HOTĂRÂRE nr. 741 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003    Având în vedere art. XVI al Titlului III din Cartea II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aplica strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice, inovarii şi tineretului. (3) Sediul central al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. (4) Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activitatea de cercetare este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (5) Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activitatea de tineret este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare şi tineret, exercitandu-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifica strategic şi asigura elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei, inovarii şi tineretului; b) de administrare, prin care aloca, monitorizează şi evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, inovarii şi tineretului; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operational şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate; f) de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare; g) de reprezentare, prin care asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; h) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; i) de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercita următoarele atribuţii: a) formulează politici şi elaborează programe de perspectiva în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigura implementarea lor în unităţile şi instituţiile subordonate sau coordonate; b) evalueaza şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a acestora; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular; d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operational şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul sau de activitate; f) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aproba reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat; h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul liceal şi superior de stat; i) efectuează controale asupra modului în care se asigura protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigura cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de educaţie continua a adulţilor; k) asigura şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate a elevilor şi a tinerilor cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate; l) asigura funcţionarea consiliilor şi comisiilor naţionale şi consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigura condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate, şi asigura aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigura armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externa; q) participa la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenta, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigura cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinantare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; s) asigura şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi educaţie; t) asigura editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar; t) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovarii sunt următoarele: a) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu; b) diseminarea de informaţii în domeniile cercetării-dezvoltării şi inovarii; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum şi pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu şi gestionarea rezultatelor de interes public; c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovarii, a absorbtiei şi difuziei acestora în rândul agenţilor economici şi în economie în general; susţinerea brevetarii unor rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate între centrele de cercetare şi agenţi economici; d) organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea, în domeniul sau de activitate; e) stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului sau de competenţa; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii; g) elaborarea de acte normative şi de reglementări în domeniu, precum şi crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul sau de competenţa; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor şi reglementărilor promovate; h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare; i) susţinerea, prin cofinantare, a participării instituţiilor de învăţământ şi de cercetare la elaborarea strategiilor de ramura privind dezvoltarea economică durabila; j) stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu; k) atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultantei interne şi internaţionale pentru domeniul sau specific de competenţa; l) definirea politicilor de restructurare, modernizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale care au atribuţii specifice; m) stimularea dezvoltării regionale şi locale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului, cercetării, tehnologiei şi de stimulare a inovarii; stimularea şi iniţierea de centre de cercetare de excelenta; stimularea şi iniţierea infiintarii şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului; n) stimularea dialogului dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile şi promovarea implicarii acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, ştiinţei, tehnologiei şi inovarii; o) definirea procedurilor specifice de analiza, de monitorizare şi evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei şi inovarii; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării, tehnologiei şi inovarii, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate contracta servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica etc.; p) elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordanta cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; r) evaluarea programelor cuprinse în planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora; s) conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor către agenţi economici, instituţii publice, instituţii şi unităţi cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţii neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competitional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare; s) prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa şi utilizarea acestor resurse; t) implementarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, cercetare şi tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de reţele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unităţile şi instituţiile de învăţământ; t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calităţii produselor, procedeelor şi serviciilor, în ceea ce priveşte activităţile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecţia consumatorilor şi coordonarea asistenţei tehnice în acest domeniu; u) coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovarii; v) în vederea sustinerii efortului general de integrare se va putea întocmi şi finanta un program de traducere şi tehnoredactare a legislaţiei şi reglementărilor comunitare; prioritate în realizarea acestor lucrări vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare şi al instituţiilor de învăţământ; w) coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În domeniul tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii specifice: a) elaborează politica guvernamentală în domeniul tineretului; fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului, din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; d) facilitează, pentru structurile asociative de tineret, stabilirea contactelor internaţionale directe, în vederea cunoaşterii reciproce şi a realizării de programe comune; e) asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul tineretului, conlucrand în acest scop cu instituţiile şi organismele de specialitate din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin prin acte normative.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare. (2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare va deveni operationala începând cu anul 2004 şi va funcţiona cu un număr de 90 de posturi în anul 2005, din care 30 de posturi în anul 2004. (4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigura prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului şi unităţilor din subordine şi/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 7. (6) Structura funcţiilor publice şi structura organizatorică ale Autorităţii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare se definitiveaza până la data de 1 septembrie 2003, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) În structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului funcţionează Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica, în coordonarea directa a ministrului. (2) Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica coordonează cercetarea ştiinţifică în domeniul energiei nucleare şi exercită, în domeniul utilizării fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice, următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi monitorizarea strategiei, politicilor şi a planului nuclear naţional pentru promovarea şi utilizarea fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare în scopuri paşnice; ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, agenţii economici, unităţile de învăţământ şi de cercetare, dezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica în practica activităţile din domeniul atomic şi nuclear; b) elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei, politicilor şi programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul nuclear; c) informarea cetăţenilor în legătură cu beneficiile şi riscurile asociate activităţilor nucleare, precum şi crearea de atitudini şi comportamente adecvate; d) stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional în domeniul sau de activitate prin încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţa tehnica, de expertiza, de informare şi/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate; e) colaborarea, împreună cu Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica de la Viena (A.I.E.A.) şi cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale de profil din alte tari, precum şi reprezentarea României în relaţiile cu acestea; f) analizarea propunerilor privind activităţile prioritare ale României în domeniul nuclear şi propunerea măsurilor corective în cazul sesizării unor deficiente în aplicarea programelor în domeniu; g) propunerea anuală, împreună cu Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, a componentei delegaţiei României la Conferinţa Generală a A.I.E.A.; h) promovarea, împreună cu Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, a participării agenţilor economici din domeniul nuclear la activităţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfăşoară sub egida A.I.E.A.; i) monitorizarea sau, după caz, coordonarea activităţii unor unităţi de cercetare-dezvoltare de profil sau care sunt implicate în programe specifice în domeniu; j) asigurarea cadrului necesar în vederea corelării politicilor şi programelor industriale şi a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul în cauza, cu politicile şi programele de cercetare-dezvoltare şi inovare de profil. (3) Atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, care, potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, sunt duse la îndeplinire de Agenţia Naţionala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, unităţilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 10 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, pot fi organizate direcţii, servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca organe descentralizate de specialitate ale ministerului, inspectorate şcolare cu structura aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe acestora, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Programele şi activităţile de tineret se vor desfăşura de către personalul inspectoratelor şcolare angajat în acest scop. (7) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului, cercetării şi activităţilor de tineret, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului, cercetării şi tineretului: consilii, comisii şi colegii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenta acestor organisme de nivel naţional este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu format, de regula, din 1-3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrărilor şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fondurile bugetare sau venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonata de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora din afară ministerului pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se exercită de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001, precum şi orice alte atribuţii specifice, stabilite prin acte normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii. (6) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului poate delega unele dintre competentele sale în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigura stabilitatea funcţionarii Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi este de 400, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) În cadrul ministerului şi unităţilor subordonate se înfiinţează unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 15Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ori în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia sau la unitatea de la care provine.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului preia de la fostul Minister al Tineretului şi Sportului Agenţia Naţionala pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, care va funcţiona ca unitate în subordinea acestuia şi în coordonarea directa a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (2) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT este asigurata de un director general, aflat în subordinea directa a ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Casele de cultura studenţeşti şi cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 6. (5) Instituţiile şi unităţile pentru activitatea de tineret care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 8. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (7) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002.  +  Articolul 18Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabila, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa interna şi internationala, realizarea societăţii informationale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.  +  Articolul 19 (1) Structura organizatorică, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate prevăzute în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unităţii. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, a directorilor şi a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 se realizează prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, în condiţiile legii.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasarilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, conform anexei nr. 9. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 21Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prelua, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de la structurile fostului Minister al Tineretului şi Sportului, în condiţii stabilite prin protocoale, patrimoniul - spaţii, dotări şi altele asemenea, corespunzător desfăşurării activităţilor şi proceselor educative pentru tineret.  +  Articolul 22Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond, la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută.  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigura activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la agenţii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipari şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în cazul în care, prin contractul cu aceşti agenţi economici, s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii se suporta din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 741.  +  Anexa 1                                   Numărul total de posturi = 400,                                   exclusiv demnitarii şi posturile                                   aferente cabinetului ministrului                          ┌─────────────────────────┐                          │ Ministrul Educaţiei, │                          │Cercetării şi Tineretului│                          ├─────────────────────────┤                          │ Cabinetul demnitarului │                          └────────────┬────────────┘                                       │                                       │        ┌────────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┐        │ │ │ │ │ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ │Secretar de │ │Secretar de│ │ │Secretar de│ │Secretar de│ │Stat pentru │ │Stat pentru│ │ │Stat pentru│ │Stat pentru│ │Învăţământ │ │Învăţământ │ │ │Cercetare │ │Tineret │ │Preuniversitar│ │Superior şi│ │ └───────────┘ └───────────┘ └──────────────┘ │Integrare │ │                   │Europeană │ │                   └───────────┘ │ ┌─────────────────┐                                       │ │Direcţia Generală│                   ┌──────────────┐ ├───┤Buget Finanţe │                   │Direcţia Audit├────┤ └─────────────────┘                   └──────────────┘ │ ┌───────────────────┐                 ┌─────────────────┐ ├───┤Direcţia Patrimoniu│                 │Serviciul Relaţii│ │ │şi Investiţii │                 │Publice şi ├───┤ └───────────────────┘                 │Mass-Media │ │                 └─────────────────┘ │                 ┌─────────────────┐ │                 │Agenţia Naţionala│ │                 │pentru Energie ├───┤ ┌────────────────┐                 │Atomica │ ├───┤Direcţia Juridic│                 └─────────────────┘ │ └────────────────┘                                       │                                       │                               ┌───────┴────────┐                               │Secretar General│                               └───────┬────────┘                                       │                              ┌────────┴───────┐                              │Secretar General│                              │ Adjunct │                              └────────┬───────┘                                       │                                       │                                       │      ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──┴──┬─────┬─────┬─────┬─────┐      │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │      │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │     ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ .... ┌┴─┐ ┌┴─┐     │ 1│ │ 2│ │ 3│ │ 4│ │ 5│ │ 6│ │ 7│ │ 8│ : 9: │10│ │11│     └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ .... └──┘ └──┘1 = Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar2 = Direcţia Generală Învăţământ Superior3 = Direcţia Generală pentru Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale4 = Direcţia Educaţie Continua, Formarea şi Perfecţionarea PersonaluluiDidactic şi de Cercetare5 = Direcţia Generală Evaluare, Prognoze, Strategii şi Programe pentruÎnvăţământ Preuniversitar6 = Direcţia Generală Logistica, Administrativ şi Resurse Umane7 = Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionaleşi Accesul la Educaţie8 = Direcţia Programe pentru Tineret9 = Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorialpentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare10 = Direcţia Generală Strategii, Programe de Cercetare-Dezvoltare,Evaluare şi Monitorizare11 = Direcţia Inovare, Transfer Tehnologic şi Infrastructura deCercetare-Dezvoltare Inovare  +  Anexa 2                             CONSILII CONSULTATIVE             ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului    A. Consilii consultative pentru educaţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    I. Consiliul Naţional pentru Reforma a Învăţământului Bugetul de stat   II. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Bugetul de stat       Diplomelor şi Certificatelor Universitare*)  III. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Bugetul de stat       Superior   IV. Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului       Preuniversitar de Stat Bugetul de stat    V. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Bugetul de stat       din Învăţământul Superior*)   VI. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Venituri proprii VIII. Consiliul Naţional al Rectorilor Venituri proprii   IX. Comisia naţionala de Evaluare şi Acreditare       în Învăţământul Preuniversitar de Stat Venituri proprii    B. Consilii consultative pentru cercetare   I. Colegiul consultativ pentru cercetare,      dezvoltare şi inovare Bugetul de stat  II. Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare      pentru Cercetare Bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------- Notă *) cu competente şi pentru activitatea de cercetare  +  Anexa 3                           INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE            care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei,                 Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile                            de cercetare ştiinţifică    A. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul     Şcolar al Municipiului Bucureşti Bugetul de stat     Organe descentralizate de specialitate ale     Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului     în a căror subordine funcţionează unităţile conexe,     unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi     sportive şcolare.    II. Instituţii de învăţământ superior de stat:  1 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii  2 Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti Venituri proprii  3 Universitatea de Arhitectura şi Urbanism    "Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii  4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina    Veterinara din Bucureşti Venituri proprii  5 Universitatea din Bucureşti  6 Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol    Davila" din Bucureşti Venituri proprii  7 Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii  8 Universitatea Naţionala de Muzica din Bucureşti Venituri proprii  9 Universitatea Naţionala de Arte din Bucureşti Venituri proprii 10 Universitatea Naţionala de Arta Teatrala şi    Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii 11 Academia Naţionala de Educaţie Fizica şi    Sport din Bucureşti Venituri proprii 12 Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative    din Bucureşti Venituri proprii 13 Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii 14 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii 15 Universitatea din Bacau Venituri proprii 16 Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii 17 Universitatea "Transilvania" din Braşov Venituri proprii 18 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Venituri proprii 19 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina    Veterinara din Cluj-Napoca Venituri proprii 20 Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii 21 Universitatea de Medicina şi Farmacie "Iuliu    Hatieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii 22 Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii 23 Universitatea de Arta şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii 24 Universitatea "Ovidius" din Constanta*) Venituri proprii 25 Universitatea Maritima din Constanta Venituri proprii 26 Universitatea din Craiova Venituri proprii 27 Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova Venituri proprii 28 Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi Venituri proprii 29 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii 30 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina    Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii 31 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii 32 Universitatea de Medicina şi Farmacie    "Grigore T. Popa" din Iaşi Venituri proprii 33 Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi Venituri proprii 34 Universitatea din Oradea Venituri proprii 35 Universitatea din Petrosani Venituri proprii 36 Universitatea din Pitesti Venituri proprii 37 Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti Venituri proprii 38 Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita Venituri proprii 39 Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii 40 Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii 41 Universitatea "Valahia" din Targoviste Venituri proprii 42 Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu-Jiu Venituri proprii 43 Universitatea "Petru Maior" din Targu-Mures Venituri proprii 44 Universitatea de Medicina şi Farmacie din Targu-Mures Venituri proprii 45 Universitatea de Arta Teatrala din Targu-Mures Venituri proprii 46 Universitatea "Politehnica" din Timişoara Venituri proprii 47 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina    Veterinara a Banatului din Timişoara Venituri proprii 48 Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii 49 Universitatea de Medicina şi Farmacie    "Victor Babes" din Timişoara Venituri proprii-----------    *) Universitatea "Ovidius" din Constanta are în structura Secretariatul       Naţional Roman al Reţelei Universitatilor de la Marea Neagra   III Biblioteci centrale universitare şi pedagogice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Biblioteca Centrala Universitară din Bucureşti Bugetul de stat  2 Biblioteca Centrala Universitară "Mihai    Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat  3 Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga"    din Cluj-Napoca Bugetul de stat  4 Biblioteca Centrala Universitară "Eugen Todoran"    din Timişoara Bugetul de stat  5 Biblioteca Pedagogica Naţionala "I.C. Petrescu"    din Bucureşti Bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  IV Comisia Naţionala a României pentru UNESCO Bugetul de stat  V Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare Bugetul de stat  VI Centrul Naţional pentru Programul de Formare     Profesională "Leonardo da Vinci" Bugetul de stat VII Agenţia Naţionala "Socrates" Bugetul de statVIII Agenţia Socială a Studenţilor Bugetul de stat  IX Centrul Naţional de Excelenta Bugetul de stat  X Unitatea Executivă pentru Finanţarea Venituri proprii şi    Învăţământului Superior şi al Cercetării subvenţii acordate de    Ştiinţifice Universitare la bugetul de stat XI Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                           la bugetul de stat XII Corul Naţional de Camera "Madrigal" Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                           la bugetul de statXIII Oficiul Naţional al Burselor de Studii     în Străinătate Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de stat XIV Centrul Naţional de Dezvoltare a     Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                           la bugetul de stat XV Oficiul Naţional pentru Administrare şi    Operare al Infrastructurii de Comunicaţii    de Date "ROEDUNET" Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                           la bugetul de stat XVI Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                           la bugetul de stat XVII Agenţia Naţionala a Taberelor şi Turismului      Şcolar din România Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de statXVIII Centrul Naţional de Formare a Personalului      din Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de stat  XIX Centrul pentru Formarea Continua în Limba      Germană (la Medias) Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de stat   XX Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi      Difuzarea Manualelor Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de stat  XXI Consiliul Naţional pentru Curriculum Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de stat XXII Agenţia Naţionala pentru Parteneriatul      Universitatilor cu Mediul Economico      Social (APART) Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate de                                                            la bugetul de statXXIII Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică,      Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica      (AMCSIT-Politehnica) Venituri proprii    Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei,    Cercetării şi Tineretului XXIV Casele universitarilor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Casa Universitarilor din Bucureşti Venituri proprii  2 Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii  3 Casa Universitarilor din Iaşi Venituri proprii  4 Casa Universitarilor din Timişoara Venituri proprii  5 Casa Universitarilor din Braşov Venituri proprii  6 Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii    Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei,    Cercetării şi Tineretului    Regia Autonomă "Editura Didactica şi Pedagogica" Venituri proprii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4          CASE DE CULTURA STUDENŢEŞTI ŞI CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTI             care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei                           Cercetării şi Tineretului    I. Case de cultura studenţeşti: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Casa de Cultura Studenteasca din Bucureşti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   2. Casa de Cultura Studenteasca din Cluj-Napoca Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   3. Casa de Cultura Studenteasca din Iaşi Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   4. Casa de Cultura Studenteasca din Timişoara Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   5. Casa de Cultura Studenteasca din Craiova Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   6. Casa de Cultura Studenteasca din Braşov Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   7. Casa de Cultura Studenteasca din Galaţi Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   8. Casa de Cultura Studenteasca din Petrosani Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   9. Casa de Cultura Studenteasca din Targu Mures Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  10. Casa de Cultura Studenteasca din Ploiesti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  11. Casa de Cultura Studenteasca din Pitesti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  12. Casa de Cultura Studenteasca din Alba Iulia Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  13. Casa de Cultura Studenteasca din Sibiu Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  14. Casa de Cultura Studenteasca din Resita Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  15. Complexul Cultural Sportiv Studentesc Venituri proprii şi      "Tei" din Bucureşti subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Cluburi sportive studenţeşti: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Clubul "Sportul Studentesc" din Bucureşti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   2. Clubul Sportiv "Academia Naţionala de      Educaţie Fizica şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat   9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacau Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petrosani Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanta Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  15. Clubul Sportiv Universitar din Targu Mures Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  17. Clubul Sportiv Universitar din Pitesti Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat  18 Clubul Sportiv Studentesc "Medicina" din     Timişoara Venituri proprii şi                                                         subvenţii acordate                                                         de la bugetul de stat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5                           INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE          de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare            care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei,                           Cercetării şi Tineretului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bugetul de stat  2 Centrul European UNESCO pentru Învăţământul    Superior (CEPES) Bugetul de stat  3 Institutul de Fizica Atomica din Bucureşti*) Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate                                                          de la bugetul de stat  4 Institutul Naţional de Informare şi Documentare    din Bucureşti**) Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate                                                          de la bugetul de stat  5 Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate                                                          de la bugetul de stat  6 Institutul Limbii Române Venituri proprii şi                                                          subvenţii acordate                                                          de la bugetul de stat  7 Agenţia Spatiala Română Venituri proprii  8 Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca    Ripan" din Cluj-Napoca Venituri proprii  9 Institutul Naţional de Inventica din Iaşi Venituri proprii 10 Centrul Regional de Inovare, Implementare şi    Aplicare a Inventiilor din Targu Mures Venituri proprii 11 Centrul de Cercetări de Medicina Comparata - CCMC Venituri proprii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------- Notă *) Un numar maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat. Notă **) Un număr maxim de 20 de posturi pentru biblioteca se finanţează de la bugetul de stat.  +  Anexa 6                              INSTITUTE NAŢIONALE           de cercetare - dezvoltare care funcţionează în coordonarea               Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru Optoelectronica - INOE 2000 Bucureşti Venituri proprii 2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare   Turbomotoare-COMOTI Bucureşti Venituri proprii 3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în   domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi   Teledetectiei - IGR Bucureşti Venituri proprii 4 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru   Textile şi Pielarie - INCDTP Bucureşti Venituri proprii 5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru   Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi   Industriei Alimentare - INMA Bucureşti Venituri proprii 6 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru   Fizica şi Inginerie Nucleara "Horia   Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti Venituri proprii 7 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiatiei   - INFLPR Bucureşti Venituri proprii 8 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare   pentru Fizica Tehnica - IFT Iaşi Venituri proprii  9 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti Venituri proprii 10 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti Venituri proprii 11 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    Chimico-Farmaceutica - ICCF Bucureşti Venituri proprii 12 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Electrochimie şi Materie    Condensata - INCEMC Timişoara Venituri proprii 13 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Geologie şi Geoecologie Marina - GEOCOMAR    Bucureşti Venituri proprii 14 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru    Ştiinţe Biologice Bucureşti Venituri proprii 15 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti Venituri proprii 16 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru    Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI    Ramnicu Valcea Venituri proprii 17 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru    Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCOTIM    Cluj -Napoca Venituri proprii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Notă:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat este de 10.946.2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile de învăţământ, cercetare şi tineret care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, inclusiv cel aferent căminelor şi cantinelor studenţeşti, este de 6.791.  +  Anexa 7        Structura Autorităţii de Management pentru Programul Operational               Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare             ┌───────────────────────────────────────────────────────┐             │ Autoritatea de Management pentru Programul Operational│             │ Sectorial pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare*) │             └─────────────────────────┬─────────────────────────────┘                                       │                                       │                                       │       ┌──────────────────┬────────────┴────┬───────────────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───────┴────┐ ┌────────┴───────┐ │ │Direcţia de│ │Direcţia de │ │Direcţia de │ │ │Programare │ │Monitorizare│ │Control şi Audit│ │ │şi Evaluare│ └────────────┘ └────────────────┘ │ └───────────┘ │                                                                │                                                 ┌──────────────┴───────────┐                                                 │Serviciul de Informatizare│                                                 └──────────────────────────┘----------    *) Organizată la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 8              Instituţii şi unităţi pentru activitatea de tineret                        care funcţionează în subordinea               Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Sursa de finanţare ││Crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│1. │Agenţia Naţionala pentru Sprijinirea │ Venituri proprii şi subvenţii ││ │Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT │ acordate de la bugetul de stat│└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 9                                 PARCUL AUTO                       pentru activităţi specifice ale              Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ┌────┬────────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────────────┐ │ │ │ Tipul │ Numărul │ │ │Nr. │ │ mijlocului │ maxim │ Consumul maxim de │ │crt.│Activitatea │ de transport │ (bucăţi)│ carburanţi/autovehicul│ │ │ │ │ │ (litri/luna) │ ├────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 1 │Monitorizare şi │ - autoturism │ 10 │ 450 │ │ │inspecţie │ - microbuz │ 3 │ 450 │ └────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────┘-------