LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 14 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 5, litera b^1) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"b^1) obligativitatea efectuării unei evaluări de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor;"2. La articolul I punctul 9, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului pentru realizarea acestora."3. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi instituţiilor abilitate prin prezenta lege pentru domeniile lor de responsabilitate."4. La articolul I, partea introductivă a punctului 11, titlul capitolului I^1 şi articolele 7^1 şi 7^2 vor avea următorul cuprins:"11. După articolul 7 se introduce capitolul I^1 cu articolele 7^1 -7^4 cu următorul cuprins:CAPITOLUL I^1Evaluarea de mediu pentru planuri și programeArt. 7^1. - Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.Art. 7^2. - Fac obiectul evaluării de mediu planurile şi programele definite în anexa.Sunt supuse evaluării de mediu planurile şi programele din următoarele domenii: amenajarea teritoriului şi urbanism, utilizarea terenurilor, agricultura, silvicultura, pescuit, transport, telecomunicaţii, turism, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile, gospodărirea deşeurilor, gospodărirea apelor.Raportul de mediu, care cuprinde şi rezultatul evaluării de mediu pentru planurile şi programele prevăzute la alin. 1 şi 2, se anexează la planul sau la programul înaintat spre aprobare la nivel naţional, regional sau local.Autorităţile competente emit aviz de mediu pentru planuri şi programe, ca urmare a efectuării evaluării de mediu şi a analizarii raportului de mediu. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis, în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program.Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu şi condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe, inclusiv cele cu efecte transfrontiera, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Aprobarea planurilor şi programelor prevăzute la alin. 2, la orice nivel ierarhic, este condiţionată de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program."5. La articolul I punctul 12, alineatele 3, 5 şi 7 ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private de investiţii noi ori de modificare a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului..............................................................Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cat şi la începerea activităţilor noi, numai pentru acele activităţi stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului...............................................................Instalaţiile noi şi cele existente folosite în anumite categorii de activităţi industriale se supun procedurii de autorizare în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei integrate de mediu, cu luarea în considerare a celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive conform reglementărilor specifice în vigoare."6. La articolul I punctul 14, alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Acordul şi autorizaţia de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare, după o somaţie prealabilă, cu termen; suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului şi autorizaţiei de mediu, după caz, şi oprirea execuţiei proiectului sau încetarea activităţii atunci când nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite în somaţie. Dispoziţiile de suspendare, precum şi cele de încetare a proiectului sau activităţii sunt executorii."7. La articolul I punctul 15, articolul 10^1 va avea următorul cuprins:"Art. 10^1. - Litigiile generate de eliberarea, revizuirea, anularea sau de suspendarea avizului, acordului ori a autorizaţiei de mediu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."8. La articolul I punctul 18, alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Taxele prevăzute la alin. 1 se fac venit la Fondul pentru mediu."9. În articolul I punctul 19, la articolul 14, alineatul 3 se modifica şi se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:"Sumele încasate din tarife se utilizează de autorităţile publice pentru protecţia mediului pentru finanţarea unor cheltuieli materiale, inclusiv pentru constituirea fondului pentru stimularea personalului, costul abonamentelor telefonice, expertize tehnice, dotări şi investiţii specifice. Acestea se evidenţiază într-un cont distinct şi se gestionează în regim extrabugetar.Autorităţile publice pentru protecţia mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25% obţinut din încasarea tarifelor prevăzute la alin. 1 şi prin utilizarea sumelor prevăzute la art. 83 alin. 5. Metodologia de utilizare a fondului de stimulare se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului."10. La articolul I punctul 20, alineatele 1 şi 2 ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - La modificarea sau încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi, inclusiv prin vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, lichidare în condiţiile legii, este obligatorie efectuarea bilanţului de mediu de către titularul activităţii, în scopul stabilirii obligaţiilor şi costurilor privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.Pe baza bilanţului de mediu şi a propunerii de program pentru conformare, prezentate de titularul activităţii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu."11. La articolul I punctul 22, articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţa, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, eliminarea, manipularea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţara a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare."12. La articolul I, punctul 23, respectiv articolul 17, se abroga.13. La articolul I, punctul 24 va avea următorul cuprins:"24. După articolul 17 se introduc articolele 17^1 şi 17^2 cu următorul cuprins:<Art. 17^2. - Importul şi exportul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase restrictionate sau interzise la utilizare de către anumite state sau de către România se realizează în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.>>"14. La articolul I punctul 26, articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele pentru protecţia mediului sunt obligate sa ia măsuri de prevenire şi limitare a impactului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase asupra sănătăţii populaţiei şi mediului."15. La articolul I punctul 28, litera a) a articolului 21 va avea următorul cuprins:"a) să aplice reglementările legale privind substantele şi preparatele chimice periculoase, stabilite conform art. 16;"16. La articolul I punctul 34, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice şi juridice care au în profilul lor activităţi de gestionare a deşeurilor au atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cele specifice din domeniul gestionării deşeurilor."17. La articolul I punctul 45, partea introductivă şi literele a-c) şi f) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - Persoanele fizice şi juridice autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear au următoarele obligaţii: a) sa evalueze, direct sau prin forurile organizate, riscul potenţial, să efectueze bilanţul de mediu pentru activităţile existente şi să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu; b) să aplice procedurile şi sa prevadă echipamentele pentru activităţile noi, care să permită realizarea nivelului raţional cel mai scăzut al dozelor şi riscurilor asupra populaţiei şi mediului, şi să solicite şi să obţină acord şi autorizaţie de mediu; c) să aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului, care să asigure respectarea condiţiilor de eliminare a substanţelor radioactive prevăzute în autorizaţie şi menţinerea dozelor radioactive în limitele admise;.............................................................. f) sa verifice continuu corectitudinea presupunerilor făcute prin evaluarile probabilistice privind consecinţele radiologice ale eliberarilor radioactive."18. La articolul I punctul 46, alineatul 5 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Deţinătorii cu orice titlu, care aplica măsurile prevăzute la alin. 4 sunt scutiţi de impozit; deţinătorii particulari vor fi compensaţi în raport cu valoarea lucrărilor de refacere întreprinse."19. La articolul I punctul 48, după litera d) a articolului 40 se introduc literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:"e) sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţa; f) sa nu deverseze în apele de suprafaţa sau subterane ape uzate, fecaloid menajere, substanţe petroliere sau periculoase, ape cu conţinut toxic care conţin substanţe periculoase; g) sa nu arunce şi sa nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede deşeuri de orice fel şi sa nu introducă în acestea explozibile, tensiune electrica, narcotice sau alte substanţe periculoase."20. La articolul I punctul 50, partea introductivă a articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte autorităţi publice centrale competente, elaborează normele tehnice şi regulamentele de aplicare privind:"21. La articolul I punctul 51, partea introductivă a articolului 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu:"22. La articolul I, după punctul 51 se introduc punctele 51^1 şi 51^2 cu următorul cuprins:"51^1. Partea introductivă a articolului 49 va avea următorul cuprins:<>51^2. După articolul 49 se introduce articolul 49^1 cu următorul cuprins:<>"23. La articolul I, punctul 54 va avea următorul cuprins:"54. Partea introductivă şi litera c) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:<.............................................................. c) sa nu arda miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta;>>"24. La articolul I punctul 56, partea introductivă a articolului 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Deţinătorii, cu orice titlu, şi administratorii pădurilor, vegetatiei forestiere din afară fondului forestier şi ai pajiştilor au următoarele obligaţii:"25. La articolul I punctul 58, litera b) a articolului 54 va avea următorul cuprins:"b) sa refacă terenurile afectate, să asigure încadrarea lor în peisajul zonei şi să le aducă la parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcţional, să monitorizeze zona, constituind în acest scop fondul de garanţie necesar conform prevederilor legale."26. La articolul I, partea introductivă a punctului 63 şi litera v) care se introduce la articolul 65 vor avea următorul cuprins:"63. La articolul 65, partea introductivă, literele a)-e), g, n)-p) şi s) vor avea următorul cuprins, iar după litera t) se introduc literele u) şi v) cu următorul cuprins:.............................................................. v) realizează activităţile de elaborare şi implementare a politicilor, strategiilor şi reglementărilor de protecţia mediului cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului."*)────────────*) Conform Ordonanţei de urgenta nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, autoritatea în domeniu este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.27. La articolul I, după punctul 63 se introduce punctul 63^1 cu următorul cuprins:"63^1. După articolul 65 se introduce articolul 65^1 cu următorul cuprins:<>"28. La articolul I, după punctul 70 se introduce punctul 70^1 cu următorul cuprins:"70^1. Partea introductivă a articolului 72 va avea următorul cuprins:<>"29. La articolul I punctul 78, după litera a) a articolului 80 se introduc literele a^1) şi a^2) cu următorul cuprins:"a^1) respecta condiţiile acordului de mediu şi/sau autorizaţiei de mediu;a^2) realizează obligaţiile de mediu la termenele stabilite prin avizul de privatizare;"30. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 79^1 cu următorul cuprins:"79^1. Alineatul 2 al articolului 81 va avea următorul cuprins:Titularii activităţilor nominalizate în zonele cu risc înalt de poluare, conform art. 65 lit. t), sunt obligaţi sa încheie poliţe de asigurare pentru daune."31. La articolul I punctul 80, literele a), f), k), o), p) şi q) ale alineatului 1 al articolului 83 vor avea următorul cuprins:"a) obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare a avizului, acordului şi autorizaţiei de mediu, menţionate la art. 8 alin. 2, 3, 5 şi 7, art. 29 lit. a), art. 34 lit. a) şi b), art. 54 lit. a) şi la art. 80 lit. a);.............................................................. f) obligaţiile proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu orice titlu sau fără titlu, menţionate la art. 45 şi la art. 52 lit. a)-d);.............................................................. k) obligaţia agenţilor economici nominalizaţi în zonele cu risc înalt de poluare, prevăzută la art. 81 alin. 2;.............................................................. o) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonica a surselor generatoare de zgomot şi vibratii, prevăzute la art. 47 lit. e); p) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, prevăzute la art. 15 alin. 3, art. 29 alin. 1 lit. c) şi alin. 2, art. 35 alin. 2, 3, 4, 6 şi 7 şi la art. 54 lit. b); q) obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e)-g);"32. La articolul I punctul 80, la articolul 83 se introduc alineatele 4 şi 5 cu următorul cuprins:"Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe sau hotărâri a Guvernului din domeniul protecţiei mediului şi a apelor se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii din care face parte agentul constatator şi va fi evidenţiată în contul prevăzut la art. 14 alin. 3, având regimul stabilit în textul aceluiaşi alineat."33. La articolul I punctul 81, alineatul 2 al articolului 84 va avea următorul cuprins:"Prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."34. La articolul I punctul 82, articolul 85 va avea următorul cuprins:"Art. 85. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 luni sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei continuarea activităţii după aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute de art. 83 alin. 1 lit. a), fără obţinerea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu prevăzute de art. 80 lit. a).Constituie infracţiuni următoarele fapte, dacă au fost de natura sa pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animala sau vegetala: a) defrişarea vegetatiei lemnoase din afară fondului forestier, situata pe terenuri cu pante foarte mari sau la limita superioară de altitudine a vegetatiei forestiere, cu încălcarea prevederilor art. 53 lit. e); b) provocarea de poluare accidentala datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcţionarii instalaţiilor, echipamentelor tehnologice şi de tratare şi neutralizare, menţionate în prevederile acordului şi/sau autorizaţiei de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. e); c) provocarea de poluare prin evacuarea, cu ştiinţa, în apa, în atmosfera sau pe sol a unor deşeuri sau substanţe periculoase, cu nerespectarea prevederilor art. 80 lit. i); d) nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite pentru protecţia apei şi a atmosferei, potrivit prevederilor art. 40 lit. a)-g) şi ale art. 47 lit. a)-d); e) folosirea de momeli periculoase şi de mijloace electrice pentru omorarea animalelor sălbatice şi a pestilor, în scopul consumului sau al comercializării, cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. 1 lit. g) şi alin. 2; f) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană, cu nerespectarea prevederilor art. 47 lit. e); g) nerespectarea restrictiilor şi a interdictiilor la vanat şi pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar prin lege şi în zonele cu regim de protecţie integrală, potrivit prevederilor art. 53 lit. h), h^1) şi h^2); h) continuarea activităţii după suspendarea acordului sau autorizaţiei de mediu, cu încălcarea prevederilor art. 10 alin. 2; i) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi nerespectarea obligaţiei de depozitare a ingrasamintelor chimice şi produselor de uz fitosanitar numai ambalate şi în locuri protejate, potrivit art. 29 alin. 1 lit. c) şi alin. 2; j) prezentarea în lucrările privind evaluarea impactului asupra mediului a unor concluzii şi informaţii false, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. 6; k) producerea şi/sau importul în scopul introducerii pe piaţa şi utilizarea unor substanţe şi preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 21 lit. e) şi introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natura în scopul eliminării şi/sau valorificării acestora, fără respectarea prevederilor art. 23; l) importul şi exportul unor substanţe şi preparate chimice periculoase interzise sau restrictionate în baza art. 17^2; m) transportul şi tranzitul de substanţe şi preparate chimice periculoase fără respectarea prevederilor art. 17^1 sau a prevederilor art. 23^1, în cazul deşeurilor periculoase; n) omisiunea de a raporta prompt despre orice accident major, cu încălcarea prevederilor art. 21 lit. d) şi ale art. 80 lit. f); o) producerea, livrarea şi utilizarea ingrasamintelor chimice şi a produselor de uz fitosanitar neautorizate, cu nerespectarea prevederilor art. 26; p) nerespectarea interdictiilor în legătură cu utilizarea pe terenuri agricole de produse de uz fitosanitar sau îngrăşăminte chimice, potrivit prevederilor art. 29 alin. 1 lit. d)-f) şi alin. 2; q) provocarea datorită nesupravegherii surselor de radiatii ionizante a contaminarii mediului şi/sau a expunerii populaţiei la radiatii ionizante, omisiunea de a raporta prompt creşterea peste limitele admise a contaminarii mediului, aplicarea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de intervenţie în caz de accident nuclear, cu încălcarea prevederilor art. 34 lit. c)-e); r) descărcarea apelor uzate şi a deşeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale sau provocarea, cu ştiinţa, de poluare prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave ori platforme plutitoare, a unor substanţe sau deşeuri periculoase, cu încălcarea prevederilor art. 40 lit. d); s) ascunderea unor date sau difuzarea de către funcţionarii publici de informaţii false în legătură cu calitatea mediului şi sănătatea umană, cu încălcarea prevederilor art. 69; t) continuarea activităţii după dispunerea încetării acesteia, cu încălcarea prevederilor art. 80 lit. c); u) luarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care au devenit deşeuri, cu nerespectarea prevederilor art. 21 lit. c); v) refuzul intervenţiei în cazul poluarii accidentale a apelor şi a zonelor de coasta, potrivit prevederilor art. 40 lit. c); x) controlul, la introducerea şi scoaterea din ţara a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, pe baza reglementărilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a celor privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase, introducerea în ţara a culturilor de microorganisme, plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, cu încălcarea prevederilor art. 20 şi ale art. 35 alin. 5.Infracţiunile menţionate la alin. 2 se pedepsesc după cum urmează: a) cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei, dacă faptele săvârşite au fost de natura sa pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animala sau vegetala, pentru cele prevăzute la lit. a)-d); b) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru cele prevăzute la lit. e)-j); c) cu închisoare de la 1 la 5 ani, pentru cele prevăzute la lit. k)-t); d) cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru cele prevăzute la lit. u)-x).Dacă infracţiunile pedepsite conform alin. 3 lit. c) şi d) au pus în pericol sănătatea sau integritatea corporală a unui număr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmările prevăzute în art. 182 din Codul penal ori au cauzat o paguba materială importanţa, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Tentativa se pedepseşte."35. La articolul II, după litera c) se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:"d) prevederile cuprinse la art. 14 alin. 4 privind metodologia de utilizare a fondurilor de stimulare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă; e) prevederile cuprinse la art. 65^1, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."36. La articolul III, litera a) va avea următorul cuprins:"a) prevederile cuprinse la art. 8 alin. 5 şi 6, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă;"37. La articolul III, litera d) se abroga.38. La anexa, după liniuţa a 2-a se introduce o noua liniuţa cu următorul cuprins:"-Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului - autoritate competentă pentru protecţia mediului, organ de specialitate al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului;"39. La anexa, liniuţa a 3-a devine liniuţa a 39-a cu următorul cuprins:"- planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeană, precum şi modificările acestora, care se supun pregătirii şi/sau adoptării de către autorităţile publice la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de aceste autorităţi în vederea adoptării printr-o procedură legislativă de către Parlament sau Guvern şi care sunt impuse prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;"40. La anexa, liniuţa a 11-a va avea următorul cuprins:"- autorităţi publice teritoriale pentru protecţia mediului agenţii pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei <>;"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 27 iunie 2003.Nr. 294.──────────────