HOTĂRÂRE nr. 759 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 9 iulie 2003  Având în vedere art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala pentru Sport, denumita în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directa a primului-ministru. (2) Agenţia asigura aplicarea strategiei şi Programului de guvernare în domeniul sportului.  +  Articolul 2Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 3Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 18 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.  +  Articolul 4Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei este de 114, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 6 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a cărui funcţie este asimilată, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu funcţia de secretar de stat. (2) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Preşedintele Agenţiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative. (4) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a Agenţiei preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, numit prin decizie a primului-ministru, a cărui funcţie este asimilată, din punct de vedere al drepturilor cuvenite potrivit legii, cu funcţia de subsecretar de stat. (2) Vicepreşedintele exercita atribuţiile delegate de către preşedintele Agenţiei. (3) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Agenţiei şi asigura legătură operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din cadrul Agenţiei şi unităţile subordonate; b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu secretarii judeţelor şi cu directorii generali de prefectura, în problemele de interes comun; c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de Agenţie şi asigura avizarea actelor normative primite de la alţi initiatori; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de Agenţie; e) urmăreşte şi asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de Agenţie; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportarilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare; g) coordonează întregul personal al Agenţiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 9Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al Agenţiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei, aprobat prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă preşedintele Agenţiei funcţionează ca organ consultativ, prezidat de preşedinte, Colegiul Agenţiei Naţionale pentru Sport. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului Agenţiei se aproba prin ordin al preşedintelui. (3) Colegiul Agenţiei se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea acesteia.  +  Articolul 11Finanţarea activităţii Agenţiei şi a unităţilor din subordinea acesteia se realizează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 12 (1) Unităţile din subordinea Agenţiei şi sursele de finanţare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor subordonate Agenţiei se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare. (3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Agenţiei se aproba prin ordin al preşedintelui acesteia.  +  Articolul 13 (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate ale Agenţiei, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii. (2) Conducătorii serviciilor publice descentralizate ale Agenţiei se numesc şi se eliberează din funcţie de către preşedinte, cu avizul consultativ al prefectului. (3) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 69/2000. (2) Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin acte normative şi prin regulamentele aprobate de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 15În subordinea direcţiilor pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional de pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportiva.  +  Articolul 16 (1) Cluburile sportive din subordinea Agenţiei sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Obiectul de activitate al cluburilor sportive din subordinea Agenţiei consta în: a) realizarea performantei, selecţia, pregătirea şi participarea la competitii interne şi internaţionale; b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea sportiva; c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; d) administrarea bazei materiale sportive proprii; e) organizarea de competitii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale. (3) Cluburile sportive din subordinea Agenţiei pot desfăşura şi alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Complexurile sportive naţionale sunt instituţii publice în subordinea Agenţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora consta în administrarea bazelor sportive de interes naţional şi internaţional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor de nivel naţional şi internaţional.  +  Articolul 18 (1) Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Obiectul de activitate al instituţiei prevăzute la alin. (1) îl constituie formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 19Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei, se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Muzeul Sportului este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului consta în achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educaţiei fizice şi sportului.  +  Articolul 21Agenţia utilizează un parc auto propriu de transport pentru aparatul acesteia, stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 759.  +  Anexa 1                                          Numărul maxim de posturi = 114                                          (exclusiv demnitarii)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                       a Agenţiei Naţionale pentru Sport ┌──────────────────┐ ┌───────────┐ │COLEGIUL AGENŢIEI ├───────┤PREŞEDINTE │ └──────────────────┘ └────┬──────┘                                 │                                 │ ┌──────────────────┐                                 │ ┌────┤Purtător de cuvânt│                                 │ │ └──────────────────┘                                 ├─────┤ ┌────────────────┐                                 │ │ │Serviciul audit │                                 │ └────┤public intern │    ┌──────────────┐ │ └────────────────┘    │VICEPREŞEDINTE│ │    └──────┬───────┘ │ ┌────────────────┐           │ └───────────┤SECRETAR GENERAL│           │ └────────┬───────┘           │ │           │ .......................................│           │ : │           │ : │   ┌───────┴──────────┐ ┌──────┴──────────┐   │ DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA GENERALĂ│   │ PROGRAME SPORTIVE│ │ ECONOMICĂ │   └──────────┬───────┘ └─────────┬───────┘              │ │              │ │              │ │        ┌─────┴──────────┐ ┌───────┴──────────┐        │ │ │ │  ┌─────┴──────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────┴───────┐ ┌──────┴──────┐  │Direcţia │ │Direcţia │ │Direcţia │ │Direcţia │  │programe ale│ │programe ale│ │patrimoniu, │ │buget, │  │instituţii- │ │structurilor│ │investiţii │ │financiar şi │  │lor publice │ │sportive │ │şi achiziţii │ │contabilitate│  │pentru sport│ └────────────┘ │publice, │ └─────────────┘  └────────────┘ │administrativ│                                           └─────────────┘  +  Anexa 2                                   UNITĂŢILE               care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale               pentru Sport şi sursele de finanţare ale acestora
           
    UNITĂŢILE  care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport şi sursele de finanţare ale acestora
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareNumăr maxim de posturi
    A. Unităţi în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport
    I.Direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizateVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat267
    II.Cluburi sportiveVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat1.458
    1.Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia    
    2.Clubul Sportiv Municipal Arad    
    3.Clubul Sportiv Municipal Piteşti    
    4.Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung    
    5.Sport Club Municipal Bacău    
    6.Clubul Sportiv Municipal Oneşti    
    7.Clubul Sportiv "Crişul" Oradea    
    8.Clubul Sportiv Municipal Bistriţa    
    9.Clubul Sportiv Botoşani    
    10.Clubul Sportiv Municipal Braşov    
    11.Clubul Sportiv Municipal Brăila    
    12.Clubul Sportiv Municipal Buzău    
    13.Clubul Sportiv Municipal Reşiţa    
    14.Clubul Sportiv Municipal Călăraşi    
    15.Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca    
    16.Clubul Sportiv "Farul" Constanţa    
    17.Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe    
    18.Clubul Sportiv Târgovişte    
    19.Clubul Sportiv Municipal Craiova    
    20.Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galaţi    
    21.Clubul Sportiv Municipal Giurgiu    
    22.Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu    
    23.Sport Club Miercurea-Ciuc    
    24.Clubul Sportiv Municipal Iaşi    
    25.Clubul Sportiv Municipal Baia Mare    
    26.Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş    
    27.Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamţ    
    28.Clubul Atletic Roman    
    29.Clubul Sportiv "Petrolul" Ploieşti    
    30.Clubul Sportiv Orăşenesc Sinaia    
    31.Clubul Sportiv Satu Mare    
    32.Clubul Sportiv Municipal "Armătura" Zalău    
    33.Clubul Sportiv Municipal Sibiu    
    34.Clubul Sportiv Municipal Suceava    
    35.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava    
    36.Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria    
    37.Clubul Sportiv Municipal Timişoara    
    38.Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea    
    39.Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui    
    40.Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea    
    41.Clubul Sportiv "Unirea" Focşani    
    42.Clubul Sportiv "Olimpia" Bucureşti    
    43.Clubul Sportiv Şcolar "Triumf" Bucureşti    
    44.Clubul Central de Şah Bucureşti    
    45.Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucureşti    
    III.Complexuri sportive naţionaleVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat713
    1.Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" Bucureşti    
    2.Complexul Sportiv Naţional Snagov    
    3.Complexul Sportiv Naţional "Nicolae Navasart" Snagov    
    4.Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov    
    5.Complexul Sportiv Naţional Bascov    
    6.Complexul Sportiv Naţional Orşova    
    7.Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă    
    8.Complexul Sportiv Naţional "Sala Polivalentă" Bucureşti    
    9.Complexul Sportiv Naţional "Izvoru Mureşului"    
    IV.Institutul Naţional de Cercetare pentru SportVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat73
    V.Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a AntrenorilorVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat10
    VI.Muzeul SportuluiVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat6
    B. Unităţi care funcţionează în subordinea direcţiilor pentru sport judeţene, respectiv a municipului Bucureşti.  
    VII.Unităţi de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridicăVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat798
  -------