HOTĂRÂRE nr. 767 din 3 iulie 2003privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 4 iulie 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie şi al art. 34 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Concurentei se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică. (2) Sediul Oficiului Concurentei este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Oficiul Concurentei aplica strategia şi Programul Guvernului în domeniul concurentei. (2) Oficiul Concurentei are rolul de a asigura protecţia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, în condiţiile, modalităţile şi limitele prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996 şi de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Oficiul Concurentei are următoarele atribuţii principale:1. efectuează, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei plângeri, sesizări ori notificări, investigaţiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 13 şi 16 din Legea nr. 21/1996;2. avizează stabilirea preţurilor produselor şi a tarifelor serviciilor şi lucrărilor practicate de regiile autonome, precum şi a celor practicate în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice supuse prin lege unui regim special; se exceptează de la aceasta prevedere toate domeniile de activitate pentru care Guvernul constituie agenţii autonome de reglementare, organizate ca instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, care au atribuţii specifice privind stabilirea şi/sau ajustarea tarifelor în domeniul respectiv;3. urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurentei şi informează asupra situaţiilor constatate;4. urmăreşte evoluţia preţurilor în economie, face cercetări în sectoarele economice în care evoluţia şi nivelul preţurilor, rigiditatea preţurilor sau orice alte împrejurări sugereaza o restrangere a concurentei şi propune luarea de măsuri conform dispoziţiilor legale;5. dispune măsuri obligatorii, ca urmare a controlului sau a investigatiilor efectuate, pentru respectarea legii de către agenţii economici;6. aplica sancţiunile prevăzute de lege în domeniul sau de activitate şi urmăreşte executarea acestora;7. realizează studii, întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizează Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Consiliului Concurentei, publicului şi organizaţiilor internaţionale informaţii privind aceasta activitate;8. monitorizează permanent toate ajutoarele de stat acordate, indiferent dacă acestea au fost supuse obligaţiei de notificare şi autorizare sau dacă sunt exceptate de la aceasta obligaţie;9. primeşte, analizează şi prelucreaza anual raportarile privind ajutoarele de stat acordate de furnizorii de ajutor de stat, precum şi raportarile agenţilor economici beneficiari ai acestor ajutoare;10. verifica veridicitatea informaţiilor primite privind ajutorul de stat acordat/primit de la furnizorii/beneficiarii de ajutor de stat, constata eventualele contravenţii şi aplica sancţiunile ce se impun;11. acorda asistenţa de specialitate, la cerere, la întocmirea raportarilor privind ajutorul de stat acordat/primit, inclusiv privind modul de cuantificare a acestuia;12. analizează efectele acordării de ajutoare de stat asupra mediului de afaceri şi propune măsuri privind modificarea, completarea sau anularea unor scheme de ajutor de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piaţa ori la încălcarea tratatelor internaţionale la care România este parte;13. analizează acordarea ajutoarelor de stat din punct de vedere al eficientei utilizării fondurilor publice, precum şi din punct de vedere al concordanţei cu programele guvernamentale în derulare şi pe aceasta baza propune măsuri pentru obţinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat;14. monitorizează realizarea măsurilor impuse pentru eliminarea incompatibilităţilor unui ajutor existent cu prevederile Legii nr. 143/1999;15. întocmeşte anual raportul de monitorizare a ajutoarelor de stat existente;16. întocmeşte un inventar al schemelor de ajutor şi al ajutoarelor de stat individuale pentru ultimii 3 ani anteriori adoptării Legii nr. 143/1999 şi actualizează anual acest inventar;17. supraveghează şi analizează fluxurile financiare dintre autorităţile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului şi agenţii economici prestatori de servicii publice de interes general;18. acorda asistenţa tehnica de specialitate la cerere în cazul elaborării unei noi scheme de ajutor de stat, precum şi al reînnoirii, prelungirii sau modificării unei scheme existente;19. întocmeşte un raport anual privind ajutoarele de stat acordate în România, raport ce se înaintează spre avizare Ministerului Finanţelor Publice şi ulterior spre aprobare Guvernului; acesta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite Comisiei Europene în vederea asigurării deplinei transparente în acest domeniu şi îndeplinirii de către România a obligaţiilor asumate prin acordurile internaţionale la care este parte;20. asigura schimbul de informaţii şi de experienta în domeniul sau de activitate în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile străine;21. colaborează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu Consiliul Concurentei, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale. (2) Oficiul Concurentei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în vigoare pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea prerogativelor cu privire la obiectul sau de activitate Oficiul Concurentei emite avize conform legii. (2) Avizele emise de Oficiul Concurentei potrivit prevederilor art. 4 şi ale art. 37 lit. b) din Legea nr. 21/1996 sunt obligatorii pentru cei care trebuie să le solicite potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Oficiul Concurentei este condus de şeful oficiului, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat. (2) Şeful Oficiului Concurentei conduce întreaga activitate a acestei instituţii şi reprezintă Oficiul Concurentei în raporturile cu autorităţile judiciare şi administrative, cu instituţiile publice şi cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale şeful Oficiului Concurentei emite ordine şi instrucţiuni; şeful Oficiului Concurentei este ordonator tertiar de credite. (4) În cazul în care şeful Oficiului Concurentei nu îşi poate exercita atribuţiile curente din diferite motive, îl deleagă pe adjunctul sau sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l despre aceasta pe ministrul finanţelor publice. (5) Pe lângă şeful Oficiului Concurentei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Oficiului Concurentei. Componenta şi numărul de membri, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Oficiului Concurentei se aproba prin ordin al şefului Oficiului Concurentei. (6) Colegiul Oficiului Concurentei se întruneşte la cererea şi sub preşedinţia şefului Oficiului Concurentei pentru dezbaterea problemelor privind activitatea instituţiei. (7) Adjunctul şefului Oficiului Concurentei este membru de drept al Colegiului Oficiului Concurentei.  +  Articolul 6 (1) Oficiul Concurentei are structura organizatorică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Oficiului Concurentei este de 400, din care 136 de posturi pentru aparatul central, inclusiv demnitarii, iar pentru inspectoratele de concurenta teritoriale 264 de posturi. (3) Repartizarea la nivel teritorial a numărului posturilor prevăzute în anexa se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea şefului Oficiului Concurentei. (4) Oficiul Concurentei se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor legale. (5) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se aproba prin ordin al şefului oficiului, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Oficiului Concurentei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică a instituţiei, prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al şefului Oficiului Concurentei. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Oficiului Concurentei se stabilesc prin fişa postului, întocmită pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, semnată de şeful ierarhic şi de titular. (3) Şeful Oficiului Concurentei stabileşte prin ordin, după criteriul teritorial, inspectoratele de concurenta coordonatoare care asigura conducerea anumitor inspectorate de concurenta judeţene. (4) Competentele, responsabilităţile şi atribuţiile inspectoratelor de concurenta teritoriale prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al şefului Oficiului Concurentei. (5) Oficiul Concurentei administrează programele de asistenţa şi de formare a personalului de specialitate în domeniul concurentei, ajutorului de stat şi preţurilor.  +  Articolul 8 (1) Oficiul Concurentei poate deţine pentru transportul persoanelor din aparatul central un număr de 4 autoturisme, cu un consum lunar maxim de carburant de 300 l/autoturism. (2) Inspectoratele de concurenta judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, din subordinea Oficiului Concurentei pot deţine pentru activităţi specifice de control câte un autoturism, cu un consum lunar de carburant de 350 l/autoturism.  +  Articolul 9 (1) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea în prezent Oficiul Concurentei, la nivel central şi teritorial, rămân în administrarea acestuia. (2) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi cu consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii inspectoratelor teritoriale ale Oficiului Concurentei. (3) În localităţile în care inspectoratele teritoriale ale Oficiului Concurentei nu dispun de spaţii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 277/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Concurentei în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 martie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 3 iulie 2003.Nr. 767.  +  Anexă                                     Numărul maxim de posturi = 400                                     (inclusiv demnitarii):                                     - în aparatul central = 136                                     - în teritoriu = 264                              OFICIUL CONCURENTEI                               ┌─────────────────┐                               │ ŞEFUL OFICIULUI │                               │ CONCURENTEI │                               └───────┬─────────┘                                       │                                       ├─────────────────────────────────┐                                       │ │    ┌─────────────┐ │ ┌───────────────────┐│    │COMPARTIMENT ├────────────────────┼────────────┤COLEGIUL OFICIULUI ││    │AUDIT INTERN │ │ │ CONCURENTEI ││    └─────────────┘ │ └───────────────────┘│                                       │ │                              ┌────────┴────────────┐ │                              │ ADJUNCTUL ŞEFULUI │ │                              │OFICIULUI CONCURENTEI│ │                              └────────┬────────────┘ │                                       │ │            ┌──────────────────────────┤ │            │ │ │  ┌─────────┴───────────┐ ┌───────┴─────────┐ ┌─────────────┴───┐  │DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │DIRECŢIA JURIDICĂ│  │SINTEZA, METODOLOGIE,│ │ DE INVESTIGATIE │ │ŞI │  │INVENTARIERE ŞI │ │ ŞI CONTROL │ │ADMINISTRATIVĂ │  │MONITORIZARE │ └───────┬─────────┘ └─────────────────┘  │A AJUTOARELOR │ │  │DE STAT*) │ │  └─────────────────────┘ │                                       │                                       │                           ┌───────────┴─────────────┐                           │ Inspectoratele de │                           │ concurenta judeţene, │                           │respectiv al municipiului│                           │ Bucureşti │                           └─────────────────────────┘------------- Notă *) Include şi serviciile de integrare europeană şi implementare a programelor PHARE.-------