HOTĂRÂRE nr. 725 din 28 iunie 2003privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 4 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în conducerea sa un ministru, un ministru delegat şi 7 secretari de stat. (3) Secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi. (4) Coordonarea de către ministru, ministrul delegat, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 2 (1) Funcţia de şef al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie interna se asimilează, din punct de vedere al salarizarii, cu funcţia de subsecretar de stat. (2) Numirea sau eliberarea din funcţie a şefului Direcţiei generale de informaţii şi protecţie interna se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 3Ministrul administraţiei şi internelor stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinta şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.  +  Articolul 4Numărul posturilor, la pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*).  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 301/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului de Interne, nepublicata, precum şi orice alte prevederi contrare se abroga.-------------- Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 se comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentruadministraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul integrării europene,Vasile Puscas,ministru delegat - negociator-şefla Uniunea EuropeanăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 28 iunie 2003.Nr. 725.  +  Anexa 1---------------