LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003pentru ratificarea Protocolului optional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Protocolul optional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 26 iunie 2003.Nr. 283.PROTOCOL OPTIONALla Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei*)──────── Notă *) Traducere.Statele părţi la prezentul protocol,luând nota de prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, document care reafirma încrederea în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi valoarea fiinţei umane şi în drepturile egale ale bărbaţilor şi femeilor,luând nota, de asemenea, de Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, care proclama ca toţi oamenii se nasc liberi şi egali în demnitate şi drepturi şi ca fiecare are acces la toate drepturile şi libertăţile proclamate în continuare, fără nici o deosebire, inclusiv deosebiri pe criterii de sex,reamintind ca acordurile internaţionale privind drepturile omului şi alte instrumente internaţionale privind drepturile omului interzic discriminarea pe criterii de sex,reamintind, de asemenea, Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (Convenţia), în care statele părţi condamna discriminarea împotriva femeilor sub toate formele sale şi hotărăsc sa continue prin toate mijloacele necesare şi fără întârziere o politica de eliminare a discriminarii împotriva femeilor,reafirmand hotărârea lor de a asigura obţinerea deplina şi egala de către femei a tuturor drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi de a acţiona eficient pentru prevenirea violarii acestor drepturi şi libertăţi,au hotărât după cum urmează:  +  Articolul 1Un stat parte la prezentul protocol (stat parte) recunoaşte competenţa Comitetului privind eliminarea discriminarii faţă de femei (Comitetul) de a primi şi de a analiza comunicările transmise în conformitate cu art. 2.  +  Articolul 2Comunicările pot fi transmise de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi sub jurisdicţia unui stat parte, reclamand faptul ca sunt victime ale violarii oricăruia dintre drepturile stabilite în Convenţie de către acel stat parte. Dacă o comunicare este transmisă în numele indivizilor sau grupurilor de indivizi, autorul trebuie să aibă consimţământul acestora, în afară de cazul în care autorul poate justifica acţiunea în numele lor fără acest consimţământ.  +  Articolul 3Comunicările se vor face în scris şi nu vor fi anonime. Nici o comunicare nu va fi primită de către Comitet dacă priveşte un stat parte la Convenţie, care nu este parte la prezentul protocol.  +  Articolul 41. Comitetul nu va lua în considerare o comunicare decât dacă s-a convins ca toate mijloacele interne disponibile au fost epuizate, decât dacă aplicarea acestor mijloace este prelungită nerezonabil sau nu pare să aibă un rezultat concret.2. Comitetul va declara o comunicare inadmisibila în cazul în care: a) aceeaşi problema a fost deja examinata de către Comitet sau a fost ori este în curs de examinare sub o alta procedura internationala de investigare sau de soluţionare; b) este incompatibilă cu prevederile Convenţiei; c) este evident greşit motivată sau nu este suficient fundamentată; d) este un abuz asupra dreptului de a transmite comunicări; e) faptele care sunt subiect al comunicării au apărut înainte de intrarea în vigoare a prezentului protocol pentru statul parte vizat, în afară de cazul în care acele fapte continua după respectiva data.  +  Articolul 51. În orice moment după primirea unei comunicări şi înainte de a se fi ajuns la o hotărâre privind valoarea intrinseca a acesteia, Comitetul poate transmite statului parte vizat, în vederea unei analize urgente, o solicitare de a lua astfel de măsuri interimare necesare pentru a se evita posibilele daune ireparabile pentru victima sau victimele pretinsei violari.2. Când Comitetul îşi exercită voinţa conform paragrafului 1 al prezentului articol, aceasta nu implica o decizie asupra admisibilităţii comunicării sau asupra valorii intrinseci a acesteia.  +  Articolul 61. În afară de cazul în care Comitetul considera o comunicare inadmisibila fără referire la statul parte vizat şi dacă individul sau indivizii consimt să-şi dezvaluie identitatea acelui stat parte, Comitetul va aduce în atenţia statului parte vizat, în mod confidenţial, orice comunicare care i s-a transmis conform prezentului protocol.2. În termen de 6 luni statul parte vizat transmite Comitetului explicaţii în scris sau declaraţii care să clarifice problema şi rezolvarea, dacă exista, care se poate să fi fost gasita de statul parte.  +  Articolul 71. Comitetul va analiza comunicările primite conform prezentului protocol pe baza tuturor informaţiilor puse la dispoziţia sa de către sau în numele indivizilor ori grupurilor de indivizi şi de către statul parte vizat, cu condiţia ca informaţiile acestea să fie transmise părţilor vizate.2. Comitetul va tine şedinţe închise când examinează comunicările în conformitate cu prezentul protocol.3. După examinarea unei comunicări, Comitetul va transmite punctele sale de vedere privind comunicarea, împreună cu recomandările sale, dacă exista, părţilor vizate.4. Statul parte va acorda atenţia cuvenită punctelor de vedere ale Comitetului, precum şi recomandărilor sale, dacă exista, şi va transmite Comitetului, în termen de 6 luni, un răspuns în scris, incluzând informaţii cu privire la orice măsură luată din perspectiva opiniilor şi recomandărilor Comitetului.5. Comitetul poate invita statul parte sa transmită informaţii suplimentare privind orice măsuri pe care statul parte le-a luat ca răspuns la punctele de vedere sau recomandările sale, dacă exista, incluzandu-le, după cum se considera potrivit de către Comitet, în rapoartele subsecvente ale statului parte, conform art. 18 din Convenţie.  +  Articolul 81. În cazul în care Comitetul primeşte informaţii corelative indicând violari grave sau sistematice de către un stat parte ale drepturilor stabilite în Convenţie, Comitetul va invita acel stat parte sa coopereze la examinarea informaţiilor şi, în acest sens, sa transmită observaţii referitoare la informaţiile vizate.2. Luând în considerare orice observaţii care se poate să fi fost transmise de către statul parte vizat, precum şi orice alte informaţii corelative pe care le are la dispoziţie, Comitetul poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi sa conducă o ancheta şi să raporteze imediat Comitetului. În cazul în care exista un mandat şi consimţământul statului parte, ancheta poate include o vizita pe teritoriul acestuia.3. După examinarea rezultatelor unei astfel de anchete, Comitetul va transmite aceste rezultate statului parte vizat, împreună cu orice alte comentarii sau recomandări.4. În termen de 6 luni de la primirea rezultatelor, comentariilor şi recomandărilor transmise de Comitet, statul parte vizat va transmite observaţiile sale Comitetului.5. O astfel de ancheta va fi realizată confidenţial şi cooperarea statului parte va fi solicitată în toate etapele procedurii.  +  Articolul 91. Comitetul poate invita statul parte vizat sa includă în raportul sau, conform art. 18 din Convenţie, detalii referitoare la orice măsuri luate ca răspuns la o ancheta realizată conform art. 8 din prezentul protocol.2. Dacă este necesar, la sfârşitul perioadei de 6 luni stabilite în art. 8 paragraful 4, Comitetul poate să invite statul parte vizat sa îl informeze cu privire la măsurile luate ca răspuns la o astfel de ancheta.  +  Articolul 101. Fiecare stat parte poate, la momentul semnării sau ratificării prezentului protocol ori al aderării la acesta, sa declare că nu recunoaşte competenţa Comitetului stabilită în art. 8 şi 9.2. Fiecare stat parte care a făcut o declaraţie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol poate, în orice moment, să îşi retragă declaraţia prin notificare către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 11Un stat parte va trebui sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca persoanele aflate sub jurisdicţia sa nu sunt supuse unui tratament necorespunzător sau intimidarii, ca o consecinţa a informării Comitetului pe baza prezentului protocol.  +  Articolul 12Comitetul va include în raportul sau anual, conform art. 21 din Convenţie, un rezumat al activităţilor sale, în baza prezentului protocol.  +  Articolul 13Fiecare stat parte se angajează să facă cunoscut şi sa dea publicităţii Convenţia şi prezentul protocol şi sa faciliteze accesul la informaţii privind punctele de vedere şi recomandările Comitetului, în special privind problemele care implica acel stat parte.  +  Articolul 14Comitetul va elabora propriile reguli de procedura care vor trebui urmate când îşi exercită funcţiile conferite prin prezentul protocol.  +  Articolul 151. Prezentul protocol va fi deschis semnării de către orice stat care a semnat, a ratificat sau a aderat la Convenţie.2. Prezentul protocol va fi supus ratificării de către orice stat care a ratificat sau a aderat la Convenţie. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.3. Prezentul protocol va fi deschis aderării oricărui stat care a ratificat sau a aderat la Convenţie.4. Aderarea va avea loc prin depunerea instrumentului de aderare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 161. Prezentul protocol va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare stat care ratifica prezentul protocol sau adera la acesta după intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare după 3 luni de la data depunerii propriului instrument de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 17Nu sunt admise rezerve la prezentul protocol.  +  Articolul 181. Orice stat parte poate propune un amendament la prezentul protocol şi sa îl înregistreze la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul general va comunică apoi orice amendamente propuse statelor părţi, cu solicitarea ca acestea sa îi notifice dacă sunt în favoarea unei conferinţe a statelor părţi în scopul analizarii şi votării propunerii. În eventualitatea ca cel puţin o treime dintre statele părţi se exprima în favoarea unei astfel de conferinţe, secretarul general va organiza conferinţa sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat prin majoritatea voturilor statelor părţi prezente la conferinţa va fi transmis Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite spre aprobare.2. Amendamentele intră în vigoare după ce au fost aprobate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi acceptate cu o majoritate de două treimi din statele părţi la prezentul protocol, în conformitate cu procedurile lor constituţionale.3. După intrarea în vigoare a amendamentelor, acestea devin obligatorii pentru statele părţi care le-au acceptat, celelalte state părţi fiind în continuare legate prin prevederile prezentului protocol şi orice amendamente anterioare pe care le-au acceptat.  +  Articolul 191. Orice stat parte poate denunta prezentul protocol, în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Denunţarea va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general.2. Denunţarea nu va prejudicia aplicarea în continuare a prevederilor prezentului protocol în raport cu orice comunicare transmisă conform art. 2 sau cu orice ancheta initiata conform art. 8, înainte de data efectivă a denunţării.  +  Articolul 20Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate statele despre: a) semnari, ratificări şi aderari la prezentul protocol; b) data intrării în vigoare a prezentului protocol şi a oricărui amendament conform art. 18; c) orice denunţare în conformitate cu art. 19.  +  Articolul 211. Prezentul protocol, ale cărui versiuni în limbile arabă, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sunt egal autentice, va fi depus în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite.2. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite copii autentificate ale prezentului protocol tuturor statelor la care s-a făcut referire în art. 25 din Convenţie.──────────────