DECIZIE nr. 193 din 13 mai 2003referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003    Costica Bulai - preşedinteConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorLucian Stangu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorIoan Vida - judecătorPaula C. Pantea - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Diamant" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare.La apelul nominal este prezent autorul excepţiei, prin avocat, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul părţii prezente solicita admiterea excepţiei, arătând ca textul de lege trebuie considerat abrogat potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie.Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea excepţiei şi constatarea ca textul legal criticat este abrogat potrivit dispoziţiilor art. 150 alin. (1), întrucât dispoziţiile privind prescripţia extinctiva privesc exclusiv raporturile dintre fostele organizaţii socialiste.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 13 noiembrie 2002, pronunţată în Dosarul nr. 4.821/2002, Tribunalul Satu Mare a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Diamant" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine ca textul de lege criticat nu-şi găseşte aplicabilitatea în raporturile dintre societăţile comerciale, întrucât "Constituţia României, prin art. 134 alin. (1), statorniceste ca economia României este o economie de piaţa. Ca atare, societăţile comerciale sunt subiectii acestei economii de piaţa, ale carei trasaturi esenţiale fiind concurenta, descentralizarea şi caracterul privat al capitalului, nu se poate pune semnul egalităţii între acestea şi fostele organizaţii socialiste care activau şi erau subiectii unei economii centralizate, planificate, lipsite de concurenta şi, mai ales, cu un capital integral de stat".Instanţa de judecată considera excepţia ca fiind intemeiata, în sensul că dispoziţiile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 contravin textelor constituţionale invocate de autorul excepţiei, iar pe de altă parte, textul criticat nu-şi mai găseşte aplicare în prezent, organizaţiile socialiste fiind dispărute din economie.Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.Guvernul considera ca excepţia este intemeiata, urmând a se constată că dispoziţiile criticate sunt abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituţie. Este evocata Decizia Curţii Constituţionale nr. 72/1994, prin care se constată că unele dispoziţii ale Decretului nr. 167/1958, care faceau, tot asemenea, referire la raporturile dintre organizaţiile socialiste, au fost abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituţie.Avocatul Poporului observa ca dispoziţiile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva sunt neconstituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Critica de neconstituţionalitate are ca obiect prevederile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva, al căror conţinut este următorul:"Prescripţia se întrerupe: a) [...]În raporturile dintre organizaţiile socialiste, recunoaşterea nu întrerupe curgerea prescripţiei;"Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca prin Legea nr. 15/1990 unităţile economice de stat au fost reorganizate sub forma de regii autonome şi societăţi comerciale, astfel încât dispoziţiile din Decretul nr. 167/1958 referitoare la raporturile dintre organizaţiile socialiste nu-şi mai pot găsi aplicarea din moment ce acestea din urma au dispărut, ca subiecte ale raporturilor juridice.De altfel, în acest sens s-a pronunţat Curtea prin Decizia nr. 72 din 5 iulie 1994, definitivă prin nerecurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 6 octombrie 1994, prin care, solutionand excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, a admis excepţia, constatând ca aceste dispoziţii sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie.În temeiul acestor considerente, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie admisă, urmând ca în domeniul prescripţiei să se aplice normele privitoare la prescripţia extinctiva care decurg din natura raportului juridic, în legătură cu care s-a născut litigiul.Faţa de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 150 alin. (1) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Diamant" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 4.821/2002 al Tribunalului Satu Mare şi constata ca dispoziţiile art. 16 lit. a) alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva nu mai sunt în vigoare, potrivit art. 150 alin. (1) din Constituţie.Definitivă şi obligatorie.Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 mai 2003.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. COSTICA BULAIMagistrat-asistent,Maria Bratu──────────────