HOTĂRÂRE nr. 756 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum şi al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi este autoritatea competentă abilitata să aplice dispoziţiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, şi ale Legii minelor nr. 85/2003. (2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale: a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003 şi de Legea nr. 134/1995, cu modificările ulterioare; b) negociaza şi stabileşte, împreună cu ceilalţi concedenti ai domeniului public al statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licenţe şi permise şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare; c) organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării şi înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă; d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife; e) stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţa pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redeventei corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale; f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere; g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora; h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege; i) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor de prospecţiune, explorare sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, conform legislaţiei în vigoare, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologica; j) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni din acesta; k) instituie perimetre de protecţie hidrogeologica pentru zăcăminte de ape minerale şi termominerale, namoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; l) ordonă sistarea lucrărilor de explorare şi/sau exploatare, executate în afară perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatare nerationala ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; m) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 85/2003; n) elaborează şi tine la zi Cartea petroliera, Cartea miniera şi Cadastrul minier; o) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii miniere; p) urmăreşte şi verifica producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor datorate de titularii licenţelor miniere şi acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea plăţii redevenţelor de către agenţii economici; q) colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii în exercitarea activităţii de inspecţie; r) constata şi notifica nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 şi ale Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, prin acte de inspecţie; s) gestionează Sistemul naţional de transport prin conducte al ţiţeiului şi gazelor naturale şi reglementează activităţile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societăţile naţionale/comerciale nominalizate de Guvern; t) orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale organizează şi efectuează: a) activităţi promotionale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere şi a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz; b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere; c) baza de date pentru uz propriu; d) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau executa lucrări de cercetare geologica, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau executa lucrări de cercetare geologica şi de expertizare; e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin inspecţiile teritoriale; f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor inginereşti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor; g) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracţiuni, potrivit legii penale.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurata de către preşedintele agenţiei, asimilat funcţiei de demnitate publică de secretar de stat. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigura îndeplinirea atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi o reprezintă în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, precum şi alte compartimente. (2) Numărul total maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecţie teritorială a desfăşurării activităţilor miniere şi petroliere în condiţiile prevăzute în licentele miniere şi acordurile petroliere, organizate pe grupe de judeţe sau, după caz, pe judeţe. (2) Organizarea acestora şi numărul de posturi se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1), şi se aproba în condiţiile legii. (3) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii/organizaţii publice şi poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 şi 4 din anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, precum şi un număr de 22 autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate pe întreg teritoriul tarii. (2) Consumul maxim de carburanţi pentru realizarea activităţilor specifice este de 300 litri/luna/autovehicul.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul economieişi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 756.  +  Anexă    ──────    Numărul maxim de posturi = 111,    exclusiv demnitarul                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ            a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale                               ┌────────────┐                               │ PREŞEDINTE │                               └─────┬──────┘  ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────┐  │INFORMAŢII CLASIFICATE├───────────┼──────────┤ AUDIT INTERN │  └──────────────────────┘ │ └──────────────┘                                     │          ┌───────────────┬──────────┴───────┬─────────────────────┐          │ │ │ │   ┌──────┴──────┐ ┌────┴───────┐ ┌──────┴────────┐ ┌────────┴───────┐   │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │   │ generală │ │ generală │ │ generală │ │ economico- │   │ gestionare, │ │gestionare, │ │ inspecţie │ │ financiară, │   │ evaluare şi │ │evaluare şi │ │şi supraveghere│ │ resurse umane │   │ concesionare│ │concesionare│ │teritorială a │ │şi administrativ│   │ resurse/ │ │ resurse/ │ │activităţilor │ │ │   │ rezerve │ │ rezerve │ │miniere şi a │ │ │   │ petrol │ │ minerale. │ │operaţiunilor │ │ │   └─────────────┘ │Integrare │ │ petroliere │ │ │                     │europeană │ │ │ │ │                     └────────────┘ └───────────────┘ └────────────────┘──────────────────