HOTĂRÂRE nr. 742 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 8 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigura aplicarea strategiei şi politicilor în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei şi care elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Culturii şi Cultelor îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: a) principiul libertăţii, autonomiei şi egalităţii cultelor, potrivit căruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor; b) principiul protejării patrimoniului cultural naţional, potrivit căruia valorile şi bunurile care aparţin moştenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoaşterii trecutului şi prezentului nostru; c) principiul libertăţii de creaţie, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică şi de comunicare publică a operelor şi prestaţiilor artistice reprezintă nu numai un drept fundamental, ci şi un element esenţial al progresului uman; d) principiul autonomiei instituţiilor de cultura, potrivit căruia iniţierea şi desfăşurarea programelor şi proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup; e) principiul primordialitatii valorii, potrivit căruia se asigura crearea condiţiilor materiale şi morale, se susţin şi se promovează aplicarea criteriilor specifice de evaluare şi de selecţie, afirmarea creativitatii şi a talentului; f) principiul sansei egale la cultura, potrivit căruia, prin armonizarea politicilor culturale la nivel naţional cu cele la nivel local, se asigura accesul şi participarea tuturor cetăţenilor la cultura, precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a colectivităţilor, în toată diversitatea acestora; g) principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigura protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale, se susţine şi se promovează introducerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a valorilor spiritualitatii naţionale şi se înlesneşte circulaţia în ţara a valorilor culturii universale.  +  Articolul 3 (1) În cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor secretarul de stat pentru culte asigura condiţiile necesare în vederea promovării şi aplicării principiilor specifice care stau la baza activităţii cultelor religioase în relaţia cu statul şi cu autorităţile publice, a dialogului cu reprezentanţii vieţii religioase, protejării pluralismului religios, precum şi pentru rezolvarea problemelor privind patrimoniul eclezial şi acordarea de sprijin şi asistenţa financiară specializate. (2) În scopul exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, aprobat anual prin legea bugetului de stat, se vor nominaliza credite bugetare distincte pentru culte, în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Pentru exercitarea funcţiilor sale Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale: a) asigura buna funcţionare a sistemului sau instituţional, în condiţiile descentralizării procesului decizional; b) dezvolta mediul concurential specific economiei de piaţa, astfel încât să asigure selecţia, promovarea şi finanţarea programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate; c) elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii; d) iniţiază şi negociaza, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul sau de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz; e) sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentală şi neguvernamentala în domeniile sale de competenţa; f) asigura, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea acestora; g) asigura, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes; h) acorda premii şi distincţii în toate domeniile sale de activitate; i) elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate instituţiile şi aşezămintele, indiferent de subordonarea acestora; j) colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii, pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor, programelor şi proiectelor oferite de instituţiile şi aşezămintele din domeniu; k) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revoca, în condiţiile legii, conducerile acestora; l) asigura reforma instituţională şi funcţională a instituţiilor din subordinea sa, propune Guvernului înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine, avizează înfiinţarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; m) aproba, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi oferite de instituţiile din subordinea sa; n) asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii; o) exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează compania naţionala şi agenţii economici din domeniul sau de activitate; p) colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 5În domeniul culturii şi artei Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale:1. sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice, buna funcţionare a instituţiilor şi a aşezămintelor de cultura de interes judeţean sau local, precum şi activităţile de educaţie desfăşurate în cadrul aşezămintelor de interes judeţean sau local;2. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi în colaborare cu Academia Română, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu alte instituţii interesate, activitatea şi programele centrelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea;3. emite aviz obligatoriu pentru numirile şi eliberarile din funcţii ale directorilor centrelor de cultura ale României din străinătate şi ale personalului diplomatic cu atribuţii exclusive în domeniul culturii;4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, înfiinţarea de noi centre culturale ale României în străinătate;5. sprijină, inclusiv financiar, în condiţiile legii, instituţii, organizaţii şi centre din alte tari, care promovează programe şi studii privind istoria, cultura şi civilizatia românească;6. apara, potrivit legii, drepturile şi interesele oamenilor de cultura, ocroteşte şi susţine dezvoltarea personalităţii creatoare;7. iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte în toate domeniile culturii şi artei: editarea de cărţi şi publicaţii, achiziţii de bunuri de patrimoniu şi de opere de creaţie, de cărţi şi publicaţii pentru instituţiile publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; achiziţii de monumente istorice, monumente de for public, case memoriale şi colecţii particulare; expoziţii, festivaluri, turnee şi alte manifestări culturale în ţara şi în străinătate;8. iniţiază, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale de creaţie şi interpretare, acorda burse, sprijină participarea oamenilor de cultura şi a artiştilor români la manifestări similare din străinătate;9. stabileşte, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice, Comisia Naţionala de Arheologie şi Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor, strategia naţionala în domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil;10. elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;11. coordonează activităţile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, şi le finanţează potrivit legii;12. coordonează activitatea de atestare a experţilor şi a specialiştilor în domeniile specifice proiectării, restaurarii, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional imobil;13. avizează, potrivit legii, constituirea agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;14. coordonează activitatea de acreditare a experţilor, conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;15. colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru cunoaşterea, respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional;16. colaborează cu autorităţile administraţiei publice la elaborarea şi avizarea, împreună cu Comisia Naţionala a Monumentelor Istorice şi cu Comisia Naţionala de Arheologie, după caz, a programelor şi planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente şi situri arheologice;17. acţionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional furate sau exportate ilicit;18. organizează, în cooperare cu organismele profesionale ale arhitectilor, concursurile naţionale de creaţie arhitecturala pentru obiective publice de interes naţional sau, după caz, sprijină organizarea concursurilor internaţionale de arhitectura având drept tema obiective publice;19. avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de arta monumentala, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizează din bugetele publice;20. sprijină, în condiţiile legii, activitatea instituţiilor de învăţământ artistic şi a persoanelor juridice de drept privat, fără scop lucrativ, din domeniul sau de competenţa;21. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România, finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale ale acestor minorităţi; cooperează în acest scop cu alte autorităţi sau cu persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu;22. promovează şi finanţează, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice;23. acţionează, prin măsuri specifice, pentru protejarea, susţinerea, revitalizarea traditiilor şi obiceiurilor locale, în condiţiile legii; promovează şi coordonează programe pentru formarea de specialişti şi meseriasi în domeniul artizanatului autentic şi al mestesugurilor traditionale;24. coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;25. avizează, în condiţiile legii, în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înregistrării, asociaţii, fundaţii, alte organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii şi propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru asociaţii şi fundaţii, cu respectarea normelor legale;26. cooperează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din instituţiile de cultura şi arta, organizează şi finanţează, în condiţiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceala şi postuniversitară, precum şi participarea la programe de perfecţionare, în ţara şi în străinătate, inclusiv prin acordarea de burse;27. suspenda sau retrage, după caz, avizele, atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;28. editează publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;29. coordonează, asigura şi urmăreşte, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii din domeniul sau de activitate;30. colaborează cu uniunile şi asociaţiile de creatori, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 6 (1) În domeniul cultelor Ministerul Culturii şi Cultelor asigura relaţiile statului cu toate cultele din România şi are următoarele atribuţii principale: a) sprijină toate cultele religioase recunoscute de lege, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, pe baza Constituţiei, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a tarii, urmăreşte ca în relaţiile dintre culte să fie excluse orice forme, mijloace şi acţiuni de învrăjbire religioasă şi mediază în situaţiile litigioase care apar; b) asigura legătură dintre cultele religioase şi autorităţile publice, în vederea respectării libertăţii şi autonomiei cultelor, a prevenirii şi inlaturarii oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; c) sprijină autorităţile administraţiei publice pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase şi, totodată, acorda asistenţa cultelor, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care acestea le supun autorităţilor administraţiei publice locale; d) analizează cererile de înfiinţare a unor noi culte religioase, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoaşterii acestora; e) face propuneri pentru recunoaşterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la cererea cultelor; f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează sa ocupe funcţii de conducere, precum şi a personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul de stat, în vederea alocării de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare în vederea salarizarii acestora şi acordării indemnizaţiilor pentru funcţiile de conducere, potrivit legii; g) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în probleme de învăţământ, ca mediator între cultele religioase legal recunoscute şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, şi avizează, alături de acesta, planurile de învăţământ şi programele analitice elaborate de cultele recunoscute oficial de stat; h) sprijină cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţa religioasă şi socială în armata, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confrunta cu nevoi speciale; i) avizează, în condiţiile legii, în vederea dobândirii personalităţii juridice şi înregistrării, asociaţii, fundaţii, alte organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul cultelor şi propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru asociaţii şi fundaţii, cu respectarea normelor legale. (2) În domeniul patrimoniului eclezial Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea cultelor religioase privind evidenta, păstrarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea bunurilor culturale mobile şi imobile, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, aflate în proprietatea sau în folosinţă cultelor, conform legilor specifice, în vederea aplicării lor; b) acorda asistenţa de specialitate, la cererea cultelor, şi avizează documentaţiile tehnico-economice pentru construcţii şi reparaţii de lacasuri şi alte clădiri aparţinând cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale; c) acorda unităţilor de cult sprijin financiar, în urma analizelor de necesitate şi oportunitate, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice şi a construirii de lacasuri de cult, precum şi pentru întreţinerea, repararea şi punerea lor în valoare, cu respectarea normelor legale; d) organizează, în colaborare cu cultele religioase şi cu instituţiile specializate, din ţara şi/sau din străinătate, activităţi periodice de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate care asigura conservarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor, în condiţiile legii; e) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, atât în ţara, cat şi în străinătate, pentru punerea în valoare a marturiilor de arta şi de arhitectura religioasă, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor mai îndeplineşte următoarele atribuţii: a) sprijină cultele religioase, la cererea acestora, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, în iniţierea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii internaţionale şi de promovare a colaborării dintre bisericile din România şi cele din străinătate, precum şi în organizarea şi funcţionarea comunităţilor religioase ale românilor din diaspora; b) iniţiază şi desfăşoară activităţi de cooperare cu instituţii şi organizaţii din ţara şi din străinătate; c) elaborează studii şi sinteze documentare referitoare la viaţa religioasă din România, cat şi la activitatea cultelor şi organizaţiilor religioase din alte tari; organizează dezbateri cu participarea specialiştilor români şi străini privind fenomenul religios; d) acorda sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru:1. construirea şi repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor care stau la baza acestor lucrări;2. consolidarea şi punerea în valoare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul eclezial aflate în proprietatea sau în posesia ori folosinţă cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condiţiile legilor specifice;3. întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;4. susţinerea unor acţiuni religioase cu caracter naţional sau internaţional realizate de conducerile cultelor din România;5. dezvoltarea şi susţinerea activităţii de cercetare şi analiza a fenomenului religios, potrivit legii;6. susţinerea activităţii de asistenţa socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni şi/sau în alte instituţii, precum şi activităţile privind reinsertia socială a persoanelor defavorizate şi marginalizate, potrivit legii; e) asigura, în condiţiile legii, întregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor şi din învăţământul teologic, din subordinea acestora, neintegrat în învăţământul de stat, inclusiv a indemnizaţiilor pentru funcţiile de conducere, prevăzute de lege; f) sprijină cultele în oferirea de către acestea de ajutoare sau donaţii comunităţilor româneşti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaborează, potrivit legii; g) urmăreşte respectarea aplicării legislaţiei, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile publice locale, cu privire la producerea şi valorificarea în exclusivitate de către culte a unor articole şi bunuri specifice.  +  Articolul 7În domeniul cinematografiei şi al audiovizualului Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale: a) negociaza şi încheie, în condiţiile legii şi în colaborare cu alte instituţii sau autorităţi, înţelegeri interguvernamentale în domeniile specifice; b) solicita sprijin consiliilor locale şi judeţene, altor autorităţi publice, în limitele competentelor acestora, pentru alocarea de fonduri, acordarea de facilităţi fiscale sau pentru închirierea ori concesionarea de terenuri, în scopul construirii de noi cinematografe de către persoane juridice sau fizice, române sau străine, care doresc să investească în acest domeniu; c) exercita, în condiţiile legii, calitatea de reprezentant al României la organismele interguvernamentale cu activităţi în domeniul cinematografiei şi audiovizualului; d) iniţiază şi negociaza, potrivit competentelor proprii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul cinematografiei şi audiovizualului sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz; e) sprijină formele de cooperare guvernamentală şi neguvernamentala în domeniul cinematografiei şi audiovizualului; f) asigura, în limita bugetului propriu, alocarea de sprijin financiar pentru acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul programelor internaţionale sau regionale din domeniul cinematografiei şi audiovizualului; g) elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului.  +  Articolul 8În domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale: a) avizează şi elaborează actele normative aplicabile în domeniul drepturilor de autor şi/sau drepturilor conexe drepturilor de autor; b) iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de autor, care funcţionează în subordinea Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Culturii şi Cultelor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii neguvernamentale din ţara şi din străinătate şi finanţează, în condiţiile legii, împreună cu acestea, programe şi proiecte. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Culturii şi Cultelor este abilitat să solicite şi sa primească de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul sau de competenţa date şi documente necesare în vederea exercitării competentelor sale. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor colaborează cu uniunile de creatori şi cu asociaţiile profesionale, inclusiv în cadrul comisiilor de specialitate care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. (2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi relaţiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor se exercită de către ministrul culturii şi cultelor. (2) Ministrul culturii şi cultelor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara sau din străinătate. (3) Ministrul culturii şi cultelor este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor este ajutat de 3 secretari de stat şi de un secretar general. (6) Secretarii de stat îndeplinesc atribuţiile şi însărcinările stabilite de ministrul culturii şi cultelor şi coordonează unele compartimente, potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 13 (1) Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în domeniul culturii şi la colaborarea cu structurile societăţii civile. (2) Ministrul culturii şi cultelor numeşte şi revoca preşedintele şi specialiştii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii. (3) Fondurile necesare în vederea funcţionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (4) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 14 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de un director executiv, care este funcţionar public, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Direcţiile judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale: a) acţionează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare comunităţilor locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte culturale de către instituţii publice sau alte persoane juridice şi asigura, împreună cu autorităţile administraţiei publice, sprijin financiar pentru acestea; c) colaborează cu instituţiile muzeale şi cu alte persoane juridice în desfăşurarea unor activităţi de cercetare, evidenta, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional şi pot acorda sprijin financiar pentru acestea; d) participa la realizarea activităţilor de observare şi de control asupra acţiunilor care pot da naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi constata, în condiţiile legii, încălcările acesteia; e) avizează numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice cultural-artistice de importanţa locală şi judeteana; f) sprijină şi monitorizează, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau artistică şi transmit Ministerului Culturii şi Cultelor constatările lor; g) iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a traditiilor şi obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialiştilor şi meseriasilor în domeniul artizanatului şi mestesugurilor traditionale; h) editează sau sprijină, logistic ori financiar, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei; i) sunt abilitate să solicite şi sa primească, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; j) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul cultural naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; k) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplica în acest sens prevederile legale în domeniu; l) îndeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor. (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 16 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Muzeul Naţional de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucureşti şi Comitetul Naţional Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale trec din subordinea fostului Minister al Educaţiei şi Cercetării în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Structura organizatorică, statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aproba prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigura utilizarea personalului instituţiilor de spectacole cuprinse în anexa nr. 2, în limita numărului de posturi prevăzute în aceasta anexa. (2) Ministrul culturii şi cultelor va stabili anual, prin ordin, după aprobarea bugetului de stat, numărul de posturi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată şi pe durata determinata, cu respectarea numărului total de posturi aprobat. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor va asigura ca până la sfârşitul anului 2004 toate instituţiile de spectacole prevăzute în anexa nr. 2 sa utilizeze personal angajat cu contract individual de muncă pe durata determinata, în procent de cel puţin 50% din totalul personalului necesar instituţiei.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri următoarele instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor îşi schimba denumirile după cum urmează: a) "Opera Română din Cluj-Napoca" îşi schimba denumirea în "Opera Naţionala Română din Cluj-Napoca", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 24; b) "Opera Română din Iaşi" îşi schimba denumirea în "Opera Naţionala Română din Iaşi", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Agatha Barsescu nr. 18; c) "Centrul de Cultura lt; lt;Tinerimea Română gt; gt; din Bucureşti" îşi schimba denumirea în "Centrul Naţional de Cultura lt; lt;Tinerimea Română gt; gt; din Bucureşti", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gutenberg nr. 19, sectorul 5; d) "Muzeul Satului din Bucureşti" îşi schimba denumirea în "Muzeul Naţional al Satului lt; lt;Dimitrie Gusti gt; gt;", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sos. Kiseleff nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 19 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport marfa şi persoane, cu un consum lunar mediu de carburanţi de 400 litri. (3) Se aprobă dotarea suplimentară a Ministerului Culturii şi Cultelor cu un autoturism necesar pentru activităţile specifice desfăşurate pe perioada de derulare a Proiectului privind patrimoniul cultural, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999, cu modificările ulterioare, cu un consum mediu normat de carburanţi de 400 litri/luna. (4) Cheltuielile determinate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suporta din fondurile alocate Ministerului Culturii şi Cultelor cu aceasta destinaţie prin Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998. (5) După finalizarea proiectului menţionat la alin. (3) autoturismul va intră în patrimoniul Ministerului Culturii şi Cultelor, cu respectarea prevederilor legale privind normarea parcului auto.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) Reincadrarea funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 iulie 2003. (2) Încadrarea personalului contractual din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se va face potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 742.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi: 177    (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)                                STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Ministerului Culturii şi Cultelor  ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐..│ Serviciul juridic, ├─┐ │Purtător de cuvânt, │. │ audit şi control │ │ │relaţii cu mass-media│... └────────────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │informaţii publice │ .. ┌────────────────────────┐ │ │ MINISTRU │ └─────────────────────┘ ...│ Consilier diplomatic ├─┼──┼────────────────┤ ┌─────────────────────┐ .. └────────────────────────┘ │ │Cabinet ministru├────┤Unitatea de imple- │ .. ┌────────────────────────┐ │ └──────┬─────────┘ │mentare a proiectului│....│ Garanţii guvernamentale├─┘ │ │ - UIP │ .. └────────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ .. │ ┌─────────────────────┐ .. │ │Direcţia instituţii │ .. │ │de spectacole, cultu-│... │ │ ra scrisă, traditii │ .. │ └─────────────────────┘ ........................................┴.......................................                                                .                                                .        ┌──────────────────────────────┬────────.───┬──────────────────┐        │ │ . │ │┌───────┴────────────┐┌────────────────┴─┐ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴─────┐│Secretar de stat ││Secretar de stat │ │Secretar general│ │ Secretar de ││ pentru integrare ││pentru patrimoniul│ ├────────────────┘ │ stat ││europeană şi relaţii││cultural naţional │ │ . │ pentru culte││ internaţionale ││ │ │ . └──┬──────────┘└┬───────────────────┘├──────────────────┘ │ ┌─────┐ │ ┌─────────┐ │....................│....................│..│ │.............│ │Direcţia │ │ │....................│..│ │ ├─┤relaţii │ │ │ │ └─────┘ │ │culte │ │ │ │ ┌───────────────────┐│ └─────────┘ │ │ │ │Direcţia legislaţie││ ┌─────────┐ │ │ ├─┤ şi resurse umane ││ │Direcţia │ │ │ │ └───────────────────┘│ │asistenţa│ │ │ │ ┌─────────────────┐ └─┤învaţă- │ │ │ ├──┤Direcţia buget, │ │ mant │ │ │ │ │ finanţe │ └─────────┘ │ │ │ └─────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────────────┐ ├──────────────────┐┌┴─────────────────┐ │ │Direcţia patrimoniu │ │Direcţia integrare││Direcţia monumente│ │ │public, investiţii, │ │europeană, armoni-││istorice şi muzee │ └─┤servicii descentra- │ │ zare, media │└──────────────────┘ │lizate, administrativ│ └──────────────────┘ └─────────────────────┘  +  Anexa 2                               UNITĂŢILE                      care funcţionează în subordinea, sub                 autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor              ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
    I.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizateBugetul de stat
    2.Biblioteca NaţionalăBugetul de stat
    3.Oficiul Român pentru Drepturile de Autor - organ de specialitate al administraţiei publice centrale*)Bugetul de stat
    4.Comitetul Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării CulturaleBugetul de stat
      NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 1-4 pot utiliza un număr maxim de 780 de posturi.  
    II.Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Centrul Naţional al CinematografieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional de Artă al României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional de Artă Contemporană al RomânieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii VechiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Muzeul Naţional de Istorie a României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Muzeul Naţional "Brukenthal" din SibiuVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
    12.Muzeul Naţional "Peleş" din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Muzeul Bran din BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Complexul Muzeal Naţional "Moldova" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu GheorgheVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    19.Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    20.Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    21.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    22.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    23.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    24.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    25.Opera Naţională din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    26.Opera Naţională Română din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    27.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    28.Opera Naţională Română din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    29.Opera Română din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    30.Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    31.Filarmonica "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    32.Centrul Naţional de Cultură "Tinerimea Română" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    33.Centrul European de Cultură din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    34.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    35.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    36.Centrul de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    37.Oficiul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    38.Institutul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    39.Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional MobilVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    40.Studioul de Creaţie Cinematografică din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    41.Editura "Video" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    42.Oficiul Naţional de Servicii pentru BiblioteciVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
      NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 5-42 pot utiliza un număr maxim de 5.990 de posturi.
    III.Instituţii publice finanţate din venituri proprii
    43.Institutul de memorie culturală din BucureştiVenituri proprii
    44.ARTEXIM din BucureştiVenituri proprii
    45.Centrul pentru formare, educaţie permanentă şi management în domeniul culturiiVenituri proprii
      Publicaţii
    46."Contemporanul"Venituri proprii
    47."Literatorul"Venituri proprii
    48."Manuscriptum"Venituri proprii
    49."Deşteptarea Aromânilor"Venituri proprii
    50."Moftul Român"Venituri proprii
    51."Albina"Venituri proprii
    52."Teatrul"Venituri proprii
    53."Universul Cărţii"Venituri proprii
    54."A Het"Venituri proprii
    55."Korunk"Venituri proprii
    56."Muvelodes"Venituri proprii
    57."Vilnie Slovo"Venituri proprii
    58.Revista "Biblioteca"Venituri proprii
      Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor
    59.Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  
    60.Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"  
    61.Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.  
    62.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
    63.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
  -------------- Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii şi cultelor.-------------