HOTĂRÂRE nr. 739 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003  Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului şi ale art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care preia activitatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului aplică strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, păduri, ape şi protecţia mediului. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier naţional, gospodărirea şi exploatarea lui raţională, precum şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia şi are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea producţiei în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului realizează politica în domeniile apelor şi protecţiei mediului, la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.  +  Articolul 2Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, a silviculturii, apelor şi protecţiei mediului şi se proiectează instrumentele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, apelor şi protecţiei mediului; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, apelor şi protecţiei mediului.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 4În exercitarea funcţiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are următoarele atribuţii principale:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, îmbunătăţiri funciare pe terenurile agricole şi silvice, păduri, ape şi protecţia mediului, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. elaborează şi susţine, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local;4. elaborează studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu organismele internaţionale în domeniu;5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;6. elaborează studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare;7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine;8. coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale agricole la care statul este acţionar majoritar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa, precum şi a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul său de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea activelor Regiei Naţionale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;11. coordonează constituirea şi monitorizează funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, potrivit legislaţiei în vigoare;12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare;13. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor, a apelor şi a mediului;14. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile apelor şi protecţiei mediului;15. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile agriculturii, silviculturii, apelor şi protecţiei mediului;16. emite acordurile de mediu, avizează licenţele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activităţile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, certifică împreună cu alte autorităţi competente tehnologii, echipamente, produse şi aparatură din domeniile sale de activitate şi acordă asistenţă tehnică de specialitate;17. a) asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate; b) iniţiază elaborarea unor studii şi cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, cu finanţare din sursă unică, prin unităţile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa; c) validează rezultatele cercetării, proiectării şi studiilor efectuate în domeniile sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea lor;18. contractează cu unităţile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe baza de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate: a) studii, cercetări şi rapoarte specifice privind starea şi evoluţia calităţii mediului; b) studii, cercetări şi rapoarte privind obligaţiile ce revin României în calitate de ţară parte la convenţiile internaţionale în domeniu, precum şi cele la care doreşte să devină parte; c) studii şi cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei de mediu în acord cu cerinţele acquisului comunitar; d) studii, cercetări şi rapoarte pentru Agenţia Europeană de Mediu; e) studii şi cercetări de fundamentare a indicatorilor şi rapoarte privind datele statistice de mediu conform cerinţelor la nivel naţional şi european; f) studii şi cercetări de evaluare a potenţialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;19. asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă şi apelor riverane acestora, precum şi pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor şi a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi altor lucrări hidrotehnice, precum şi pentru execuţia lucrărilor specifice;20. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sancţiunile şi sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;21. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;22. organizează şi sprijină editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare specifice;23. organizează, sprijină şi urmăreşte elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei;24. elaborează şi propune indicatori specifici de ramură şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale;25. organizează şi exercită, potrivit legii, direct prin autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, controlul privind respectarea legislaţiei şi a standardelor de protecţie a mediului, aplică sancţiunile şi stabileşte măsurile corespunzătoare situaţiilor care contravin reglementărilor legale;26. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversităţii biologice şi pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabileşte regimul de administrare a reţelei naţionale de arii protejate, organizează şi exercită controlul asupra respectării acestuia;27. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societăţii civile la informaţiile privind calitatea factorilor de mediu, precum şi la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;28. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale ţării în raport cu cerinţele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu şi lung, formulează şi propune autorităţilor naţionale competente strategii şi politici pentru mediu şi dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;29. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituţionale şi administrative, menite să stimuleze şi să accelereze integrarea principiilor şi obiectivelor strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale şi locale pentru reformă şi dezvoltare;30. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu politica şi strategia naţională pentru mediu şi dezvoltare durabilă;31. iniţiază direct sau prin unităţile aflate în subordine ori sub autoritate proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociază, semnează şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;32. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale din sfera sa de competenţă, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;33. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică, ştiinţifică;34. avizează, potrivit legii, planurile de intervenţie pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear şi participă la asigurarea intervenţiei;35. coordonează şi răspunde de activităţile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competenţă;36. exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeană;37. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, cu populaţia, precum şi cu mass-media;38. coordonează acţiunile de cooperare cu alte ţări în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;39. iniţiază acţiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi din Strategia naţională de pregătire, pentru aderarea României la Uniunea Europeană;40. asigură organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare;41. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborând în acţiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;42. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale interesate;43. iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea;44. avizează proiecte de acte normative care au legătura cu domeniile în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are următoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii şi alimentaţiei: a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs; b) promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare; c) propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură şi dezvoltare rurală; d) urmăreşte şi sprijină formarea de exploataţii agricole conform prevederilor legale; e) colaborează cu asociaţiile şi fundaţiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi întreprinde acţiuni de asistenţă şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora; f) iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale; g) asigură coordonarea acţiunilor de implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală - Agenţia SAPARD; h) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucrează şi comercializează produse agroalimentare; i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură - FAO şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - OMS; j) coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi piscicultură; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare; k) coordonează şi controlează activitatea de ameliorare şi de reproducţie a animalelor; l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole; m) organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor şi avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, potrivit legislaţiei în vigoare; n) coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, este acţionar majoritar; o) coordonează elaborarea de măsuri şi asigură restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole; p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; q) avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare; r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare; s) fundamentează şi elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului şi pentru efectuarea de lucrări agrochimice; s) elaborează şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi urmăreşte derularea acestora; t) întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe; t) organizează şi coordonează, potrivit legii, activităţile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală şi al furajelor, stabileşte norme sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice şi controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii; u) urmăreşte asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentaţiei, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenţei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; v) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum şi toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanţă cu normele europene şi internaţionale; w) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică agricolă, de consultanţă şi de perfecţionare profesională; x) coordonează acţiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor; z) asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale.II. În domeniul pădurilor: a) elaborează strategia de gospodărire şi de exploatare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia; b) elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabilă a fondului forestier naţional, a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte; c) coordonează şi controlează activitatea de elaborare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite; d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetaţia forestieră, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice; e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează şi ţine evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general şi coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului forestier, cantitativ şi calitativ, şi asigură proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier; f) analizează şi, după caz, aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii; g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigură o concepţie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective; h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstrucţia forestieră a celor în declin şi coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier naţional; i) urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii; j) atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic; k) urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale; l) colaborează cu instituţiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare; m) atestă persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unităţile specializate pentru activitatea de amenajare şi regenerare a pădurilor; n) organizează şi conduce prin unităţile silvice din subordine modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale; o) organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor; p) autorizează unităţile specializate pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea şi întreţinerea vegetaţiei forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea şi executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a păşunilor împădurite, proiectarea şi executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate şi corectarea torenţilor, precum şi pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; r) reglementează şi aprobă activităţile de management forestier din pădurile proprietate privată şi publică a unităţilor administrativ-teritoriale; s) coordonează şi promovează documentaţii de sinteză referitoare la fondul forestier naţional, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaborează prognoze privind evoluţia acestuia.III. În domeniul gospodăririi apelor: a) stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; b) colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor; c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public în domeniul meteorologiei şi hidrologiei; d) coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, al lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi; e) organizează activitatea de avizare şi reglementare a regimului de utilizare a surselor de ape minerale şi geotermale; f) organizează întocmirea cadastrului apelor şi a evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor; g) asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public, iar, după caz, darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin; h) stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice; i) stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia; j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor; k) elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor; l) - organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;- aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majorată, precum şi fişele de evidenţă ale barajelor administrate de deţinătorii de orice titlu;- certifică şi controlează personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor;- organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice care realizează proiecte şi execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare şi asigură secretariatul tehnic al acesteia;- dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avariere şi stabileşte împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor; m) actualizează şi, după caz, pune în aplicare strategia naţională şi Planul naţional de acţiuni pentru gospodărirea resurselor de apă; n) reglementează modul de desfăşurare a activităţii privind hidrometria de exploatare şi emite norme specifice; o) îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul gospodăririi apelor, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care România este parte, asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontaliere; p) actualizează şi pune în aplicare planul de acţiuni privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Marii Negre.IV. În domeniul protecţiei mediului: a) emite avize şi, după caz, acorduri, autorizaţii, permise speciale în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte; b) pune în aplicare, prin unităţile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizaţiilor şi a răspunderilor referitoare la mediu; c) organizează activităţile de monitorizare integrată a stării mediului şi a resurselor naturale, elaborează şi publică informaţii şi rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale şi globale de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale; d) sesizează Garda Naţională de Mediu, prin instituţiile descentralizate ale ministerului, asupra încălcărilor grave ale reglementărilor legale în vigoare; e) organizează şi coordonează activitatea de elaborare a procedurilor şi de autorizare a laboratoarelor în domeniul mediului şi de certificare a sistemelor de management de mediu; f) îndeplineşte şi asigură funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniul mediului, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care România este parte; g) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecţiei mediului; h) promovează instrumentele juridice, economice şi financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor şi produselor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, susţinerea şi consolidarea mecanismelor pieţei libere şi a concurenţei loiale; i) elaborează şi promovează proiecte de acte normative, norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare în domeniul protecţiei mediului; j) stabileşte factorii naţionali de emisie a poluanţilor în aer; k) atestă persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu; l) răspunde de protecţia şi conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi cu practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea administraţiilor proprii pentru parcurile naţionale, parcurile naturale şi rezervaţiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reţeaua naţională, executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice; m) asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea economico-socială a ţării; n) actualizează şi urmăreşte punerea în aplicare a strategiei şi Planului naţional de acţiuni pentru protecţia mediului, strategiei naţionale şi Planului naţional de acţiune pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia, a strategiei şi Planului naţional în domeniul schimbărilor climatice, precum şi a altor politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului; o) asigură secretariatul de risc conform Directivei privind controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase (SEVESO); p) asigură ţinerea evidenţei anuale a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa IPPC şi elaborează raportările solicitate de organismele internaţionale; r) asigură secretariatul tehnic al Comisiei naţionale de acordare a etichetei ecologice; s) asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement şi audit (EMAS);ş) asigură secretariatul tehnic pentru reducerea emisiilor provenite de la instalaţiile mari de ardere; t) asigură coordonarea activităţii Administraţiei Fondului pentru Mediu; t) asigură secretariatele tehnice şi coordonarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, a Comisiei naţionale pentru schimbări climatice şi a Comitetului naţional pentru protecţia stratului de ozon; u) exercită orice alte atribuţii specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (3) Se înfiinţează direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, unităţi cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin reorganizarea direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, direcţiilor fitosanitare şi a oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.  +  Articolul 7 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (2) Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002. (3) Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit va deveni operaţională în anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului şi instituţiilor subordonate acestuia şi/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. (6) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică ale Autorităţii de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit se definitivează până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 8 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu. (2) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002. (3) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu va deveni operaţională începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr total de 100 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3. (6) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică ale Autorităţii de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.  +  Articolul 9 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului numeşte personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 10 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct şi asimilaţii lor la unităţile din subordine, precum şi numirea în funcţia de director general la Regia Naţională a Pădurilor se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, în condiţiile legii. (4) La unităţile aflate sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat şi de un subsecretar de stat. (2) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este condusă de un guvernator, asimilat cu funcţia de subsecretar de stat. (3) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (4) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.  +  Articolul 13În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 14Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 15 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) În activitatea de conducere a ministerului secretarul general este sprijinit de un secretar general adjunct, care este înalt funcţionar public şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este de 605, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii. (3) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor profesionale, în limita posturilor disponibile. (4) Reîncadrarea în noua structură organizatorică şi în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17 (1) Pe lângă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului; b) Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice; c) Comitetul Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional; d) Comisia naţională de acordare a etichetei ecologice; e) Comisia naţională de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement şi audit (EMAS); f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluanţii atmosferici; g) Comisia tehnico-economică; h) Centrul Român pentru Reconstrucţia Ecologică a Râurilor şi Lacurilor. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în cadrul numărului de posturi aprobat. (3) Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice funcţionează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Român pentru Reconstrucţia Ecologică a Râurilor şi Lacurilor, precum şi componenţa acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.  +  Articolul 18 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează structurile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi structurile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice descentralizate cu personalitate juridică, finanţate din veniturile proprii.  +  Articolul 19 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă. (2) Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) şi Centrul de Calcul trec în structura Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă şi funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 20 (1) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se preiau pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Patrimoniul direcţiilor fitosanitare, oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) şi Centrului de Calcul se preia pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice Corpului de control al ministrului, Direcţiei generale de inspecţii, controlul punctelor de frontieră, activităţilor de control cu privire la domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului va fi dotat cu un număr de 4 autoturisme de intervenţie, cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul. (3) Agenţiile de protecţia mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe instituţii se efectuează prin ordin al ministrului. (4) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cuprinse în cap. I nr. crt. 1-7 şi cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 888/1994 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, Hotărârea Guvernului nr. 700/1995 privind reînfiinţarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 septembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 739.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului*Font 7*        ┌────────────┐ ┌───────────┐        │Corpul**) de│ │Purtător de│        │control al ├──┐ ┌──────────┐ ┌──┤ cuvânt │        │ministrului │ ├────────┤ MINISTRU ├────────┤ └───────────┘        └────────────┘ │ └────┬─────┘ │ ┌───────────┐        ┌────────────┐ │ │ ├──┤ Consilier │        │Biroul audit│ │ │ │ │ diplomatic│        │ public ├──┤ │ ┌────────┐ │ └───────────┘        │ intern │ │ ├──┤Cabinet │ │        └────────────┘ │ │ │ministru│ │                        │ │ └────────┘ │                        └────────┐ │ ┌───┘      ┌─────────┬─────────┬──────┼────┼──────────┼─┬─────────┬─────┬───────┐      │ │ │ │ │ ┌────┘ │ │ │ │ ┌────┴───┐ ┌───┴────┐┌───┴────┐ │ │ │ ┌────┴───┐┌────┴───┐ │ ┌─────┴──┐ │SECRETAR│ │SECRETAR││SECRETAR│ │ │ │ │SECRETAR││SECRETAR│ │ │SECRETAR│ │DE STAT │ │DE STAT ││DE STAT │ │ │ │ │DE STAT ││DE STAT │ │ │DE STAT │ └───┬────┘ └───┬────┘└──┬─────┘ │ │ │ └───┬────┘└────┬───┘ │ └────┬───┘     │ │ │ ┌────┘ │ └───┐ │ │ │ │     │ │ │ │ ┌───────┴────────┐│ │ │ │ │     │ │ │ │ │SECRETAR GENERAL││ │ │ │ │     │ │ │ │ └──┬────┬────────┘│ │ │ │ │     │ │ │ └────┼───┐│┌────────┘ │ │ │ │     ├──────────┼────────┼───────┼───┐│┌──────────┼──────────┼─────┼──────┤     │ ├────────┼───────┼─── O ──────────┼──────────┼─────┤ │     │ │ ├───────┼────┘└──────────┼──────────┤ │ └─────────────────────────────────────────┐     │ │ │ │ └──────────┤ │ └───────────────────────────────────────────────┐│     │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┐ ││     │ │ │ │ └────────────────────────────┐ │ ││ ┌────────────┐     │ │ │ └─────────────────────────┐ │ ┌──────────────┐ │┌──────────────┐│└─┤ AGENŢIA │┌────┘ └───┐ └──────────────┐ ┌────┐ │ ┌───────────────┐ ├─┤ INSPECŢIA │ ├┤ DIRECŢIA ││ │ NAŢIONALĂ ││ ┌──────────────┐ │ ┌────────────┐ │ └────┘ ├─┤ SECRETAR │ │ │ DE STAT A │ ││ REGLEMENTĂRI ││ │ SANITARĂ │├─┤ DIRECŢIA ├─┐├─┤ DIRECŢIA │ │ ┌───────────┐ │ │ GENERAL │ │ │ APELOR***) │ ││ SILVICE ││ │VETERINARĂ*)││ │ GENERALĂ DE │ ││ │GENERALĂ DE │ ├─┤ DIRECŢIA │ │ │ ADJUNCT │ │ └──────────────┘ │└──────────────┘│ └┬───────────┘│ │ STRATEGII, │ ││ │IMPLEMENTARE│ │ │GENERALĂ DE│ │ └───────────────┘ │ ┌──────────────┐ │┌──────────────┐│ │┌───────────┐│ │ INTEGRARE │ ││ │ ŞI │ │ │ PROTECŢIA │ │ ┌───────────────┐ ├─┤DIRECŢIA DE │ ├┤ DIRECŢIA ││ ├┤DIRECŢIA DE││ │ EUROPEANĂ │ ││ │REGLEMENTARE│ │ │ MEDIULUI │ ├─┤ DIRECŢIA │ │ │PREVENIRE ŞI │ ││ DE REGIM ││ ││SĂNĂTATE A ││ │ ŞI RELAŢII │ ││ └┬───────────┘ │ └┬──────────┘ │ │ GENERALĂ │ │ │MANAGEMENT AL │ ││ SILVIC ││ ││ANIMALELOR ││ │INTERNAŢIONALE│ ││ │┌──────────────┐│ │┌─────────────┐│ │ BUGET │ │ │ FENOMENELOR │ │└──────────────┘│ │└───────────┘│ └──────────────┘ ││ ├┤ DIRECŢIA DE ││ ├┤ DIRECŢIA ││ │ FINANŢE │ │ │ PERICULOASE │ │┌──────────────┐│ │┌───────────┐│ ┌──────────────┐ ││ ││ PRODUCŢIE ││ ││ GESTIUNEA ││ └┬──────────────┘ │ └──────────────┘ └┤ DIRECŢIA DE ││ └┤DIRECŢIA DE││ │ DIRECŢIA DE ├─┤│ ││ VEGETALĂ ŞI ││ ││ DEŞEURILOR ││ │┌──────────────┐│ ┌──────────────┐ │ RELAŢII CU ││ │IGIENĂ ŞI ││ │ INTEGRARE │ ││ ││ HORTICULTURĂ ││ ││ ŞI ││ ├┤ DIRECŢIA │└─┤ DIRECŢIA DE │ │ PARLAMENTUL ││ │ SĂNĂTATE ││ │ EUROPEANĂ │ ││ │└──────────────┘│ ││ SUBSTANŢE ││ ││ BUGET │ │COORDONARE, │ │ŞI ORGANIZAŢII││ │ PUBLICĂ ││ │ PENTRU │ ││ │┌──────────────┐│ ││ CHIMICE ││ ││ FINANŢE │ │REGLEMENTARE, │ │PARTENERIALE ││ └───────────┘│ │AGRICULTURĂ ŞI│ ││ ├┤ DIRECŢIA DE ││ ││ PERICULOASE ││ │└──────────────┘ │GESTIONAREA, │ └──────────────┘││ │ RELAŢII │ ││ ││IMPLEMENTARE ││ │└─────────────┘│ │┌──────────────┐ │PROTECŢIA │ ││ │INTERNAŢIONALE│ ││ ││ŞI MANAGEMENT ││ │┌─────────────┐│ └┤ DIRECŢIA │ │ECOLOGICĂ A │ ││ └──────────────┘ ││ ││AL POLITICILOR││ ├┤ DIRECŢIA ││ │ ECONOMICĂ │ │APELOR ŞI │ ││ ┌──────────────┐ ││ ││ AGRICOLE ││ ││ CONTROLUL ││ │ ŞI │ │DISTRICTE │ ││ │ DIRECŢIA DE ├─┘│ │└──────────────┘│ ││ POLUĂRII, ││ │ADMINISTRATIVĂ│ │INTERNAŢIONALE│ ││ │ INTEGRARE │ │ │┌──────────────┐│ ││ PROTECŢIA ││ └──────────────┘ └──────────────┘ ││ │ EUROPEANĂ │ │ ├┤ DIRECŢIA DE ││ ││ ATMOSFEREI, ││ ┌───────────┐ ││ │PENTRU MEDIU │ │ ││ PRODUCŢIE ││ ││ SOLULUI, │├──┤Serviciul │ ││ └──────────────┘ │ ││ ANIMALĂ ŞI ││ ││ NATURII ŞI ││ │investiţii │ ││ ┌──────────────┐ │ ││ INDUSTRIE ││ ││ CONSERVĂRII ││ └───────────┘ ┌────────────┐│├─┤ DIRECŢIA DE │ │ ││ ALIMENTARĂ ││ ││ BIODIVERSI-││ ┌───────────┐ │ DIRECŢIA ├┤│ │ COORDONARE A │ │ │└──────────────┘│ ││TĂŢII │├──┤ DIRECŢIA │ │ GENERALĂ │││ │IMPLEMENTĂRII │ │ │┌──────────────┐│ │└─────────────┘│ │ JURIDICĂ │ │ EVALUARE, │││ │ FONDURILOR │ │ └┤ DIRECŢIA ││ │┌─────────────┐│ └───────────┘ │INSPECŢII ŞI│││ │ EUROPENE │ │ │ FITOSANITARĂ,││ └┤ DIRECŢIA ││ ┌───────────┐ │MONITORIZARE│││ └──────────────┘ │ │ CALITATEA ││ │MONITORING │└──┤ DIRECŢIA │ └────────────┘││ ┌──────────────┐ │ │SEMINŢELOR ŞI ││ │INTEGRAT, │ │ RESURSE │ ┌────────────┐│├─┤ DIRECŢIA DE │ │ │A MATERIALULUI││ │AUTORIZARE, │ │ UMANE, │ │DIRECŢIA DE ├┘│ │ DEZVOLTARE │ │ │ GENETIC ││ │CONTROLUL │ │SALARIZARE,│ │INFORMARE ŞI││ │ RURALĂ │ │ └──────────────┘│ │CONFORMITĂŢII│ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ │ RELAŢII ││ └──────────────┘ │ ┌──────────────┐│ └─────────────┘ └───────────┘ │ PUBLICE ││ ................ └───┤Serviciul de ││ ┌─────────────┐ └────────────┘├─:AUTORITATEA DE: │fond funciar, │└───┤ UNITATEA**) ││ :IMPLEMENTARE A: │îmbunătăţiri │ │ POLITICI ││ : FONDULUI DE : │funciare, │ │ ECONOMICE ││ : COEZIUNE : │antigrindină │ │ MEDIU ││ : ECONOMICĂ- : └──────────────┘ │ (E.P.U.) ││ :SOCIALĂ PENTRU: └─────────────┘│ : PROIECTE DE :│ :INFRASTRUCTURĂ:│ : DE MEDIU*) :│ :..............:│ ................└─:AUTORITATEA DE:  : MANAGEMENT :  : PROGRAM :  : OPERAŢIONAL :  : SECTORIAL :  : PENTRU :  : AGRICULTURĂ, :  : DEZVOLTARE :  : RURALĂ ŞI :  : PESCUIT*) :  :..............:                                                                               ┌──────────────────────┐                                                                               │Număr maxim de posturi│                                                                               │(exclusiv demnitarii │                                                                               │şi cabinetul │                                                                               │ministrului): 605 │                                                                               └──────────────────────┘----------- Notă *) se organizează la nivel de direcţie generală Notă **) se organizează la nivel de direcţie Notă ***) se organizează la nivel de serviciu sau birou  +  Anexa 2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii de Management Program OperaţionalSectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit                              ┌────────────────┐                              │SECRETAR DE STAT│                              └───────┬────────┘                                      │                 ┌────────────────────┴─────────────────────┐                 │ AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAM │                 │ OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU │                 │ AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ŞI │                 │ PESCUIT - POSDARP │                 │ │                 │(organizată la nivel de direcţie generală)│                 └────────────────────┬─────────────────────┘                                      │           ┌───────────────────────┬──┴─────────────────────┬───────────┐           │ │ │ │   ┌───────┴─────────┐ ┌────────┴────────────┐ ┌───────┴──────┐ │   │Direcţia programe│ │Direcţia monitorizare│ │Direcţia audit│ │   │ evaluare │ │ şi coordonare │ │ şi control │ │   └─────────────────┘ └─────────────────────┘ └──────────────┘ │                                                                        │                                                                ┌───────┴─────┐                                                                │ Serviciul │                                                                │informatizare│                                                                └─────────────┘  +  Anexa 3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii de Implementare a Fondului de CoeziuneEconomico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu                             ┌──────────────────┐                             │ SECRETAR DE STAT │                             └────────┬─────────┘                                      │                                      │                 ┌────────────────────┴─────────────────────┐                 │ AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A FONDULUI │                 │ DE COEZIUNE ECONOMICO-SOCIALĂ PENTRU │                 │ PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU │                 │ │                 │(organizată la nivel de direcţie generală)│                 └─────────────────────┬────────────────────┘                                       │       ┌─────────────┬─────────────────┼────────────┬──────────────┐       │ │ │ │ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴──────┐ ┌──────┴────┐ │ │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ │ │programare│ │monitorizare│ │contractare│ │ │ └──────────┘ └────────────┘ └───────────┘ ┌────┴────┐ ┌──────┴──────┐                                               │Serviciul│ │ Serviciul │                                               │ audit │ │informatizare│                                               └─────────┘ └─────────────┘  +  Anexa 4 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
  Nr. crt.Denumirea unităţii
       
    I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate
    2.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
    3.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
    4.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    5.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
    6.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
    7.Inspecţia Piscicolă
    8.Agenţiile de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate
    9.Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
    NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 7.313.
       
    II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    1.Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate
    2.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
    3.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar
    4.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
    5.Agenţia SAPARD
    6.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
    7.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice descentralizate
    8.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 4.122.
       
    III. Alte unităţi finanţate din venituri proprii
    1.Agenţia Domeniilor Statului
    2.Institutul de Bioresurse Alimentare
    3.Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală
    4.Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol
    5.Administraţia Fondului pentru Mediu
    6.Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
    7.Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
     
    IV. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
    Unităţi de management al proiectului (UMP)
                                     UNITĂŢILE          care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,                         Pădurilor, Apelor şi Mediului
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    2.Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    3.Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder"
    4.Regia Naţională a Pădurilor
    5.Societatea Naţională "Institutul Pasteur" - S.A.*)
    6.Administraţia Naţională "Apele Române" - S.A.
    7.Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.
  ---------    *) În limita capitalului deţinut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor,       Apelor şi Mediului.                                   UNITĂŢILE                 care funcţionează în coordonarea Ministerului                  Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (sursa de finanţare: venituri proprii)
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
   +  Anexa 5 NORMATIVde autoturisme pentru activităţi specifice la unităţile carefuncţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor, Apelor şi Mediului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiNumărul maxim de autoturisme pentru activităţi specifice
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate8/unitate
    2.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă7
    3.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"4
    4.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară3
    5.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava3
    6.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale2
    7.Inspecţia Piscicolă39
    8.Direcţiile sanitare veterinare4/unitate
    9.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară1
    10.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar4
    11.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală13
    12.Agenţia SAPARD12
    13.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor6
    14.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice descentralizate4/unitate
    15.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor4
  ------------