STATUTUL din 3 iulie 2003Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 8 iulie 2003   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS, instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care administrează şi gestionează sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Sediul CNPAS este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) CNPAS are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de pensii a municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice descentralizate investite cu personalitate juridică. (2) Potrivit legii, CNPAS poate înfiinţa case locale de pensii, fără personalitate juridică, care funcţionează sub conducerea şi controlul caselor teritoriale de pensii. (3) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale are în subordine Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, care este instituţie publică cu personalitate juridică şi autonomie ştiinţifică. (4) Conducerea Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este asigurata de un director general. (5) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este acţionar unic al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.  +  Articolul 3CNPAS asigura coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării integrale a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin acestora.  +  Articolul 4Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale verifica aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul sau de competenţa.  +  Articolul 5Patrimoniul CNPAS este deţinut în proprietate sau în administrare şi este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, potrivit legii.  +  Articolul 6Personalul CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii este constituit din funcţionari publici, precum şi din salariaţi încadraţi pe baza contractului individual de muncă.  +  Capitolul II Atribuţiile Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale  +  Articolul 7CNPAS are următoarele atribuţii:I. În domeniul organizatoric: a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS, stabileşte structura organizatorică a caselor teritoriale de pensii şi emite Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestora; b) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei norme metodologice în aplicarea prevederilor legale din domeniul sau de competenţa; c) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate a asiguraţilor; d) stabileşte procedurile de regularizare a sumelor plătite în plus de către contribuabili; e) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului; f) organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, conform legii; g) organizează activitatea de evidenţa contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul asigurărilor sociale de stat; h) organizează, administrează şi asigura securitatea sistemului informatic al CNPAS, precum şi al structurilor sale teritoriale; i) organizează activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; j) organizează şi administrează sistemul de trimitere la tratament balnear, precum şi programele recuperatorii; k) organizează modul de atribuire a codului personal de asigurări sociale, precum şi gestiunea acestuia; l) organizează activitatea de furnizare a informaţiilor necesare în vederea elaborării de studii şi analize în domeniul sau de activitate; m) administrează şi gestionează patrimoniul propriu; n) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.II. În domeniul financiar: a) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei indicatorii de fundamentare ai bugetului de asigurări sociale de stat şi face public salariul mediu brut pe economie pentru anul următor, prognozat potrivit legii; b) repartizează în profil teritorial şi pe trimestre bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat, potrivit legii; c) constituie fondul de rezerva şi asigura utilizarea acestuia, conform legii; d) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, conform indicatorilor bugetari aprobaţi prin lege; e) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte venituri, potrivit legii; f) calculează, retine şi virează impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii; g) ia măsuri în condiţiile legii pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale; h) calculează valoarea unui punct de pensie şi o actualizează în timpul execuţiei bugetare, potrivit legii; i) asigura plata pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale care, potrivit legii, se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat; j) asigura stabilirea şi plata unor drepturi finanţate de la bugetul de stat, pentru care Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este ordonator principal de credite, CNPAS exercitând funcţia de ordonator secundar de credite; k) răspunde de administrarea patrimoniului propriu; l) aplica prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvolta relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte tari, în limita competentelor prevăzute de lege; m) răspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor provenite din împrumuturi externe.III. În domeniul îndrumării şi reprezentării: a) îndrumă, coordonează şi verifica modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii; b) îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; c) verifica modul de stabilire şi achitare a pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) îndrumă şi controlează activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; e) îndrumă activitatea unităţilor de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă; f) îndrumă şi controlează modul de acordare a concediilor medicale, oportunitatea programelor recuperatorii şi respectarea acestora; g) asigura reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti; h) asigura reprezentarea în relaţiile cu organismele similare din străinătate.IV. În domeniul evidentei, certificării şi raportarii: a) asigura evidenta la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) asigura evidenta drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional, pe baza codului personal de asigurări sociale; c) certifica fiecărui asigurat stagiul de cotizare, punctajul anual şi punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, în mod gratuit o dată pe an, prin intermediul caselor teritoriale; d) gestionează baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi asigura caracterul confidenţial al acesteia; e) prezintă Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei execuţia bugetului şi rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat; f) da publicităţii semestrial raportul privind activitatea proprie; g) asigura introducerea, dezvoltarea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenta; h) răspunde sesizarilor adresate direct sau transmise de către Presedintie, Parlament, Guvern, Avocatul Poporului, precum şi de alte instituţii, persoane fizice şi juridice; i) utilizează orice mijloc de informare în masa pentru reprezentarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor.  +  Capitolul III Structura organizatorică şi organele de conducere ale CNPAS  +  Articolul 8 (1) CNPAS are structura organizatorică şi numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a preşedintelui CNPAS, pot fi constituite servicii, birouri şi compartimente. (2) În funcţie de necesităţile apărute, ca urmare a implementarii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, structura organizatorică, la nivel de serviciu, birou şi compartiment, a CNPAS poate fi modificată prin decizie a preşedintelui acesteia, cu avizul consiliului de administraţie, stabilindu-se numărul posturilor de conducere în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 9 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS. (2) CNPAS este condusă de preşedinte şi de consiliul de administraţie. (3) Conducerea executivă a CNPAS se exercită de un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în funcţie în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie este alcătuit, potrivit legii, din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri. Preşedintele este secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNPAS. (3) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces. (4) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au desemnat. (5) Membrii revocaţi, decedati sau cei care îşi prezintă demisia vor fi înlocuiţi în termen de cel mult 3 luni. (6) Mandatul noilor membri expira la data la care ar fi încetat mandatul predecesorilor. (7) Membrii consiliului de administraţie nu au calitatea de salariat al CNPAS şi primesc o indemnizaţie lunară în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată pe luna sau ori de câte ori este necesar şi adopta hotărâri valabile în prezenta a cel puţin 13 membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu condiţia ca fiecare parte, Guvern, patronat şi asiguraţi, să fie reprezentată. (2) Consiliul de administraţie se convoacă de către preşedintele CNPAS. Convocarea de către preşedinte se poate face şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. (3) La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi şi alţi specialişti, fără drept de vot.  +  Articolul 12Preşedintele CNPAS are următoarele atribuţii: a) asigura coordonarea sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; b) convoacă consiliul de administraţie şi conduce şedinţele acestuia; c) aproba normele şi programele de acţiune care, potrivit legii, sunt de competenţa CNPAS; d) reprezintă CNPAS în relaţiile cu terţii; e) asigura promovarea imaginii CNPAS; f) rezolva conflictele de competenţa apărute în cadrul CNPAS; g) dispune controlul tuturor activităţilor din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; h) urmăreşte aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvolta relaţii de colaborare cu organisme similare din alte tari, în limita competentelor prevăzute de lege; i) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNPAS, regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare; aproba normativele de personal pentru casele teritoriale de pensii şi unităţile subordonate, în condiţiile legii; j) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi, directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii şi directorul general al Institutului Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, în condiţiile legii; k) aproba criteriile privind evidenta, păstrarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii CNPAS, caselor teritoriale de pensii şi unităţilor subordonate, precum şi măsurile de asigurare a securităţii bazei de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi asigurări sociale, în condiţiile legii; l) hotărăşte cu privire la donaţii sau la bunuri dobândite din alte surse, în condiţiile legii; m) urmăreşte promovarea acţiunilor în revendicare a bunurilor imobile care au aparţinut asigurărilor sociale şi au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice şi fizice; n) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.  +  Articolul 13Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele: a) analizează şi avizează propunerile pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea inaintarii acestora la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; b) analizează rapoartele semestriale întocmite de conducerea executivă a CNPAS privind modul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite; c) analizează derularea contractelor cu finanţare externa, încheiate în beneficiul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii; d) avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS; e) aproba structura organizatorică-cadru a caselor teritoriale de pensii şi a unităţilor subordonate; f) avizează regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru casele teritoriale şi unităţile subordonate; g) avizează propunerile de modificare a Statutului CNPAS, care se transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; h) avizează modalităţile de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din cadrul CNPAS şi din structurile sale teritoriale, în domeniul specific de activitate; i) analizează contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi rapoartele de activitate ale CNPAS; j) avizează bilanţul contabil şi raportul anual de activitate; k) avizează proiectele de acte normative din domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care se înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; l) propune preşedintelui elaborarea de studii şi analize în domeniul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; m) avizează utilizarea fondului de rezerva, potrivit legii; n) avizează încheierea de convenţii cu trezoreria statului sau cu bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor la disponibilităţile băneşti, în condiţiile legii; o) avizează regulamentul CNPAS privind modalităţile de plată a prestaţiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; p) elaborează şi aproba regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; r) avizează proiectul programului de investiţii pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; s) avizează şi propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nivelul cotelor de contribuţie de asigurări sociale, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor cuvenite pensionarului încadrat în gradul I de invaliditate, precum şi cuantumul ajutorului de deces, pentru a fi incluse în fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.  +  Articolul 14Preşedintele CNPAS, în calitatea sa de preşedinte al consiliului de administraţie, poate delega atribuţii de reprezentare oricărui membru al acestuia, pe perioada determinata, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie preşedintele CNPAS emite decizii şi instrucţiuni.  +  Articolul 16Atribuţiile secretarului general şi ale secretarului general adjunct sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPAS.  +  Articolul 17Atribuţiile şi sarcinile personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi al unităţilor subordonate se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Capitolul IV Structura organizatorică, organele de conducere şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii  +  Articolul 18 (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aproba de Consiliul de administraţie al CNPAS. Prin decizie a preşedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (2) Numărul de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.886, care includ şi cele 313 posturi aferente activităţii de control transferate la direcţiile de dialog, familie şi asistenţa socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Numărul de posturi pentru Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă este de 248, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 19 (1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurata de directorul executiv. (2) Directorul executiv este ordonator secundar de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi ordonator tertiar de credite pentru sumele repartizate din bugetul de stat, atribuţii care se pot delega, potrivit legii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii. (4) Directorul executiv numeşte şi revoca din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflate sub conducerea sa, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Casele teritoriale de pensii au următoarele atribuţii: a) înregistrează şi asigura evidenta contribuabililor, în condiţiile legii; b) încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii; c) asigura colectarea şi evidenta contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii; d) verifica modul de constituire, virare şi încasare a contribuţiei de asigurări sociale şi dispun, după caz, măsurile prevăzute de lege; e) desfăşoară activitatea de constatare şi recuperare a creanţelor bugetare, inclusiv prin executarea silită a acestora, potrivit legii; f) certifica stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii; g) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii; h) stabilesc şi plătesc indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii; i) emit decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăresc recuperarea acestora, în condiţiile legii; j) prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat; k) asigura execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; l) realizează activitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; m) distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear; n) rezolva contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competentelor legale; o) organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate; p) asigura reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii; r) numesc conducerea şi asigura îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii; s) întocmesc şi înaintează CNPAS, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi; t) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul statut ori stabilite de preşedintele CNPAS.  +  Articolul 21Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru CNPAS şi instituţiile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul statut.  +  Anexa 1    -------la statut---------    Numărul maxim de posturi = 360    (exclusiv preşedintele)         CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE                        ┌──────────────────────────┐                        │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│                        └───────────┬──────────────┘                                    │                               ┌────┴─────┐                               │PREŞEDINTE│                               └────┬─────┘   ┌────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┐   │ │ │   │ ┌───────┴────────┐ │   │ │SECRETAR GENERAL│ │   │ └───────┬────────┘ │   │ │| │   │ │v │   │ ┌───────────┴────────────┐ │   │ │SECRETAR GENERAL ADJUNCT│ │   │ └───────────┬────────────┘ │   │ │| │   │ │v │   │ ┌-------------------<--│------>------------------------─┐ │   │ ┌─|─────┬─|─────┬─|─────┬┴|─────┬─|─────┬─|─────┬─|─────┐ | │   │ │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │└─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘    A = DIRECŢIA AUDIT INTERN ŞI CONTROL    B = DIRECŢIA REGLEMENTĂRI COMUNITARE ŞI CONTENCIOS    C = DIRECŢIA ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ    D = DIRECŢIA ECONOMICĂ    E = DIRECŢIA BUGET    F = DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE    G = DIRECŢIA ANALIZE, SINTEZE ŞI INDICATORI STATISTICI    H = DIRECŢIA DOCUMENTE DE PLATA    I = DIRECŢIA STAGII DE COTIZARE    J = DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  +  Anexa 2
  la statut
      CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
                 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
  ┌────┬─────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ Tipul │ Parc normat │Consumul lunar││crt.│ CNPAS │ mijlocului │ │ de carburanţi││ │- instituţii subordonate-│ de transport │ │ litri/luna/ ││ │ │ │ │ mijloc de ││ │ │ │ │ transport │├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ 1. │Casa Naţionala de Pensii │ │ 5 │ - ││ │şi Alte Drepturi de │ │ │ ││ │Asigurări Sociale │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │- preşedinte CNPAS │ │ 1 │ 300 ││ │- secretar general │autoturisme │ 1 │ 300 ││ │-secretar general adjunct│ │ 1 │ 300 │├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ │autoturisme │ 1 │ 300 ││ │ ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │parc auto comun │autoturism │ │ ││ │ │transport │ │ ││ │ │marfa │ 1 │ 400 │├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ 2. │Case judeţene de pensii │autoturisme │ câte 2 pentru │ 250 ││ │ │ │ fiecare │ ││ │ │ │ casa │ ││ │ │ │ judeteana │ ││ │ │ │ de pensii │ │├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ 3. │Casa de pensii a │autoturisme │ 2 │ 250 ││ │municipiului Bucureşti ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ │autoturism │ │ ││ │ │transport │ │ ││ │ │marfa │ 1 │ 300 │├────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ 4. │Institutul Naţional de │autoturisme │ 1 │ 300 ││ │Expertiza Medicală şi ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │Recuperare a Capacităţii │autosalvari │ 2 │ 300 ││ │de Muncă ├──────────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ │autoturisme │ │ ││ │ │transport │ │ ││ │ │marfa │ 1 │ 350 │└────┴─────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────┘--------------