DECIZIE nr. 181 din 8 mai 2003referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 387/2002
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003    Costica Bulai - preşedinteConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stanoiu - judecătorLucian Stangu - judecătorIoan Vida - judecătorFlorentina Balta - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 387/2002, excepţie ridicată de Stefanel Abdula, primarul comunei Gaiceanca, judeţul Bacau, în Dosarul nr. 9.487/2002 al Tribunalului Bacau - Secţia comercială şi contencios administrativ.La apelul nominal se constata lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ridicate, deoarece prevederile legale criticate nu contravin dispoziţiilor art. 119 şi 120 din Constituţie. Se arata ca în acest sens Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 136/2001.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 23 octombrie 2002, pronunţată în Dosarul nr. 9.487/2002, Tribunalul Bacau - Secţia comercială şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, excepţie ridicată de Stefanel Abdula, primarul comunei Gaiceanca, judeţul Bacau.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia considera ca dispoziţiile ordonanţei de urgenta criticate, care prevăd atribuirea în folosinţă gratuita a construcţiilor zootehnice şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate asociaţiilor crescatorilor de animale şi unor persoane fizice sau persoane juridice, precum şi dispoziţiile care obliga autorităţile administraţiei publice locale sa concesioneze prin atribuire directa, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinaţie agricolă crescatorilor de animale sunt neconstituţionale. Autorul excepţiei invoca încălcarea dispoziţiilor art. 120 alin. (1) din Constituţie care consacra principiul autonomiei locale, precum şi încălcarea unor dispoziţii ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.Tribunalul Bacau - Secţia comercială şi contencios administrativ apreciază ca "art. 1 şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 încalcă principiul autonomiei locale pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale statuat de art. 119 din Constituţie". În opinia instanţei, "autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca în limitele legii să aibă iniţiativa şi sa hotărască în ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată ale unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a serviciilor publice de interes local".Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul considera ca excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arata, în esenta, ca dispoziţiile criticate prevăd "atribuirea în folosinţă gratuita a construcţiilor zootehnice şi fabricilor de nutreturi dezafectate asociaţiilor crescatorilor de animale, persoanelor fizice în vârsta de până la 40 de ani sau persoanelor juridice care formulează cerere scrisă şi dovedesc capacitate tehnica şi financiară de a desfăşura activităţi de creştere a animalelor". Aceasta măsura, susţine Guvernul, este menita să asigure "crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie" (în speta fiind vorba de punerea în valoare a unor spaţii dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a unor fabrici de nutreturi combinate dezafectate), obligaţie a statului prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituţie. De asemenea, Guvernul apreciază ca măsura luată se încadrează şi în prerogativa statului privind "crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii", prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. f) din Constituţie, şi se concretizează în dispoziţii legale cu caracter general, cu aplicabilitate pe întreg teritoriul tarii.Pe de altă parte, se considera ca prevederile constituţionale ale art. 120 alin. (2) "se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afară cadrului legal, care este general obligatoriu". În punctul sau de vedere, Guvernul invoca şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 123/2001, în considerentele căreia s-a reţinut ca principiul autonomiei locale "nu include şi absolvirea autorităţilor administraţiei publice locale de la obligaţia respectării legilor cu caracter general valabil pe întreg teritoriul tarii".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102 din 29 august 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78 din 12 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.Examinând textul de lege supus controlului de constituţionalitate, Curtea retine ca dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 stabilesc măsuri pentru atribuirea construcţiilor zootehnice şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate în folosinţă gratuita a asociaţiilor crescatorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a persoanelor fizice în vârsta de până la 40 de ani sau persoanelor juridice care formulează cerere scrisă şi dovedesc capacitatea tehnica şi financiară de a desfăşura activităţi de creştere a animalelor (art. 1). Potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, între construcţiile zootehnice dezafectate supuse acestor măsuri sunt şi "bunuri imobile aflate în proprietatea privată a [...] unităţilor administrativ-teritoriale".Conform art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, "vor fi atribuite în folosinţă gratuita persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către consiliile locale".În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 3 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, textul iniţial, criticat de autorul excepţiei, prin care se prevedea obligaţia consiliilor locale de a "concesiona, prin atribuire directa, pentru o perioadă de 5 ani, terenuri cu destinaţie agricolă, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, crescatorilor de animale prevăzuţi la art. 2 lit. c) cărora le-au fost atribuite construcţii zootehnice dezafectate", a fost modificat prin dispoziţiile articolului unic pct. 3 din Legea nr. 387/2002, textul având în prezent următorul cuprins: "(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescatorii de animale prevăzuţi la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite construcţii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002."Conform art. 4 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă criticata, "atribuirea în folosinţă gratuita a construcţiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub construcţii şi a celor din incinta persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale [...]".Totodată, art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 abroga alin. (5) al art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, potrivit căruia "Atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), care au fost ipotecate la obţinerea unor împrumuturi de la băncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al băncilor finanţatoare respective".Celelalte dispoziţii ale ordonanţei de urgenta se referă la obligaţii ce revin societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultura, Agenţiei Domeniilor Statului, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.Critica de neconstituţionalitate se bazează pe invocarea încălcării principiului autonomiei locale, prevăzut de art. 119 şi art. 120 alin. (1) şi (2) din Constituţie, texte care au următorul cuprins:- Art. 119: "Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice.";- Art. 120 alin. (1) şi (2): "(1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt consiliile locale alese şi primării aleşi, în condiţiile legii. (2) Consiliile locale şi primării funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolva treburile publice din comune şi din oraşe."Examinând susţinerile autorului excepţiei privind încălcarea principiului autonomiei locale, consacrat de art. 119 şi art. 120 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Curtea constata ca acestea sunt neintemeiate, întrucât esenţial în acest sens este ca măsura a fost instituită prin ordonanţa de urgenţă, act de nivelul legii. În legătură cu acest aspect, în jurisprudenta sa, Curtea Constituţională a mai examinat, în legătură cu alte acte normative (legi şi ordonanţe), critici care vizau încălcări ale principiului autonomiei locale prin instituirea unor obligaţii pentru consiliile locale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 4 iunie 2001, Curtea a reţinut în considerentele sale ca "principiul autonomiei locale nu include şi absolvirea autorităţilor administraţiei publice locale de la obligaţia respectării legilor cu caracter general şi valabilitate pe întreg teritoriul tarii".De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a reţinut ca "dispoziţiile constituţionale ale art. 119 şi art. 120 alin. (2) se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afară cadrului legal". Aceste considerente îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţa.Pe de altă parte, măsurile instituite prin ordonanţa de urgenţă vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor construcţii dezafectate, deci deturnate de la destinaţia lor fireasca, în scopul incurajarii dezvoltării creşterii animalelor, cu consecinţe evident pozitive asupra dezvoltării economice a unităţilor administrativ-teritoriale. Or, actionand astfel, statul se situeaza în planul exercitării concrete, prin activitatea normativa, a atribuţiilor sale privind "protejarea intereselor naţionale în activitatea economică" şi "crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii", în conformitate cu dispoziţiile art. 134 alin. (2) lit. b) şi f) din Constituţie.De altfel, însăşi Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, intrata în vigoare la 1 septembrie 1988, ratificată de România prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, face referire, potrivit art. 3 pct. 1, la cadrul legal intern, prin reglementarea conceptului de autonomie locală ca "dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importanţa a treburilor publice".În ceea ce priveşte critica dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, Curtea constata ca aceasta a rămas fără obiect, întrucât alin. (5) a fost abrogat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/2002, iar textul iniţial al alin. (6), avut în vedere de autorul excepţiei, a căpătat un alt conţinut ca urmare a modificării sale prin adoptarea Legii nr. 387/2002.Curtea nu poate retine nici invocarea de către autorul excepţiei a unor neconcordante între dispoziţiile ordonanţei de urgenta criticate şi cele ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, întrucât, chiar dacă ele ar fi reale, soluţionarea acestora nu este de competenţa instanţei de contencios constituţional, ci a autorităţii legiuitoare.Faţa de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 387/2002, excepţie ridicată de Stefanel Abdula, primarul comunei Gaiceanca, judeţul Bacau, în Dosarul nr. 9.487/2002 al Tribunalului Bacau Secţia comercială şi contencios administrativ.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 mai 2003.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. COSTICA BULAIMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta────────────────