HOTĂRÂRE nr. 765 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 8 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Statistica este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. (2) Sediul Institutului Naţional de Statistica este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit potrivit legii, care se întemeiază pe principiul autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevantei, proportionalitatii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienta, Institutul Naţional de Statistica are următoarele atribuţii principale: a) informează opinia publică, precum şi autorităţile publice cu privire la starea economică şi socială a tarii şi furnizează utilizatorilor interesaţi datele rezultate din cercetările statistice efectuate; b) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile, tehnologiile şi standardele specifice; c) organizează şi conduce înregistrarea informaţiilor referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale, prin recensaminte şi anchete statistice totale sau prin sondaje; d) proiectează, tipareste şi difuzează formularele şi instrucţiunile de completare aferente; e) culege, prelucreaza şi stocheaza date şi informaţii, în vederea asigurării fondului naţional de date statistice; f) coordonează elaborarea clasificarilor şi a nomenclatoarelor unitare de interes naţional din domeniul sau de activitate; g) proiectează, realizează şi exploatează sistemul informatic statistic naţional; h) elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale; i) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii; j) organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora; k) colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice, pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informationale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistica; l) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituţii centrale şi de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunităţii şi corectitudinii metodelor statisticii utilizate; m) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului institutului, din unităţile sale subordonate şi din celelalte servicii de statistica oficială şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional; n) reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiile sale, cu alte organisme internaţionale; o) asigura compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Uniunii Europene şi de alte organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate. (2) Institutul Naţional de Statistica îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale Institutul Naţional de Statistica are obligaţia să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanta cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 2 Institutul Naţional de Statistica este autorizat: a) să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României; b) sa stabilească termenele şi periodicitatile de furnizare a datelor statistice solicitate; c) să efectueze, cu personalul propriu şi/sau cu agenţii statistici în calitate de colaborator sau prin contractarea de servicii specializate, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agenţilor statistici intra anchetatorii, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistica; d) sa contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice; e) să constate contravenţii şi să aplice amenzi, în condiţiile legii, pentru refuzul sau întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate sau incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistica oficială documentele şi evidentele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistica oficială.  +  Articolul 5 (1) Persoanele juridice sunt obligate sa furnizeze gratuit Institutului Naţional de Statistica datele şi informaţiile statistice, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucţiunile emise de Institutul Naţional de Statistica. (2) Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze Institutului Naţional de Statistica datele personale şi cele privind gospodăria şi activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensamintelor şi anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, cazierul judiciar, sănătatea şi viaţa intima pot fi culese şi prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidenţialitatea datelor statistice. (3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competenţa ministerelor de resort şi a altor autorităţi publice, Institutul Naţional de Statistica încheie convenţii pentru schimbul reciproc de date statistice.  +  Articolul 6 (1) Institutul Naţional de Statistica este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, care are atribuţii directe în problemele activităţii de integrare europeană. În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (2) Atribuţiile vicepreşedintelui sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (3) În cazul în care preşedintele Institutului Naţional de Statistica nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe vicepreşedinte sa exercite aceste atribuţii. (4) Preşedintele reprezintă instituţia în raporturile cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu terţe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum şi cu organizaţii din ţara şi din străinătate. Preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Institutului Naţional de Statistica. (5) Preşedintele îndeplineşte, în domeniul sau de activitate, următoarele atribuţii generale: a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici; b) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, în condiţiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern; c) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Naţional de Statistica, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; d) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului; e) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul Institutului Naţional de Statistica, în baza bugetului aprobat; f) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale al căror domeniu de activitate interesează; g) urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri pentru realizarea condiţiilor în vederea integrării în structurile europene şi în alte organisme internaţionale; h) colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale; i) aproba, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare. (6) Preşedintele Institutului Naţional de Statistica este membru de drept în Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistica.  +  Articolul 7 (1) Secretarul general al Institutului Naţional de Statistica este subordonat preşedintelui. (2) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (3) Secretarul general are următoarele atribuţii principale: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Institutului Naţional de Statistica şi asigura legătură operativă dintre preşedinte şi conducătorii tuturor compartimentelor din institut şi unităţile subordonate; b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituţii în probleme de interes comun; c) coordonează întregul personal al institutului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor; d) îndeplineşte şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului ori încredinţate de preşedinte.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistica este prevăzută în anexa nr. 1. Structura organizatorică a direcţiilor regionale şi a direcţiilor judeţene este stabilită prin ordin al preşedintelui. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Institutului Naţional de Statistica este de 488, exclusiv demnitarii. (3) Numărul de posturi pentru direcţiile regionale şi judeţene ale Institutului Naţional de Statistica este de 1.339. Pentru fiecare direcţie teritorială de statistica numărul de posturi se stabileşte prin ordin al preşedintelui. (4) Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor Institutului Naţional de Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui acestuia. (6) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Naţional de Statistica, precum şi din unităţile sale subordonate se face potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) În subordinea Institutului Naţional de Statistica funcţionează: a) 8 direcţii regionale de statistica organizate la nivelul judeţelor - centre de regiuni de dezvoltare, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările ulterioare, şi 34 de direcţii judeţene de statistica la nivelul celorlalte judeţe, ca servicii publice descentralizate, fără personalitate juridică; b) Editura "Revista Românească de Statistica" şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a Editurii "Revista Românească de Statistica" şi a Centrului Naţional de Pregătire în Statistica se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (3) Normativele de personal, constituirea compartimentelor şi statele de funcţii pentru direcţiile teritoriale de statistica, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale Editurii "Revista Românească de Statistica" se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica. (5) Editura "Revista Românească de Statistica" poate să asigure, cu perceperea unui comision de maximum 20%, difuzarea unor publicaţii şi date pe suport hârtie, magnetic, CD-ROM sau prin acces la bazele de date ale Institutului Naţional de Statistica. Comisionul se aplică la costul publicaţiilor şi al datelor difuzate. Costul publicaţiilor şi al datelor se virează în contul Activităţii "Diseminarea informaţiilor statistice româneşti". (6) Prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica pot fi create şi în alte oraşe decât cele reşedinţa de judeţ, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti colective, birouri şi servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice activităţii lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice vor asigura Institutului Naţional de Statistica, potrivit competentelor, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sale din teritoriu. (2) Consiliile locale şi judeţene în a căror rază unităţile teritoriale ale Institutului Naţional de Statistica nu dispun de spaţii corespunzătoare vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Institutul Naţional de Statistica va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 11Numărul de autoturisme din dotarea aparatului central al Institutului Naţional de Statistica şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii, iar unităţile subordonate pot deţine câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri pentru activităţile specifice de culegere a datelor statistice.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statistica,Aurel CamaraMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 765.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi este de 1.829,    din care în aparatul central, 488, exclusiv demnitarii                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                     a Institutului Naţional de Statistica                                                       ┌─────────────────┐         ┌───────┐ ┌──────────┐ ┌──┤Direcţia de audit│         │C.C.A.S├───────────────┤Preşedinte├───────┤ │ şi control │         └───────┘ └────┬─────┘ │ └─────────────────┘                                      │ │ ┌─────────────────┐                                      │ │ │Serviciul juridic│                                      │ ├──┤ şi contencios*) │                                      │ │ └─────────────────┘                               ┌──────┴───────┐ │ ┌─────────────────┐                               │Vicepreşedinte│ │ │ Purtător de │                               └──────┬───────┘ └──┤cuvânt şi relaţii│                                      │ │cu mass-media**) │                                      │ └─────────────────┘             ┌────────────────────────┼─────────────────────────┐             │ ┌───────┴────────┐ │             │ │Secretar general│ │             │ └──────────┬─────┘ │             │ : : │ │       ......│..................:........│......................│......       : │ : └─────┐ │ :    ┌─────┬──┴──┬─────┬────┬────┐ : ┌──────┼───────┐ ┌───┴─┬──────┐  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ : ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐  │ A │ │ B │ │ C │ │ D ││ E ││ F │ : │ I │ │ J │ │ K ││ L │ │ M │ │ N │  └┬──┘ └─┬─┘ └───┘ └─┬─┘└───┘└───┘ : └─┬─┘ └───┘ └───┘└─┬─┘ └─┬─┘ └───┘   ├─a1 ├─b1 ├─d1 : ├─i1 ├─k1 ├─m1   └─a2 └─b2 └─d2 : └─i2 ├─k2 └─m2                                    : └─k3                                ........                                : :                              ..:.. ..:..                              : G : : H :                              :...: :...:A = Direcţia generală conturi naţionale şi analiza statisticaa1 = Direcţia de diseminare date statisticea2 = Direcţia de conturi naţionaleB = Direcţia generală de statistici agricole şi mediub1 = Direcţia statisticii agricoleb2 = Direcţia de statistica silviculturii şi mediuluiC = Direcţia generală a statisticii industriei şi construcţiilorD = Direcţia generală de statistica a anchetelor structurale, registre şi sondaje în întreprinderid1 = Direcţia de demografie a întreprinderilord2 = Direcţia de statistici structurale de întreprinderiE = Direcţia generală de statistica a comerţului şi serviciilor de piaţaF = Direcţia generală de coordonare sistem statistic naţional şi teritorialG = 8) Direcţii regionale de statistica****)H = 34) Direcţii judeţene de statistica*****)I = Direcţia generală de exploatare şi întreţinere a aplicatiilor informatice statisticei1 = Direcţia de exploatare aplicaţii informatice statisticei2 = Direcţia de întreţinere echipamenteJ = Direcţia politici şi management resurse umaneK = Direcţia generală economicăL = Direcţia generală de statistica socialăl1 = Direcţia statisticii condiţiilor de viaţal2 = Direcţia statisticii pieţei munciil3 = Direcţia statisticii serviciilor socialeM = Direcţia generală de populaţie şi recensamintem1 = Direcţia de statistica populaţieim2 = Direcţia recensământul populaţieiN = Direcţia generală de integrare europeană şi cooperare internationala***)--------- Notă *) Include şi Compartimentul pentru evidenta, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate. Notă **) Include şi Compartimentul de comunicare şi relaţii publice. Notă ***) Inclusiv Unitatea de implementare a proiectului (U.I.P.). Notă ****) Cuprinde numai personal contractual. Notă *****) Funcţionează ca servicii publice descentralizate.  +  Anexa 2 Instituţii publice, cu personalitate juridică,aflate în subordinea Institutului Naţional de Statistica,finanţate integral din venituri proprii1. Editura "Revista Românească de Statistica"2. Centrul Naţional de Pregătire în Statistica------------