HOTĂRÂRE nr. 743 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,în temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Sănătăţii aplica strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei şi răspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar. (2) Ministerul Sănătăţii organizează, coordonează, îndrumă activităţile pentru asigurarea sănătăţii populaţiei şi acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dauneaza sănătăţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Sănătăţii colaborează cu celelalte ministere, organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi organisme interesate.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii:1. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţa de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţa de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţa de medicina legală şi de medicina sportiva;2. stabileşte principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei şi al reformei în sectorul sanitar;3. asigura supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţa medicală, colaborand în acest scop cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;4. asigură realizarea programelor naţionale de sănătate publică; aproba şi stabileşte modul de finanţare a acestora;5. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice în domeniul asistenţei de sănătate publică;6. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigura asistenţa de sănătate publică;7. elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat şi împuterniceşte personalul sanitar care efectuează inspecţia sanitară de stat;8. organizează acreditarea unităţilor sanitare din sistemul public şi privat, care prestează servicii medicale pentru autorităţile din domeniul asistenţei de sănătate publică; avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale de acreditare a spitalelor din sistemul public şi privat;9. organizează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de sănătate publică şi modul de raportare a datelor de către unităţile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei; analizează şi evalueaza periodic indicatorii stării de sănătate a populaţiei şi criteriile de performanţă a unităţilor sanitare;10. organizează sistemul informatic al activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei;11. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populaţiei;12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistenţei de sănătate a populaţiei;13. îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitar-antiepidemice în mediul de viaţa al populaţiei şi la locul de muncă;14. stabileşte şi urmăreşte, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;15. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei şi copilului, asistenţa medicală de urgenta şi asistenţa medicală la locul de muncă;16. colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu consiliile judeţene sau locale, după caz, în domeniul coordonării metodologice a activităţii instituţiilor specializate care asigura servicii de asistenţa medico-socială;17. coordonează şi controlează activitatea de asistenţa medicală în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice; eliberează autorizaţia de funcţionare din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unităţile medico-balneare şi de recuperare;18. avizează sau, după caz, elaborează şi propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniu şi a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie;19. elaborează anual împreună cu Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală;20. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitari şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;21. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;22. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;23. emite autorizaţii de funcţionare şi norme tehnice pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice publice şi private, îndrumă şi controlează activitatea în reţeaua farmaceutica;24. aproba preţul produselor medicamentoase din ţara şi din import; emite reglementări privind termenii, condiţiile, modul de calculare şi de avizare a preţurilor produselor medicamentoase şi limitele de profit;25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale şi asigura certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale;26. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;27. constituie, pentru situaţii speciale cu implicaţii asupra sănătăţii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice şi aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a rezervei;28. elaborează şi organizează împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti strategia activităţii de cercetare ştiinţifică medicală şi asigura resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;29. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, şi din Strategia naţionala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;30. iniţiază, negociaza şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii publice;31. sprijină informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum şi organizarea manifestărilor ştiinţifice;32. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor şi chimistilor, precum şi a altui personal cu studii superioare din unităţile sanitare publice;33. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea şi evidenta personalului propriu şi emite norme privind personalul din unităţile subordonate;34. aproba, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale şi farmaceutice şi Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare şi paramedicale, supraspecializarile şi competentele pentru reţeaua de asistenţa medicală;35. stabileşte criteriile pentru angajarea şi promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unităţile sanitare;36. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialitatii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti şi biochimisti şi pentru asistenţii medicali din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;37. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi şi biochimisti din unităţile aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii;38. stabileşte anual numărul optim pe ţara de medici rezidenţi şi specialişti;39. elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continua; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ;40. elaborează metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;41. aproba cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 36 şi 37, în condiţiile legii;42. aproba structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de încadrare a personalului unităţilor publice din subordinea sa, în condiţiile legii;43. avizează structura organizatorică a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;44. avizează înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi denumirea pentru acestea;45. avizează funcţionarea şi supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întreg teritoriul tarii, conform dispoziţiilor legale;46. iniţiază hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice;47. aproba reorganizarea, schimbarea sediului şi denumirii unităţilor sanitare publice;48. elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infectiilor nozocomiale pentru unităţile sanitare;49. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului planul naţional de paturi;50. elaborează normativele de personal care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;51. înfiinţează sau desfiinţează, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistenţei de sănătate publică de interes naţional sau local;52. avizează şi aproba, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar în unităţile din subordinea sa;53. avizează activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul sanitar şi farmaceutic şi veghează asupra climatului de concurenta loiala;54. negociaza, contractează în sistem direct şi asigura plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;55. îndeplineşte activităţi de audit public intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare;56. controlează aplicarea de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a politicilor şi programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătăţii;57. aplica măsurile corespunzătoare în unităţile sanitare în situaţiile în care se constata de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale;58. elaborează norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către unităţile sanitare publice;59. avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de interes naţional finanţate integral din venituri proprii;60. exercita drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul sau, până la finalizarea procesului de privatizare;61. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau companiilor naţionale;62. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;63. colaborează cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor şi la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării şi restructurării;64. elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul sau de activitate;65. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societăţile comerciale şi/sau companiile naţionale din portofoliul sau;66. aproba modelul contractului de administrare a unităţilor sanitare, pe bază de indicatori de performanţă;67. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar a statului la societăţile şi/sau companiile naţionale aflate în portofoliul sau;68. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice. (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Sănătăţii este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat. (2) Ministrul sănătăţii conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţara ori din străinătate. (3) În absenta ministrului sănătăţii, conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin al ministrului. (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici şi sunt numiţi în funcţie potrivit legii. Secretarul general asigura legătură operativă dintre ministere şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (6) Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. (7) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul sănătăţii emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 5 (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătăţii se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 6 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Criteriile de constituire a compartimentelor şi de elaborare a statelor de funcţii pentru unităţile publice subordonate, precum şi atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora se aproba de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 7 (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului. (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătăţii poate constitui un consiliu de experţi sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum şi colective de lucru formate din specialişti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburanţi, stabilite potrivit normelor legale în vigoare. (2) Pentru îndeplinirea unor activităţi specifice Ministerul Sănătăţii are în dotare un parc de autoturisme potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Sănătăţii va prelua centrele de medicina preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin organizarea în subordine a Direcţiei de sănătate publică pentru transporturi. (2) Încadrarea personalului preluat de la centrele de medicina preventivă în structura organizatorică şi pe numărul de posturi al Direcţiei de sănătate publică pentru transporturi se va realiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama direcţiilor de sănătate publică se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 11Activitatea de inspecţie sanitară din cadrul Ministerului Sănătăţii este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Articolul 12Personalul rezultat în urma reorganizării Ministerului Sănătăţii şi Familiei se preia şi se numeşte pe funcţii la Ministerul Sănătăţii, cu respectarea condiţiilor de pregătire în specialitate.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 537/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 6 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 743.  +  Anexa 1    ────────    Numărul maxim de posturi: 225,    exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII                             ┌──────────┐                             │ MINISTRU │ ┌───────────────────────────────┐                             └────┬─────┘ ┌──┤DIRECŢIA GENERALĂ FARMACEUTICA,│                                  │ │ │ INSPECŢIA DE FARMACIE ŞI │        ┌────────────────────┐ │ │ │ APARATURA MEDICALĂ │        │ CABINETUL │ ├────────┤ └───────────────────────────────┘        │ MINISTRULUI ├────┤ │ ┌───────────────────────────────┐        │ Consilieri │ │ │ │DIRECŢIA RESURSE UMANE, FORMARE│        │Consilier Diplomatic│ │ ├──┤PROFESIONALĂ, CONCURSURI ŞI │        └────────────────────┘ │ │ │ EXAMENE │                                  │ │ └───────────────────────────────┘                                  │ │ ┌───────────────────────────────┐                                  │ └──┤ AUDIT INTERN │                                  │ └───────────────────────────────┘      ┌─────────────────┬─────────┼──────────────────┬─────────────────┐┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴─────┐│SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE ││ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ │ STAT │└─────┬─────┘ └──┬────────┘ │ └─────┬─────┘ └────────────┘      │ │ ┌──────────┴───────────┐ │ .      │ │ │ SECRETAR GENERAL │ │ .      │ │ │ ═══════════════════ │ │ .      │ │ │ Secretar General │ │ .      │ │ │ Adjunct │ │ .      │ │ └──────────┬───────────┘ │ .      │ │ V │ .      │ .............│.........<.....>...............│.............. .      │ . │ . . │ . .      │ . │ . . │ . . ┌────┴────┐ ┌───┴───┐ ┌───┴────┐ . . . . │ │ │ │ │ │ . H .┌┴┐ ┌─┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ . . . .│A├──┤B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    A = DIRECŢIA GENERALĂ ASISTENŢA MEDICALĂ    B = DIRECŢIA STRATEGIE ŞI STRUCTURI SANITARE    C = DIRECŢIA GENERALĂ SĂNĂTATE PUBLICA ŞI INSPECŢIA SANITARĂ        DE STAT    D = DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI RELAŢII        INTERNAŢIONALE    E = DIRECŢIA GENERALĂ BUGET ŞI ACHIZIŢII    F = DIRECŢIA RELAŢII CU PUBLICUL, MASS-MEDIA ŞI ADMINISTRATIV    G = DIRECŢIA RELAŢII CU PARLAMENTUL, LEGISLAŢIE ŞI CONTENCIOS    H = CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  +  Anexa 2LISTAcuprinzând unităţile aflate în subordinea, sub autoritateasau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. Unităţi aflate în subordinea Ministerului SănătăţiiI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate*)──────────── Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică funcţionează unităţi sanitare cu paturi, finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un număr maxim de posturi de 145.278, precum şi servicii de ambulanta, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi ambulatorii de specialitate ale spitalelor, finanţate din venituri proprii, cu un număr maxim de posturi de 25.065.2. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti3. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca4. Institutul de Sănătate Publică Iaşi5. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara6. Centrul de Sănătate Publică Targu Mures7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu8. Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti10. Centrul de Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti11. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti12. Oficiul Central de Stocare şi Rezerva pentru Situaţii Speciale Bucureşti13. Direcţia de sănătate publică pentru transporturiNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 este de 5.983, din care:  
       
    - inspecţia sanitară de stat656
    - supravegherea stării de sănătate, programe de medicină preventivă şi laboratoare3.198
    - structuri funcţionale (strategie, management audit, resurse umane, normare, salarizare, legislaţie, contencios, statistică, financiar-contabilitate, avize şi autorizaţii sanitare etc.)2.072
    - Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig29
    - Spitalul Tichileşti (leprozerie)28
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 2-11 este de 2.034.Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 12 este de 136.Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 264.NOTĂ:Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia Direcţiei de sănătate publică pentru transporturi, căreia i se aplică prevederile art. 9 din hotărâre. Din numărul de posturi care se reduce ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, 8 posturi se preiau de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi 3 posturi, de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneoclimatologie Bucureşti7. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti8. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti9. Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stancioiu" Cluj-Napoca12. Institutul de Boli Infectioase "Prof. dr. Matei Bals" Bucureşti13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociota" Bucureşti14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca17. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Targu Mures18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi19. Centrul de Cardiologie Iaşi20. Centrul de Cardiologie Craiova21. Centrul Naţional de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti22. Centrul de Patologie Neuromusculara "Dr. Radu Horia" Valcele23. Centrul de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenti "Cristian Şerban" Buzias24. Statia Centrala de Salvare Bucureşti25. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna26. Spitalul de Recuperare Borsa27. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Baile Felix28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Stei29. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Sapoca30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Poiana Mare31. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Zam32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Padureni-Grajduri33. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Gataia34. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Jebel35. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi36. Spitalul de Cardiologie Covasna37. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica şi Balneologie Eforie-Nord38. Sanatoriul Balnear Techirghiol39. Sanatoriul Balnear Mangalia40. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni41. Sanatoriul de Nevroze Predeal42. Sanatoriul Balnear Slanic MoldovaNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-42 este de 14.938.NOTĂ:În structura unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii funcţionează ambulatorii de specialitate cu un număr maxim de posturi de 744.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicina Legală "Mina Minovici" Bucureşti2. Institutul de Medicina Legală Iaşi3. Institutul de Medicina Legală Cluj-Napoca4. Institutul de Medicina Legală Timişoara5. Institutul de Medicina Legală Craiova6. Institutul de Medicina Legală Targu MuresNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii:1. Agenţia Naţionala a Medicamentului Bucureşti2. Statia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale Bucureşti3. Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistentilor MedicaliNumărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-3 este de 840.B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii:1. Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. Bucureşti2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi3. Societatea Comercială "Sanevit" - S.A. AradC. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii:1. Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" Bucureşti3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti.
   +  Anexa 3                               PARCUL AUTO          al Ministerului Sănătăţii pentru activităţi specifice
           
    Nr. crt.Activitatea specificăNumărul de autoturismeConsumul maxim de carburant pe lună (litri)
    1.Programul comunitar de sănătate publică1300
    2.Programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile1300
    3.Programul de sănătate a mamei şi copilului1300
    4.Programul de reformă, politici de sănătate şi administraţie sanitară1300
    5.Activitatea de inspecţie sanitară de stat1300
  ─────────────────