HOTĂRÂRE nr. 764 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 7 iulie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Direcţia Generală a Vamilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul politicii vamale, exercitând atribuţiile stabilite prin reglementările vamale. (2) Sediul Direcţiei Generale a Vamilor este în municipiul Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor asigura aplicarea legislaţiei în domeniul vamal, în mod uniform, specializat, transparent şi nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice, agenţilor economici şi instituţiilor publice.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului sau de activitate Direcţia Generală a Vamilor are, în principal, următoarele atribuţii:1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale din subordine;2. exercita controlul, urmăreşte şi supraveghează pe teritoriul tarii respectarea legislaţiei vamale;3. ia măsuri de prevenire şi combatere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a oricăror infracţiuni şi contravenţii în domeniul vamal;4. participa împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal şi asigura aplicarea prevederilor privind Tariful vamal de import al României şi a altor acte normative referitoare la acesta;5. aplica măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comerţ liber încheiate între România, pe de o parte, şi Uniunea Europeană sau ţările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;6. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;7. urmăreşte aplicarea corecta a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor şi de evaluare în vama a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxa pe valoarea adăugată, la accizele şi la alte drepturi vamale;8. elaborează şi adopta norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate;9. elaborează propuneri privind sistematizarea şi armonizarea legislaţiei vamale;10. coordonează programele privind integrarea vamală europeană;11. verifica modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează şi virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileşte din oficiu eventualele diferenţe pe baza controalelor ulterioare şi asigura încasarea acestora; stabileşte formele şi instrumentele de plată şi de garantare a plăţii taxelor şi drepturilor vamale în conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor statului;12. coordonează şi îndrumă direcţiile regionale vamale şi birourile vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spalare a banilor prin operaţiuni vamale;13. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit şi verifica legalitatea şi regimul vamal al acestora; retine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală;14. verifica, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii în vederea identificarii şi expertizarii mărfurilor supuse vamuirii;15. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, în condiţiile prevăzute de lege, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifica registre, corespondenta şi orice fel de evidenta şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plata, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când exista indiciile săvârşirii unor infracţiuni;16. exercita controlul ulterior la sediul agenţilor economici asupra operaţiunilor de comerţ exterior efectuate, pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vama, urmărind respectarea reglementărilor în domeniul vamal;17. asigura sistemul informatic integrat vamal, precum şi statistica vamală;18. reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;19. întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind organizarea structurii şi a activităţii autorităţii vamale;20. prezintă ministrului finanţelor publice avizele la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;21. aplica legislaţia muncii pe linia gestionării problematicii resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, mobilitate, sancţionare şi încheierea raporturilor de muncă, cu excepţia funcţiilor care sunt în sfera de aprobare a ministrului finanţelor publice;22. organizează, la nivelul autorităţii vamale, sau, după caz, cu direcţiile regionale vamale, programe de formare profesională a personalului vamal;23. elaborează şi fundamentează programul de investiţii şi achiziţii publice, proiectul bugetului de cheltuieli al activităţii vamale şi îl supune spre aprobare ministrului finanţelor publice; asigură realizarea acestora în condiţiile legii;24. organizează şi asigura alocarea, miscarea, evidenta şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotarea autorităţii vamale;25. colaborează, pe bază de protocol, cu inspectoratul general al poliţiei, inspectoratul general al poliţiei de frontieră, Direcţia generală pentru paşapoarte, precum şi cu Garda Financiară. (2) Direcţia Generală a Vamilor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 4Activitatea de inspecţie vamală şi activitatea de control vamal ulterior din cadrul Direcţiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea şi încasarea drepturilor de import, sunt coordonate de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Direcţiei Generale a Vamilor se exercită de către directorul general, care reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu agenţii economici, alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme vamale din ţara sau din străinătate şi răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga activitate a sistemului vamal. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi emite decizii, ordine, circulare, norme tehnice de aplicare a reglementărilor vamale.  +  Articolul 6 (1) Aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se stabileşte numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Directorul general, directorii generali adjuncţi, directorii şi adjunctii acestora din aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor se numesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului finanţelor publice. Şefii de servicii şi şefii de birouri se numesc, potrivit legii, prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor. (3) Numărul maxim de posturi pentru Direcţia Generală a Vamilor şi unităţile subordonate acesteia este de 4.600. (4) Repartizarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Direcţiei Generale a Vamilor se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, iar pentru unităţile subordonate acesteia, prin decizie a directorului general.  +  Articolul 7În cazul în care directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, ministrul finanţelor publice desemnează un director general adjunct sau un director sa exercite aceste atribuţii.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a direcţiilor regionale vamale, a birourilor vamale şi a punctelor vamale se aproba de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor prin decizie, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Directorii direcţiilor regionale vamale şi adjunctii acestora, şefii de servicii şi şefii de birouri, precum şi şefii birourilor vamale şi ai altor compartimente din structura acestora se numesc prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 9Statele de funcţii pentru direcţiile regionale vamale şi birourile vamale se aproba de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din structura autorităţii vamale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din structura autorităţii vamale se stabilesc prin fişa postului şi se semnează de salariaţi şi de şefii ierarhici.  +  Articolul 11 (1) Direcţia Generală a Vamilor are în dotare mijloace de transport navale şi terestre, pentru activităţi specifice, în structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea pe unităţi vamale a mijloacelor de transport se face prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor. (3) Pentru atribuţii de control antidrog şi materiale explozive, Direcţia Generală a Vamilor se doteaza cu caini dresati potrivit pct. 5 din anexa nr. 2.  +  Articolul 12Perfecţionarea profesională a personalului vamal se face prin cursuri de pregătire în domeniu, organizate de Şcoala de finanţe publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, sau prin programe de formare specializată şi perfecţionare în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, precum şi de alte instituţii specializate din ţara sau din străinătate.  +  Articolul 13 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii autorităţii vamale din teritoriu, coordonate de Direcţia Generală a Vamilor. (2) În localităţile în care autoritatea vamală nu dispune de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. (3) Direcţia Generală a Vamilor va prevedea în programul propriu de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 170/2001 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vamilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 23 ianuarie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 764.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                         a Direcţiei Generale a Vamilor                           ┌────────────────┐                           │DIRECTOR GENERAL│                           └──────┬─────────┘                                  │                                  │      ┌─────────────────┬─────────┼──────────┬─────────────────┐      │ │ │ │ │┌─────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ │ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴──────┐│DIRECŢIA*) │ │DIRECŢIA*) │ │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA DE ││REGIMURI ŞI│ │SUPRAVEGHERE│ │ │BUGET, │ │TEHNOLOGIA ││OPERAŢIUNI │ │VAMALĂ ŞI │ │ │ORGANIZARE │ │INFORMATIEI,││VAMALE │ │LUPTA │ │ │GENERALĂ, │ │STATISTICA │└───────────┘ │IMPOTRIVA │ │ │GESTIUNE DE │ │VAMALĂ ŞI │                  │FRAUDELOR │ │ │PERSONAL ŞI │ │GESTIUNEA │                  │VAMALE*1) │ │ │ADMINISTRAREA│ │DATELOR │                  └────────────┘ │ │SERVICIILOR │ └────────────┘                                  │ └─────────────┘                                  │                                  │                                  │       ┌─────────────────┬────────┴─────┬─────────────────┐       │ │ │ │ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌────┴───────┐ ┌──────┴────────┐ │Serviciul │ │Serviciul │ │Serviciul │ │Serviciul │ │Juridic, │ │Inspecţie │ │Control şi │ │Integrare │ │Legislaţie │ │şi Control │ │Audit Public│ │Vamală │ │Vamală, │ │pentru │ │Intern │ │Europeană │ │Urmărire şi│ │Activitatea│ └────────────┘ │şi Relaţii │ │Încasare a │ │Vamală*2) │ │Internaţionale │ │Creanţelor │ └───────────┘ └───────────────┘ │Bugetare │ └───────────┘------------ Notă *) Condusă de un director general adjunct.*1) Include şi Serviciul control vamal ulterior coordonat de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.*2) Este coordonat de ministrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control.  +  Anexa 2                                     DOTĂRI                            I. Mijloace de transport┌───┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┐│ │ │ │Numărul │ Consumul ││Nr │ Unitatea/ │ │ maxim │ maxim ││crt│ Subunitatea │ Tipul mijlocului de transport │aprobat │ aprobat ││ │ │ │(bucăţi)│ │├───┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Direcţia Generală │Autoturisme │ 6 │350 l/luna││ │a Vamilor ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autovehicule pentru transport de │ │ ││ │ │marfa şi de persoane (activităţi │ │ ││ │ │de aprovizionare, deplasare a │ │ ││ │ │personalului operativ, protocol) │ 4 │350 l/luna│├───┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 2.│Direcţia suprave- │Autoturisme operative │ │ ││ │ghere vamală şi │(supravegheri, insotiri, controale│ │ ││ │lupta împotriva │investigaţii) │ 92 │350 l/luna││ │fraudelor vamale ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │Unitate nucleara │Autovehicule (autoutilitare pentru│ │ ││ │ │depistarea drogurilor, substanţe- │ │ ││ │ │lor cu regim special, prelevări de│ │ ││ │ │probe, transportul cainilor) │ 10 │350 l/luna││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autoturism operativ (control, │ │ ││ │ │inspecţii) │ 1 │300 l/luna││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autospeciale (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X) │ 6 │500 l/luna│├───┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 3.│Direcţii regionale │Autoturisme (câte unul pentru │ │ ││ │vamale │fiecare direcţie regionala vamală)│ 10 │350 l/luna││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autovehicule pentru transport de │ │ ││ │ │marfa şi de persoane (activităţi │ │ ││ │ │de aprovizionare, deplasare a │ │ ││ │ │personalului operativ, protocol) │ 20 │350 l/luna│├───┼───────────────────┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ 4.│Birouri vamale │Autoturisme operative (câte unul │ │ ││ │ │pentru fiecare birou vamal) │ 110 │350 l/luna││ │ │Autoturisme operative (control │ │ ││ │ │pista - pentru fiecare birou vamal│ 9 │150 l/luna││ │ │din aeroporturile internaţionale: │ │ ││ │ │Otopeni, Baneasa, Timişoara, │ │ ││ │ │Sibiu, Arad) │ │ ││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale de frontieră │ │ ││ │ │(transport de valori, de bunuri │ │ ││ │ │confiscate, al personalului │ │ ││ │ │operativ, supraveghere porturi │ │ ││ │ │zone libere) │ 22 │900 l/luna││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale cu sucursale │ │ ││ │ │între 5-90 km faţă de localitatea │ │ ││ │ │de reşedinţa (transport de valori,│ │ ││ │ │de bunuri confiscate, al │ │ ││ │ │personalului operativ) │ 27 │300 l/luna││ │ ├──────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│ │ │Şalupe pentru patrulare, control │ 10 │ 80 l/ora/││ │ │şi supraveghere vamală, în │ │ pentru ││ │ │limitele de competenţa │ │ maximum ││ │ │ │ │ 60 ore/ ││ │ │ │ │ luna ││ │ │ │ 3 │ 100 l/ora││ │ │ │ │ pentru ││ │ │ │ │ maximum ││ │ │ │ │ 60 ore/ ││ │ │ │ │ luna │└───┴───────────────────┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┘                                     II. Caini
    Nr. crt. Unitatea Denumirea Numărul maxim
    1. Direcţia supraveghere şi control vamal Caini dresati pentru Serviciul antidrog şi materiale explozive 60
    NOTA----- a) Listele cu birourile vamale de frontieră şi de interior (cu sucursale între 5-90 km faţă de localităţile de reşedinţa) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate şi al personalului operativ se aproba de directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor direcţiilor regionale vamale. b) Alocarea de drepturi, repartizarea, detasarea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale a Vamilor. c) Nu se considera depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace aprobat pentru Direcţia Generală a Vamilor, direcţiile regionale şi/sau birourile vamale.-------