HOTĂRÂRE nr. 738 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 7 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi având în vedere dispoziţiile art. XVI al titlului III din carta a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre,  +  Articolul 1Ministerul Economiei şi Comerţului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care realizează politica Guvernului în domeniile privind creşterea economică, industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ, integrare europeană şi relaţii externe.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Comerţului are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii, situate în str. Mendeleev nr. 33 şi str. Ion Campineanu nr. 16.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Comerţului exercita următoarele funcţii: a) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legate în vigoare; b) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiilor şi programelor privind creşterea economică, industria, energia, resurselor minerale, industria de apărare, industria de apărare, comerţul, promovarea exportului, precum şi a politicilor din domeniul sau de activitate;- industriale, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticlă, ceramica, materiale de construcţii, construcţii de maşini;- energetice, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrica şi termica, hidro-, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;- comerciale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;- economice, privind creşterea economică şi dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum şi dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformitatii produselor; c) de sinteza, la nivel naţional, pentru domeniile specifice şi pentru celelalte domenii conexe: recuperarea şi conservarea energiei, securitatea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi de gestionare a resurselor minerale, restructurarea şi, după caz, privatizarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului; d) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative în domeniile proprii; e) de reprezentare, prin care se asigura, în numele Guvernului, reprezentarea la organismele internaţionale ca autoritate de stat în domeniu şi stabilirea de legături cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice din ţara sau din străinătate; f) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin agenţii economici şi instituţiile publice care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului; g) de integrare europeană şi armonizarea legislaţiei cu reglementările comunitare, pentru activităţile din domeniul sau.  +  Articolul 4 (1) În vederea exercitării funcţiilor sale Ministerul Economiei şi Comerţului are următoarele atribuţii principale:1. elaborează strategii, programe şi politici privind creşterea economică - în care scop utilizează informaţii şi date furnizate de Comisia Naţionala de Prognoza -, precum şi în industrie, energie şi comerţ. Politicile industriale şi energetice privesc evoluţia sectorului energetic şi a resurselor minerale, restructurarea industriei, îmbunătăţirea mediului de afaceri, dezvoltarea investiţiilor în domeniile sale de activitate;2. organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise, potrivit legii, pentru activităţile din domeniile proprii de activitate;3. participa la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile specifice ale activităţii proprii;4. elaborează şi promovează proiecte de acte normative privind reglementarea activităţilor din domeniile specifice şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;5. iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Preşedintelui României sau a Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea procedurilor de aderare la cele existente;6. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;7. participa la negocierile privind aderarea României la Uniunea Europeană şi asigura armonizarea reglementărilor legislative din domeniile specifice de activitate ale Uniunii Europene;8. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul sau de activitate, inclusiv pentru eliminarea barierelor tarifare şi netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse industriale;9. coordonează şi urmăreşte implementarea de politici şi strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit Programului de guvernare;10. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei pe domenii de activitate, la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;11. asigura monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;12. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor comerciale cu capital de stat şi în regiile autonome din domeniile coordonate; în aceasta calitate, ministerul, în exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului în domeniile industriei şi resurselor: a) administrează participatiile la societăţile comerciale (companiile naţionale), imputernicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor sa acţioneze pentru sporirea atractivităţii acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile:13. sprijină înfiinţarea asociaţiilor profesionale şi a patronatelor din domeniile specifice activităţii sale şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14. stimuleaza relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;15. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare; coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii; elaborează politica privind evaluarea conformitatii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acestei politici;16. implementeaza în sectorul industrial măsurile privind apărarea naţionala din programele Guvernului şi al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;17. participa, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, la dezvoltarea parteneriatului şi a colaborării pe linia producţiei militare cu state membre ale Uniunii Europene şi NATO;18. stabileşte şi asigura aplicarea măsurilor de protecţie civilă în cazul situaţiilor deosebite, în condiţiile legii;19. elaborează norme, în conformitate cu prevederile legale, şi aplica măsuri privind regimul materialelor explozive pentru agenţii economici din industrie; editează, după caz, publicaţii de specialitate şi informare;20. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatări miniere şi petroliere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, în condiţiile legii;21. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional, naţional şi internaţional;22. negociaza direct sau participa la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;23. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniile specifice, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;24. gestionează mijloacele financiare care sunt alocate ministerului şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;25. gestionează mijloacele financiare alocate în bugetul propriu pentru promovarea cooperării economice internaţionale ca activitate de comerţ exterior, în condiţiile legii, precum şi modul de utilizare a acestora;26. asigura protecţia datelor şi a informaţiilor clasificate;27. elaborează norme, implementeaza şi controlează politica în materie de recuperare şi conservare a energiei, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi de metrologie legală;28. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către agenţii economici cu activităţi în domeniile specifice;29. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul sau;30. abiliteaza operatorii economici în vederea efectuării importurilor de produse periculoase pentru populaţie şi pentru mediul înconjurător;31. examinează şi prezintă propuneri de valorificare a soldurilor de cliring existente;32. organizează şi participa la misiuni economice în scopul promovării exporturilor de produse industriale româneşti;33. participa la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internationala, care se desfăşoară în ţara sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;34. asigura operatorilor economici informaţii de piaţa şi acorda asistenţa de specialitate în procesul negocierilor unor operaţiuni de cooperare şi de obiective complexe în ţara şi în străinătate;35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practica a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internationala, la care ministerul este parte;36. iniţiază acţiuni de cooperare internationala şi de colaborare economică externa, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;37. cooperează cu reprezentantele economice ale României în străinătate şi cu cele acreditate în România, pentru identificarea unor proiecte şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;38. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români pentru relansarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;39. elaborează politica comercială a României împreună cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale implicate, în conformitate cu Programul de guvernare, precum şi cu angajamentele internaţionale asumate în plan multilateral şi european;40. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţiile economice cu vocaţie universala, cu caracter regional şi cu alte grupări economice;41. realizează (implementeaza) politica comercială a României şi asigura armonizarea reglementărilor legislative din domeniul comerţului şi în legătură cu relaţiile economice internaţionale cu cele ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Uniunii Europene şi ale altor organizaţii şi forme de cooperare prevăzute de acordurile economice şi comerciale la care România este sau intenţionează sa devină parte;42. elaborează strategii şi programe referitoare la dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces al produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele internaţionale, ţinând seama de solicitarile mediului de afaceri şi de tendintele pieţelor internaţionale;43. studiază tendintele pieţelor externe în ceea ce priveşte competitivitatea şi oportunitatile de comerţ pentru agenţii economici români şi sprijină prezenta acestora pe piaţa mondială;44. asigura aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic, la care România este parte;45. asigura respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, a celor comerciale din cadrul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, denumit în continuare Acordul european, şi a angajamentelor din acordurile de comerţ liber şi participa nemijlocit la negocierile în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului;46, sprijină activitatea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine privind atragerea investiţiilor străine prin acţiuni directe prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României;47. acorda asistenţa şi orientarea necesare firmelor româneşti şi străine în domeniile economic şi comercial;48. participa, împreună cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniu, la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar în vederea desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;49. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale şi a exportului de produse şi servicii;50. participa la elaborarea politicii vamale a României;51. cooperează la iniţierea de negocieri şi participa, împreună cu instituţiile cu atribuţii în domeniu, la încheierea şi derularea de acorduri şi înţelegeri cu ţările debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate, pentru recuperarea creanţelor externe ale statului rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare;52. eliberează, în condiţiile legii, licenţe de import şi export, în conformitate cu interesele României şi cu angajamentele internaţionale asumate de aceasta;53. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentantelor firmelor străine; avizează exporturile de mărfuri în consignaţie, exporturi temporare şi exportul de mostre; aproba prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare;54. elaborează programele anuale şi coordonează activităţile de participare a României la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice, precum şi la alte manifestări promotionale internaţionale;55. asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor din domeniul sau de activitate, care decurg din dispoziţiile Acordului european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, care sunt de competenţa sa.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului se exercită de către ministru. Activitatea de comerţ este condusă de un ministru delegat. (2) Ministrul economiei şi comerţului are calitatea de ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor ministrul economiei şi comerţului este sprijinit de ministrul delegat pentru comerţ, de 6 secretari de stat şi de un subsecretar de stat. (4) Ministrul reprezintă Ministerul Economiei şi Comerţului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul este ordonator principal de credite pentru unităţile din subordinea şi din coordonarea ministerului şi pentru societăţile comerciale cu capital de stat şi regiile autonome, aflate sub autoritatea ministerului, pentru care sunt prevăzute fonduri în bugetul de stat. (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate. (8) Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia. (9) În cazul în care ministrul nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului se va nominaliza un înlocuitor, în condiţiile legii. (10) Ministrul numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii organelor de specialitate din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. (11) Atribuţiile personalului din compartimentele Ministerului Economiei şi Comerţului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Economiei şi Comerţului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei şi Comerţului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În structura organizatorică a Ministerului Economiei şi Comerţului funcţionează direcţii generale şi direcţii. Prin ordin al ministrului se pot organiza servicii, birouri şi oficii şi se pot utiliza funcţionari publici pentru a conduce sau coordona programe, proiecte în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003. (3) În cadrul direcţiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza şi direcţii cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare. (4) Înfiinţarea de oficii sau de agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea industriala în plan regional, se face potrivit prevederilor legale în vigoare, în funcţie de resursele financiare alocate cu aceasta destinaţie prin bugetul anual. (5) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Economiei şi Comerţului este de 691, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrilor. (6) Din numărul maxim de posturi, 110 posturi se utilizează pentru reţeaua externa şi 10 posturi pentru personalul care îşi va desfăşura activitatea în străinătate ca reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de integrare în structurile europene şi pentru promovarea proiectelor de investiţii şi de privatizare din aria de activitate a ministerului. (7) Atribuţiile şi competentele ministrului delegat pentru comerţ, ale secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (8) Prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se poate aproba schimbarea subordonarii direcţiilor generale şi direcţiilor. (9) Atribuţiile şi competentele compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, în condiţiile legii. (10) Statul de funcţii al ministerului se aproba de către ministru, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului poate înfiinţa în subordinea sa organe de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege. (2) În cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului poate funcţiona, în condiţiile legii, un cabinet medical de asistenţa medicală la locul de muncă pentru personalul propriu.  +  Articolul 9Ministerul Economiei şi Comerţului poate desfăşura activităţi finanţate integral din venituri proprii, care se organizează potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Unităţile subordonate Ministerului Economiei şi Comerţului şi unităţile coordonate de acesta sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea şi a celor din coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului se aproba prin ordin al ministrului. (3) Agenţii economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului sunt prevăzuţi în anexa nr. 3.  +  Articolul 11Încadrarea în numărul de posturi aprobat conform art. 7 alin. (5) se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12Personalul provenit din cadrul administraţiei centrale se considera transferat şi i se aplică nivelul de salarizare avut anterior, până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind salarizarea persoanelor din instituţiile publice.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului poate avea în dotare un număr de autoturisme cu consumul de carburanţi aferent, stabilite potrivit normelor legale în vigoare. (2) Repartizarea în cadrul ministerului a autoturismelor şi a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unităţile subordonate se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 14 (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea fostului Minister al Industriei şi Resurselor, precum şi cele aferente activităţii preluate de la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la Departamentul de Politici Economice trec, pe bază de protocol de predare-primire, în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Spaţiile excedentare din imobilele deţinute de Ministerul Economiei şi Comerţului pot fi închiriate, în condiţiile legii, chiria urmând a fi virata integral la bugetul de stat.  +  Articolul 15Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi menţinere a instalaţiilor în stare de funcţionare, precum şi a curăţeniei în sediile Ministerului Economiei şi Comerţului se pot contracta, contra cost, servicii cu unităţi specializate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 25 iulie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul economieişi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 738.  +  Anexa 1                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                         a Ministerului Economiei şi Comerţului    Numărul maxim de posturi: 691    (exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetelor ministrilor)    - din care reţea externa: 110                                                ┌─────────────────────────────┐┌──────────────────────┐ │Purtător de Cuvânt,Protocol, ││CABINETUL MINISTRULUI ├──┐ ┌───┤ Relaţii Mass-Media*** │└──────────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ ├─────────────────────────────┤                          ├──┤ MINISTRU ├───┤ │ Informaţii Clasificate │┌──────────────────────┐ │ └────┬─────┘ │ ├─────────────────────────────┤│Consilier Diplomatic ├──┘ │ └───┤ Contencios*** ││ │ │ ├─────────────────────────────┤└──────────────────────┘ │ │ Audit Intern*** │                                  │ └─────────────────────────────┘                                  │                                  │ ┌───────┬──────┬──────┬──────────┼───────────────────┬─────┬────────┬────────┐ │ │ │ │ ┌────┴─────┐ │ │ │ │┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ SECRETAR │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ││A│ │B│ │C│ │D│ │ GENERAL │ │E│ │F│ │G│ │└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ ├──────────┤ └┬┘ └┬┘ └┬┘ │ │ │ │ │ │ SECRETARI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ GENERALI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ADJUNCŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┬───┘ │ │ │ │ │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───|─┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ V │ │ │ │ │-- - - │ - - -│- - - │ - - -│-<- - ->- - - - - - - -│- - -│- - - - ┤ │ │ │ ┌──┐ │┌──┐ │ ┌──┐ │ ┌─────────────┐ │ │ │ ┌──┐ │ │ ├─┤b1│ ├┤c1│ └─┤d1│ │ │ Direcţia │ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ├─┤g1│ │┌┴─┐ │ └──┘ │└──┘ └──┘ │ │ Generală │ │e1│ │f1│ │ └──┘ ││a1│ │ ┌──┐ │┌──┐ │ │ Buget, │ └──┘ └──┘ ┌──┤ ┌──┐ │└──┘ ├─┤b2│ ├┤c2│ ├─┤ Economico- │ │ ├─┤g2│ │         │ └──┘ │└──┘ │ │ Financiară │ │ │ └──┘ │         │ ┌──┐ │┌──┐ │ │ şi │ │ │ ┌──┐ │         ├─┤b3│ ├┤c3│ │ │Administrativ│ │ └─┤g3│ │         │ └──┘ │└──┘ │ └─────┬───────┘ │ └──┘ │         │ ┌──┐ │┌──┐ ┌───┤ │ ┌──────────┴──────┐ │         └─┤b4│ └┤c4│ │ │ ┌─────┴────────┐ │ Comisia │ │           └──┘ └──┘ │ │ │ Direcţia │ │ Naţionala │ │                          │ ├─┤Administrativă│ │ pentru │ │                          │ │ └──────────────┘ │ Reciclarea │ │         ┌───────────┐ │ │ ┌──────────────┐ │ Materialelor ** │ │         │ Direcţia │ │ │ │Institutul de │ └─────────────────┘ │         │ Generală ├────┘ ├─┤Management şi │ │         │Legislaţie,│ │ │Informatica * │ │         │Management │ │ └──────────────┘ │         └───────────┘ │ ┌──────────────┐ │                              │ │ Direcţia │ │                              └─┤ Resurse │ │                                │ Umane │ │                                └──────────────┘ │                                               - - - - - - - - - - - - - │                                             | Oficiul Participatiilor | │                                             | Statului şi Privatizării |─────┘                                             | în Industrie |                                               - - - - - - - - - - - - -    A = SECRETAR DE STAT        a1 - Direcţia Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele,             Informaţii şi Relaţii cu Publicul    B = SECRETAR DE STAT        b1 - Direcţia Generală pentru Integrare Europeană şi Negocieri        b2 - Direcţia Generală pentru Cooperare Economică Internationala        b3 - Direcţia Programe cu Organizaţii Internaţionale        b4 - Direcţia Infrastructura Calităţii şi Mediu    C = MINISTRU DELEGAT PENTRU COMERŢ/CABINET MINISTRU/SUBSECRETAR DE STAT        c1 - Direcţia Generală Europa****        c2 - Direcţia Generală Relaţii Bilaterale        c3 - Direcţia Generală Politici Comerciale        c4 - Direcţia Generală Promovare Export    D = SECRETAR DE STAT        d1 - Direcţia Generală Resurse Minerale    E = SECRETAR DE STAT        e1 - Direcţia Generală Politica Energetica    F = SECRETAR DE STAT        f1 - Direcţia Producţia de Apărare    G = SECRETAR DE STAT        g1 - Direcţia Generală Studii, Sinteza, Investiţii        g2 - Direcţia Generală Politica Industriala        g3 - Direcţia de Imbunatatire şi Monitorizare a Mediului de Afaceri──────────   *) Direcţie generală   **) Direcţie   ***) Servicii   ****) În cazul direcţiei generale se organizează Compartimentul pentru         integrare europeană în domeniul comerţului  +  Anexa 2UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului Economieişi ComerţuluiA. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi ComerţuluiI. Cu finanţare de la bugetul de stat1. Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere - ANDIPRZM - 68 de posturiII. Cu finanţare din venituri proprii1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR2. Biroul Roman de Metrologie Legală - BRML Bucureşti3. Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP4. Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie - OPSPI5. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni - 130 de posturiIII. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat1. Centrul Roman de Comerţ Exterior - 145 de posturi2. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE - 84 de posturiIV. Cu finanţare externa şi de la bugetul de stat1. Unitatea de management al proiectului - U.M.P. (inchideri de mine) - 6 posturi2. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. (inchideri de mine) - 7 posturi3. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. - ANDIPRZM - 5 posturi.B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului1. Asociaţia Română de Standardizare - ASRO2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR.  +  Anexa 3UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului1. Compania Naţionala a Huilei - S.A. Petrosani2. Compania Naţionala a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu3. Societatea Comercială "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apa" - S.A. Motru4. Societatea Naţionala a Carbunelui - S.A. Ploiesti5. Compania Naţionala a Uraniului - S.A. Bucureşti6. Societatea Naţionala a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti7. Societatea Naţionala a Sarii - S.A. Bucureşti8. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii9. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Noua10. Societatea Comercială "Baita" - S.A. Stei11. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud12. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare13. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei14. Societatea Comercială Miniera "Banat-Anina" - S.A.15. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti16. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti17. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploiesti18. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanta19. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti20. Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. Savinesti21. Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias22. Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures23. Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti24. Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias25. Compania Naţionala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii26. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale27. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. Navodari28. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale29. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale30. Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A.31. Compania Naţionala "Romarm" - S.A. Bucureşti cu filialele societăţi comerciale32. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orastie" - S.A.33. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Dragasani" - S.A.34. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Babeni" - S.A.35. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Filiasi" - S.A.36. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.37. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Marsa" - S.A.38. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Ramnicu Valcea" - S.A.39. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova40. Societatea Comercială "Elprof" - S.A. Bucureşti41. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Ghimbav42. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti43. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti44. Societatea Comercială "Rompiro" - S.A. Orastie45. Societatea Naţionala "Plafar" - S.A. Bucureşti46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin47. Regia Autonomă "Zirom" - S.A. Giurgiu48. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti49. Societatea Comercială "Institutul Naţional pentru Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva - INSEMEX"- S.A. Petrosani50. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" Bucureşti51. Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti52. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND Bucureşti54. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnica - ICMET Craiova55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fina - CEFIN Bucureşti57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti58. Institutul de Cercetări Chimice - ICECHIM Bucureşti.──────────────────