HOTĂRÂRE nr. 748 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 7 iulie 2003    Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi al art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernu României adopta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează ca structura cu personalitate juridică, în aparatul de lucru al Guvernului. (2) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul are rolul de a asigura buna desfăşurare a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament.  +  Articolul 2Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament, Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se creează sistemul de relaţii pentru fundamentarea şi elaborarea Programului legislativ al Guvernului în concordanta cu Programul de guvernare acceptat de Parlament; b) funcţia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem de promovare a iniţiativelor legislative şi de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constituţiei, celorlalte acte normative şi procedurii parlamentare; c) funcţia de reprezentare, prin care se asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a Guvernului României.  +  Articolul 3 (1) În realizarea rolului sau Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte, pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament, proiectul programului legislativ al Guvernului şi asigura, în funcţie de prioritati, actualizarea anuală a acestuia; b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în prioritati legislative şi urmăreşte dezbaterea şi adoptarea acestora de către Parlament; c) urmăreşte transmiterea proiectelor de lege iniţiate de Guvern către una dintre Camerele Parlamentului şi trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; d) susţine priorităţile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi şi a programului de activitate în şedinţele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; e) susţine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de lege în procedura de urgenta de către Parlament; f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de lege sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern; g) asigura participarea reprezentanţilor Guvernului la comisiile parlamentare şi la şedinţele parlamentare de fiecare data când prezenta membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie; h) asigura susţinerea guvernamentală a proiectelor de lege în comisiile permanente şi în cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două Camere ale Parlamentului; i) transmite către elaboratori proiectele de lege în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte elaborate de comisiile permanente, precum şi formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului; j) elaborează proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, precum şi alte proiecte de acte normative solicitate de Guvern; k) avizează, din punct de vedere al oportunităţii, proiectele de ordonanţa de urgenţă ale Guvernului; l) primeşte şi distribuie întrebările şi interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigura transmiterea raspunsurilor şi prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare; m) ia măsurile necesare pentru pregătirea şi susţinerea poziţiei Guvernului în cazul motiunilor simple şi al motiunilor de cenzura; n) asigura prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general şi al informării prevăzute la art. 110 din Constituţie, în cazul în care o iniţiativă legislativă implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat; o) prezintă informaţiile şi documentele cerute Guvernului şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputaţilor, de către Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora; p) asigura depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor şi declaraţiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului; r) efectuează studii asupra legislaţiei şi propune măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative; s) prezintă Guvernului informări, la sfârşitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar şi la relaţiile dintre Guvern şi Parlament; t) asigura accesul liber şi neingradit al cetăţenilor la informaţiile de interes public pe care le gestionează, în conformitate cu reglementările în vigoare; u) asigura transparenta decizionala în cadrul departamentului, prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative pe care le elaborează. (2) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinări date de primul-ministru.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul colaborează cu ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice precum şi cu persoane fizice şi juridice. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la alte instituţii publice.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se exercită de către ministru delegat, membru al Guvernului, ordonator tertiar de credite. (2) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul reprezintă departamentul în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (3) Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul îndeplineşte, în domeniul de activitate al departamentului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) În activitatea de conducere a departamentului ministrul delegat este ajutat de un secretar de stat. (6) Atribuţiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul.  +  Articolul 6Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul răspunde de întreaga activitate a departamentului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul, se pot organiza servicii şi birouri. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. (4) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul este de 45, inclusiv demnitarii şi personalul cabinetului ministrului delegat. (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul. (6) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi stabilit.  +  Articolul 8În structura Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul ministrului delegat, cu personal propriu.  +  Articolul 9Finanţarea activităţii Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul se asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 10Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul se preia în cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, în limita numărului maxim de posturi stabilit prin prezenta hotărâre, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 11Bunurile mobile aflate în dotarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul trec din administrarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul în administrarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul.  +  Articolul 12Toate drepturile şi obligaţiile Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul se preiau, în condiţiile legii, de către Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.  +  Articolul 13Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale atât în sediul Guvernului, cat şi la sediile Senatului şi Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 697/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 iulie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru delegat pentrurelaţia cu Parlamentul,Acsinte GasparMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 3 iulie 2003Nr. 748.  +  Anexă    -----    Numărul maxim de posturi = 45    (inclusiv demnitarii şi personalul    aferent cabinetului ministrului delegat)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Departamentului pentru                             Relaţia cu Parlamentul┌─────────────────────┐│COMPARTIMENT PENTRU ││COMUNICARE ŞI IMAGINE├──┐ ┌──────────────────────────┐│ PUBLICA │ │ ┌────────────────┐ │ CABINETUL MINISTRULUI │└─────────────────────┘ ├────┤MINISTRU DELEGAT├───┤ DELEGAT │┌─────────────────────┐ │ └────────┬───────┘ │- personal de specialitate││COMPARTIMENT PENTRU │ │ │ │- personal pentru ││AUDIT INTERN ├──┘ │ │ activităţi de secretariat│└─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                       │                               ┌───────┴────────┐                               │SECRETAR DE STAT│                               └───────┬────────┘                                       │           ┌───────────────────────────┼────────────────────────┐           │ │ │ ┌─────────┴───────────┐ ┌───────────┴─────────┐ ┌─────────┴───────┐ │ Direcţia pentru │ │ Serviciu pentru │ │Serviciu resurse │ │urmărirea şi evidenta│ │analiza, documentare,│ │umane, financiar,│ │procesului legislativ│ │ avizare, control │ │ contabilitate │ │ parlamentar │ │ parlamentar │ │ │ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────┘-------------