HOTĂRÂRE nr. 746 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 8 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Guvernul este autoritatea publică a puterii executive care asigură realizarea politicii interne şi externe a României şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.  +  Articolul 2 (1) Primul-ministru are în coordonare: a) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; b) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Serviciilor de Gospodărie Comunală, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; c) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; d) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; e) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; f) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; g) Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; h) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; i) Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; j) Agenţia Naţionala pentru Sport, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; k) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; l) Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; m) Corpul de Control al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii Naţionale de Control; n) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; o) Comisia Naţionala de Prognoza, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; p) Institutul Naţional de Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; r) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; s) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, activităţile instituţiilor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute la alin. (1) pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea ministrilor sau ministrilor delegaţi.  +  Articolul 3Aparatul de lucru al Guvernului este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003.  +  Articolul 4În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează: a) aparatul de lucru al primului-ministru; b) Secretariatul General al Guvernului; c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridică, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; d) Departamentul pentru Analiza Instituţională şi Socială; e) Departamentul pentru Relaţii Interetnice; f) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni; g) Departamentul Purtatorului de Cuvânt al Guvernului şi Relaţii cu Presa.  +  Articolul 5 (1) Aparatul de lucru al primului-ministru este structura organizatorică fără personalitate juridică, alcătuită din: a) corpul de consilieri ai primului-ministru; b) compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes naţional cuprinse în Programul de guvernare; c) aparatul tehnic al corpului de consilieri; d) cabinetul primului-ministru; e) cancelaria primului-ministru; f) compartimentul cu probleme speciale; g) compartimentul documente secrete; h) compartimentul care asigura protocolul primului-ministru. (2) Activitatea corpului de consilieri şi a aparatului tehnic al acestuia este coordonata de unul dintre consilieri, desemnat prin decizie a primului-ministru. (3) Pe lângă aparatul de lucru al primului-ministru îşi desfăşoară activitatea Comisia antisaracie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, al carei secretariat tehnic este asigurat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale. (4) Atribuţiile şi organizarea interna ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al primului-ministru se stabilesc prin decizie a acestuia. (5) Personalului încadrat în aparatul de lucru al primului-ministru nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarilor publici.  +  Articolul 6Secretariatul General al Guvernului asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 7 (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat şi subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Secretariatul General al Guvernului executa operaţiunile financiare privind fondurile transferate în bugetul propriu, potrivit legilor anuale ale bugetului de stat, destinate realizării acţiunilor iniţiate de structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi aprobate prin hotărâri ale Guvernului. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor acţiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea şi necesitatea acestora, elaborate de structurile nominalizate în legile anuale ale bugetului de stat. (2) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea fondurilor prevăzute la alin. (1) pe destinatiile aprobate prin hotărâri ale Guvernului revine fiecărei structuri care are calitatea de destinatar al respectivelor fonduri.  +  Articolul 9 (1) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul este structura cu personalitate juridică, condusă de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt structuri organizatorice fără personalitate juridică şi fără unităţi în subordine, subordonate primului-ministru, şi au rol de coordonare şi sinteza în domenii de interes general, în conformitate cu atribuţiile Guvernului. (2) Înfiinţarea, atribuţiile şi modul de funcţionare ale departamentelor prevăzute la art. 4 se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt conduse de câte un secretar de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, potrivit actului normativ de organizare şi funcţionare. (4) Secretarul de stat şi, după caz, subsecretarii de stat care asigura conducerea departamentelor prevăzute la art. 4 lit. d)-g) sunt numiţi prin decizie a primului-ministru. (5) În exercitarea atribuţiilor care le revin conducătorii departamentelor prevăzute la art. 4 lit. d)-g) emit ordine cu caracter individual. (6) Departamentele prevăzute la art. 4 lit. d)-g) au capacitatea de a sta în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele al căror obiect este legat de activitatea proprie.  +  Articolul 11 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 370, inclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului primului-ministru şi cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, din care 16 posturi sunt preluate din reducerea numărului de posturi rezultată în urma reorganizării fostului Minister al Muncii şi Solidarităţii Sociale. (2) În numărul de posturi prevăzut la alin. (1) nu este inclus numărul de posturi al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. (3) Statele de funcţii, precum şi numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, se stabilesc prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12Personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este salarizat potrivit legii.  +  Articolul 13Structura organizatorică a aparatului de lucru al Guvernului şi instituţiile şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea primului-ministru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 765/2002 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 29 iulie 2002, iar prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei antisaracie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 746.  +  Anexă    -----           Structura organizatorică a aparatului de lucru al Guvernului           şi instituţiile şi organele de specialitate al administraţiei            publice centrale aflate în coordonarea primului-ministru                                                            ┌──────────────────┐                                                            │ Agenţia Naţionala│                                                         |--│ pentru │                                                         | │ Resurse Minerale│       ┌───────────┐ | └──────────────────┘       │Aparatul de│ | ┌──────────────────┐       │ lucru al │ | │ Agenţia Română │       │ primului- │ ┌─────────────────┐ |--│ pentru │       │ ministru ├────┤ PRIMUL-MINISTRU │--------------| │Investiţii Străine│       └───────────┘ └────┬──────────┬─┘ | └──────────────────┘                             │ │ | ┌──────────────────┐                             │ │ ┌───────────┐ | │Agenţia Naţionala │┌───────────────┐ ┌────────┘ │ │Autoritatea│ |--│ pentru sport ││Departamentul │ │ │ │Naţionala │ | └──────────────────┘│pentru Analiza ├───┤ │ │de Regle- │--| ┌──────────────────┐│Instituţională │ │ │ │mentare în │ |--│Agenţia pentru ││ Socială │ │ │ │Comunicaţii│ | │ Strategii │└───────────────┘ │ ┌──────────────┐ │ └───────────┘ | │ Guvernamentale │┌────────────────┐ │ │Secretariatul │ │ ┌───────────┐ | └──────────────────┘│ Departamentul │ │ │General al ├──┤ │Autoritatea│ | ┌──────────────────┐│ pentru Românii ├──┤ │ Guvernului │ │ │Naţionala │ | │ Agenţia pentru ││ de Pretutindeni│ │ └──────────────┘ │ │de Regle- │ | │Întreprinderi Mici│└────────────────┘ │ ┌──────────────┐ │ │mentare în │ |--│ şi Mijlocii şi │┌────────────────┐ │ │Departamentul │ │ │Domeniul │ | │ Cooperatie ││ Departamentul │ │ │pentru Relaţia├──┘ │Serviciilor│--| └──────────────────┘│ pentru Relaţii ├──┤ │cu Parlamentul│ │de Gospo- │ | ┌──────────────────┐│ Interetnice │ │ └──────────────┘ │ darie │ |--│ Corpul de Control│└────────────────┘ │ │ Comunală │ | │ al Guvernului │┌────────────────┐ │ └───────────┘ | └──────────────────┘│ Departamentul │ │ ┌───────────┐ | ┌──────────────────┐│ Purtatorului │ │ │Autoritatea│ | │Comisia Naţionala ││ de Cuvânt al ├──┘ │ Naţionala │--| │pentru Controlul ││ Guvernului şi │ │ de Regle- │ |--│ Activităţilor ││ Relaţii cu │ │mentare în │ | │ Nucleare ││ Presa │ │ Domeniul │ | └──────────────────┘└────────────────┘ │ Energiei │ | ┌──────────────────┐                                          └───────────┘ |--│Comisia Naţionala │                                          ┌───────────┐ | │ de Prognoza │                                          │Autoritatea│ | └──────────────────┘                                          │ Naţionala │--| ┌──────────────────┐                                          │ de Regle- │ | │ Institutul │                                          │ mentare în│ |--│ Naţional de │                                          │ Domeniul │ | │ Statistica │                                          │ Gazelor │ | └──────────────────┘                                          │ Naturale │ | ┌──────────────────┐                                          └───────────┘ | │Oficiul Naţional │                                          ┌───────────┐ | │de Prevenire şi │                                          │Autoritatea│ |--│ Combatere a │                                          │ pentru │ | │Spalarii Banilor │                                          │Privatiza- │ | └──────────────────┘                                          │re şi Admi-│ | ┌──────────────────┐                                          │ nistrarea │--| │ Oficiul de Stat │                                          │Participa- │ | │ pentru │                                          │ tiilor │ |--│Invenţii şi Mărci │                                          │ Statului │ | └──────────────────┘                                          └───────────┘ |                                          ┌───────────┐ |                                          │Autoritatea│ |                                          │ Naţionala │ |                                          │ pentru │ |                                          │ Protecţia │--|                                          │ Consuma- │ |                                          │ torilor │ |                                          └───────────┘ |                                          ┌───────────┐ |                                          │ Adminis- │ |                                          │ tratia │ |                                          │ Naţionala │ |                                          │ a │--|                                          │Rezervelor │                                          │ de Stat │                                          └───────────┘-------------