HOTĂRÂRE nr. 770 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 7 iulie 2003  Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 2Autoritatea exercita următoarele funcţii: funcţia de strategie, funcţia de reglementare, funcţia de administrare, funcţia de reprezentare şi funcţia de autoritate de stat.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiei de strategie Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează studii şi prognoze pentru evaluarea sistemului naţional de protecţie a copilului şi al adopţiei, în vederea fundamentarii strategiei de reforma în aceste domenii, precum şi pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice; b) fundamentează şi elaborează strategia naţionala de reforma a sistemului de protecţie a copilului şi al adopţiei, cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte; c) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei; d) participa la promovarea şi sprijinirea formării iniţiale şi permanente a specialiştilor care acţionează în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiei de reglementare Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei, în vederea realizării obiectivelor reformei sistemului naţional de protecţie a copilului şi al adopţiei; b) elaborează norme, metodologii şi standarde pentru funcţionarea serviciilor şi instituţiilor care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi a celor care desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei; c) elaborează regulamente-cadru orientative şi ghiduri metodologice pentru organizarea şi funcţionarea tuturor serviciilor şi instituţiilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a celor care desfăşoară activităţi în domeniul adopţiei; d) elaborează şi propune spre avizare proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate; e) stabileşte indicatorii de performanţă pentru programele de interes naţional, care se aproba prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 5În exercitarea funcţiei de administrare Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; b) gestionează fondurile alocate pentru finanţarea programelor de interes naţional din domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei; c) finanţează sau, după caz, cofinanteaza proiecte în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului şi al adopţiei; d) proiectează şi aplica sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finanţare a serviciilor şi instituţiilor de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie, precum şi pentru revizuirea aplicării standardelor de funcţionare a acestora; e) fundamentează şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a instituţiilor şi serviciilor de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie; f) gestionează baza de date constituită la nivelul sistemului naţional de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie.  +  Articolul 6În exercitarea funcţiei de reprezentare Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară şi dezvolta relaţii de colaborare şi cooperare internationala în domeniul specific; b) negociaza şi încheie colaborări în domeniul propriu de activitate cu organisme interne şi internaţionale; c) reprezintă statul în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, în domeniul sau de activitate; d) asigura reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a Comitetului Roman pentru Adoptii.  +  Articolul 7În exercitarea funcţiei de autoritate de stat Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) monitorizează şi asigura respectarea principiilor şi normelor stabilite prin Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, precum şi prin celelalte convenţii internaţionale din domeniul sau de activitate, la care România este parte; b) centralizează şi sintetizeaza informaţiile referitoare la aspectele prevăzute la lit. a), elaborează şi prezintă rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Convenţia cu privire la drepturile copilului; c) monitorizează şi controlează activităţile de aplicare a strategiei naţionale de reforma a sistemului de protecţie a copilului, inclusiv prin adopţie; d) monitorizează şi controlează respectarea standardelor minime pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de servicii şi instituţii care asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în ceea ce priveşte adoptia; e) asigura îndrumarea şi controlul activităţilor specifice domeniului sau de activitate şi propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârşirea abaterilor constatate; f) propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizica ori psihică a copilului şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice responsabile; g) acţionează pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului şi al adopţiei; h) monitorizează informaţiile privind: finanţarea instituţiilor şi serviciilor care asigura îngrijirea şi protecţia drepturilor copilului şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul adopţiei, indicatorii de eficienta a acestora, precum şi modul de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii şi instituţii.  +  Articolul 8 (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin Autoritatea colaborează şi cooperează cu autorităţile şi cu instituţiile publice române şi străine, cu organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice din ţara şi din străinătate. (2) În realizarea activităţilor de protecţie a copilului Autoritatea colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protecţia copilului aflate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi comisiile pentru protecţia copilului organizate la nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările ulterioare. (3) În scopul îndeplinirii funcţiilor sale Autoritatea are dreptul, în condiţiile legii, să solicite şi sa primească informaţii ce interesează domeniul sau de activitate de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la instituţii publice, de la organizaţiile neguvernamentale şi de la persoanele fizice sau juridice. (4) Autoritatea poate furniza informaţii, la solicitare, în limitele dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice şi fizice române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni. (4) Secretarul de stat răspunde în faţa ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru întreaga activitate a Autorităţii. (5) Subsecretarul de stat coordonează activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii, îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al secretarului de stat. (6) Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de secretarul de stat, realizand legăturile functionate între structurile instituţiei. (7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii se aproba prin ordin al secretarului de stat, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10În cazul în care secretarul de stat nu îşi poate exercita atribuţiile ce îi revin, subsecretarul de stat exercita aceste atribuţii cu înştiinţarea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 11 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al Autorităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 86, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 13Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport: a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) 2 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice de monitorizare şi de control în teritoriu, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 770.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ         a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie                                        Numărul maxim de posturi este                                        de 86, exclusiv demnitarii                          ┌────────────────┐       ...................│SECRETAR DE STAT├────────────────┐       . └───────┬────────┘ │       . │ │ ┌────────────┐ │ │ │CONSILIUL DE│ │ │ │COORDONARE │ │ │ └────────────┘ │ │                         ┌────────┴──────────┐ │                         │SUBSECRETAR DE STAT│ │                         └────────┬──────────┘ │                                  │ │                                  │ ┌──────┴─────┐                          ┌───────┴────────┐ │ │                          │SECRETAR GENERAL│ │ │                          └───────┬────────┘ │ │                                  │ ┌────┴────┐ ┌─────┴──────┐                                  │ │CORPUL DE│ │COMPARTIMENT│                                  │ │CONTROL*)│ │AUDIT │                                  │ └─────────┘ └────────────┘                                  │                                  │         ┌──────────────┬─────────┴───┬─────────────┬─────────────┐         │ │ │ │ │         │ │ │ │ │    ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐    │SERVICIUL│ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │BIROUL │    │ADOPŢIE │ │POLITICI,│ │INTEGRARE│ │ECONOMICĂ │ │JURIDIC ŞI│    └─────────┘ │PROGRAME │ │EUROPEANĂ│ │ŞI RESURSE│ │CONTENCIOS│                   └────┬────┘ └─────────┘ │UMANE │ └──────────┘                        │ └──────────┘                  ┌─────┴────────┐                  │ │           ┌──────┴──────┐ ┌─────┴──────┐           │SERVICIUL │ │COMPARTIMENT│           │MONITORIZARE,│ │RELAŢII CU │           │INSPECŢIE │ │PUBLICUL │           └─────────────┘ └────────────┘----------    *) Se organizează la nivel de serviciu.  +  Anexa 2
                 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
             pentru activităţi specifice de monitorizare şi de control
                 în teritoriu, desfăşurate de Autoritatea Naţionala
                       pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
   
  Numărul de autoturisme Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi litri/ luna/mijloc de transport
  2 autoturism 2 300
  -------