HOTĂRÂRE nr. 755 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003    Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 29 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, str. George Clemenceau nr. 5, sectorul 1. (3) Finanţarea Autorităţii se realizează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea coordonează şi realizează strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţionează pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dauneaza vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. (2) Autoritatea asigura armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor. (3) Autoritatea desfăşoară activitatea de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori. (4) Autoritatea evalueaza efectele pe piaţa ale sistemelor de supraveghere a produselor şi serviciilor destinate consumatorilor. (5) Autoritatea efectuează activităţi de analiza şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor lor şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase. (6) Autoritatea autorizeaza persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii, să efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase. (7) Autoritatea este autoritatea desemnată pentru aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea are următoarele atribuţii principale:1. participa, împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existenta în Uniunea Europeană;2. propune Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul şi comercializarea produselor, precum şi cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea sa nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile şi interesele lor legitime;3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;4. participa la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborand cu organizaţii şi instituţii din ţara şi din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;5. efectuează analize şi încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;6. efectuează sau finanţează studii şi teste comparative cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului;7. desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor; editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;8. sprijină asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;9. sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţa, informare şi educare a consumatorilor;10. informează permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;11. prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;12. controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţa la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea;13. constata contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse şi servicii care nu respecta dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale principale şi complementare prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constata încălcări ale legii penale;14. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;15. coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea consumatorilor;16. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţa sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;17. sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;18. primeşte şi rezolva sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii;19. desfăşoară activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;20. acorda consultanţa de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru persoane juridice;21. stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanţa, cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;22. fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;23. urmăreşte, potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor;24. autorizeaza operaţiunile cu metale preţioase, aliajele acestora şi pietre preţioase;25. stabileşte şi aproba mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;26. efectuează expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în condiţiile legii. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat care are calitatea de preşedinte, ajutat de un subsecretar de stat care are calitatea de vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite. (3) Preşedintele Autorităţii conduce întreaga activitate a acesteia şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi străine. Preşedintele participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protecţiei consumatorilor. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (5) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi însărcinările care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, precum şi birouri şi colective temporare. (2) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, care se aproba prin ordin al preşedintelui. (3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autorităţii este de 76, exclusiv demnitarii şi posturile aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii. (4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte. (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de vicepreşedinte.  +  Articolul 6 (1) În subordinea Autorităţii funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridică, oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti, prevăzute în anexa nr. 2. (2) În structura Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti funcţionează Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice. (3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucureşti, este de 684. (4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucureşti, pot deţine în dotare pentru desfăşurarea activităţilor specifice un număr total de 84 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. (3) Direcţia pentru metale preţioase şi pietre preţioase poate avea în dotare 3 autoturisme şi o autospeciala blindata pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. Acestea pot fi achiziţionate din surse extrabugetare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul împuternicit al Autorităţii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Personalul Autorităţii împuternicit să efectueze controale şi verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 11Contravaloarea mărfurilor şi a esantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suporta de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constata vinovăţia agentului economic. În caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.  +  Articolul 12 (1) Sumele necesare în vederea funcţionarii Autorităţii se asigura de la bugetul de stat, cu excepţia sumelor provenite din activităţile finanţate integral din venituri proprii. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţa şi asistenţa din ţara sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului sau, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţara sau străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Autoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 755.  +  Anexa 1    ────────    Numărul maxim de posturi = 76,    exclusiv demnitarii, precum şi posturile aferente    activităţilor finanţate integral din venituri proprii                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ           a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor                           ┌────────────┐                           │ PREŞEDINTE │                           └─────┬──────┘                                 │          ┌──────────────────────┼────────────────────────┐          │ │ │ ┌────────┴──────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────────┴────────────┐ │ Serviciul juridic │ │ Vicepreşedinte │ │ Direcţia pentru │ │ şi audit public │ └───────┬────────┘ │ metale preţioase │ │ intern │ │ │ şi pietre preţioase*) │ └───────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                 │               ┌─────────────────┴─────────────────────┐               │ │     ┌─────────┴────────┐ │     │ Secretar general │ │     └─────────┬────────┘ │               │ │               │ ┌──────┴───────────┐     ┌─────────┴────────────────┐ │ Direcţia │     │ │ │ economică │┌────┴────────────────┐ ┌──────┴───────────┐ │ şi resurse umane ││Direcţia de integrare│ │ Direcţia de │ └──────────────────┘│europeană, strategii,│ │supraveghere şi ││parteneriat, relaţii │ │control al pieţei ││ externe │ │ produselor şi │└─────────────────────┘ │ serviciilor │                         └──────────────────┘──────────────────── Notă *) Direcţia funcţionează pe lângă Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi presupune o activitate finanţată din venituri proprii.  +  Anexa 2UNITĂŢILE CU PERSONALITATE JURIDICĂcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionalepentru Protecţia ConsumatorilorI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat────────────────────────────────────────Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor şi Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului BucureştiNumărul maxim de posturi = 684Oficiile judeţene pentru protecţia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucureşti, pot avea filiale fără personalitate juridică, înfiinţate prin ordin al preşedintelui, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.II. Unităţi finanţate din venituri proprii──────────────────────────────────────Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" BucureştiOrganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.────────────────────