nu sunt considerate cabotaj;6. transport în folos propriu înseamnă transportul:- în care vehiculul utilizat este în proprietatea operatorului sau a fost închiriat printr-un contract pe termen lung sau de leasing şi este condus de angajaţii întreprinderii unui membru al asociaţiei;- care reprezintă o activitate auxiliara în contextul celorlalte activităţi ale întreprinderii sau asociaţiei;şi care este:● fie al mărfurilor care sunt în proprietatea întreprinderii sau a asociaţiei ori au fost vândute, cumpărate, închiriate sau date spre închiriere, produse, extrase, prelucrate ori reparate de către intreprinzator, scopul transportului fiind transportul mărfurilor spre sau dinspre întreprindere ori deplasarea lor potrivit necesităţilor proprii;● fie al angajaţilor întreprinderii sau membrilor unei asociaţii nonprofit pentru care transportul este parte a activităţilor sale sociale sau de binefacere;7. transportul combinat înseamnă transportul mărfurilor în cursul căruia camionul, remorca, semiremorca, cutia mobila sau containerul de 20 de picioare ori mai lung, cu sau fără tractor, utilizează soseaua pentru porţiunea iniţială ori finala a călătoriei, care este cat mai scurta posibil, pentru cealaltă parte a călătoriei, partea principala, utilizându-se calea ferată, calea navigabila interioară sau maritima;8. tranzit înseamnă acea parte a operaţiunii de transport derulata pe teritoriul statului unei părţi contractante fără imbarcarea sau debarcarea călătorilor (pentru transportul de persoane) ori fără încărcarea sau descărcarea mărfurilor (pentru transportul de mărfuri);9. teritoriul statului părţii contractante înseamnă teritoriul României şi, respectiv, al Republicii San Marino;10. ţara de reşedinţa înseamnă teritoriul statului unei părţi contractante unde îşi are sediul operatorul de transport şi unde este înmatriculat vehiculul;11. ţara gazda înseamnă teritoriul statului unei părţi contractante pe care vehiculul operează, fără ca acesta să fie înmatriculat şi fără ca operatorul de transport să fie stabilit pe acest teritoriu;12. autobuz şi autocar înseamnă vehiculele care sunt proiectate şi construite în scopul transportării a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;13. vehicul închiriat înseamnă un vehicul proiectat şi construit sa transporte persoane şi care este folosit pentru transportul cu plata în contul unei terţe părţi;14. serviciu regulat pentru transportul de persoane înseamnă un serviciu în cursul căruia se transporta persoane pe o ruta prestabilita, în conformitate cu un orar stabilit şi pentru care se aplică tarife prestabilite. Călătorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite, serviciul fiind accesibil oricui, în unele cazuri fiind necesară totuşi o rezervare.Termenul serviciu regulat defineste, de asemenea, un serviciu care îndeplineşte majoritatea criteriilor menţionate mai sus şi care operează ca atare.În particular, este considerat serviciu regulat serviciul în cursul căruia se transporta numai anumite categorii specifice de persoane, celelalte categorii de persoane fiind excluse. Acest serviciu este numit serviciu regulat special. Caracterul de serviciu regulat al unui astfel de serviciu nu este afectat de faptul ca transportul este organizat astfel încât să fie adaptat diferitelor necesitaţi ale utilizatorilor;15. serviciul-naveta înseamnă un serviciu în cadrul căruia, prin repetate călătorii dus şi întors, grupuri de persoane formate în prealabil sunt transportate dintr-un singur loc de plecare spre o singura destinaţie. Fiecare grup format din persoane care au efectuat călătoria dus este transportat înapoi la locul de plecare cu o cursa ulterioară, cu acelaşi operator de transport. Locul de plecare şi de destinaţie înseamnă locul unde călătoria începe şi, respectiv, locul unde aceasta se termina, incluzând în fiecare caz şi localităţile invecinate aflate pe o raza de 50 km.15.1. Prima călătorie întors şi ultima călătorie dus din seria de curse-naveta se efectuează în gol.15.2. Pe parcursul unei curse-naveta nici un călător nu poate fi imbarcat sau debarcat în timpul călătoriei.15.3. Clasificarea unei operaţiuni de transport ca serviciu-naveta nu va fi afectată de faptul ca prin acordul autorităţilor competente ale părţii sau părţilor contractante implicate:- călătorii efectuează călătoria întors cu un alt grup;- călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 15.2, sunt imbarcati sau debarcati pe parcursul călătoriei;- prima călătorie dus şi ultima călătorie întors ale unei serii de curse-naveta sunt, prin derogare de la prevederile pct. 15.1, efectuate în gol.15.4. Un serviciu-naveta care asigura la destinaţie şi, dacă este necesar, pe parcursul călătoriei, cazarea pentru cel puţin 80% din persoane şi, în caz de necesitate, se asigura sau nu masa pe parcursul călătoriei, este denumit naveta cu cazare;16. serviciu ocazional înseamnă un serviciu care nu corespunde nici definitiei serviciului regulat de transport persoane, nici definitiei serviciului-naveta. Frecventa sau numărul serviciilor nu afectează clasificarea lor ca servicii ocazionale;17. document de control înseamnă foaia de drum pentru autobuze şi autocare, conformă cu modelul stabilit de comisia mixtă prevăzută la art. 14 şi, în cazul în care este prevăzut prin acest acord sau prin concluziile comisiei mixte, certificatul tehnic al vehiculului privind normele ecologice şi tehnice prevăzute în rezoluţiile CEMT.  +  Capitolul II Transportul de persoane  +  Articolul 3Servicii regulate şi alte servicii similare1. Serviciile regulate şi serviciile-naveta efectuate cu autobuzul, autocarul sau cu vehicule închiriate sunt supuse unui sistem de autorizaţii eliberate de autoritatea competentă din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.2. Cererea pentru autorizare trebuie adresată autorităţii competente din ţara de reşedinţa a operatorului de transport, în vederea aprobării. Dacă autoritatea respectiva aproba cererea, solicitarea respectiva este transmisă autorităţii competente a celeilalte părţi contractante.Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va decide asupra formei pe care trebuie să o aibă cererea pentru autorizare şi asupra documentelor necesare ce o însoţesc.3. Autorizaţiile sunt emise de comun acord de către autorităţile competente ale părţilor contractante. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate decide dacă autorizaţia eliberata de ţara de reşedinţa este valabilă şi pentru tranzit şi poate stabili condiţiile pentru aceasta liberalizare.Decizia de a acorda sau nu o autorizaţie este luată în decursul a 3 luni, cu excepţia unor situaţii speciale.Autorizaţiile sunt valabile pentru o perioadă de maximum 5 ani. Acestea stabilesc condiţiile de operare, inclusiv standardele ecologice şi de siguranţă pe care vehiculele trebuie să le îndeplinească.4. Schimbările condiţiilor de operare şi încetarea serviciului sunt hotărâte în conformitate cu procedurile stabilite la paragrafele 2 şi 3.În cazul în care nu mai exista cerere pentru serviciu, operatorul îl poate anula, notificând decizia sa cu 3 săptămâni înainte autorităţilor competente care au emis autorizaţia.  +  Articolul 4Servicii ocazionale sau alte servicii similare1. Serviciile-naveta efectuate cu autobuzul sau cu autocarul şi cu vehicule închiriate sunt supuse unui regim de autorizaţii eliberate de autoritatea competentă din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.2. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, serviciile enumerate în continuare sunt exceptate de la orice sistem de autorizaţii pe teritoriul tarii gazda:2.1. circuitul cu uşile închise, în care acelaşi vehicul este utilizat la transportul aceluiaşi grup de persoane pe tot parcursul călătoriei, pe care îl readuce la locul de plecare;2.2. servicii în care cursa dus se efectuează cu persoane, iar cursa întors se efectuează fără persoane;2.3. servicii în care cursa dus se efectuează fără persoane, iar cursa întors, cu persoane, cu condiţia ca persoanele: a) sa constituie un grup format pe baza unui contract de transport aflat în vigoare înaintea sosirii acestuia pe teritoriul statului părţii contractante de unde grupul este preluat şi transportat pe teritoriul tarii de reşedinţa; b) au fost aduse în prealabil de acelaşi transportator pe teritoriul statului părţii contractante de unde sunt preluate şi transportate pe teritoriul tarii de reşedinţa; c) au fost invitate sa calatoreasca pe teritoriul tarii de reşedinţa, costul transportului fiind suportat de persoana care a făcut invitaţia;2.4. serviciile în folos propriu;2.5. transportul cu vehicule închiriate;2.6. serviciile-naveta cu cazare.Un singur călător care călătoreşte într-un vehicul închiriat este asimilat cu un grup de persoane.3. Este interzisă imbarcarea persoanelor pe parcursul unui serviciu liberalizat, cu excepţia cazului în care a fost eliberata o autorizaţie specială.Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate extinde exceptarea de autorizaţie şi la alte categorii de servicii ocazionale, în particular a serviciilor în cursul cărora călătorii sunt imbarcati pe parcursul călătoriei şi a altor servicii prevăzute la lit. c) a paragrafului 2.3. În astfel de cazuri, comisia mixtă stabileşte condiţiile pentru aceste liberalizari, ţinând cont, printre altele, şi de prevederile art. 11 paragraful 3.4. Cererea pentru autorizaţie trebuie adresată autorităţii competente a tarii gazda.Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va stabili forma pe care trebuie să o aibă cererea pentru autorizare şi documentele necesare pentru susţinerea acesteia.Decizia de a acorda sau de a refuza o autorizaţie va fi luată în decurs de o luna, excepţie făcând cazurile speciale.5. Serviciile ocazionale şi serviciile-naveta cu cazare, care sunt exceptate de autorizaţie şi care se desfăşoară utilizându-se autobuze sau autocare, trebuie să fie însoţite de un document de control. Condiţiile de utilizare şi conţinutul documentelor de control sunt stabilite de comisia mixtă prevăzută la art. 14.  +  Articolul 5Prevederi comune serviciilor de transport de persoane1. Autorizaţiile de transport sunt nominale şi nu se pot transmite altor operatori de transport.2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisă. Excursiile locale organizate exclusiv pentru un grup de persoane adus în acea zonă de acelaşi operator de transport nu sunt considerate servicii de cabotaj, cu condiţia ca acesta să fie inclus în lista de călători.  +  Capitolul III Transportul de mărfuri  +  Articolul 6Sistemul de autorizaţii1. În baza sistemului autorizării prealabile, operatorii de transport stabiliţi pe teritoriul statului uneia dintre părţile contractante pot desfăşura pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante următoarele activităţi: a) transportul între teritoriile statelor celor două părţi contractante; b) transportul între teritoriul statului celeilalte părţi contractante şi un punct de pe teritoriul unui stat terţ, cu condiţia ca teritoriul tarii de reşedinţa să fie tranzitat pe parcursul călătoriei. Aceasta restrictie nu se aplică călătoriilor efectuate fără incarcatura; c) transportul în tranzit.2. Cabotajul este permis numai cu autorizarea specială data de ţara gazda.  +  Articolul 7Scutirea de autorizaţii1. Prin derogare de la prevederile art. 6, următoarele categorii de transporturi sunt scutite de autorizaţii: a) transportul cu vehicule a căror masă totală maxima autorizata, inclusiv remorcile, nu depăşeşte 6 tone sau a căror sarcina utila admisibilă, inclusiv cea a remorcilor, nu depăşeşte 3,5 tone; b) transportul vehiculelor avariate sau accidentate şi circulaţia vehiculelor de asistenţa tehnica; c) cursa fără incarcatura a unui vehicul de marfa care înlocuieşte un vehicul avariat într-o alta ţara şi, de asemenea, întoarcerea fără incarcatura a autovehiculului avariat care a fost reparat; d) transportul animalelor vii în vehicule special construite sau transformate definitiv pentru astfel de transporturi şi recunoscute ca atare de către autorităţile competente ale tarii de reşedinţa; e) transportul de medicamente şi aparatura medicală de urgenta, în special ajutoare umanitare şi ajutoare în cazuri de dezastre naturale, având punctul de destinaţie pe teritoriul României sau al Republicii San Marino; f) transportul lucrărilor şi obiectelor de arta destinate expoziţiilor şi targurilor sau în scopuri necomerciale; g) transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor şi animalelor pentru târguri şi sarbatori, manifestări teatrale, muzicale, de film, sportive sau de circ, precum şi al celor destinate înregistrărilor radio, productiilor de filme şi de emisiuni de televiziune; h) transportul în folos propriu; i) transporturile funerare; j) transportul pe porţiunea rutiera iniţială şi finala - internationala sau naţionala - în transportul combinat de mărfuri, cu condiţia:- să fie utilizata statia adecvată cea mai apropiată de punctul de încărcare-descărcare a mărfurilor; sau- ca portul maritim sau fluvial utilizat pentru încărcare sau descărcare să fie situat în interiorul unei zone în jurul punctului de încărcare-descărcare a mărfii, care urmează să fie stabilită de comisia mixtă prevăzută la art. 14; k) traficul direct; l) transportul cu vehicule ce îndeplinesc anumite norme de poluare şi de siguranţă circulaţiei, norme stabilite de comisia mixtă prevăzută la art. 14; m) traficul în tranzit.2. Transportul mărfurilor perisabile face obiectul unui contingent separat şi nelimitat de autorizaţii.3. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate completa lista categoriilor de transporturi exceptate de autorizaţii, stabilită la paragraful 1, şi poate elimina contingentele şi pentru alte categorii de transporturi, altele decât cele specificate la paragraful 2.4. Transportul efectelor de strămutare este supus unui contingent liberalizat de autorizaţii, forma şi condiţiile de utilizare ale acestora fiind în concordanta cu rezoluţiile CEMT.  +  Articolul 8Autorizaţii şi condiţii de autorizare1. Autorităţile competente ale celor două părţi contractante schimba anual un număr convenit de formulare de autorizaţii.Autorizaţiile sunt eliberate operatorilor de transport rezidenţi de către autoritatea competentă sau de către un organism desemnat de aceasta autoritate.2. Autorizaţiile sunt nominale şi nu sunt transmisibile unei terţe părţi.3. O autorizaţie nu poate fi folosită de mai multe vehicule simultan. În cazul unor combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru eliberarea autorizaţiei sau pentru exceptare.4. Comisia mixtă prevăzută la art. 14 va stabili contingentul de autorizaţii (numărul), categoria (pe călătorie sau pe perioada de timp) şi tipul (cu sau fără plata, terta ţara etc.), precum şi orice alta condiţie pentru utilizarea autorizaţiilor. Aceasta se va face pe baza avantajului reciproc.  +  Capitolul IV Prevederi generale  +  Articolul 9Prevederi fiscale1. Transporturile cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei părţi contractante, care operează temporar pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în baza prevederilor prezentului acord, sunt scutite de la plata tuturor taxelor legate de proprietatea şi circulaţia vehiculului, precum şi de toate taxele şi impozitele aplicate serviciilor de transport.Scutirea sus-menţionată nu se referă la taxele şi impozitele asupra combustibilului, la taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) privind serviciile de transport şi la impozitele directe care intra sub incidenţa acordurilor de evitare a dublei impuneri sau a legii fiscale naţionale, după caz.2. Combustibilul conţinut în rezervoarele normale ale vehiculului, proiectate şi montate de constructor, destinat deplasarii vehiculului şi funcţionarii echipamentelor destinate transportului de mărfuri perisabile, precum şi lubrifianţii şi piesele de schimb sunt scutite de taxele vamale pe teritoriul tarii gazda, cu condiţia ca operatorul de transport să respecte reglementările legale în vigoare în domeniul vamal.3. Transporturile prevăzute în prezentul acord fac obiectul plăţii tarifelor de trecere şi a tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere în ţara gazda. Părţile contractante pot decide, la propunerea comisiei mixte prevăzute la art. 14, dacă parcurgerea portiunilor iniţiale şi finale în transportul combinat se realizează fără plata tarifelor de utilizare a drumurilor şi/sau a tarifelor de trecere.4. Toate plăţile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi efectuate în valută liber convertibilă. În cazul existenţei sau încheierii unui acord de plati între părţile contractante, prevederile acestuia vor prevala.5. Profiturile rezultate din operarea vehiculelor în trafic internaţional, precum şi bunurile mobile care au legătură cu exploatarea acestora sunt impozitate în statul în care este situata conducerea efectivă a întreprinderii de transport internaţional. În cazul în care între cele doua părţi contractante exista sau se va încheia o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.  +  Articolul 10Mase totale şi dimensiuni1. Masa totală maxima, sarcina pe osie şi dimensiunile vehiculelor nu trebuie să depăşească valorile înscrise în documentele de înmatriculare sau limitele maxime admise în ţara gazda.2. Utilizarea în ţara gazda a vehiculelor a căror masă totală maxima, sarcina pe osie, incarcatura sau dimensiuni depăşesc limitele maxime admise este permisă numai în baza unei autorizaţii speciale, acordată în prealabil. Dacă aceasta autorizaţie limitează circulaţia vehiculului la un anumit traseu, transportul se va efectua urmandu-se numai acest traseu.3. Autorizaţia specială nu exclude autorizaţia prevăzută la paragraful 1 al art. 6.  +  Articolul 11Echipamente şi caracteristici1. Vehiculele ce transporta mărfuri periculoase sau mărfuri perisabile trebuie să fie echipate în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (ADR), precum şi ale Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi, adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 (ATP).2. Echipamentele destinate monitorizarii timpului de odihnă şi conducere al echipajului, care sunt montate pe vehicul, trebuie să fie în conformitate cu prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (AETR).3. Părţile contractante se angajează sa promoveze, în cadrul stabilit de acest acord, utilizarea vehiculelor care îndeplinesc standardele ecologice şi de siguranţă. Părţile contractante, în relaţiile lor de transport, vor depune eforturi să aplice standardele ecologice şi de siguranţă în vigoare în Uniunea Europeană, ţinând cont de data primei înmatriculări a vehiculelor şi de planificarile convenite în cadrul acordurilor internaţionale şi al CEMT. În concordanta cu aceasta politica, comisia mixtă prevăzută la art. 14 poate ca, atunci când decide asupra contingentelor şi viitoarei liberalizari, sa trateze preferenţial vehiculele ce întrunesc cele mai recente standarde ecologice şi de siguranţă.  +  Articolul 12Controlul documentelorAutorizaţiile, documentele de control şi alte acte cerute de prezentul acord, precum şi avizul de expediţie, scrisoarea de transport internaţional, certificatele de asigurare, certificatele de atestare şi toate celelalte documente cerute prin acordurile bilaterale sau multilaterale ori de legislatiile naţionale trebuie păstrate la bordul vehiculelor şi prezentate la cererea organelor de control autorizate.La cererea organelor de control autorizate, operatorul de transport în folos propriu trebuie să facă dovada statutului sau.  +  Articolul 13Obligaţiile operatorilor de transport şi sancţiuni1. Operatorii de transport ai unei părţi contractante au datoria să respecte obligaţiile ce decurg din acordurile internaţionale multilaterale în vigoare pentru ambele părţi contractante, din prezentul acord, din alte acorduri bilaterale, precum şi din legislaţia naţionala, în particular în ceea ce priveşte regulile şi restricţiile de trafic, înţelegerile vamale şi orice condiţii şi restrictii de autorizare, pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.2. Fără a aduce atingere prevederilor legale, autorităţile competente ale tarii de reşedinţa pot ca, în cazul unor încălcări grave şi repetate comise pe teritoriul tarii gazda şi la cererea acesteia din urma, sa ia următoarele măsuri administrative:- sa emita un avertisment;- sa interzică accesul pe teritoriul statului părţii contractante unde încălcarea (încălcările) respectiva (respective) a (au) fost comisă (comise).În particular, pentru cazuri grave, autoritatea competentă a tarii gazda poate interzice temporar accesul, până la luarea unei decizii de către autorităţile din ţara de reşedinţa.Părţile contractante se vor informa reciproc asupra deciziilor luate.3. Prevederile acestui articol nu exclud sancţiunile legale care pot fi aplicate de tribunale sau de autorităţile administrative ale tarii unde s-au produs încălcările.4. Operatorii de transport sunt obligaţi sa furnizeze orice informaţie necesară autorităţilor specifice în cazul în care se produce un accident grav. De asemenea, în cazul în care un operator de transport cauzează un accident grav, toate costurile aferente eliminării consecinţelor acestui accident vor fi suportate de către operatorul de transport respectiv.  +  Articolul 14Colaborarea în cadrul comisiei mixte1. Autorităţile competente ale părţilor contractante vor întreprinde măsurile necesare pentru implementarea prezentului acord şi, în acest scop, îşi vor transmite reciproc orice informaţie utila. De asemenea, autorităţile competente se vor informa reciproc asupra oricăror schimbări ce survin în legislaţia naţionala, care afectează aplicarea prezentului acord.Autorităţile competente îşi vor acorda reciproc asistenţa în scopul aplicării prezentului acord. Datele personale transmise în cadrul cooperării dintre cele doua părţi contractante vor fi protejate prin garantarea confidenţialităţii şi nu pot fi folosite în nici un alt scop.2. În scopul implementarii prevederilor paragrafului 1, va fi înfiinţată o comisie mixtă care va include delegaţi ai autorităţilor competente ale fiecărei părţi contractante.Comisia mixtă este responsabilă cu implementarea art. 3, 4, 7 şi 8 şi, în general, cu analizarea tuturor problemelor referitoare la relaţiile dintre părţile contractante în domeniul transporturilor rutiere, inclusiv a aspectelor vizând siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, drepturile angajaţilor, probleme tehnice, promovarea relaţiilor dintre firmele de transport şi a colaborării intermodale, precum şi a managementului situaţiilor de criza.  +  Articolul 15Autorităţile competenteAutorităţile competente care implementeaza prezentul acord sunt autorităţile însărcinate cu transportul, şi anume:- pentru Guvernul României: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;- pentru Guvernul Republicii San Marino: Secretariatul de Stat pentru Transporturi.Părţile contractante îşi vor notifica reciproc orice modificare referitoare la denumirea autorităţii competente în cauza.  +  Articolul 16Rezolvarea diferendelorOrice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autorităţile competente ale părţilor contractante.În cazul în care aceste autorităţi competente nu ajung la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cai diplomatice.  +  Capitolul V Prevederi finale  +  Articolul 17AmendamentePărţile contractante pot formula amendamente la prezentul acord.Orice amendament la prezentul acord ce va fi convenit de părţile contractante va intra în vigoare respectându-se procedura menţionată la art. 18.  +  Articolul 18Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data transmiterii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.2. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată. În cazul în care o parte contractantă îl denunta printr-o notificare scrisă, prezentul acord îşi va inceta valabilitatea la 90 de zile de la primirea notificării de către cealaltă parte contractantă.Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002, în doua exemplare originale în limbile română, italiană şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenta în interpretare, textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Miron Tudor MitreaPentru Guvernul Republicii San Marino,Fausta Morganti----------