HOTĂRÂRE nr. 740 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului, art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileşte politica în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport, construcţii şi turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, construcţiilor şi turismului;2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului;3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;4. elaborează şi implementeaza politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, locuinţei şi turismului;5. aplica şi urmăreşte în sectorul transporturilor, construcţiilor şi turismului prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993 şi strategia naţionala şi sectoriala de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană;6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activităţilor de transport şi de turism şi locuinţelor;7. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din creditele externe, în domeniile sale de activitate;9. exercita drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;10. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate şi asigura gestionarea întregului proces de privatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa;11. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi cuantumul redevenţelor;12. asigura organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile transporturilor, lucrărilor publice, locuinţei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranţa construcţiilor şi turism, prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii;13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;14. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor, asigura condiţiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;15. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin în domeniile sale de activitate;16. asigura conceptia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional;17. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora;18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul sau de activitate;19. susţine promovarea intereselor agenţilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;20. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri;21. asigura administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;22. asigura tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;23. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;24. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;25. stimuleaza libera iniţiativă şi asigura autonomia transportatorilor;26. concesioneaza, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activităţile şi serviciile de interes naţional din domeniul transporturilor;27. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;28. clasifica infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;29. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;30. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile tarii, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport;31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;32. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrări publice şi turism pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionării care au lucrat în transporturi şi turism şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie;33. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;34. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;35. colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;36. sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbana, reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competenţa locală;37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliţi prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;38. asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii;39. asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe;40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;42. iniţiază şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea de reglementări tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;43. colaborează, prin serviciile sale publice descentralizate, cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente;44. participa la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor;45. organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigura directivarea şi asistenţa tehnica pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice, cu participarea specialiştilor din cercetare, proiectare, învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice;46. organizează şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici;47. organizează activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, precum şi activitatea de atestare a maşinilor şi a echipamentelor tehnologice de construcţii noi;48. asigura condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii;49. asigura, potrivit legii, monitorizarea achiziţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice;50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor corespunzătoare, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi şi turism, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;51. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor;52. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piaţa a produselor pentru construcţii prin Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti;53. coordonează programele de asistenţa tehnica acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea ori în coordonarea sa sau societăţi comerciale autorizate:1. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activităţile de transport;3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercita inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;5. acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;6. emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport sau activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;7. stabileşte organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aproba utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile în apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;9. exercita activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;10. asigura controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructura şi al calităţii acestora;11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concura la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;12. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;13. autorizeaza funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor şi a autogarilor;14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;15. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;16. asigura certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;17. gestionează frecventele de comunicaţii alocate;18. asigura, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaşte acest drept;19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia;20. asigura reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;21. organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, în timp de pace;22. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;23. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operationale şi procedurale pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile;24. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor tehnice, operationale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautica şi de protecţie a mediului, potrivit standardelor internaţionale acceptate de România;25. eliberează licenţe de lucru agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;26. emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public;27. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;28. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementarii de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;29. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;30. emite reglementările, standardele şi procedurile privind evaluarea, auditarea şi autorizarea şi/sau licentierea agenţilor economici aeronautici civili;31. emite permisul de producţie pe baza căruia se autorizeaza producţia de serie a aeronavelor civile şi a componentelor acestora;32. elaborează Programul naţional de securitate aeronautica pe baza căruia se asigura protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea şi operationalitatea acestui program;33. reglementează, organizează şi desfăşoară activităţile privind ancheta administrativă a incidentelor şi accidentelor de aviatie civilă;34. acorda permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;35. supraveghează şi controlează navigaţia în apele naţionale a navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborand pavilion străin, dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea libera;36. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;37. stabileşte regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;38. acorda dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;39. stabileşte, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor;40. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate şi a brevetelor dobândite prin examen;41. organizează sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;42. stabileşte căile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;43. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;44. stabileşte, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afară limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;45. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;46. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnica periodică;47. certifica prin omologare sau prin inspecţia tehnica periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei;48. autorizeaza staţiile de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică;49. acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi sa pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;50. autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii şi altor instituţii similare;51. emite norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi a profesorilor necesari în procesul de pregătire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;52. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice;53. asigura prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;54. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, şi cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale;55. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi statiilor de cale ferată şi de metrou, astfel încât acestea sa corespundă şi nevoilor de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizeaza agenţii economici să efectueze astfel de activităţi;56. stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti;57. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;58. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;59. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;60. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii şi mijloacelor de transport;61. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;62. asigura dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;63. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;64. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;65. asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale;66. asigura secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat);67. asigura secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;68. asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren;69. asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;70. asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi al Comisiei naţionale de atestare a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii, precum şi secretariatul Consiliului pentru calitate în construcţii;71. organizează şi realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice reprezentantelor de promovare turistica din ţara şi din străinătate;72. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţara şi în străinătate, în domeniul turismului;73. organizează evidenta, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii;74. stabileşte orientarea programelor de cercetare, dezvoltare şi investiţii publice în turism;75. realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing şi promovare a turismului şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice;76. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;77. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;78. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;79. autorizeaza agenţii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate;80. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este asigurata de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, care numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii. (2) Ministrul este ordonator principal de credite bugetare. (3) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite ordine şi instrucţiuni. (5) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. (6) Secretarii de stat exercita atribuţiile stabilite de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 6În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului.  +  Articolul 7 (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzută în anexa nr. 1, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare. (2) Corpul de control se organizează la nivel de direcţie generală. (3) Inspectoratul Aviaţiei Civile se organizează la nivel de direcţie. (4) Numărul maxim de posturi este de 798, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (5) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate organiza reprezentante de promovare turistica în ţara şi în străinătate, ale căror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului. (6) Activitatea reprezentantelor de promovare turistica se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 8 (1) În structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune. (2) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 53 de posturi în anul 2005, dintre care 40 de posturi în anul 2004. (4) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) se asigura prin redistribuirea în cadrul numărului total de posturi aprobat ministerului şi/sau, după caz, prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. (6) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică a Autorităţii de Implementare Proiecte de Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 9 (1) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, coordonează buna funcţionare a direcţiilor generale, a direcţiilor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor direcţiilor generale şi direcţiilor din minister şi din unităţile subordonate, fiind ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncţi. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt înalţi funcţionari publici, numiţi conform legii.  +  Articolul 11Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncţi şi ale direcţiilor generale şi direcţiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12 (1) Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea şi din coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 13Spaţiile şi utilitatile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. în clădirea "Palat C.F.R." şi în alte clădiri sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe întregul teritoriu al tarii, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegatiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 5.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 740.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi: 798    (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ          a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului                                ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐                                │ MINISTRU ├──────┤CABINETUL MINISTRULUI│                                └────┬─────┘ └─────────────────────┘                                     │ ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII ├───┐ │ ┌───┤SECRETARIATUL NAŢIONAL │ │ CU MASS-MEDIA │ │ │ │ │ TRACECA │ └──────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ CORPUL DE CONTROL ├───┼────┼──────┤ │ DIRECŢIA AUDIT PUBLIC │ └──────────────────────────┘ │ │ ├───┤ INTERN │ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ └───────────────────────┘ │ DIRECŢIA TRANSPARENTA ├───┘ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ │ │ │ BIROUL PENTRU PACTUL │ └──────────────────────────┘ │ │ │ DE STABILITATE PENTRU │                                     │ └───┤ EUROPA DE SUD-EST │                                     │ └───────────────────────┘                                     │                                     │         ┌──────────┬─────────┬──────┼────────┬────────────┬───────────┐         │ │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │ │ │   ┌─────┴──┐ ┌────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ┌──────┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐   │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │ SECRETAR │ │SECRETAR │ │ SECRETAR│   │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT │ │ │ GENERAL │ │DE STAT │ │ DE STAT│   └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ ├────────────┤ └─────────┘ └─────────┘                                     │ │ SECRETAR │                                     │ │GENERAL ADJ.│                                     │ ├────────────┤                                     │ │ SECRETAR │                                     │ │GENERAL ADJ.│                                     │ └────────────┘                                     │       ┌───────────┬──────────┬──────┴──────┬────────────────────┬──────────┐       │ │ │ │ │ │ ┌───┬─┴─┐ ┌───┬─┴─┐ ┌───┬┴──┐ ┌──┬───┬┴─┬───┬───┐ ┌──┬──┬─┴┬──┬──┐ ┌┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y    LEGENDA:    --------    A = DIRECŢIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE    B = AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE DE TRANSPORT FINANŢATE PRIN        FONDUL DE COEZIUNE*)    C = DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE EXTERNE    D = DIRECŢIA GENERALĂ CADASTRU    E = DIRECŢIA GENERALĂ URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI    F = DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICA    G = DIRECŢIA GENERALĂ CONSTRUCŢII LOCUINŢE    H = DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI    I = DIRECŢIA GENERALĂ LUCRĂRI PUBLICE    J = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE    K = DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE    L = DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ    M = DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGET    N = DIRECŢIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI PROTOCOL    O = DIRECŢIA MEDICALĂ    P = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT FEROVIAR    R = DIRECŢIA GENERALĂ AVIATIE CIVILĂ    S = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL    T = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT RUTIER    U = INSPECTORATUL AVIAŢIEI CIVILE    V = DIRECŢIA RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE    X = DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE ŞI CONTROL ÎN TURISM    Y = DIRECŢIA GENERALĂ PROMOVARE TURISTICANOTĂ:Din numărul de posturi care s-au redus, 5 posturi au fost date Ministerului Comunicaţiilor şi tehnologiei Informatiei.---------- Notă *) Va deveni operationala începând cu anul 2004.  +  Anexa 2                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                   a Autorităţii de Implementare Proiecte de                  Transport Finanţate prin Fondul de Coeziune                     ┌───────────────────────────────────────┐                     │ Autoritatea de Implementare Proiecte │                     │ de Transport Finanţate prin Fondul │                     │ de Coeziune │                     └───────────────────────────────────────┘                                     .                                     .       .............................................................       . . . .       . . . .┌─────────────┐ ┌────────────┐┌─────────────────────────┐ ┌────────────────┐│ Serviciul │ │ Serviciul ││ Serviciul control │ │ Serviciul ││ programe │ │monitorizare││ financiar şi asistenţa │ │ de implementare││ şi evaluare │ │ ││ pentru achiziţii publice│ │ proiecte de ││ │ │ ││ │ │ transport │└─────────────┘ └────────────┘└─────────────────────────┘ └────────────────┘  +  Anexa 3                               A. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului                  şi care se finanţează de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
      NOTĂ:     Unităţile prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 pot utiliza un număr maxim de 460    de posturi.     Din numărul de posturi care s-au redus, 45 de posturi au fost date    Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.                            B. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului                   şi care se finanţează din venituri proprii                 prin sistemul de asigurări sociale de sănătate                    şi din transferuri de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateBucureşti
    2.Spitalul Universitar nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateBucureşti
    3.Spitalul Universitar Căi Ferate IaşiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateIaşi
    4.Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateCluj-Napoca
    5.Spitalul Universitar Căi Ferate TimişoaraVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateTimişoara
    6.Spitalul Căi Ferate PloieştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătatePloieşti
    7.Spitalul Căi Ferate GalaţiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateGalaţi
    8.Spitalul Universitar Căi Ferate ConstanţaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateConstanţa
    9.Spitalul Căi Ferate BraşovVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateBraşov
    10.Spitalul Căi Ferate PaşcaniVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătatePaşcani
    11.Spitalul Căi Ferate SimeriaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateSimeria
    12.Spitalul Căi Ferate OradeaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateOradea
    13.Spitalul Universitar Căi Ferate CraiovaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateCraiova
    14.Spitalul Căi Ferate SibiuVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateSibiu
    15.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătateDrobeta-Turnu Severin
  NOTĂ:Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.                                C. UNITĂŢILE*)                  care funcţionează în subordinea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului               şi care se finanţează din venituri proprii şi din              subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului SeismicVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    2.Clubul Sportiv "Rapid"Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
  ------------    *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31,       iar pentru cea de la nr. crt. 2 este de 93.                                  D. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului                   şi care se finanţează din venituri proprii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Academia Română de AviaţieVenituri propriiBucureşti
    2.Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanţa
    3.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanţa
    4.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucureşti
    5.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucureşti
    6.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - BucureştiVenituri propriiBucureşti
    7.Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) - îşi desfăşoară activitatea prin baza de aplicaţieVenituri propriiBucureşti
                              E. UNITĂŢILE                 care funcţionează în coordonarea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiBucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)Bucureşti
                                  F. UNITĂŢILE*)                       care funcţionează sub autoritatea           Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    7.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.Comuna Otopeni
    8.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa" - S.A.Bucureşti
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.Timişoara
    11.Regia Autonomă "Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    12.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    13.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    14.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. ConstanţaConstanţa
    15.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    16.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    17.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    18.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    19.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    20.Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"Bucureşti
    21.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    22.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    23.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud şi a Zonei Libere Basarabi"Constanţa
    24.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Brăila"Brăila
    25.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad"Curtici
    26.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti
    27.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti
    28.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.Bucureşti
    29.Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.Bucureşti
    30.Societatea Comercială "Maritime Trening Centre Television" - S.A. ConstanţaConstanţa
    31.Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A.Bucureşti
    32.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.Bacău
    33.Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.Cluj
    34.Societatea Comercială "Conas" - S.A.Braşov
    35.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Constanţa" - S.A.Constanţa
    36.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Iaşi" - S.A.Iaşi
    37.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Timişoara" - S.A.Timişoara
    38.Societatea Comercială Transporturi, Întreţinere Drumuri "Oltenia" - S.A.Craiova
    39.Societatea Comercială "Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri" - S.A.Timişoara
    40.Societatea Comercială "Drum Trans Mixt" - S.A.Comuna Valea Lupului
    41.Societatea Comercială "Stard" - S.A.Feteşti
    42.Societatea Comercială "Drumserv" - S.A.Târgu Mureş
    43.Societatea Comercială "Mecdru" - S.A.Dej
    44.Societatea Comercială "Via Star" - S.A.Bucureşti
    45.Societatea Comercială de Revizii şi Reparaţii Echipamente şi Instalaţii Ecluze "Repec" - S.A. OvidiuOvidiu
    46.Societatea Comercială de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii Mijloace de Transport, Utilaje de Construcţii şi Instalaţii de Ridicat "Agertrans" S.A. ConstanţaConstanţa
    47.Societatea Comercială de Construcţii, Întreţinere şi Reparaţii Hidrotehnice "Cons - Canal" - S.A. BasarabiBasarabi
    48.Societatea Comercială de Remorcaj şi Salvare "Resalv" - S.A. GalaţiGalaţi
    49.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. GiurgiuGiurgiu
    50.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Draf" - S.A. BrăilaBrăila
    51.Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. TulceaTulcea
    52.Societatea Comercială "Ancorad Oltenia" - S.A. CraiovaCraiova
  -------------- Notă *) Unităţile prevăzute la poziţiile 32-52 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
   +  Anexa 4
                                SPAŢIILE ŞI UTILITATILE
        deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
                 şi de Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." -
                S.A. în clădirea "Palat C.F.R." şi în alte clădiri*)
  ┌────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Proprietarul │ Nivelurile │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Ponderea ││ patrimoniului │ │ construită │ utila │ % ││ │ │ (mp) │ (mp) │ │├────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Subsol │ 666,00 │ 598,83 │ 0,83 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ Ministerul │ Parter │ 395,00 │ 355.27 │ 0,54 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│Transporturilor, │ Mezanin │ 1.095,00 │ 985,32 │ 1,47 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│Construcţiilor şi │ Etajul I │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ Turismului │ Etajul II │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul V │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │├────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ TOTAL I: │ │ 18.973,40 │ 17.075,08 │ 25,50 │├────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Subsol │ 9.250,58 │ 7.906,69 │ 12,51 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ Compania │ Parter │ 7.757,58 │ 6.981,82 │ 10,44 ││ Naţionala de Cai ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ Ferate "C.F.R." -│ Mezanin │ 6.016,33 │ 5.414,70 │ 8,10 ││ S.A. ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul I │ 992,25 │ 893,03 │ 1,33 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul III │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul IV │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul VI │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul VII │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul VIII │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul IX │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul X │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 ││ ├─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ Etajul XI │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │├────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ TOTAL II: │ │ 55.393,54 │ 49.943,76 │ 74,50 │├────────────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ 74.366,94 │ 67.018,84 │ 100,00 ││ GENERAL: │ │ │ │ │└────────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┘------------- Notă *) Spaţiile şi utilitatile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în municipiul Bucureşti - str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 - suprafaţa totală = 1.373 mp.
   +  Anexa 5                               PARCUL AUTO                  pentru activităţi specifice al Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
             
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Program PHAREAutoturism Autoturism de teren2450
    2.Proiect de conservare a energiei termice (BERD)Autoturism Autoturism de teren4450
    3.Transport delegaţiiAutovehicul pentru transport de persoane4450
    4.Unitate de finanţare şi implementare programe comunitareAutoturism6450
    5.AprovizionareAutovehicul pentru transport de marfă4450
    6.Inspecţie şi controlAutoturism28450
    7.Program SAPARDAutoturism de teren12450
    8.Reprezentanţe de promovare şi informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)Autoturism20150
  NOTĂ:Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------