HOTĂRÂRE nr. 736 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 7 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în vederea bunei funcţionari a justiţiei şi veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept. (2) Ministerul Justiţiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Relaţiile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt stabilite prin lege.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura cooperarea la fundamentarea şi elaborarea Programului de guvernare în domeniul justiţiei; b) de reglementare şi sinteza, prin se asigură realizarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicari a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de celelalte acte normative; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate şi în exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigura buna organizare şi funcţionare a justiţiei ca serviciu public şi veghează, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale în activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi la exercitarea accesului liber şi facil la justiţie;2. elaborează strategii, programe şi proiecte de acte normative în domeniul justiţiei şi participa la corelarea legislaţiei interne cu acquisul comunitar, cu normele de drept internaţional, în primul rând cu documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum şi cu procedurile jurisdictiilor internaţionale acceptate;3. examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei pentru asigurarea compatibilitatii cu obligaţiile asumate prin convenţii internaţionale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei în procesul de integrare europeană şi euroatlantica;4. elaborează şi propune Guvernului, în colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi sau instituţii publice interesate, instrumentele juridice corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina statului român prin convenţii internaţionale, hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internaţionale sau ale altor organisme internaţionale cu atribuţii jurisdicţionale;5. îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare juridică şi judiciară internationala sau în alte materii interesand justiţia şi asigura în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte autorităţi competente, participarea României la structuri internaţionale;6. negociaza, implementeaza şi monitorizează programele internaţionale de asistenţa tehnica şi financiară pentru sistemul justiţiei;7. elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale şi participa, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale interesand domeniul justiţiei; avizează, în limitele competentei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; îndeplineşte sau asigura ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti, potrivit convenţiilor şi uzantelor internaţionale;8. participa, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;9. efectuează studii, analize şi documentari privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justiţiei; organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul sau de activitate;10. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei şi asigura, după adoptare, editarea şi publicarea editiilor oficiale ale acestora;11. avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual care au ca obiect numiri şi revocari din funcţie, stabilirea unor date şi aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;12. evalueaza şi controlează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionarii normale a acestora;13. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare în vederea recrutarii, selectionarii, numirii, delegării, detaşării, transferării, promovării şi eliberării din funcţie a magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi a magistraţilor militari; exercita atribuţiile care îi revin ministrului justiţiei privind numirea personalului propriu, a celui de la instanţele judecătoreşti, a notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, a personalului Institutului Naţional al Magistraturii, al Institutului Naţional de Criminologie, al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia, al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, al Serviciului Independent de Protecţie şi Anticoruptie şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;14. coordonează şi îndrumă, în condiţiile legii, activitatea de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a magistraţilor şi asimilatilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti, din aparatul propriu şi din cel al unităţilor subordonate acestuia;15. organizează examene sau concursuri în vederea admiterii în magistratura, examenele de capacitate ale magistraţilor, precum şi cele de promovare în funcţie şi participa la examenele de numire şi de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecătoreşti şi ale personalului propriu;16. conduce, îndrumă şi verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a unor măsuri educative aplicate minorilor şi asigura condiţiile pentru respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane; îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate şi în protocolul adiţional la aceasta, ratificate de România;17. conduce şi coordonează, în condiţiile legii, activităţile de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate şi exercită controlul asupra acestor activităţi;18. organizează şi efectuează lucrările de statistica judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; întocmeşte studii de practica judiciară şi face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii; examinează, potrivit competentelor sale, hotărârile judecătoreşti definitive, în vederea exercitării recursului în anulare;19. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţiere şi de comutare a pedepselor şi efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, potrivit legii, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;20. efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii şi îndeplineşte celelalte atribuţii prevăzute de lege pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii acestuia;21. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile legale cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cele referitoare la supravegherea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare sau prin alte legi speciale;22. asigura autorizarea interpreţilor şi a traducatorilor folosiţi de Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi parchete, notarii publici şi avocaţi; coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenta a experţilor criminalisti;23. coordonează, îndrumă şi controlează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testeaza specialiştii, în condiţiile legii; asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;24. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezerva şi menţinerea în funcţie a personalului militar din aparatul Ministerului Justiţiei, din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia şi din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie;25. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;26. propune, în limitele legii, acordarea de decoraţii civile şi militare;27. organizează şi asigura, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern;28. asigura tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;29. asigura condiţiile materiale necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate ministerului; fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi controlează modul de folosire a acestora; coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instituţiilor şi unităţilor aflate sub autoritatea sau în subordinea sa; coordonează şi îndrumă activitatea de informatizare a instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate ministerului;30. ia măsuri şi asigura condiţiile necesare acordării asistenţei medicale, potrivit legii, magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; coordonează şi controlează activitatea de asistenţa medicală la locurile de deţinere;31. asigura condiţiile de odihnă, tratament şi recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; gestionează baza materială aflată în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop;32. asigura introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordanta cu cerinţele actuale ale tehnicii din domeniul informaţional; cooperează în acest domeniu cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Secretariatul General al Guvernului şi Consiliul Legislativ;33. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt în coordonarea sa;34. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practica judiciară, precum şi alte materiale din domeniul sau de activitate. (2) Ministerul Justiţiei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de primul-ministru.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice, asociaţiile magistraţilor, Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţionala a Notarilor Publici, Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de ministrul justiţiei. (2) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni. (4) Ministrul justiţiei este ordonator principal de credite. Preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori secundari de credite.  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (2) Secretarii de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc de ministrul justiţiei prin ordin.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general exercita următoarele atribuţii principale: a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate; b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum şi cu secretarii judeţelor şi cu directorii generali din prefecturi în probleme de interes comun; c) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Justiţiei şi asigura avizarea actelor normative primite de la alţi initiatori; d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului; e) urmăreşte şi asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; f) monitorizează şi controlează elaborarea raportarilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare; g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. (3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul justiţiei. (4) Responsabilităţile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.  +  Articolul 9 (1) Ministrul justiţiei poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, cu excepţia atribuţiilor privind calitatea de ordonator principal de credite, care pot fi delegate numai înlocuitorului sau de drept. (2) Pentru lucrările din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Ministerului Justiţiei se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 14, în subordinea Ministerului Justiţiei funcţionează Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei - Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 31. Finanţarea centrului se face din venituri proprii constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. Organizarea şi funcţionarea centrului, precum şi constituirea surselor de finanţare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată exclusiv din venituri proprii provenite din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. (5) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi bazei materiale situate în Eforie-Sud.  +  Articolul 12 (1) În scopul asigurării, pe baze ştiinţifice, a prevenirii şi controlului criminalitatii, funcţionează, în subordinea Ministerului Justiţiei, institutul Naţional de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Institutul Naţional de Criminologie funcţionează cu un număr de 38 de posturi. (3) Directorul şi directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminologie sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Funcţiile de director şi director adjunct al Institutului Naţional de Criminologie pot fi ocupate de magistraţi sau personal asimilat magistraţilor, detaşat prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Pe perioada detaşării persoanele prevăzute la alin. (3) îşi păstrează calitatea de magistrat sau asimilat al acestuia. (6) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (7) Personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie este format din consilieri juridici şi specialişti în domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum şi din specialişti din alte domenii.  +  Articolul 13 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 352, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 14Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Unităţile din subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3. Acestea se înfiinţează şi se organizează în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi răspunderile unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Activitatea compartimentelor de informatica şi a personalului de specialitate informatica din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al unităţilor din subordinea ministerului este coordonata de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în baza strategiei de informatizare a Ministerului Justiţiei. (5) Activitatea de asistenţa medicală din cadrul Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor subordonate, inclusiv din sistemul penitenciar, este coordonata, indrumata şi controlată în exclusivitate de Direcţia asistenţa medicală.  +  Articolul 16 (1) Institutul Naţional al Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Institutul Naţional de Criminologie, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei - Sovata şi Complexul "Flamingo" din Eforie-Sud sunt coordonate de ministrul justiţiei, care poate să delege atribuţiile de coordonare secretarilor de stat sau, după caz, secretarului general. (2) Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordine, precum şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie funcţionează în baza normelor de organizare aprobate de ministrul justiţiei. (3) În structura organizatorică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, birouri şi secţii, iar unităţile din subordinea acesteia sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale şi birouri.  +  Articolul 17Ministerul Justiţiei are în dotare un parc auto propriu, precum şi un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Cristina Tarcea,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 736.  +  Anexa 1  Numar maxim de posturi: 352    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                               a Ministerului Justiţiei┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐│DIRECŢIA INSPECŢIEI GENERALE├┐ ┌┤ COLEGIUL MINISTERULUI │└────────────────────────────┘│ ┌────────────┐ │└───────────────────────┘┌────────────────────────────┐├───────────────────────────────────────────────┤ MINISTRU ├──────────────────────┤┌───────────────────────┐│ SERVICIUL AUDIT PUBLIC ││ └─────┬──────┘ ├┤ CABINET DEMNITAR ││ INTERN ├┤ │ │└───────────────────────┘└────────────────────────────┘│ │ │┌───────────────────────┐┌────────────────────────────┐│ │ ├┤CONSILIERII MINISTRULUI││ DIRECŢIA CONTENCIOS ├┤ │ │└───────────────────────┘└────────────────────────────┘│ │ │┌───────────────────────┐ │ │ └┤ CONSILIER DIPLOMATIC │ │ │ └───────────────────────┘┌────────────────────────────┐│ ┌───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┐│ DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU ││ ┌───────────┴──────────┐ ┌──────────────────────┐ │ ┌────────┴───────┐│ MINISTERUL PUBLIC ŞI DE ├┘ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT││ PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII │ │integrare europeană şi│ │relaţia cu Parlamentul│ │ │ ││ ŞI A CORUPŢIEI │ │relaţii internaţionale│ │ │ │ │ │└────────────────────────────┘ └─┬──────────┬─────────┘ └──────────┬───────────┘ │ └────────┬───────┘ │ ┌──────┴──────────────────────┴───────────────┼────────────────────────────────┴───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌───────────┴────────────┐ │┌────────────────────────────┐ │ │ │ SECRETAR GENERAL │ ││ UNITATEA DE IMPLEMENTARE A │ │ │ ├────────────────────────┤ ││ PROGRAMELOR CU BANCA ├────┘ │ │SECRETAR GENERAL ADJUNCT│ ││ MONDIALĂ*) │ │ └───────────┬────────────┘ │└────────────────────────────┘ │ ─ │ │ ─ │ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤ │ │ ├───────┬───────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────────┬──────┬─────┬────────┬───────┬──────┬──────┤ ┌──────┴──────┐│ ┌─────┴─────┐│ ┌──────┴─────┐│ ┌────┴──────┐ │ ┌────┴────┐│ ┌──────┴──────┐│ ┌────┴────┐ │ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA │ │ │SERVICIUL││ │ ││ │ │ │ │ INTEGRARE ││ │ELABORAREA ││ │ORGANIZAREA ││ │PUBLICITATE│ │ │ RELAŢII ││ │ ││ │ │ │ │ EUROPEANĂ, ││ │ ACTELOR ││ │INSTANŢELOR,││ │MOBILIARĂ, │ │ │ CU ││ │ DIRECŢIA ││ │ BIROUL │ │ │EUROATLANTICĂ││ │NORMATIVE, ││ │ RESURSE ││ │IMOBILIARĂ │ │ │PUBLICUL ││ │INVESTIŢII ŞI││ │CETĂŢENIE│ │ │ ŞI PROGRAME ││ │ STUDII ŞI ││ │ UMANE ŞI ││ │ ŞI NOTARI │ │ │ ŞI ││ │ADMINISTRATIV││ │ │ │ │ ││ │DOCUMENTARE││ │ STATISTICĂ ││ │ PUBLICI │ │ │COOPERARE││ │ ││ │ │ │ │ ││ │ ││ │ JUDICIARĂ ││ │ │ │ │CU O.N.G.││ │ ││ │ │ │ └─────────────┘│ └───────────┘│ └────────────┘│ └───────────┘ │ └─────────┘│ └─────────────┘│ └─────────┘ │ ┌─────────────┴┐ ┌────────┴┐ ┌────────┴┐ ┌───────────┴┐ ┌────────┴┐ ┌────────┴┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─┴┐ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ │ │DIRECŢIA DE │ │ │ │ │ ─ ─ │ RELAŢII │ │ DE │ │DIRECŢIA │ │REINTEGRARE │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ ─ DIRECŢIA ─ │INTERNAŢIONALE│ │AVIZARE A│ │JUDICIARĂ│ │ SOCIALĂ ŞI │ │ECONOMICĂ│ │ASISTENŢĂ│ ─INSTANŢELOR─ │ŞI DREPTURILE │ │ ACTELOR │ │ │ │ DE │ │ │ │MEDICALĂ │ ─MILITARE**)─ │ OMULUI │ │NORMATIVE│ │ │ │SUPRAVEGHERE│ │ │ │ │ ─ ─ └──────────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────────┘ └─────────┘ └─────────C └ ─ ─ ─ ─ ─ ┘------------------ Notă *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat. Notă **) Structura aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei şi finanţată de la bugetul Ministerului Apărării NaţionaleNOTĂ: Ca urmare a reducerilor de personal efectuate prin prezenta hotărâre şi a trecerii Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului în structura Ministerului Afacerilor Externe, 5 posturi şi fondurile aferente trec la Ministerul Afacerilor Externe.  +  Anexa 2INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de statA. Curţi de apel1. Curtea de Apel Alba Iulia2. Curtea de Apel Pitesti3. Curtea de Apel Bacau4. Curtea de Apel Oradea5. Curtea de Apel Suceava6. Curtea de Apel Braşov7. Curtea de Apel Bucureşti8. Curtea de Apel Cluj9. Curtea de Apel Constanta10. Curtea de Apel Craiova11. Curtea de Apel Galaţi12. Curtea de Apel Iaşi13. Curtea de Apel Targu Mures14. Curtea de Apel Ploiesti15. Curtea de Apel TimişoaraB. Tribunale1. Tribunalul Alba2. Tribunalul Arad3. Tribunalul Arges4. Tribunalul Bacau5. Tribunalul Bihor6. Tribunalul Bistrita-Nasaud7. Tribunalul Botosani8. Tribunalul Braşov9. Tribunalul Brăila10. Tribunalul Buzau11. Tribunalul Caraş-Severin12. Tribunalul Calarasi13. Tribunalul Cluj14. Tribunalul Constanta15. Tribunalul Covasna16. Tribunalul Dambovita17. Tribunalul Dolj18. Tribunalul Galaţi19. Tribunalul Giurgiu20. Tribunalul Gorj21. Tribunalul Harghita22. Tribunalul Hunedoara23. Tribunalul Ialomita24. Tribunalul Iaşi25. Tribunalul Ilfov26. Tribunalul Maramures27. Tribunalul Mehedinti28. Tribunalul Mures29. Tribunalul Neamt30. Tribunalul Olt31. Tribunalul Prahova32. Tribunalul Satu Mare33. Tribunalul Salaj34. Tribunalul Sibiu35. Tribunalul Suceava36. Tribunalul Teleorman37. Tribunalul Timiş38. Tribunalul Tulcea39. Tribunalul Vaslui40. Tribunalul Valcea41. Tribunalul Vrancea42. Tribunalul BucureştiC. Judecătorii
       
    JudeţulJudecătoria
    Alba1. Alba Iulia
    2. Câmpeni
    3. Aiud
    4. Blaj
    5. Sebeş
    Arad6. Arad
    7. Ineu
    8. Lipova
    9. Gurahonţ
    10. Chişineu-Criş
    Argeş11. Piteşti
    12. Câmpulung
    13. Curtea de Argeş
    14. Costeşti
    15. Topoloveni
    Bacău16. Bacău
    17. Oneşti
    18. Moineşti
    19. Podu Turcului
    20. Buhuşi
    Bihor21. Oradea
    22. Beiuş
    23. Harghita
    24. Aleşd
    25. Salonta
    Bistriţa-Năsăud26. Bistriţa
    27. Năsăud
    28. Beclean
    Botoşani29. Botoşani
    30. Dorohoi
    31. Săveni
    32. Darabani
    Braşov33. Braşov
    34. Făgăraş
    35. Rupea
    36. Zărneşti
    Brăila37. Brăila
    38. Făurei
    39. Însurăţei
    Buzău40. Buzău
    41. Râmnicu Sărat
    42. Pătârlagele
    43. Pogoanele
    Caraş-Severin44. Reşiţa
    45. Caransebeş
    46. Oraviţa
    47. Moldova Nouă
    48. Bozovici
    49. Bocşa
    Călăraşi50. Călăraşi
    51. Olteniţa
    52. Lehliu-Gară
    Cluj53. Cluj-Napoca
    54. Turda
    55. Dej
    56. Huedin
    57. Gherla
    Constanţa58. Constanţa
    59. Medgidia
    60. Hârşova
    61. Băneasa
    62. Mangalia
    63. Cernavodă
    Covasna64. Sfântu Gheorghe
    65. Târgu Secuiesc
    66. Întorsura Buzăului
    Dâmboviţa67. Târgovişte
    68. Găeşti
    69. Pucioasa
    70. Răcari
    71. Moreni
    Dolj72. Craiova
    73. Băileşti
    74. Filiaşi
    75. Segarcea
    76. Calafat
    77. Bechet
    Galaţi78. Galaţi
    79. Tecuci
    80. Târgu Bujor
    81. Lieşti
    Giurgiu82. Giurgiu
    83. Bolintin-Vale
    Gorj84. Târgu Jiu
    85. Târgu Cărbuneşti
    86. Novaci
    87. Motru
    Harghita88. Miercurea-Ciuc
    89. Odorheiu Secuiesc
    90. Topliţa
    91. Gheorgheni
    Hunedoara92. Deva
    93. Hunedoara
    94. Petroşani
    95. Orăştie
    96. Brad
    97. Haţeg
    Ialomiţa98. Slobozia
    99. Urziceni
    100. Feteşti
    Iaşi101. Iaşi
    102. Paşcani
    103. Hârlău
    104. Răducăneni
    Ilfov105. Buftea
    106. Cornetu
    Maramureş107. Baia Mare
    108. Sighetu Marmaţiei
    109. Vişeu de Sus
    110. Târgu Lăpuş
    111. Dragomireşti
    112. Şomcuţa Mare
    Mehedinţi113. Drobeta-Turnu Severin
    114. Strehaia
    115. Orşova
    116. Vânju Mare
    117. Baia de Aramă
    Mureş118. Târgu Mureş
    119. Sighişoara
    120. Reghin
    121. Târnăveni
    122. Luduş
    123. Sângiorgiu de Pădure
    Neamţ124. Piatra-Neamţ
    125. Roman
    126. Târgu Neamţ
    127. Bicaz
    Olt128. Slatina
    129. Caracal
    130. Corabia
    131. Balş
    132. Scorniceşti
    Prahova133. Ploieşti
    134. Câmpina
    135. Vălenii de Munte
    136. Mizil
    137. Sinaia
    138. Urlaţi
    Satu Mare139. Satu Mare
    140. Carei
    141. Negreşti-Oaş
    Sălaj142. Zalău
    143. Şimleu Silvaniei
    144. Jibou
    Sibiu145. Sibiu
    146. Mediaş
    147. Agnita
    148. Avrig
    149. Sălişte
    Suceava150. Suceava
    151. Câmpulung Moldovenesc
    152. Rădăuţi
    153. Fălticeni
    154. Vatra Dornei
    155. Gura Humorului
    Teleorman156. Alexandria
    157. Roşiori de Vede
    158. Turnu Măgurele
    159. Videle
    160. Zimnicea
    Timiş161. Timişoara
    162. Lugoj
    163. Deta
    164. Sânnicolau Mare
    165. Făget
    166. Jimbolia
    Tulcea167. Tulcea
    168. Babadag
    169. Măcin
    Vaslui170. Vaslui
    171. Bârlad
    172. Huşi
    173. Murgeni
    Vâlcea174. Râmnicu Vâlcea
    175. Drăgăşani
    176. Horezu
    177. Brezoi
    178. Bălceşti
    Vrancea179. Focşani
    180. Panciu
    181. Adjud
    Bucureşti182. Judecătoria Sectorului 1, municipiul Bucureşti
    183. Judecătoria Sectorului 2, municipiul Bucureşti
    184. Judecătoria Sectorului 3, municipiul Bucureşti
    185. Judecătoria Sectorului 4, municipiul Bucureşti
    186. Judecătoria Sectorului 5, municipiul Bucureşti
    187. Judecătoria Sectorului 6, municipiul Bucureşti
  NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexa pot utiliza un număr maxim de 11.378 de posturi.
   +  Anexa 3                  Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei
         
      Unităţile subordonate Ministerului JustiţieiNumărul maxim de posturi
    I.Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat  
    A.Institutul Naţional al Magistraturii38
    B.Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate23
    C.Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie202
    D.Institutul Naţional de Criminologie38
    II.Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat  
    A.Institutul Naţional de Expertize Criminalistice:54
    a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti  
    b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj  
    c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi  
    d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara  
    B.Direcţia Generală a Penitenciarelor:13.561
    a) 9 penitenciare de maximă siguranţă  
    b) 24 de penitenciare  
    c) 1 penitenciar pentru minori şi tineri  
    d) 4 centre de reeducare pentru minori  
    e) Şcoala Militară de Administraţie Penitenciară  
    f) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Personalului de Penitenciare  
    g) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii  
    h) Subunitatea de acces, pază şi escortare a deţinuţilor transferaţi  
    i) 6 spitale-penitenciar*)  
    III.Instituţii publice finanţate din bugetul de stat, venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii  
    a)Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"**)219
    b)Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu**)80
    IV.Unităţi finanţate integral din venituri proprii  
    A.Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:  
    a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale  
    B.Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei - Sovata  
    C.Complexul "Flamingo" din Eforie-Sud
  Unităţile în coordonarea Ministerului Justiţiei- Regia Autonomă "Multiproduct" ---------- Notă *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Notă **) Instituţie publică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii.--------------