HOTĂRÂRE nr. 745 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 16 alin. (14) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Control  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţionala de Control se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul exercitării funcţiilor autorităţilor de control. (2) Autoritatea Naţionala de Control are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Naţionala de Control exercita următoarele funcţii: a) de strategie, având drept de iniţiativa legislativă, prin care se asigura elaborarea strategiei comune şi specifice de control şi activitate pentru autorităţile de control aflate în subordine sau în coordonare; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal şi instituţional necesar realizării funcţiilor autorităţilor din subordine sau aflate în coordonare; c) de supraveghere a cadrului legal în domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii; d) de corelare şi coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecărei autorităţi de control, elaborate de autorităţile aflate în subordinea sau în coordonarea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispoziţiilor legale; f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa; g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern şi extern, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În realizarea rolului sau Autoritatea Naţionala de Control îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) defineste politica şi strategia în domeniul controlului; b) elaborează obiectivele pe termen scurt şi mediu ale activităţii autorităţilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea sa; c) monitorizează realizarea programului de acţiuni şi prezintă Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor; d) reglementează şi armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene, în colaborare cu celelalte ministere, autorităţi publice şi instituţii publice implicate; e) elaborează politica de restructurare, responsabilizare, stimulare şi sancţionare a personalului cu atribuţii de control; f) prognozeaza, urmăreşte şi evalueaza periodic încasările din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autorităţilor de control, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice; g) stimuleaza, promovează şi supraveghează afirmarea unei conduite corecte şi morale a personalului cu atribuţii de control; h) asigura respectarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor în timpul actului de control; i) promovează o politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control; j) promovează principiul ingerintei minime în activitatea contribuabililor şi eficientei maxime a actului de control. (2) Autoritatea Naţionala de Control îndeplineşte şi atribuţiile specifice subordonarii sau coordonării, după caz, îndeplinite de ministerele ori de autorităţile administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, precum şi orice alte atribuţii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea Naţionala de Control colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Autoritatea Naţionala de Control are dreptul să solicite informaţii de la ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii publice.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare. (2) În structura aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Încadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Atribuţiile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control. (5) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare. (6) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control este de 70, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţionala de Control are în subordinea sa următoarele instituţii şi activităţi: a) Corpul de Control al Guvernului; b) Garda Naţionala de Mediu; c) Inspectoratul de Stat în Construcţii; d) Garda Financiară şi structurile din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, care desfăşoară activitate de inspecţie vamală şi activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea şi încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora. (2) Până la data intrării în vigoare a actelor normative menţionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control asigura şi coordonarea următoarelor activităţi: a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control şi soluţionarea contestaţiilor; b) activitatea de inspecţie vamală şi activitatea de control vamal ulterior din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea şi încasarea drepturilor de import. (3) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control asigura directa coordonare a următoarelor autorităţi publice, instituţii publice şi activităţi: a) Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor; b) Inspecţia Muncii, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituţie publică aflată în subordinea Guvernului; d) activitatea de inspecţie sanitară din cadrul Ministerului Sănătăţii; e) activitatea de inspecţie şi poliţie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; f) alte autorităţi publice, instituţii publice şi activităţi stabilite prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 7Regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control se aproba în condiţiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.  +  Capitolul II Conducerea Autorităţii Naţionale de Control  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţionala de Control este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, denumit în continuare ministru delegat, care reprezintă autoritatea în raport cu celelalte ministere, autorităţi publice şi instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara sau din străinătate. (2) Ministrul delegat răspunde de întreaga activitate a Autorităţii Naţionale de Control în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (3) Ministrul delegat îndeplineşte, în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Control, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (4) Ministrul delegat îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control, precum şi pentru autorităţile de control din subordine. (5) Ministrul delegat îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice: a) conduce aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia; b) asigura conducerea unitară a activităţii de control a autorităţilor aflate în subordinea Autorităţii Naţionale de Control, numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii acestor autorităţi sau face propuneri de numire şi de eliberare a lor din funcţie de către primul-ministru, după caz; c) exercita, prin aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activităţii caselor de asigurări de sănătate şi a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare; d) coordonează activitatea de control a autorităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) şi dă aviz conform pentru numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor acestor autorităţi sau face propuneri de numire şi de eliberare din funcţie a acestora de către primul-ministru, după caz; e) aproba statul de funcţii al Autorităţii Naţionale de Control, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre; dă aviz conform pentru statele de funcţii ale autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz; f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat şi pentru cel din cadrul autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control; g) dă aviz conform pentru numirea şi eliberarea din funcţie a personalului fiecărei autorităţi aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control, precum şi pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, după caz; h) sancţionează, dispune sancţionarea sau, după caz, avizează actele de sancţionare a personalului autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control, în condiţiile legii. (6) Ministrul delegat îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (7) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul delegat emite ordine şi instrucţiuni, obligatorii pentru autorităţile aflate în subordinea sau în coordonarea sa. (8) În cazul ordinelor şi instrucţiunilor cu acelaşi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat şi de către conducătorii altor autorităţi sau instituţii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministrul delegat funcţionează Consiliul Autorităţii Naţionale de Control, ca organ colectiv de analiza şi evaluare, cu caracter consultativ. (2) Consiliul Autorităţii Naţionale de Control este compus din ministrul delegat, care are şi calitatea de preşedinte, precum şi din conducătorii autorităţilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Autorităţii Naţionale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat. (3) Consiliul Autorităţii Naţionale de Control se întruneşte cel puţin o dată pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.  +  Capitolul III Finanţarea activităţii Autorităţii Naţionale de Control  +  Articolul 10 (1) Finanţarea activităţii Autorităţii Naţionale de Control se face de la bugetul de stat. (2) Instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autorităţii Naţionale de Control virează lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileşte prin ordin al ministrului delegat, în cazul autorităţilor aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat şi al ordonatorului principal de credite, în cazul autorităţilor coordonate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispoziţia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare şi persoanele din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale de Control şi din cadrul autorităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aproba de către ministrul delegat. (3) În vederea îndeplinirii funcţiilor sale specifice, Autoritatea Naţionala de Control poate încheia, în condiţiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, având ca obiect prestarea de servicii de consultanţa în materie fiscală, juridică, de resurse umane, precum şi orice alte servicii necesare realizării obiectivelor din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 11Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control  +  Articolul 12 (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului. (2) Personalul din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale de Control beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de Codul muncii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 745.  +  Anexă    Numărul maxim de posturi: 70    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului delegat)                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                        a Autorităţii Naţionale de Control                            ┌────────────────────────┐                            │ MINISTRU DELEGAT │                            │ pentru coordonarea │                            │autorităţilor de control│                            └──────────┬─────────────┘                                       │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │CABINETUL MINISTRULUI│ │ ┌─────┤INFORMARE ŞI RELAŢII │ │ DELEGAT │ │ │ │ PUBLICE │ └─────────────────────┘ │ │ └──────────────────────┘ ┌──────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────┐ │CONSILIUL AUTORITĂŢII ├──────────────┼──────┼─────┤INFORMAŢII CLASIFICATE│ └──────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘                                       │ │ ┌───────────────────────┐                                       │ └─────┤ AUDIT INTERN │                                       │ └───────────────────────┘                                       │                                       │                  ┌────────────────────┴───────────────────────────┐                  │ │         ┌────────┴────────┐ ┌──────────┴───────┐         │ SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR DE STAT │         └───────┬─────────┘ └──────────┬───────┘     ┌───────────┴───┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┴──┐     │ │ │ │ │ │┌────┴────────┐┌─────┴─────┐┌────┴────┐┌─────┴─────┐┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐│ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE││ DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ GENERALĂ DE ││ CONTROL A ││ JURIDICĂ││METODOLOGIE││MANAGEMENT│ │ECONOMICO-││COORDONARE A ││ SISTEMULUI││ ││ ││ RESURSE │ │FINANCIARĂ││AUTORITĂŢILOR││ SANITAR ││ ││ ││ UMANE │ │ ŞI ││ DE CONTROL ││ ││ ││ ││ │ │ ADMINIS- │└─────────────┘└───────────┘└─────────┘└───────────┘└──────────┘ │ TRATIV │                                                                 └──────────┘---------------