NORMĂ din 12 iulie 2002privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 bis din 3 octombrie 2002  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 722 din 3 octombrie 2002.

  ──────────
   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1. (1) Prezentele norme se aplică la aditivii alimentari ale căror categorii sunt cuprinse în anexa 1, care sunt utilizaţi sau destinaţi utilizării sub formă de ingrediente la fabricarea sau pregătirea unui produs alimentar şi care sunt prezenţi în produsul finit ca atare sau într-o formă modificată. (2) În sensul prezentelor norme prin "aditivi alimentari" se înţelege orice substanţă care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă, prin a cărei adăugare intenţionată la produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi sau prin derivaţii săi, direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare. (3) Prezentele norme nu se aplică în următoarele cazuri: a) auxiliari tehnologici; b) substanţe utilizate pentru protecţia plantelor şi a produselor vegetale în conformitate cu reglementarea naţională aplicabilă în domeniul fitosanitar; c) arome destinate utilizării în produsele alimentare conform reglementării naţionale aplicabile în acest domeniu; d) substanţe adăugate în produsele alimentare ca elemente nutritive: elemente minerale, vitamine şi altele asemenea.  +  Articolul 2 (1) Pentru toate categoriile de aditivi alimentari din anexa I pentru care s-au întocmit liste, pot fi utilizaţi la fabricarea sau pregătirea produselor alimentare numai acei aditivi alimentari incluşi în asemenea liste şi numai în condiţiile de utilizare menţionate în acestea. (2) Includerea aditivilor alimentari în una din categoriile anexei I se va efectua pe baza funcţiei principale asociate în mod normal cu aditivul alimentar în cauza. Includerea aditivului într-o categorie specifică nu exclude posibilitatea ca aditivul să fie autorizat pentru alte funcţii. (3) Aditivii alimentari se vor include în liste pe baza criteriilor generale descrise în anexa II.  +  Articolul 3Criteriile de puritate generale şi specifice pentru anumite categorii de aditivi alimentari sunt prevăzute la art. 19.  +  Articolul 4În cazul în care, urmare apariţiei unor informaţii noi sau a unor reevaluări a informaţiilor existente, se constată ca utilizarea aditivilor în alimente periclitează sănătatea publică, deşi se încadrează în prevederile prezentelor norme, Ministerul Sănătăţii poate retrage sau suspenda temporar utilizarea aditivilor în cauza.  +  Articolul 5 (1) Aditivii alimentari care nu sunt destinaţi vânzării către consumatorul final pot fi comercializaţi numai dacă ambalajul sau containerul acestora prezintă următoarele informaţii, scrise cu caractere uşor de citit şi care nu pot fi şterse: a) - pentru fiecare aditiv alimentar vândut ca atare sau în amestec, în ordine descrescătoare a ponderii în raport cu totalul, se vor indica numele şi codul numeric utilizat în Comunitatea Economică Europeană; în absenta acestor prevederi, o descriere a aditivului, suficient de precisă pentru a permite distingerea sa de alţi aditivi cu care poate fi confundat;- dacă sunt încorporate în aditivi alte substanţe, materiale sau ingrediente alimentare destinate facilitării depozitării, vânzării, normalizării, diluţiei sau dizolvării unuia sau mai multor aditivi alimentari, se vor indica numele aditivului conform alin. (1) şi denumirea fiecărui component în ordine descrescătoare a ponderii în raport cu totalul; b) menţiunea "pentru uz alimentar" sau menţiunea "utilizare limitată pentru produsele alimentare" sau o indicaţie specifica asupra scopului utilizării aditivului în aliment; c) condiţiile speciale de conservare şi utilizare, dacă este cazul; d) indicaţii de utilizare, în cazul în care omiterea acestora ar conduce la o utilizare necorespunzătoare a aditivului; e) date de identificare a lotului; f) numele, marca şi adresa fabricantului sau a firmei care a efectuat ambalarea sau vânzarea; g) indicaţii asupra procentului fiecărui component limitat cantitativ în produsul alimentar sau informaţii adecvate privind compoziţia, care permit cumpărătorului respectarea tuturor prevederilor referitoare la aliment. În cazul în care limitarea cantitativă se aplică unui grup de componenţi utilizaţi separat sau în amestec, procentul de utilizare poate fi indicat printr-o singura cifra. h) cantitatea netă; i) alte indicaţii. (2) Prin derogare de la alin. (1), menţiunile prevăzute la lit. a), liniuţa a doua şi lit. d) - g) ale acestui alineat pot figura numai în documentele comerciale referitoare la lotul distribuit, care sunt furnizate la livrare sau înainte de livrare, cu condiţia ca menţiunea "destinat fabricării produselor alimentare şi a nu se vinde cu amănuntul" să fie vizibilă pe ambalajul sau containerul produsului în cauză. (3) În anexe, expresia "quantum satis" arată faptul că nu este stabilit un nivel maxim, aditivii fiind utilizaţi în conformitate cu bunele practici de fabricaţie, la un nivel care să nu depăşească necesarul pentru obţinerea efectului dorit şi cu condiţia să nu inducă în eroare consumatorul.  +  Articolul 6Aditivii alimentari destinaţi vânzării către consumatorul final pot fi comercializaţi numai dacă ambalajele sau containerele acestora poartă următoarele indicaţii, cu caractere uşor de citit şi care nu pot fi şterse: a) denumirea comercială a produsului. Aceasta denumire va fi constituită din numele indicat în prevederile naţionale aplicabile produsului în cauza şi codul numeric utilizat în Comunitatea Economică Europeană sau, în absenţa unor asemenea prevederi, printr-o descriere a produsului, suficient de precisă pentru a permite distingerea de produsele cu care poate fi confundat; b) informaţiile cuprinse în art. 5 alin. (1), lit. a) - f) şi h); c) data durabilităţii minimale.  +  Articolul 7Menţiunile prevăzute în art. 5 şi 6 se înscriu în limba română, indiferent de ţara producătoare a aditivilor fără a impune restricţii cu privire la posibilitatea indicării acestora şi în mai multe limbi.  +  Articolul 8Aditivii alimentari ce aparţin categoriilor enumerate în anexa 1, pot fi comercializaţi numai dacă sunt în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în prezentele norme şi în anexele acestora.  +  Capitolul 2 Coloranţii utilizaţi în produsele alimentare  +  Articolul 9 (1) În sensul prezentelor norme, se înţelege prin "coloranţi", orice substanţe care redau sau intensifica culoarea produselor alimentare şi pot fi constituenţi naturali ai produselor alimentare şi/sau alte surse naturale, care în mod normal nu sunt consumaţi ca alimente în sine şi nu sunt utilizaţi ca ingrediente caracteristice în alimentaţie; de asemenea, conform prezentelor norme coloranţii sunt preparatele obţinute din produsele alimentare şi alte materiale naturale obţinute prin extracţie fizica şi/sau chimică conducând la o extracţie selectiva a pigmenţilor în raport cu constituenţii nutritivi sau aromatici. (2) În sensul prezentelor norme nu sunt consideraţi coloranţi: a) produsele alimentare, uscate sau concentrate şi aromele încorporate în fabricarea produselor alimentare compuse, datorită proprietăţilor lor aromatice, gustative sau nutritive, având şi un efect colorant secundar, cum ar fi ardeiul roşu, curcuma şi şofranul, b) coloranţii utilizaţi pentru colorarea părţilor exterioare necomestibile ale produselor alimentare, cum ar fi straturile de acoperire la brânzeturi şi membranele pentru preparatele din carne.  +  Articolul 10 (1) Numai substanţele enumerate în anexa III pot fi utilizate sub forma de coloranţi alimentari. (2) Coloranţii pot fi utilizaţi numai la fabricarea produselor alimentare cuprinse în anexele IV, V, VI şi în condiţiile precizate în acestea; coloranţii pot fi utilizaţi în aceleaşi produse alimentare când sunt destinate utilizărilor nutritive speciale conform legislaţiei naţionale. (3) Coloranţii nu pot fi utilizaţi în produsele alimentare enumerate în anexa VII, cu excepţia produselor prevăzute în anexele IV, V sau VI. (4) Coloranţii autorizaţi numai pentru anumite utilizări sunt enumeraţi în anexa V. (5) Coloranţii autorizaţi în general pentru produsele alimentare precum şi condiţiile lor de utilizare sunt enumeraţi în anexa VI. (6) Nivelele maxime indicate în anexe: a) fac referire la produsele alimentare gata pentru consum, preparate conform instrucţiunilor de utilizare, b) indică cantităţile principiului de colorare conţinute în preparatul de colorare. (7) În scopul marcării salubrităţii şi a altor marcaje cerute pe produsele din carne, pot fi utilizaţi numai coloranţii E 155 brun HT, E 133 bleu briliant FCF sau E 129 roşu allura AC sau un amestec corespunzător de E 133 bleu briliant FCF şi de E 129 roşu allura AC. (8) Pentru colorarea decorativă sau ştampilarea cojilor de ouă se utilizează numai coloranţii menţionaţi în anexa III. (9) Numai coloranţii enumeraţi în anexa III, cu excepţia E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 şi E 180, pot fi vânduţi direct consumatorilor. (10) În sensul prezentelor norme, produsele alimentare "neprelucrate" sunt cele care nu au suportat nici un tratament care să ducă la o schimbare substanţială a stării lor iniţiale. Produsele alimentare pot fi divizate, separate, tranşate, dezosate, tocate, decojite, curăţate, decorticate, tăiate, congelate sau refrigerate, răcite, măcinate, împachetate sau despachetate.  +  Articolul 11Prezenţa unui colorant într-un produs alimentar este autorizată în următoarele cazuri: a) într-un produs alimentar compus, altul decât cel menţionat în anexa VII, în măsura în care colorantul este autorizat în unul din ingredientele produsului alimentar compus; b) dacă produsul alimentar este destinat utilizării numai în prepararea unui produs alimentar compus şi astfel încât produsul alimentar compus să fie în conformitate cu prevederile prezentelor norme.  +  Capitolul 3 Îndulcitorii utilizaţi în produsele alimentare  +  Articolul 12 (1) Prezentele norme se aplica la aditivii alimentari, denumiţi mai jos "îndulcitori" utilizaţi astfel: a) pentru a conferi un gust dulce produselor alimentare, b) ca îndulcitori de masa. (2) În sensul prezentelor norme, expresiile "fără adaos de zahăr" şi "cu valoare energetică scăzută" figurând în coloana III a anexei VIII sunt definite după cum urmează: a) "fără adaos de zahăr": fără orice adaos de mono sau dizaharide sau orice alt produs alimentar utilizat pentru proprietăţile sale de îndulcire, b) "valoare energetică redusă": valoare energetică redusă cu cel puţin 30% în raport cu produsul alimentar de origine sau cu un produs similar. (3) Prezentele norme nu se aplică la produsele alimentare cu proprietăţi de îndulcire. (4) Prezentele norme se aplică de asemenea produselor alimentare corespunzătoare destinate unei alimentaţii speciale conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Numai îndulcitorii enumeraţi în anexa VIII pot fi comercializaţi în următoarele scopuri: a) vânzării către consumatorul final b) utilizării lor la fabricarea produselor alimentare. (2) Îndulcitorii menţionaţi în alin. (1) pot fi utilizaţi numai la fabricarea produselor alimentare enumerate în anexa VIII şi în condiţiile precizate în aceasta. (3) Îndulcitorii nu se utilizează în alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv în alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică cu sănătatea precară, exceptând cazurile stabilite prin prevederi specifice contrare. (4) Dozele maxime de utilizare indicate în anexa VIII se aplică la produsele alimentare gata pentru consum, preparate conform instrucţiunilor de utilizare.  +  Articolul 14Este autorizată prezenta unui îndulcitor în următoarele cazuri: a) - în produsele alimentare compuse fără adaos de zahăr sau cu valoare energetică redusă;- în produsele alimentare dietetice compuse destinate unui regim hipocaloric;- în produsele alimentare compuse cu o durată de conservare prelungită, altele decât cele prevăzute în art. 13 alin. (3), atâta timp cât îndulcitorul este autorizat în unul din ingredientele produsului alimentar compus, b) dacă produsul alimentar este destinat numai pentru prepararea unui produs alimentar compus conform prezentelor norme.  +  Articolul 15 (1) Denumirea sub care este vândut îndulcitorul de masă cuprinde menţiunea "îndulcitor de masă pe bază de ..." urmată de numele substanţelor îndulcitoare ce intră în compoziţia sa. (2) Etichetarea unui îndulcitor de masă conţinând polioli şi/sau aspartam trebuie să cuprindă următoarele avertismente: a) pentru polioli: "consumul excesiv poate produce efecte laxative", b) pentru aspartam: "conţine o sursă de fenilalanină".  +  Capitolul 4 Alţi aditivi alimentari utilizaţi în produsele alimentare  +  Articolul 16 (1) În sensul prezentelor norme, se înţelege prin: a) "conservanţi", substanţe care prelungesc durata de conservare a produselor alimentare, protejându-le împotriva alterării cauzate de microorganisme; b) "antioxidanţi", substanţe care prelungesc durata de conservare a produselor alimentare, protejându-le împotriva alterării cauzate de oxidare, cum ar fi râncezirea grăsimilor şi modificarea culorii; c) "substanţe suport", inclusiv solvenţii purtători, substanţe utilizate pentru a dizolva, dilua, dispersa sau modifica fizic un aditiv alimentar fără a altera funcţiile tehnologice ale acestuia (fără a avea un efect tehnologic ele însele) pentru a facilita mânuirea, aplicarea sau utilizarea sa; d) "acidifianţi", substanţe care măresc aciditatea unui produs alimentar şi/sau îi conferă un gust acru; e) "corectori de aciditate", substanţe care modifică sau limitează aciditatea sau alcalinitatea unui produs alimentar; f) "antiaglomeranţi", substanţe care reduc tendinţa de aglomerare a particulelor dintr-un produs alimentar; g) "antispumanţi", substanţe care previn sau limitează formarea spumei; h) "agenţi de încărcare", substanţe care măresc volumul unui produs alimentar fără a modifica valoarea sa energetică; i) "emulsificatori", substanţe care permit formarea sau menţinerea unui amestec omogen de doua sau mai multe faze imiscibile cum ar fi uleiul şi apa din produsele alimentare; j) "săruri de topire", substanţe care dispersează proteinele din brânzeturi şi distribuie astfel omogen grăsimile şi alte componente; k) "agenţi de întărire", substanţe care permit formarea sau menţinerea ferma sau crocantă a ţesuturilor fructelor sau legumelor sau care în contact cu gelifianţii formează sau întăresc un gel; l) "potenţiatori de arome", substanţe care amplifică gustul existent şi/sau aroma unui produs alimentar; m) "agenţi de spumare", substanţe care permit formarea unei dispersii omogene a unei faze gazoase într-un produs alimentar lichid sau solid; n) "gelifianţi", substanţe care conferă produsului alimentar consistenta prin formarea unui gel; o) "agenţi de glazurare" (inclusiv lubrifianţi), substanţe care aplicate pe suprafaţa produsului alimentar îi conferă un aspect strălucitor sau îi asigura un strat protector; p) "agenţi de umezire", substanţe care previn uscarea produselor alimentare, compensând efectul unei umidităţi atmosferice scăzute, sau favorizează dizolvarea unui praf într-un mediu apos; q) "amidon modificat", substanţa obţinută cu ajutorul unuia sau mai multor tratamente chimice ale amidonului alimentar, care a fost supusă unui tratament fizic sau enzimatic şi care poate fi fluidificată prin tratament acid sau alcalin sau de albire; r) "gaze de ambalare", gaze, altele decât aerul, care sunt introduse într-un recipient înainte, pe parcursul sau după introducerea produsului alimentar în acel recipient; s) "gaze propulsoare", gaze, altele decât aerul, care au ca efect expulzarea unui produs alimentar din recipient; t) "agenţi de afânare", substanţe sau combinaţii de substanţe care eliberează gaze şi măresc astfel volumul aluatului; u) "agenţi de sechestrare", substanţe care formează complexe chimice cu ioni metalici; v) "stabilizatori", substanţe care permit menţinerea stării fizico-chimice a unui produs alimentar; stabilizatorii conţin substanţe care permit menţinerea unei dispersii omogene a doua sau mai multe substanţe nemiscibile într-un produs alimentar, care stabilizează, conservă sau intensifică culoarea existentă a unui produs alimentar; w) "agenţi de îngroşare", substanţe care măresc vâscozitatea unui produs alimentar, x) "amelioratori de făina", substanţe care adăugate la făina sau aluat îi îmbunătăţeşte calităţile panificabile. (2) În sensul prezentelor norme, nu se vor consideră aditivi alimentari următoarele: a) substanţele utilizate pentru tratamentul apei potabile conform reglementărilor în vigoare; b) produsele cu conţinut de pectina şi obţinute din tescovina uscată de mere sau din coji de citrice sau din amestecul ambelor, prin acţiunea unui acid diluat urmată de neutralizarea parţială cu săruri de sodiu sau potasiu ("pectina lichidă"); c) bazele de gumă de mestecat; d) dextrină albă sau galbenă, amidonul torefiat sau dextrinizat, amidonul modificat prin tratament acid sau alcalin, amidonul albit, amidonul modificat fizic şi amidonul tratat cu enzime amilolitice; e) clorura de amoniu; f) plasma sanguină, gelatina alimentară, hidrolizatele de proteine şi sărurile lor, albumina de lapte şi glutenul; g) aminoacizii şi sărurile lor, alţii/altele decât acidul glutamic, glicina, cisteina şi cistina şi sărurile lor şi care nu prezintă funcţie aditivă; h) cazeinaţii şi cazeina; i) inulina.  +  Articolul 17 (1) Substanţele enumerate în anexele IX, XI, XII, XIII pot fi utilizate în produsele alimentare în scopurile cuprinse în art. 16 alin. (1). (2) Utilizarea aditivilor alimentari enumeraţi în anexa IX este autorizată în produsele alimentare, în scopurile vizate în art. 16 alin. (1), cu excepţia acelor produse alimentare enumerate în anexa X, conform principiului "quantum satis"; (3) Cu excepţia prevederilor specifice, alin. (2) nu se aplică pentru următoarele: a) - produse alimentare neprelucrate,- miere conform reglementărilor în vigoare,- uleiuri şi grăsimi de origine animala sau vegetala neemulsionate,- unt,- lapte şi smântână sub forma integrală, degresată, semi-degresată, pasteurizate şi sterilizate, inclusiv sterilizare UHT - sterilizare la temperatura foarte înaltă,- produse pe bază de lapte fermentat cu microorganisme vii nearomatizate,- apă minerala şi apă de izvor, în sensul reglementărilor în vigoare,- cafea, exclusiv cafea instant aromatizată, şi extracte de cafea,- ceai din frunze nearomatizate,- zaharuri, conform reglementărilor în vigoare,- paste uscate exclusiv fără gluten şi/sau paste destinate unui regim hipoprotidic, conform reglementărilor în vigoare,- zer natural nearomatizat, exclusiv zer sterilizat; b) alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică prevăzute în reglementările în vigoare, inclusiv alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică cu sănătate precară; fac obiectul prevederilor din anexa XIV; c) produsele alimentare enumerate în anexa X, care pot conţine numai aditivii prevăzuţi în anexa respectiva şi aditivii menţionaţi în anexele XI şi XII în condiţiile specificate în acestea. (4) Numai aditivii enumeraţi în anexele XI şi XII pot fi utilizaţi în produsele alimentare menţionate în aceste anexe şi în condiţiile stabilite în acestea. (5) Numai aditivii enumeraţi în anexa XIII pot fi utilizaţi ca substanţe suport sau solvenţi purtători de aditivi alimentari şi în condiţiile stabilite în aceasta anexa. (6) Prevederile prezentelor Norme se vor aplica de asemenea produselor destinate unei alimentaţii speciale în conformitate cu reglementările în vigoare. (7) Valorile maxime stabilite în anexe se aplica la produsele alimentare destinate comercializării, cu excepţia cazului în care exista o alta indicaţie.  +  Articolul 18 (1) Prezenta unui aditiv alimentar într-un produs alimentar este autorizată astfel: a) într-un produs alimentar compus, altul decât cel menţionat în art. 17 alin. (3), în măsura în care aditivul alimentar este autorizat în unul din ingredientele produsului alimentar compus, b) dacă produsul alimentar este destinat utilizării numai la prepararea unui produs alimentar compus şi astfel încât acesta să fie în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (2) Alin. (1) nu se aplica la preparatele pentru înţărcarea sugarilor, conform reglementărilor în vigoare, cu excepţia cazului în care exista o alta indicaţie.  +  Capitolul 5 Criterii de puritate pentru aditivii alimentari  +  Articolul 19Criteriile specifice de puritate sunt prevăzute în: a) anexa XV pentru coloranţi; b) anexa XVI pentru îndulcitori; c) anexa XVII pentru alţi aditivi alimentari decât coloranţii şi îndulcitorii.  +  Capitolul 6 Metode de analiza pentru controlul purităţii aditivilor alimentari  +  Articolul 20 (1) Metodele de analiza pentru controlul criteriilor de puritate generale şi specifice privind anumiţi aditivi alimentari sunt descrise în anexa XIX. (2) Domeniul de aplicabilitate a metodelor de analiza pentru controlul criteriilor de puritate privind anumiţi aditivi alimentari este definit în anexa XVIII.  +  Articolul 21Prelevarea probelor pentru analiza cantitativă şi calitativă a reziduurilor de bifenil, ortofenilfenol şi ortofenilfenat de sodiu din şi de pe citrice se face în conformitate cu prevederile anexei XX.  +  Articolul 22Anexele I - XX fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa Ila NormeCATEGORII DE ADITIVI ALIMENTARIColorantConservantAntioxidantEmulgatorSare de topireAgent de îngroşareGelifiantStabilizator*1)Stimulator de aromeAcidifiantCorector de aciditate*2)AntiaglomerantAmidon modificatÎndulcitorAgent de afânareAntispumantAgent de glazurare*3)Ameliorator de făinaAgent de întărireAgent de umezireAgent de sechestrare (de blocare)*4)Enzime*4)*5)Agent de încărcareGaz propulsor şi gaz de ambalare Notă

  ──────────

  *1) Această categorie include de asemenea stabilizatori spumanţi.

  *2) Acestea pot acţiona ca regulatori de aciditate în cele două sensuri.

  *3) Aceste substanţe includ lubrifianţi.

  *4) Includerea acestor termeni în prezenta lista nu prejudiciază o decizie eventuală sau menţionarea acestora în etichetarea produselor alimentare destinate consumatorului final.

  *5) Numai enzimele utilizate ca aditivi.

  ──────────
   +  Anexa IIla NormeCRITERII GENERALE DE UTILIZARE A ADITIVILOR ALIMENTARI1. Aditivii alimentari pot fi aprobaţi numai în următoarele cazuri: a) dacă se poate demonstra suficient necesitatea tehnologică şi obiectivul nu poate fi atins prin alte mijloace utilizabile din punct de vedere economic şi tehnologic, b) dacă nu prezintă un risc pentru sănătatea consumatorului în dozele de utilizare propuse, în măsura în care dovada ştiinţifică de care se dispune poate fi analizată, c) dacă utilizarea lor nu induce în eroare consumatorul.2. Utilizarea aditivilor alimentari poate fi luată în considerare numai dacă se demonstrează ca utilizarea propusă a aditivului comporta avantaje demonstrabile în beneficiul consumatorului, adică, trebuie făcută dovada pentru care se menţionează în mod regulat cuvântul "necesitate". Utilizarea aditivilor alimentari trebuie să servească unuia sau mai multor obiective indicate la punctele (a) - (d) şi numai dacă aceste obiective nu pot fi realizate prin alte mijloace utilizabile din punct de vedere economic şi tehnologic şi nu prezintă un risc pentru sănătatea consumatorului:(a) să conserve calitatea nutritivă a produsului alimentar; o diminuare deliberată a calităţii nutritive a produsului alimentar se justifica numai dacă produsul alimentar nu constituie un element important într-un regim normal, sau dacă aditivul este necesar pentru producerea alimentelor destinate grupurilor de consumatori cu necesităţi nutriţionale speciale(b) să asigure ingredientele sau constituenţii necesari pentru produsele alimentare fabricate, destinate grupelor de consumatori cu necesităţi nutriţionale speciale(c) să îmbunătăţească conservarea sau stabilitatea unui aliment sau să-i îmbunătăţească proprietăţile organoleptice, cu condiţia de a nu altera natura, substanţa sau calitatea alimentului pentru a înşela consumatorul(d) să ajute la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratamentul, ambalarea, transportul sau depozitarea alimentelor, cu condiţia ca aditivul să nu fie folosit pentru a ascunde efectele utilizării materiilor prime defectuoase sau a metodelor indezirabile (inclusiv neigienice) pe parcursul oricăreia din aceste activităţi.3. Pentru a determina posibilele efecte nocive ale unui aditiv alimentar sau a derivatelor din acesta, aditivul trebuie supus testării şi evaluării toxicologice corespunzătoare. Evaluarea trebuie să ia în considerare, de exemplu, efectul cumulativ, sinergic sau de potentare în funcţie de utilizarea acestuia precum şi de fenomenul de intoleranta umană la substanţele străine organismului.4. Toţi aditivii alimentari trebuie ţinuţi sub observaţie permanentă şi trebuie reevaluaţi de câte ori este nevoie în lumina condiţiilor de utilizare schimbătoare şi a noilor informaţii ştiinţifice.5. Aditivii alimentari trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu criteriile de puritate aprobate.6. Aprobarea aditivilor alimentari trebuie:(a) să specifice produsele alimentare la care aceşti aditivi pot fi adăugaţi şi condiţiile în care trebuie adăugaţi(b) să limiteze doza minimă necesară pentru realizarea efectului dorit(c) să ţină cont de toată doza zilnică admisibilă sau administrată ca echivalent, stabilită pentru aditivul alimentar, şi de aportul cotidian probabil al acestui aditiv din toate produsele alimentare. În cazul în care aditivul trebuie utilizat în alimente consumate de grupe speciale de consumatori, trebuie să se ţină cont de doza zilnica posibila a acestui aditiv alimentar pentru acest tip de consumatori.  +  Anexa IIIla NormeLISTA CU COLORANŢI/ALIMENTARI AUTORIZAŢI    Nota: Sunt autorizate lacurile din aluminiu preparate din          coloranţii enumeraţi în prezenta anexa:  Nr CE │ Denumire comuna │ Nr*1) index sau        │ │descriere culoare────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────E 100 Curcumina 75300E 101 i) Riboflavina         ii) Riboflavina-5-fosfatE 102 Tartrazina 19140E 104 Galben de chinolina 47005E 110 Galben Sunset FCF 15985         Galben Orange SE 120 Cosenila, Acid carminic, Carmin 75470E 122 Azorubina, Carmoizina 14720E 123 Amarant 16185E 124 Roşu Ponceau 4R, Roşu Cosenila A 16255E 127 Eritrozina 45430E 128 Roşu 2G 18050E 129 Roşu Allura AC 16035E 131 Albastru Patent V 42051E 132 Indigotina, Carmin indigo 73015E 133 Albastru Briliant FCF 42090E 140 Clorofile şi 75810         Clorofiline: 75815         i) Clorofile         ii) ClorofilineE 141 Complexe de cupru ale ciorofilelor şi clorofilinelor 75815         i) Complexe de cupru ale clorofilelor         ii) Complexe de cupru ale clorofilinelorE 142 Verde S 44090E 150a Caramel simplu*2)E 150b Caramel de sulfit de sodiuE 150c Caramel amoniacalE 150d Caramel cu sulfit de amoniuE 151 Negru Brilliant BN, Negru PN 28440E 153 Cărbune vegetal medicinalE 154 Brun FKE 155 Brun HT 20285E 160a Caroteni         i) caroteni amestec 75130         ii) beta-caroten 40800E 160b Annato, bixina, norbixina 75120E 160c Extract de ardei roşu, capsantina, capsorubinaE 160d RubixantinaE 160e Beta-apocarotenal-8 (C 30) 40820E 160f Ester etilic al acidului beta-apocarotenic-8 (C 30) 40825E 161b LuteinaE 161g CantaxantinaE 162 Roşu de sfeclă, betainaE 163 Antociani Preparate din                                                              fructe şi legume                                                              prin procedee                                                              fiziceE 170 Carbonat de calciu 77220E 171 Dioxid de titan 77891E 172 Oxizi şi hidroxizi de fier 77491                                                              77492                                                              77499E 173 AluminiuE 174 ArgintE 175 AurE 180 Litolrubin BK─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *1) Numerele din indexul coloranţilor sunt extrase din Ediţia a 3, and 1982, a Indexului Coloranţilor, volumele 1 - 7, 1315; de asemenea, din amendamentele 37 la 40(125), 41(127-50), 45 la 48 (130), 49 la 50(132-50), 53 la 56(135).

  *2) Menţiunea caramel se referă la produsele a căror culoare este mai mult sau mai puţin brun intens, şi care sunt destinate colorării. Nu corespunde produsului aromatic zaharos obţinut prin încălzirea zaharurilor şi care este utilizat pentru aromatizarea alimentului (de exemple: produse de cofetărie, patiserie, băuturi alcoolice).

  ──────────
   +  Anexa IVla NormeLISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE LA CARE SE POT ADĂUGANUMAI ANUMIŢI COLORANŢI AUTORIZAŢI  Produse alimentare Colorant autorizat Nivel maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pâine din malţ E 150a Caramel simplu Quantum satis                        E 150b Caramel de sulfit de sodiu                        E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bere E 150a Caramel simplu Quantum satisCidru bouche E 150b Caramel de sulfit de sodiu                        E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sultit de amoniu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Unt (inclusiv unt cu E 160a Caroteni Quantum satisconţinut scăzut degrăsimi şi untconcentrat)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Margarina, minarina, E 160a Caroteni Quantum satisalte emulsii grase şi E 100 Curcumina Quantum satisgrăsimi ne-emulsionate E 160b Annatto, Bixina, Norbixina 10 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza Sage Derby E 140 Clorofile Quantum satis                              Clorofiline                        E 141 Complexe de cupru ale                              Clorofilelor şi clorofilinelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza maturată E 160a Caroteni Quantum satisportocalie, galbenă E 160c Extract de ardei roşuşi cu secţiunea albă; E 160b Annato, Bixina, Norbixinabrânza topită nearomată 15 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza Red Leicester E 160b Annato, Bixina, Norbixina 50 mg/kgBrânza Mimolette E 160b Annato, Bixina, Norbixina 35 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza Morbier E 153 Cărbune vegetal medicinal Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza marmorată roşie E 120 Cosenila, acid carminic, carmin 125 mg/kg                        E 163 Antocianine Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Oţet E 150a Caramel simplu Quantum satis                        E 150b Caramel cu sulfit de sodiu                        E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Whisky, Whiskey, E 150a Caramel simplu Quantum satisbăuturi spirtoase din E 150b Caramel de sulfit de sodiucereale (altele decât E 150c Caramel amoniacalKom, Kombrand, eau de E 150d Caramel cu sulfit de amoniuvie de seigle marquenaţionaleluxembourgeoise)ţuică, rom, Brandy,Weinbrand, tescovinade struguri, băuturispirtoase din tescovinade struguri (alteledecât Tsikoudia deCreta, Tsipouro deMacedonia, Tsipouro deThessalia, Tsipouro deTyrnavos, Eau-de-viede marc marquenaţionaleluxembourgeoise),Grappa invecchiata,Bagaceira velhaconform legislaţiei învigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Băuturi aromate pe E 150a Caramel simplu Quantum satisbaza de vin (exclusiv E 150b Caramel de sulfit de sodiubitter soda) şi vinuri E 150c Caramel amoniacalaromate conform E 150d Caramel cu sulfit de amoniulegislaţiei în vigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Americano E 150a Caramel simplu Quantum satis                        E 150b Caramel de sulfit de sodiu                        E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu                        E 163 Antocianine                        E 100 Curcumina 100 mg/l                        E 101 (i) Riboflavina (separat sau                              (ii) Fosfat-5 de riboflavina în combinaţie)                        E 102 Tartrazina                        E 104 Galben de Chinolina                        E 120 Cosenila, acid carminic, carmin                        E 122 Azorubina Carmoizina                        E 123 Amarant                        E 124 Ponceau 4R───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bitter soda, bitter E 150a Caramel simplu Quantum satisvino conform E 150b Caramel de sulfit de sodiulegislaţiei în vigoare E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu                        E 100 Curcumina 100 mg/l                        E 101 (i) Riboflavina (separat sau                              (ii) Fosfat-5-riboflavina în combinaţie)                        E 102 Tartrazina                        E 104 Galben de Chinolina                        E 110 Galben Sunset FCF                              Galben Orange S                        E 120 Cosenila, acid carminic, carmin                        E 122 Azorubina, Carmoizina                        E 123 Amarant                        E 124 Ponceau 4R, Roşu Cosenila A                        E 129 Roşu Allura AC───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Lichior de vin şi E 150a Caramel simplu Quantum satislichior de vin de E 150b Caramel de sulfit sodiccalitate produse în E 150c Caramel amoniacalregiuni specifice E 150d Caramel cu sulfit de amoniu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Legume conservate în E 101 (i) Riboflavina Quantum satisoţet, saramură sau ulei (ii) Fosfat-5-riboflavina(exclusiv de măsline) E 140 Clorofila, Clorofiline                        E 150a Caramel simplu                        E 150b Caramel de sulfit sodic                        E 150c Caramel amoniacal                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu                        E 141 Complexe de cupru ale                              clorofilelor şi clorofilinelor                        E 160a Caroteni:                               i) Caroteni amestec                               ii) Beta-caroten                        E 162 Roşu de sfecla, betaina                        E 163 Antocianine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cereale pentru micul E 150c Caramel amoniacal Quantum satisdejun extrudate E 160a Caroteni Quantum satisexpandate şi/sau cu E 160b Annatto, Bixina, Norbixina 25 mg/kgaroma de fructe E 160c Extract de ardei roşu, Quantum satis                               Capsantina, Capsorubina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cereale pentru micul E 120 Cosenila, acid carminic, carmin 200 mg/kgdejun cu aroma de E 162 Roşu de sfecla, betaina (separat saufructe E 163 Antocianine în combinaţie)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gemuri, jeleuri şi E 100 Curcumina Quantum satismarmelade conform E 140 Clorofile şi clorofilinelegislaţiei în vigoare E 141 Complexe de cupru ale clorofilelorşi alte preparate şi Clorofilinelorsimilare din fructe E 150a Caramel simpluinclusiv produse cu E 150b Caramel de sulfit de sodiuun număr scăzut de E 150c Caramel amoniacalcalorii E 150d Caramel cu sulfit de amoniu                        E 160a Caroteni:                               i) Caroteni amestec                               ii) Beta-caroten                        E 160c Extract de ardei roşu, Capsantina,                               Capsorubina                        E 162 Roşu de sfecla, betaina                        E 163 Antocianine                        E 104 Galben de chinolina 100 mg/kg                        E 110 Galben Sunset (separat sau                        E 120 Cosenila, acid carminic, carmin în combinaţie)                        E 124 Ponceau 4R, Cosenila                        E 142 Verde S                        E 160d Rubixantina                        E 161b Luteina───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cârnaţi, pateuri şi E 100 Curcumina 20 mg/kgsupe E 120 Cosenila, acid carminic, carmin 100 mg/kg                        E 150a Caramel simplu quantum satis                        E 150b Caramel de sulfit de sodiu quantum satis                        E 150c Caramel amonical quantum satis                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu quantum satis                        E 160a Caroteni 20 mg/kg                        E 160c Extract de ardei roşu,                        Capsantina, Capsorubina 10 mg/kg                        E 162 Roşu de sfecla, betaina quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luncheon Meat E 129 Roşu Allura 25 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Breakfast sausages cu E 129 Roşu Allura AC 25 mg/kgun conţinut deminimum 6% cerealeCarne tip burger cu un E 120 Cosenila, acid carminic, carmin 100 mg/kgconţinut minim de E 150a Caramel simplu quantum satis4% legume şi/sau E 150b Caramel de sulfit sodic quantum satiscereale E 150c Caramel amonical quantum satis                        E 150d Caramel cu sulfit de amoniu quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Camati Chorizo E 120 Cosenila, acid carminic, carmin 200 mg/kgSalchichon E 124 Ponceau 4R, Roşu Cosenila A 250 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sobrasada E 110 Galben Sunset FCF 135 mg/kg                        E 124 Ponceau 4R, Roşu Cosenila A 200 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pasturmas (membrana E 110 Curcumina Quantum satiscomestibilă) E 101(i) Riboflavina                             (ii) Fostat-5-riboflavina                        E 120 Cosenila, acid carminic, carmin───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Granule şi fulgi de E 100 Curcumina Quantum satiscartofi uscati───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Processed mushy and E 102 Tartrazina 100 mg/kggarden peas (în E 133 Albastru Brilliant 20 mg/kgconserva) E 142 Verde S 10 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa Vla NormeLISTA CU COLORANŢII AUTORIZAŢI NUMAI PENTRUANUMITE PRODUSE ALIMENTARE      Colorant Produs alimentar Nivel maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 123 Amarant Vinuri aperitive, băuturi spirtoase,                        inclusiv produse cu o concentraţie                        de alcool exprimată în volume de până                        la 15% 30 mg/l                        Icre de peste 30 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 127 Eritrozina Cireşe pentru cocktail şi cireşe                        confiate 200 mg/kg                        Cireşe Biganreaux în sirop şi pentru                        cocktail 150 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 128 Roşu 2G Breakfast Sausages cu un conţinut de                        minimum 6% cereale 20 mg/kg                        Carne tip burger cu un conţinut minim                        de 4% legume şi cereale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 154 Brun FK Kippers 20 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 161 g Cantaxantina Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 173 Aluminiu Stratul exterior al produselor Quantum satis                        de cofetărie pe baza de zahăr pentru                        ornarea prăjiturilor şi a produselor de                        patiserie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 174 Argint Stratul exterior al produselor de Quantum satis                        cofetărie                        Ornamente de ciocolată                        Lichioruri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 175 Aur Stratul exterior al produselor de Quantum satis                        cofetărie                        Ornamente de ciocolată                        Lichioruri───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 180 Litolrubin BK Coaja de brânza comestibilă Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 160b Annatto, Maragarina, minarina, alte emulsii 10 mg/kgBixina, Norbixina grase şi grăsimi neemulsionate                        Ornamente şi cuverturi 20 mg/kg                        Produse fine de brutărie 10 mg/kg                        Gheaţa alimentara 20 mg/kg                        Lichioruri, inclusiv băuturi fortificate                        cu o concentraţie de alcool exprimată                        în volume de până la 15% 10 mg/l                        Brânza topită aromată 15 mg/kg                        Brânza maturată portocalie, galbenă şi                        cu secţiunea albă; brânza topită                        nearomată 15 mg/kg                        Deserturi 10 mg/kg                        "Snacks": cartofi uscati, cu diverse                        arome, snacks-uri pe baza de cereale sau                        amidon:                        a) Snacks-uri cu diverse arome,                        extrudate sau expandate 20 mg/kg                        b) Alte snacks-uri cu diverse arome                        şi alune cu diverse arome 10 mg/kg                        Peste afumat 10 mg/kg                        Coaja comestibilă de brânza şi                        învelişuri comestibile 20 mg/kg                        Brânza Red Leicester 50 mg/kg                        Brânza Mimolette 35 mg/kg                        Cereale pentru micul dejun extrudate,                        expandate şi/sau cu aroma de fructe 25 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VIla NormeLISTA CU COLORANŢII AUTORIZAŢI ÎN ALTE PRODUSE ALIMENTAREDECÂT CELE ENUMERATE ÎN ANEXELE IV Sl VIIUrmătorii coloranţi pot fi utilizaţi quantum satis în produsele alimentare menţionate în anexa VI partea a 2-a şi în toate celelalte produse alimentare, altele decât cele enumerate în anexele IV şi VII.E 101 i) Riboflavina ii) Fosfat-5 de riboflavinaE 140 Clorofila şi clorofilineE 141 Complexe de cupru ale clorofilelor şi clorofilinelorE 150a Caramel simpluE 150b Caramel de sulfit sodicE 150c Caramel amoniacalE 150d Caramel cu sulfit de amoniuE 153 Cărbune vegetal medicinalE 160a CaroteniE 160c Extract de ardei roşu, capsantina, capsorubinaE 162 Roşu de sfecla, betainaE 163 AntocianiE 170 Carbonat de calciuE 171 Dioxid de titanE 172 Oxid şi hidroxid de fierPartea a 2-aUrmătorii coloranţi pot fi utilizaţi separat sau în combinaţie în produsele alimentare de mai jos, până la nivelul maxim specificat în tabel. Totuşi, pentru băuturile aromatice nealcoolice, gheaţa alimentara, deserturile, produsele fine de patiserie şi cofetărie, coloranţii pot fi utilizaţi până la limita indicată în tabelul corespunzător, însă cantităţile de coloranţi E 110, E 122, E 124 şi E 155 nu pot depăşi 50 mg/kg sau 50 mg/l.E 100 CurcuminaE 102 TartrazinaE 104 Galben de chinolinaE 110 Galben Sunset FCFGalben Orange SE 120 Cosenila, acid carminic, carminE 122 Azorubina, carmoizinaE 124 Ponceau 4P, Roşu Cosenila AE 129 Roşu Allura ACE 131 Albastru Patent VE 132 Indigotina, indigo carminE 133 Albastru Briliant FCFE 142 Verde SE 151 Negru Briliant BN, Negru PNE 155 Brun HIE 160d RubixantinaE 160e Beta-apo-8'-carotenal (C 30)E 160f Ester etilic al acidului beta-apo-8'-carotenal (C 30)E 161b Luteina            Produse alimentare Nivel maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Băuturi aromate nealcoolice 100 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Fructe şi legume confiate, Mostarda di frutta 200 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Conserve de fructe roşii 200 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Produse de cofetărie 300 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ornamente şi cuverturi 500 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Produse fine de brutărie (ex. viennoiserie, biscuiţi,prăjituri şi napolitane) 200 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gheaţa alimentara 150 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza topită aromată 100 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Deserturi inclusiv produse lactate aromate 150 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sosuri, condimente (ex. curry praf, Tandoori), saramuri,mirodenii, Chutney şi Piccalilli 500 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Muştar 300 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pastă de peşte şi de crustacee 100 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Crustacee semipreparate 250 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Substituenţi de somon 500 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surimi 500 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Icre de peşte 300 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Peşte afumat 100 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Snacks: cartofi uscati, cu diverse gusturi, snacks-uri pebaza de cereale sau amidon:a) snacks-uri cu diverse gusturi, expandate sau extrudate 200 mg/kgb) alte snacks-uri cu diverse gusturi şi alune cu diversegusturi 100 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Coaja comestibilă de brânza şi învelişuri comestibile quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preparate complete pentru controlul greutăţii destinateînlocuirii totale a alimentelor zilnice sau a unei meseindividuale 50 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preparate complete şi suplimente nutritive destinateutilizării sub supravegherea medicului 50 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Suplimente alimentare/integratori dietetici lichizi 100 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Suplimente alimentare /integratori dietetici solizi 300 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Supe 50 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Produse similare din carne şi peşte pe baza de proteinevegetale 100 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Băuturi spirtoase (inclusiv produse cu o concentraţie dealcool exprimată în volume de până la 15%), exclusiv celemenţionate în anexele VII sau IV 200 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Vinuri aromate, băuturi aromate pe baza de vin şicocktail-uri aromate din produse viti-vinicole conformlegislaţiei în vigoare, exclusiv cele menţionate înanexele VII sau IV 200 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Vinuri din fructe, cidru (exclusiv cidru bouche) şirachiu de pere, vinuri din fructe, cidru şi rachiu depere, aromate, liniştite şi spumante 200 mg/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VIIla NormeLISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE PENTRU CARE NU SUNT AUTORIZAŢICOLORANŢII, CU EXCEPŢIA SPECIFICAŢIILOR PREVĂZUTEÎN ANEXELE IV, V SAU VI(Denumirile utilizate în anexa VII nu afecteazăprincipiul "raportului" în cazul în care produsulconţine ingrediente care conţin la rândul lorcoloranţi autorizaţi)1. Produse alimentare neprelucrate.2. Toate apele îmbuteliate sau ambalate.3. Lapte, semi-degresat şi degresat, pasteurizat sau sterilizat (inclusiv sterilizare prin procedeul UHT) (nearomat)4. Lapte cu ciocolată5. Lapte fermentat (nearomat)6. Lapte conservat (nearomat) conform legislaţiei în vigoare7. Lapte bătut şi zara (nearomate)8. Smântana şi smântana praf (nearomată)9. Uleiuri şi grăsimi de origine animala sau vegetala10. Oua şi produse pe baza de oua conform legislaţiei în vigoare11. Făina şi alte produse de morărit, amidon şi fecula12. Pâine şi produse similare13. Paste alimentare şi gnocchi14. Zahăr, inclusiv toate mono- şi dizaharidele15. Pasta şi conserve de tomate16. Sosuri pe baza de tomate17. Suc şi nectar de fructe conform legislaţiei în vigoare şi suc de legume18. Fructe, legume (inclusiv cartofi) şi ciuperci, în conserva sau deshidratate; fructe, legume (inclusiv cartofi) şi ciuperci, prelucrate19. Gemuri extra, jeleuri extra şi piure de castane conform legislaţiei în vigoare; crema de prune uscate20. Peste, moluşte şi crustacee, carne, păsări, vânat, precum şi preparate din acestea, exclusiv mese preparate conţinând aceste ingrediente21. Produse din cacao şi componente de ciocolată în produsele pe baza de ciocolată conform legislaţiei în vigoare22. Cafea prăjită, ceai, cicoare; extracte din ceai şi cicoare; preparate din ceai, plante, fructe şi cereale pentru infuzie, precum şi amestecuri şi preparate instant din aceste produse23. Sare, substituenţi de sare, condimente şi amestecuri de condimente24. Vin şi alte produse conform legislaţiei în vigoare25. Korn, Kornbrand, băuturi spirtoase din fructe, ţuică din fructe, Ouzo, Grappa, Tsikoudia de Creta, Tsipouro de Macedonia, Tsipouro de Thessalia, Tsipouro de Tyrnavos, Eau-de-vie de marc marque naţionale luxembourgeoise, eau de vie de seigle marque naţionale luxembourgeoise, London gin, conform legislaţiei în vigoare26. Sambuca, Maraschino şi Mistra conform legislaţiei în vigoare27. Sangria, Clarea şi Zurra conform legislaţiei în vigoare28. Oţet de vin29. Alimente pentru sugari şi copii mici conform legislaţiei în vigoare, inclusiv alimente pentru sugari şi copii mici cu sănătate precară30. Miere31. Malţ şi produse din malţ32. Brânza maturată şi nematurată (nearomată)33. Unt pe baza de lapte de oaie şi capra  +  Anexa VIIIla NormeLISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE LA CARE SE POT ADAUGA ÎNDULCITORI Nr CE Denumire Produse alimentare Nivel maxim de                                                                doza admisibilă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 420 Sorbitol Deserturi şi produse similare: Quantum satis        i) Sorbitol a) Deserturi aromate pe baza de apă,        ii) Sirop de cu valoare energetică redusă- sau        sorbitol fără adaos de zahărE 421 Manitol b) Preparate pe baza de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahărE 953 Isomalt c) Deserturi pe baza de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahărE 965 Maltitol        i) Maltitol d) Deserturi pe baza de ouă, cu valoare        ii) Sirop de energetică redusă sau fără        maltitol adaos de zahărE 966 Lactitol e) Deserturi pe bază de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahărE 967 Xilitol f) Cereale sau produse pe bază de cereale                         pentru micul dejun, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr.                      g) Deserturi pe bază de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr                      h) Gheaţă alimentară, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr                      i) Gemuri, jeleuri, marmelade şi fructe                         confiate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr                      j) Preparate din fructe, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr, exclusiv cele destinate                         fabricării băuturilor pe baza de suc                         de fructe                         Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr                      b) Produse de cofetărie pe baza de fructe                         uscate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr                      c) Produse de cofetărie pe baza de amidon,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr                      d) Produse pe baza de cacao, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr                      e) Paste tartinabile pe baza de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr                      f) Guma de mestecat fără adaos de zahăr                         Alte produse                      a) Sosuri                      b) Mustar                      c) Produse fine de brutărie, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr                      d) Produse destinate unei alimentaţii                         speciale                      e) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 950 Acesuifam K Băuturi nealcoolice                      a) Băuturi aromate pe bază de apă, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 350 mg/l                      b) Băuturi pe bază de lapte şi produse                         derivate sau pe bază de suc de                         fructe, cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 350 mg/l                      Deserturi şi produse similare                      a) Deserturi aromate pe bază de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 350 mg/kg                      b) Preparate pe bază de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg                      c) Deserturi pe bază de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 350 mg/kg                      d) Deserturi pe bază de ouă, cu valoare                         energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 350 mg/kg                      e) Deserturi pe bază de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 350 mg/kg                      f) Deserturi pe bază de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 350 mg/kg                      g) Cornete şi vafe, pentru îngheţată,                         fără adaos de zahăr 2000 mg/kg                      h) Gheaţă alimentară, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 800 mg/kg                      i) Cereale pentru mic dejun cu un                         conţinut de fibră mai mare de 15%, şi                         cel puţin 20% tărâţe, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 1200 mg/kg                      j) "Snacks": produse gata de consum pe                         baza de amidon, sau nuci şi alune                         glasate, preambalate, uscate, şi                         conţinând anumite arome 350 mg/kg                      Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      b) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      c) EBoblaten 2000 mg/kg                      d) Produse de cofetărie pe bază de amidon,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      e) Paste tartinabile pe bază de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      f) Produse de cofetărie sub forma de                         tablete, cu valoare energetică redusă 500 mg/kg                      g) dropsuri pentru împrospătarea                         respiraţiei, fără adaos de zahăr 2500 mg/kg                      h) Guma de mestecat fără adaos de zahăr 2000 mg/kg                      Alte produse                      a) Cidru şi rachiu de pere 350 mg/l                      b) Bere nealcoolică sau cu o concentraţie                         de alcool exprimată în volume de până                         la 1,2 % vol 350 mg/l                      c) "Bere de masă/Bicre de table/                         Tafelbier" (Concentraţia iniţială a                         mustului pentru bere de până la 6%)                         exclusiv "Obergariges Einfachbier" 350 mg/l                      d) Bere cu aciditate minimă de 30 mili-                         echivalenţi exprimaţi în 1 N NaOH 350 mg/l                      e) Bere brună de tip "oud bruin" 350 mg/l                      f) Bere cu valoare energetică redusă 25 mg/l                      g) Băuturi constând într-un amestec de                         bere, cidru, rachiu de pere,                         băuturi spirtoase sau vin şi băuturi                         nealcoolice 350 mg/l                      h) băuturi spirtoase cu o concentraţie de                         alcool funcţie de volum de până                         la 15% vol 350 mg/l                      i) Fructe conservate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 350 mg/kg                      j) Gemuri, jeleuri şi marmelade cu valoare                         energetică redusă 1000 mg/kg                      k) Preparate din fructe şi legume cu                         valoare energetică redusă 350 mg/kg                      l) Conserve de fructe şi legume dulci-                         acrişoare 200 mg/kg                      m) Feinkostsalat 350 mg/kg                      n) Conserve şi semi-conserve dulci-                         acrişoare de peşte şi marinate de                         peşte, crustacee şi moluşte 200 mg/kg                      o) supe cu valoare energetică redusă 110 mg/l                      p) Sosuri 350 mg/kg                      q) Muştar 350 mg/kg                      r) Produse fine de brutărie destinate                         unei alimentaţii speciale 1000 mg/kg                      s) Preparate complete de regim pentru                         controlul greutăţii destinate                         înlocuirii dozei alimentare zilnice                         totale sau a unei mese individuale 450 mg/kg                      t) Preparate complete şi aporturi                         nutriţionale destinate utilizării sub                         supraveghere medicală 450 mg/kg                      u) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare lichidă 350 mg/kg                      v) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă 500 mg/kg                      w) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale sub formă de sirop                         sau masticăbile 2000 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 951 Aspartam Băuturi nealcoolice                      a) Băuturi aromate pe bază de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 600 mg/l                      b) Băuturi pe bază de lapte şi produse                         derivate sau pe bază de suc de                         fructe, cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 600 mg/l                      Deserturi şi produse similare                      a) Deserturi aromate pe baza de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 1000 mg/kg                      b) Preparate pe baza de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 1000 mg/kg                      c) Deserturi pe baza de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 1000 mg/kg                      d) Deserturi pe baza de oua, cu valoare                         energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      e) Deserturi pe baza de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      f) Deserturi pe baza de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      g) Snacks": produse gata de consum pe                         baza de amidon, sau nuci şi alune                         glasate, pre-ambalate, uscate, şi                         conţinând anumite arome 500 mg/kg                      h) cereale pentru mic dejun cu un                         conţinut de fibra mai mare de 15%, şi                         cel puţin 20% tărâţe, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 1000 mg/kg                      i) Gheaţa alimentara, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 800 mg/kg                      Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 1000 mg/kg                      b) dropsuri pentru împrospătarea                         respiraţiei, fără adaos de zahăr 6000 mg/kg                      c) pastile pentru împrospătarea                         respiraţiei, puternic aromate fără                         adaos de zahăr 2000 mg/kg                      d) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 2000 mg/kg                      e) Produse de cofetărie pe baza de                         amidon, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 2000 mg/kg                      f) Paste tartinabile pe baza de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 1000 mg/kg                      g) Guma de mestecat fără adaos de zahăr 5500 mg/kg                      Alte produse                      a) Cidru şi rachiu de pere 600 mg/l                      b) Bere nealcoolică sau cu o concentraţie                         de alcool exprimată în volume                         de până la 1,2 % vol 600 mg/l                      c) "Bere de masa/Bicre de table/                         Tafelbier" (Concentraţia iniţială a                         mustului pentru bere de până la 6%)                         exclusiv "Obergariges Einfachbier" 600 mg/l                      d) Bere cu aciditate minima de 30 mili-                         echivalenţi exprimată în NaOH 1N 600 mg/l                      e) Bere brună de tip "oud bruin" 600 mg/l                      f) bere cu valoare energetică redusă 25 mg/l                      g) băuturi constând într-un amestec de                         bere, cidru, rachiu de pere,                         băuturi spirtoase sau vin şi băuturi                         nealcoolice 600 mg/l                      h) băuturi spirtoase cu o concentraţie de                         alcool funcţie de volum de până                         la 15% vol 600 mg/l                      i) Fructe conservate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 1000 mg/kg                      j) Gemuri, jeleuri şi marmelade cu                         valoare energetică redusă 1000 mg/kg                      k) Preparate din fructe şi legume cu                         valoare energetică redusă 1000 mg/kg                      l) Conserve de fructe şi legume dulci-                         acrişoare 300 mg/kg                      m) Conserve şi semi-conserve dulci-                         acrişoare de peste şi marinate de                         peste, crustacee şi moluşte 300 mg/kg                      n) supe cu valoare energetică redusă 110 mg/l                      o) Sosuri 350 mg/kg                      p) Feinkostsalat 350 mg/kg                      q) Mustar 350 mg/kg                      r) Produse fine de brutărie destinate                         unei alimentaţii speciale 1700 mg/kg                      s) Preparate complete de regim pentru                         controlul greutăţii destinate                         înlocuirii dozei alimentare zilnice                         totale sau a unei mese individuale 800 mg/kg                      t) Preparate complete şi aporturi                         nutriţionale destinate utilizării sub                         supraveghere medicală 1000 mg/kg                      u) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare lichidă 600 mg/kg                      v) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă 2000 mg/kg                      w) suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale sub forma de sirop                         sau masticabile 5500 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 952 Acid ciclamic Băuturi nealcoolice        şi sărurile a) Băuturi aromate pe baza de apă, cu        sale de Na şi valoare energetică redusă sau        Ca fără adaos de zahăr 400 mg/l                      b) Băuturi pe baza de lapte şi produse                         derivate sau pe baza de suc de                         fructe, cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 400 mg/l                      Deserturi şi produse similare                      a) Deserturi aromate pe baza de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 250 mg/kg                      b) Preparate pe baza de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg                      c) Deserturi pe baza de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 250 mg/kg                      d) Deserturi pe baza de oua, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 250 mg/kg                      e) Deserturi pe baza de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 250 mg/kg                      f) Deserturi pe baza de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 250 mg/kg                      g) Gheaţa alimentara, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 250 mg/kg                      Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      b) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      c) Produse de cofetărie pe baza de amidon,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 500 mg/kg                      d) dropsuri pentru împrospătarea                         respiraţiei, fără adaos de zahăr 2500 mg/kg                      e) Paste tartinabile pe baza de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 500 mg/kg                      f) Guma de mestecat fără adaos de zahăr 1500 mg/kg                      Alte produse                      a) băuturi constând într-un amestec de                         bere, cidru, rachiu de pere, băuturi                         spirtoase sau vin şi băuturi                         nealcoolice 250 mg/l                      b) Fructe conservate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 1000 mg/kg                      c) Gemuri, jeleuri şi marmelade cu                         valoare energetică redusă 1000 mg/kg                      d) Preparate din fructe şi legume cu                         valoare energetică redusă 250 mg/kg                      e) Produse fine de brutărie destinate                         unei alimentaţii speciale 1600 mg/kg                      f) Preparate complete de regim pentru                         controlul greutăţii destinate                         înlocuirii dozei alimentare zilnice                         totale sau a unei mese individuale 400 mg/kg                      g) Preparate complete şi aporturi                         nutriţionale destinate utilizării sub                         supraveghere medicală 400 mg/kg                      h) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare lichidă 400 mg/kg                      i) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă 500 mg/kg                      j) suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale, de tip sirop sau                         masticabile 1250 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 954 Zaharina şi Băuturi nealcoolice        sărurile sale a) Băuturi aromate pe baza de apă, cu        de Na, K şi valoare energetică redusă sau        Ca fără adaos de zahăr 80 mg/l                      b) Băuturi pe baza de lapte şi produse                         derivate sau pe baza de suc de fructe,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 80 mg/l                      c) "Gaseosa": băuturi nealcoolice pe baza                         de apă, cu adaos de dioxid de carbon,                         îndulcitori şi aromatizanţi 100 mg/l                      Deserturi şi produse similare                      a) Deserturi aromate pe baza de apă, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 100 mg/kg                      b) Preparate pe baza de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg                      c) Deserturi pe baza de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 100 mg/kg                      d) Deserturi pe baza de oua, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 100 mg/kg                      e) Deserturi pe baza de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 100 mg/kg                      f) Deserturi pe baza de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 100 mg/kg                      g) cereale pentru mic dejun cu un                         conţinut de fibra mai mare de 15%, şi                         cel puţin 20% tărâţe, cu valoare                         energetică scăzută sau fără adaos de                         zahăr 100 mg/kg                      h) Gheaţa alimentara, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 100 mg/kg                      i) cornete şi vafe, pentru îngheţată,                         fără adaos de zahăr 800 mg/kg                      j) "Snacks": produse gata de consum pe                         baza de amidon, sau nuci şi alune                         glasate, preambalate, uscate, şi                         conţinând anumite arome 100 mg/kg                      Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      b) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 500 mg/kg                      c) Produse de cofetărie pe baza de                         amidon, cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 300 mg/kg                      d) dropsuri pentru împrospătarea                         respiraţiei, fără adaos de zahăr 3000 mg/kg                      e) Essoblaten 800 mg/kg                      f) Paste tartinabile pe bază de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 200 mg/kg                      g) Guma de mestecat fără adaos de zahăr 1200 mg/kg                      Alte produse                      a) Cidru şi rachiu de pere 80 mg/l                      b) Bere nealcoolică sau cu o concentraţie                         de alcool exprimată în volume                         de până la 1,2 % vol 80 mg/l                      c) "Bere de masa/Bicre de table/Tafelbier"                         (Concentraţia iniţială a mustului                         pentru bere de până la 6%) exclusiv                         "Obergariges Einfachbier" 80 mg/l                      d) Bere cu aciditate minima de 30 mili-                         echivalenţi exprimaţi în NaOH 1N 80 mg/l                      e) Bere brună de tip "oud bruin" 80 mg/l                      f) băuturi constând într-un amestec de                         bere, cidru, rachiu de pere, băuturi                         spirtoase sau vin şi băuturi                         nealcoolice 80 mg/l                      g) băuturi spirtoase cu o concentraţie de                         alcool funcţie de volum de până                         la 15% vol 80 mg/l                      h) Fructe conservate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 200 mg/kg                      i) Gemuri, jeleuri şi marmelade cu                         valoare energetică redusă 200 mg/kg                      j) Preparate din fructe şi legume cu                         valoare energetică redusă 200 mg/kg                      k) Conserve de fructe şi legume dulci-                         acrişoare 160 mg/kg                      l) Conserve şi semi-conserve dulci-                         acrişoare de peste şi marinate de                         peste, crustacee şi moluşte 160 mg/kg                      m) Sosuri 160 mg/kg                      n) Mustar 160 mg/kg                      o) supe cu valoare energetică redusă 110 mg/l                      p) Feinkostsalat 160 mg/kg                      q) Produse fine de brutărie destinate unei                         alimentaţii speciale 170 mg/kg                      r) Preparate complete de regim pentru                         controlul greutăţii destinate                         înlocuirii dozei alimentare zilnice                         totale sau a unei mese individuale 240 mg/kg                      s) Preparate complete şi aporturi                         nutriţionale destinate utilizării sub                         supraveghere medicală 200 mg/kg                      t) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare lichidă 80 mg/kg                      u) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă 500 mg/kg                      v) suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale sub forma de sirop                         sau masticabile 1200 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 957 Taumatina Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 50 mg/kg                      b) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 50 mg/kg                      c) Gumă de mestecat fără adaos de                         îndulcitori 50 mg/kg                      Alte produse                      a) Gheaţă alimentară, cu valoare                         energetică scăzută sau fără adaos de                         zahăr 50 mg/kg                      b) suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale sub forma de sirop                         sau masticabile 400 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 959 Neohesperi- Băuturi nealcoolice        dina DC a) Băuturi aromate pe baza de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 30 mg/l                      b) Băuturi pe baza de lapte şi produse                         derivate sau pe bază de suc de                         fructe, cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 50 mg/l                      c) Băuturi pe baza de suc de fructe cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 30 mg/l                      Deserturi şi produse similare                      a) Deserturi aromate pe baza de apă, cu                         valoare energetică redusă sau                         fără adaos de zahăr 50 mg/kg                      b) Preparate pe bază de lapte şi produse                         derivate, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg                      c) Deserturi pe baza de fructe şi legume,                         cu valoare energetică redusă                         sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg                      d) Deserturi pe bază de ouă, cu valoare                         energetică redusă sau fără 50 mg/kg                         adaos de zahăr                      e) Deserturi pe baza de cereale, cu                         valoare energetică redusă sau fără 50 mg/kg                         adaos de zahăr                      f) Deserturi pe baza de grăsimi, cu                         valoare energetică redusă sau fără 50 mg/kg                         adaos de zahăr                      g) Gheaţa alimentara, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de 50 mg/kg                         zahăr                      h) cornete şi vafe, pentru îngheţată, fără                         adaos de zahăr 50 mg/kg                      i) cereale pentru mic dejun cu un conţinut                         de fibra mai mare de 15%, şi cel puţin                         20% tărâţe, cu valoare energetică                         redusă sau fără adaos de zahăr 50 mg/kg                      j) "Snacks": produse gata de consum pe                         baza de amidon, sau nuci şi alune                         glasate, preambalate, uscate, şi                         conţinând anumite arome 50 mg/kg                      Produse de cofetărie                      a) Produse de cofetărie fără adaos de                         zahăr 100 mg/kg                      b) Produse de cofetărie pe baza de cacao                         sau fructe uscate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 100 mg/kg                      c) Produse de cofetărie pe baza de amidon,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 150 mg/kg                      d) dropsuri pentru împrospătarea                         respiraţiei, fără adaos de zahăr 400 mg/kg                      e) Paste tartinabile pe baza de cacao,                         lapte, fructe uscate sau grăsimi,                         cu valoare energetică redusă sau fără                         adaos de zahăr 50 mg/kg                      f) Guma de mestecat fără adaos de zahăr 400 mg/kg                      Alte produse                      a) Cidru şi rachiu de pere 20 mg/l                      b) Bere nealcoolică sau cu o concentraţie                         de alcool exprimată în volume                         de până la 1,2 % vol 10 mg/l                      c) "Bere de masa/Bicre de table/                         Tafelbier" (Concentraţia iniţială a                         mustului pentru bere de până la 6%)                         exclusiv "Obergariges Einfachbier" 10 mg/l                      d) Bere cu aciditate minimă de 30 mili-                         echivalenţi exprimaţi în NaOH 1N 10 mg/l                      e) Bere brună de tip "oud bruin" 10 mg/l                      f) Bere cu valoare energetică redusă 10 mg/l                      g) Băuturi constând într-un amestec de                         bere, cidru, rachiu de pere, băuturi                         spirtoase sau vin şi băuturi                         nealcoolice 30 mg/l                      h) băuturi spirtoase cu o concentraţie                         de alcool exprimată în volume de                         până la 15% vol 30 mg/l                      i) Fructe conservate, cu valoare                         energetică redusă sau fără adaos de                         zahăr 50 mg/kg                      j) Gemuri, jeleuri şi marmelade cu                         valoare energetică redusă 50 mg/kg                      k) Preparate din fructe şi legume cu                         valoare energetică redusă 50 mg/kg                      l) Conserve de fructe şi legume dulci-                         acrişoare 100 mg/kg                      m) Conserve şi semi-conserve dulci-                         acrişoare de peste şi marinate de                         peste, crustacee şi moluşte 30 mg/kg                      n) Sosuri 50 mg/kg                      o) Mustar 50 mg/kg                      p) supe cu valoare energetică redusă 50 mg/l                      q) Feinkostsalat 50 mg/kg                      r) Produse fine de brutărie destinate                         unei alimentaţii speciale 150 mg/kg                      s) Preparate complete de regim pentru                         controlul greutăţii destinate                         înlocuirii dozei alimentare zilnice                         totale sau a unei mese individuale 100 mg/kg                      t) Preparate complete şi aporturi                         nutriţionale destinate utilizării sub                         supraveghere medicală 100 mg/kg                      u) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare lichidă 50 mg/kg                      v) Suplimente alimentare/integratori                         dietetici în stare solidă 100 mg/kg                      w) suplimente alimentare/integratori                         dietetici pe baza de vitamine şi/sau                         elemente minerale, de tip sirop sau                         masticabile 400 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nota:1. Pentru substanţa E 952, acid ciclamic şi sărurile sale de Na şi Ca, dozele maxime de utilizare sunt exprimate în acid liber.2. Pentru substanţa E 954, zaharina şi sărurile sale de Na, K şi Ca, dozele maxime de utilizare sunt exprimate în imida libera.  +  Anexa IXla NormeLISTA CU ADITIVII ALIMENTARI GENERAL AUTORIZAŢIPENTRU UTILIZAREA ÎN PRODUSELE ALIMENTARE CU EXCEPŢIACELOR PREVĂZUTE ÎN ARTICOLUL 17 ALINEATUL 3Nota1. Substanţele enumerate în lista de mai jos pot fi adăugate la toate produsele alimentare cu excepţia celor prevăzute în articolul 17 alineatul 3, pe baza principiului "quantum satis".2. Substanţele figurând cu numerele E 407 şi E 440 pot fi normalizate cu zaharuri, cu condiţia ca aceasta precizare să apară suplimentar la numărul şi denumirea acestora.3. Explicaţia simbolurilor utilizate:* Substanţele E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 şi E 948 pot fi de asemenea utilizate în produsele alimentare prevăzute în articolul 17 alineatul 3.# Substanţele E 410, E 412, E 415 şi E 417 nu pot fi utilizate pentru fabricarea produselor alimentare deshidratate a căror rehidratare se efectuează în momentul ingerării.   Nr. E. Denumire──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────E 170 Carbonaţi de calciu           i) Carbonat de calciu           ii) Carbonat acid de calciuE 260 Acid aceticE 261 Acetat de potasiuE 262 Acetaţi de sodiu           i) Acetat de sodiu           ii) Acetat acid de sodiu (diacetat de sodiu)E 263 Acetat de calciuE 270 Acid lacticE 290 Dioxid de carbon*E 296 Acid malicE 300 Acid ascorbicE 301 Ascorbat de sodiuE 302 Ascorbat de calciuE 304 Esteri acizi graşi ai acidului ascorbic           i) Palmitat de ascorbil           ii) Stearat de ascorbilE 306 Extract bogat în tocoferolE 307 Alfa-tocoferolE 308 Gama-tocoferolE 309 Delta-tocoferolE 322 LecitineE 325 Lactat de sodiuE 326 Lactat de potasiuE 327 Lactat de calciuE 330 Acid citricE 331 Citrati de sodiu           i) Citrat monosodic           ii) Citrat disodic           iii) Citrat trisodicE 332 Citrati de potasiu           i) Citrat monopotasic           ii) Citrat tripotasicE 333 Citrati de calciu           i) Citrat monocalcic           ii) Citrat dicalcic           iii) Citrat tricalcicE 334 Acid tartric (L(+)-)E 335 Tartrati de sodiu           i) Tartrat monosodic           ii) Tartrat disodicE 336 Tartrati de potasiu           i) Tartrat monopotasic           ii) Tartrat dipotasicE 337 Tartrat dublu de potasiu şi sodiuE 350 Malati de sodiu           i) Malat de sodiu           ii) Malat acid de sodiuE 351 Malat de potasiuE 352 Malati de calciu           i) Malat de calciu           ii) Malat acid de calciuE 354 Tartrat de calciuE 380 Citrat triamonicE 400 Acid alginicE 401 Alginat de sodiuE 402 Alginat de potasiuE 403 Alginat de amoniuE 404 Alginat de calciuE 406 Agar-agarE 407 CaragenanE 407a Alge Euchema transformateE 410 Guma carrubaE 412 Guma guar #E 413 Tragacant (Adragante)E 414 Guma de acacia (guma arabica)E 415 Guma xantan #E 417 Guma ţara #E 418 Guma gellanE 422 GlicerinaE 440 Pectine           i) Pectina           ii) Pectina amidatăE460 Celuloza           i) Celuloza microcristalină           ii) Celuloza pulbereE 461 MetilcelulozaE 463 HidroxipropilcelulozaE 464 HidroxipropilmetilcelulozaE 465 EtilmetilcelulozaE 466 Carboximetilceluloza           Carboximetilceluloza de sodiuE 469 Carboximetilceluloza hidrozata enzimaticE 470a Săruri de sodiu, potasiu şi calciu ale acizilor graşiE 470b Săruri de magneziu ale acizilor graşiE 471 Mono şi dicligeride ale acizilor graşiE 472a Esteri acetici ai mono şi digliceridelor cu acizi graşiE 472b Esteri lactici ai mono şi digliceridelor cu acizi graşiE 472c Esteri citrici ai mono şi digliceridelor cu acizi graşiE 472d Esteri tartrici ai mono şi digliceridelor cu acizi graşiE 472e Esteri mono-şi diacetil-tartrici ai mono şi digliceridelor           cu acizi graşiE 472f Esteri acetici şi tatrici combinati ai mono şi digliceridelor           cu acizi graşiE 500 Carbonaţi de sodiu           i) Carbonat de sodiu           ii) Carbonat acid de sodiu           iii) Sesquicarbonat de sodiuE 501 Carbonaţi de potasiu           i) Carbonat de potasiu           ii) Carbonat acid de potasiuE 503 Carbonaţi de amoniu           i) Carbonat de amoniu           ii) Carbonat acid de amoniuE 504 Carbonaţi de magneziu           i) Carbonat de magneziu           ii) Carbonat acid de magneziuE 507 Acid clorhidricE 508 Clorura de potasiuE 509 Clorura de calciuE 511 Clorura de magneziuE 513 Acid sulfuricE 514 Sulfaţi de sodiu           i) Sulfat de sodiu           ii) Sulfat acid de sodiuE 515 Sulfaţi de potasiu           i) Sulfat de potasiu           ii) Sulfat acid de potasiuE 516 Sulfat de calciuE 524 Hidroxid de sodiuE 525 Hidroxid de potasiuE 526 Hidroxid de calciuE 527 Hidroxid de amoniuE 528 Hidroxid de magneziuE 529 Oxid de calciuE 530 Oxid de magneziuE 570 Acizi graşiE 574 Acid gluconicE 575 Glucono-delta-lactonaE 576 Gluconat de sodiuE 577 Gluconat de potasiuE 578 Gluconat de calciuE 640 Glicerina şi sarea sa de sodiuE 920 L-cisteina (*)E 938 Argon*E 939 Heliu*E 941 Azot*E 942 Protoxid de azot*E 948 Oxigen*E 1103 InvertazaE 1200 PolidextrozaE 1404 Amidon oxidatE 1410 Fosfat de amidonE 1412 Fosfat de diamidonE 1413 Fosfat de diamidon fosfatatE 1414 Fosfat diamidon acetilatE 1420 Amidon acetilatE 1422 Adipat de diamidon acetilatE 1440 Amidon hidroxipropilicE 1442 Fosfat de diamidon hidroxipropilicE 1450 Octenil succinat de amidon sodicE 1451 Amidon oxidat acetilat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  (*) Poate fi utilizat numai ca ameliorator de făina

  ──────────
   +  Anexa Xla NormeLISTA CU PRODUSELE ALIMENTARE ÎN CARE POATE FI UTILIZAT UN NUMĂRLIMITAT DE ADITIVI ALIMENTARI DIN  +  ANEXA IXProdus alimentar Aditiv Doza maxima──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────Produse pe baza de E 330 Acid citric 0,5 %cacao şi ciocolată E 322 Lecitine quantum satisconform E 334 Acid tartric 0,5%legislaţiei în E 422 Glicerina quantum satisvigoare*1) E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi quantum satis                   E 170 Carbonaţi de calciu ┐                   E 500 Carbonaţi de sodiu │ 7% raportat la                   E 501 Carbonaţi de potasiu │ materia uscată                   E 503 Carbonaţi de amoniu │ degresată                   E 504 Carbonaţi de magneziu > exprimată în                   E 524 Hidroxid de sodiu │ carbonaţi de                   E 525 Hidroxid de potasiu │ potasiu                   E 526 Hidroxid de calciu │                   E 527 Hidroxid de amoniu │                   E 528 Hidroxid de magneziu ┘                   E 530 Oxid de magneziu doar sub forma                                                               de agenţi de                                                               glazurare                   E 414 Guma acacia ┐                                                       > quantum satis                   E 440 Pectine ┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sucuri din fructe E 300 Acid ascorbic Quantum satisşi nectaruriconformlegislaţiei învigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Suc de ananas E 296 Acid malic 3 g/lconformlegislaţiei învigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nectaruri conform E 330 Acid citric 5 g/llegislaţiei în E 270 Acid lactic 5 g/lvigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Suc de struguri E 170 Carbonaţi de calciu Quantum satisconform E 336 Tartrati de potasiu Quantum satislegislaţiei învigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sucuri din fructe E 330 Acid citric 3 g/lconformlegislaţiei învigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gem extra şi E 440 Pectine Quantum satisjeleu extraconformlegislaţiei învigoare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Produsele din cacao şi ciocolată cu valoare energetică scăzută sau        fără adaos de zaharuri nu sunt enumerate în Anexa X.──────────Produs alimentar Aditiv Doza maximă──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────                   E 270 Acid lactic Quantum satis                   E 296 Acid malic                   E 300 Acid ascorbic                   E 327 Lactat de calciu                   E 330 Acid citric                   E 331 Citrati de sodiu                   E 333 Citrati de calciu                   E 334 Acid tartic                   E 335 Tartraţi de sodiu                   E 350 Malaţi de sodiu                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gemuri, jeleuri E 440 Pectine Quantum satisşi marmelade ────────────────────────────────────────────────────────────conform E 270 Acid lactic Quantum satislegislaţiei în E 296 Acid malicvigoare şi alte E 300 Acid ascorbicpaste şi piureuri E 327 Lactat de calciutartinabile E 330 Acid citricsimilare pe baza E 331 Citrati de sodiude fructe E 333 Citrati de calciuinclusiv produsele E 334 Acid tarticcu un număr scăzut E 335 Tartrati de sodiude calorii E 350 Malati de sodiu                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 400 Acid alginic 10 g/kg (separat                   E 401 Alginat de sodiu sau combinat)                   E 402 Alginat de potasiu                   E 403 Alginat de amoniu                   E 404 Alginat de calciu                   E 406 Agar-agar                   E 407 Caragenan                   E 410 Guma carruba                   E 412 Guma de guar                   E 415 Guma de xantan                   E 418 Guma gellan                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 509 Clorura de calciu Quantum satis                   E 524 Hidroxid de sodiu                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor Quantum satis                         graşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Lapte parţial E 300 Acid ascorbic Quantum satisdeshidratat şi E 301 Ascorbat de sodiutotal deshidratat E 304 Esteri ai acizilor graşi cu acidconform ascorbiclegislaţiei în E 322 Lecitinevigoare E 331 Citrati de sodiu                   E 332 Citrati de potasiu                   E 407 Caragenan                   E 500 (ii) carbonat acid de sodiu                   E 501 (ii) carbonat acid de potasiu                   E 509 Clorura de calciu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Smântana E 401 Alginat de sodiu Quantum satispasteurizată E 402 Alginat de potasiuintegrală E 407 Caragenan                   E 466 Carboximetilceluloza                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Fructe şi legume E 300 Acid ascorbic Quantum satisneprelucrate, E 301 Ascorbat de sodiuîngheţate şi E 302 Ascorbat de calciucongelate; fructe E 330 Acid citricşi legumeneprelucrate,refrigerate şipre-ambalate, gatapentru consumareşi cartofineprelucraţi şidecojiţi pre-ambalaţi;───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Compot de fructe E 331 Citraţi de sodiu Quantum satisPeste, crustacee E 332 Citraţi de potasiuşi moluşte E 333 Citraţi de calciuneprelucrate,inclusivrefrigerate şicongelate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Orez de preparat E 471 Mono şi digliceride ale acizilor Quantum satisrapid graşi                   E 472a Esteri acetici ai mono şi                   digliceridelor cu acizi graşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Uleiuri şi grăsimi E 304 Esteri ai acizilor graşi cu acid Quantum satisneemulsionate de ascorbicorigine animala E 306 Extract bogat în tocoferolşi vegetala (cu E 307 Alfa-tocoferolexcepţia E 308 Gama-tocoferoluleiurilor virgine E 309 Delta-tocoferolşi de măsline) ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 322 Lecitine 30 g/l                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor 10 g/l                         graşi                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 330 Acid citric Quantum satis                   E 331 Citrati de sodiu                   E 332 Citrati de potasiu                   E 333 Citrati de calciu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Uleiuri şi grăsimi E 270 Acid lactic Quantum satisneemulsionate de E 300 Acid ascorbicorigine animala E 304 Esteri ai acizilor graşi cu acidsau vegetala (cu ascorbicexcepţia E 306 Extract bogat în tocoferoluleiurilor virgine E 307 Alfa-tocoferolşi de măsline), E 308 Gama-tocoferoldestinate în mod E 309 Del ta-tocoferolspecific fierberii ────────────────────────────────────────────────────────────sau prăjirii sau E 322 Lecitine 30 g/lpentru prepararea ────────────────────────────────────────────────────────────sosurilor E 471 Mono şi digliceride ale acizilor 10 g/l                         graşi                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 472c Esteri glicerici ai acidului citric Quantum satis                          cu acizi graşi                   E 330 Acid citric                   E 331 Citraţi de sodiu                   E 332 Citraţi de potasiu                   E 333 Citraţi de calciu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ulei de măsline E 307 Alfa-tocoferol 200 mg/lrafinat, inclusivulei de turta demăsline───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza maturată E 170 Carbonaţi de calciu Quantum satis                   E 504 Carbonaţi de magneziu                   E 509 Clorura de calciu                   E 575 Glucono-delta-lactona───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Mozzarella şi zer E 270 Acid lactic Quantum satis                   E 330 Acid citric                   E 575 Glucono-delta-lactona                   E 260 Acid acetic Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Fructe şi legume E 260 Acid acetic Quantum satisîn conserva E 261 Acetat de potasiu                   E 262 Acetaţi de sodiu                   E 263 Acetat de calciu                   E 270 Acid lactic                   E 300 Acid ascorbic                   E 301 Ascorbat de sodiu                   E 302 Ascorbat de calciu                   E 325 Lactat de sodiu                   E 326 Lactat de potasiu                   E 327 Lactat de calciu                   E 330 Acid citric                   E 331 Citrati de sodiu                   E 332 Citrati de potasiu                   E 333 Citrati de calciu                   E 334 Acid tartric                   E 335 Tartrati de sodiu                   E 336 Tartrati de potasiu                   E 337 Tartrat potasic de sodiu                   E 509 Clorura de calciu                   E 575 Glucono-delta-lactona                   E 296 Acid malic Quantum satis───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Gehakt E 330 Acid citric Quantum satis                   E 331 Citrati de sodiu                   E 332 Citrati de potasiu                   E 333 Citrati de calciu                   ────────────────────────────────────────────────────────────                   E 300 Alginat de sodiu Quantum satis                   E 301 Ascorbat de sodiu                   E 302 Ascorbat de calciu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Preparate din E 300 Acid ascorbic Quantum satiscarne tocată E 301 Ascorbat de sodiuproaspăta, E 302 Ascorbat de calciupreambalate E 330 Acid citric                   E 331 Citrati de sodiu                   E 332 Citrati de potasiu                   E 333 Citrati de calciu───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pâine preparată E 260 Acid acetic Quantum satisexclusiv din E 261 Acetat de potasiuurmătoarele E 262 Acetat de sodiuingrediente: făina E 263 Acetat de calciude grâu, apă, E 270 Acid lacticdrojdie sau E 300 Acid ascorbicplamadeala, sare E 301 Ascorbat de sodiu                   E 302 Ascorbat de calciu                   E 304 Esteri ai acizilor graşi cu acid                         ascorbic                   E 322 Lecitine                   E 325 Lactat de sodiu                   E 326 Lactat de potasiu                   E 327 Lactat de calciu                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi                   E 472a Esteri acetici ai mono şi                          digliceridelor cu acizi graşi                   E 472d Esteri tartrici ai mono şi                          digliceridelor cu acizi graşi                   E 472e Esteri mono şi diacetil tartrici ai                          mono şi Digliceridelor cu acizi                          graşi                   E 472f Esteri tartrici şi acetici combinati                          ai mono şi Digliceridelor cu acizi                          graşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pain courant E 260 Acid acetic Quantum satisfrancais E 261 Acetat de potasiu                   E 262 Acetat de sodiu                   E 263 Acetat de calciu                   E 270 Acid lactic                   E 300 Acid ascorbic                   E 301 Ascorbat de sodiu                   E 302 Ascorbat de calciu                   E 304 Esteri ai acizilor graşi cu acid                         ascorbic                   E 322 Lecitine                   E 325 Lactat de sodiu                   E 326 Lactat de potasiu                   E 327 Lactat de calciu                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Paste proaspete E 270 Acid lactic Quantum satis                   E 300 Acid ascorbic                   E 301 Ascorbat de sodiu                   E 322 Lecitine                   E 330 Acid citric                   E 334 Acid tartric                   E 471 Mono şi digliceride ale acizilor                         graşi                   E 575 Glucono-delta-lactona───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Vinuri şi vinuri Aditivi autorizaţi:spumoase şi must în conformitate cu legislaţia în vigoare Pro memoriade struguriparţial fermentat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bere E 270 Acid lactic Quantum satis                   E 300 Acid ascorbic                   E 301 Ascorbat de sodiu                   E 330 Acid citric                   E 414 Guma acacia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Foie gras, foie E 300 Acid ascorbicgras entier, blocs E 301 Ascorbat de sodiude foie gras E 440 Pectine 3 g/lSuc şi nectar deananas şi fructelepasiunii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Brânza maturată E 170 Carbonaţi de calciu Quantum satisfeliată şi rasa E 504 Carbonaţi de magneziu                   E 509 Clorura de calciu                   E 575 Glucono-delta-lactona                   E 460 Celuloza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Unt de smântana E 500 Carbonaţi de sodiu Quantum satisacidă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa XIla NormeLISTA CU CONSERVANŢI ŞI ANTIOXIDANŢII AUTORIZAŢI CONDIŢIONAT  +  Partea A Sorbaţi, benzoaţi şi p-hidroxibenzoaţi  Nr E Denumire Abreviere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 200 Acid sorfoic │E 202 Sorbat de potasiu >SaE 203 Sorbat de calciu │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 210 Acid benzoic │E 211 Benzoat de sodiu │E 212 Benzoat de potasiu >Ba*1)E 213 Benzoat de calciu │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 214 P-hidroxibenzoat de etil │E 215 Derivat sodic al esterului etilic al acidului │           p-hidroxibenzoic │E 216 P-hidroxibenzoat de propil │E 217 Derivat sodic al esterului propilic al acidului >PHB           p-hidroxibenzoic │E 218 P-hidroxibenzoat de metil │E 219 Derivat sodic al esterului metilic al acidului │           p-hidroxibenzoic │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Acidul benzoic este admis în anumite produse fermentate obţinute prin        procesul de fermentare conform bunei practici de fabricaţie──────────    Nota    1. Dozele tuturor substanţelor menţionate mai sus sunt fără conţinut acid.    2. Abrevierile utilizate în tabel au următoarea semnificaţie:    a) Sa + Ba: Sa şi Ba utilizate individual sau în combinaţie    b) Sa + PHB: Sa şi PHB utilizate individual sau în combinaţie    c) Sa + Ba + PHB: Sa, Ba şi PHB utilizate individual sau în combinaţie    3. Dozele maxime de utilizare indicate, se raportează la produsele       alimentare gata pentru consumare, preparate conform instrucţiunilor       fabricantului.    Produs alimentar Doza maxima (mg/kg sau mg/l corespunzător)                                     ──────────────────────────────────────────                                       Sa Ba PHB Sa+Ba Sa+PHB Sa+Ba+PHB──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Băuturi aromate pe baza de vininclusiv vinuri aromate, băuturiaromate pe baza de vin şicocktail-uri aromate din produsevitivinicole conform legislaţieiîn vigoare 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Băuturi aromate nealcoolice*1) 300 150 250 Sa                                                     +150 Ba──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Concentrate lichide de ceai şiinfuzii pe baza de fructe şi plante 600──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Suc de struguri, nefermentat,pentru uz sacramental 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Vinuri conform legislaţiei învigoare; vin nealcoolic; vin defructe (inclusiv nealcoolic);Made wine; cidru şi rachiu depere (inclusiv nealcoolic) 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Sod... Saft sau Sodet... Saft 500 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Bere nealcoolică în butoiaş 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Mied 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Băuturi cu o concentraţie de alcoolfuncţie de volum de până la 15% vol 200 200 400──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Ravioli şi produse similare 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Gemuri, jeleuri, marmelade cu unconţinut scăzut de zahăr şiproduse similare cu un număr scăzutde calorii sau fără zahăr şi altepaste tartinabile pe baza defructe Marmeiadas 500 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Fructe şi legume zaharisite,cristalizate sau glasate 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Fructe uscate 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Frugtgrod şi Rote Grutze 1000 500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Preparate din fructe şi legumeinclusiv sosuri pe baza defructe, exclusiv piure, spuma,compot, salate şi produsesimilare, în conserva sau sticla 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Legume conservate în oţet,saramură sau ulei (exclusiv demăsline) 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Aluat de cartofi şi felii decartofi pre-prăjite 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Gnocchi 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Polenta 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Măsline şi preparate pe baza demăsline 1000 500 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Învelişuri din aspic alepreparatelor din carne (preparate,tratate sau uscate);Pateu 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Tratarea superficială a quantumproduselor din carne, uscate satis──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Produse din peste semiconservateinclusiv produse din icre de peste 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Peste sărat, uscat 200──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Creveţi, preparaţi 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Crangon crangon şi Crangonvulgaris, preparaţi 6000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Brânza, preambalată, bucăţi 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Brânza proaspăta 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Brânza topită 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Brânza în coaja şi brânza cuadaos de produse alimentare 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Deserturi pe baza de produselactate netratate termic 300──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Lapte coagulat 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Ou lichid (albus, galbenus sauou întreg) 5000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Produse din oua deshidratate,concentrate, refrigerate şicongelate 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Pâine feliată preambalată şipâine de secara 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Produse de panificaţie parţialcoapte, preambalate destinatevânzării cu amănuntul 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴─────────────────────    *1) Aceasta poziţie nu include băuturi pe baza de produse lactate.────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Produse de panificaţie fine cuun conţinut de apă mai mare de0,65% 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Snacks şi fructe în coaja pe baza 1000de cereale sau cartofi (max.                                                             300 PHB)──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Aluaturi 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Produse de cofetărie (exclusiv 1500 (max.ciocolata) 300 PHB)──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Guma de mestecat 1500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Glazuri (siropuri pentru clătite,siropuri aromate pentru milkshakeşi îngheţată; produse similare) 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Emulsii grase (exclusiv unt) cuun conţinut de grăsime de celpuţin 60% 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Emulsii grase cu un conţinutde grăsime mai mic de 60% 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Sosuri emulsionate cu unconţinut de grăsimi de cel puţin60% 1000 500 1000Sosuri emulsionate cu un conţinutde grăsimi de cel mult 60% 2000 1000 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Sosuri neemulsionate 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Salate preparate 1500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Mustar 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Condimente şi mirodenii 1000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Supe şi ciorbe lichide (exclusivîn conserva) 500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Aspic 1000 500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Suplimente alimentare dieteticelichide 2000──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Alimente dietetice destinate unorscopuri medicale speciale,exclusiv alimentele pentru nounăscuţi şi copii de vârsta mică,conform legislaţiei în vigoare-preparate dietetice pentrucontrolul greutăţii destinateînlocuirii aportului alimentarzilnic total sau a unei meseindividuale 1500──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────...Mehu et Makeutettu ... Mehu 500 200                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Înlocuitori de carne, peste,crustacee şi cefalopode şi brânzape baza de proteine 2000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Dulce de membrillo 1000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Marmelada 1500                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Ostkaka 2000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Pasha 1000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Semmelknodelteig 2000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Brânza şi înlocuitori de Quantubrânza (numai tratare superficială) m satis                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Sfecla roşie preparată 2000                                    ──────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────Învelişuri pe baza de colagen cu Quantuactivitatea apei mai mare de 0,6 m satis──────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────┴───────┴───────────  +  Partea B Anhidride sulfuroase şi sulfiti     Nr. E Denumire─────────────┼───────────────────────────────  E 220 │Dioxid de sulf  E 221 │Sulfit de sodiu  E 222 │Sulfit acid de sodiu  E 223 │Metabisulfit de sodiu  E 224 │Metabisulfit de potasiu  E 226 │Sulfit de calciu  E 227 │Sulfit acid de calciu  E 228 │Sulfit acid de potasiu    Nota    1. Dozele maxime sunt exprimate sub forma de SO(2) în mg/kg sau mg/l în       mod corespunzător, şi în funcţie de cantitatea totală, ţinând cont de       toate sursele.    2. Un conţinut de SO(2) până la 10 mg/kg sau 10 mg/l nu este semnificativ.            Produs alimentar Doza maxima (mg/kg sau mg/l                                                      în mod corespunzător)                                                   Exprimat sub forma de SO(2)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Burger meat cu un conţinut de legume şi/saucereale care să depăşească 4% din greutate 450Breakfast sausages 450Longaniza fresca şi Butifarra fresca 450Peste uscat sărat din specia 'Gadidae' 200Crustacee şi cefalopodea) proaspete, refrigerate şi congelate 150*)b) crustacee, familia penaeidae solenceridae,aristeidae:    - până la 80 unităţi 150*)    - între 80 şi 120 unităţi 200*)    - peste 120 unităţi 300*)c) preparate 50*)Biscuiţi uscaţi 50Amidon (exclusiv amidon pentru preparatele deînţărcare şi pentru sugari) 50Sago 30Arpacas 30Cartofi deshidrataţi 400Snacks pe baza de cereale şi cartofi 50Cartofi decojiţi 50Cartofi prelucraţi (inclusiv cartofi refrigeraţişi congelaţi) 100Aluat de cartofi 100Legume albe, deshidratate 400Legume albe, prelucrate (inclusiv legume alberefrigerate şi congelate) 50Ghimbir deshidratat 150Roşii deshidratate 200Pasta de hrean 800Pasta de ceapă, usturoi şi salota 300Legume şi fructe conservate în oţet, ulei sausaramură (exclusiv măsline şi ardei graşi însaramură) 100Ardei graşi în saramură 500Ciuperci prelucrate (inclusiv ciupercirefrigerate) 50Ciuperci deshidratate 100Fructe deshidratatea) caise, piersici, struguri, prune şi smochine 2000b) banane 1000c) mere şi pere 600d) altele (inclusiv fructe în coaja) 500Nuca de cocos deshidratată 50Fructe, legume, angelica şi coaja de citricezaharisite, cristalizate sau glasate 100Gem, jeleu şi marmelada conform legislaţieiîn vigoare (exclusiv gem extra şi jeleu extra)şi alte paste tartinabile similare pe baza defructe inclusiv produse cu un număr scăzut decalorii 50Jams, jellies şi marmelades produse dinfructe sulfitate 100Umpluturi de plăcintă pe baza de fructe 100Condimente pe baza de suc de citrice 200Suc de struguri concentrat pentru preparareavinului de casa 2000Mostarda di frutta 100Extract de fructe sub forma de jeleu, pectinalichidă destinată vânzării către consumatorulfinal 800Cireşe albe, fructe uscate rehidratateşi litchi, în sticla 100Lămâi feliate, în sticla 250Zaharuri conform legislaţiei în vigoareexclusiv sirop de glucoza, deshidratat sau nu 10Sirop de glucoza, deshidratat sau nu 20Glucoza alimentara şi melasa 70Alte zaharuri 40──────────    *) În porţiuni comestibile──────────Glazuri (siropuri pentru clătite, siropuriaromate pentru milkshake şi îngheţată; produsesimilare) 40Suc de portocale, grapefruit, măr şi ananasdestinat distribuirii în vrac către unităţilede catering 50Suc de chitra şi lămâie 350Concentrate pe baza de suc de fructe şi cuun conţinut mai mare de 2,5% orz(barley water) 350Alte concentrate pe baza de suc de fructesau fructe zdrobite; capile groselba 250Băuturi aromate nealcoolice conţinândsuc de fructe 20                                                       (numai resturi de la                                                           concentrate)Băuturi aromate nealcoolice conţinândcel puţin 235 g/l sirop de glucoza 50Suc de struguri, nefermentat, pentru uzsacramental 70Produse de cofetărie pe baza de siropde glucoza 50 (se transferă numai                                                        resturi de la siropul                                                            de glucoza)Bere, inclusiv bere cu o concentraţiescăzută de alcool şi bere nealcoolică 20Bere la a doua fermentaţie, în butoiaş 50Vinuri În conformitate cu                                                      legislaţia în vigoareVin nealcoolic 200Made wine 260Cidru, rachiu de pere, vin de fructe,vin de fructe spumos (inclusiv produsenealcoolice) 200Mied 200Oţet de fermentaţie 170Mustar, exclusiv mustar de Dijon 250Mustar de Dijon 500Gelatina 50Înlocuitori de carne, peste, crustaceepe baza de proteine 200                                                     ─────────────────────────Fructe în coaja marinate 50Porumb dulce ambalat în vid 100Băuturi alcoolice distilate careconţin pere întregi 50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea C Alţi conservanţi  Nr E Denumire Produs alimentar Doza maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── E 230 Bifenil, difenil Tratamentul superficial al citricelor 70 mg/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── E 231 Ortofenilfenol │ Tratamentul superficial al citricelor 12 mg/kg E 232 Ortofenilfenat │ individual sau        de sodiu > în combinaţie                       │ exprimat în                       │ ortofenilfenol──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 234 Nisina*1) Budinci din gris şi tapioca şi 3 mg/kg                          produse similare                          Brânza maturată şi brânza topită 12,5 mg/kg                          Clotted cream 10 mg/kg                          Mascarpone 10 mg/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 235 Netamicina Tratamentul superficial:                          a) brânza tare, semitare │ 1 mg/dmp suprafaţa                             şi semimoale > (absent la 5 mm                          b) cârnaţi uscati, afumaţi │ profunzime)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 239 Hexametilente- Brânza Provolone 25 mg/kg cantitate        tramina reziduală, exprimată                                                             în formaldehida──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 242 Dicarbonat de Băuturi aromate nealcoolice 250 mg/l cantitate        dimetil Vin nealcoolic de încorporare.                          Concentrat lichid de ceai──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 284 Acid boric Icre de sturioni (caviar) 4g/kg                                                             exprimat în acid────────────────────────── boricE 285 Tetraborat de        sodiu (borax)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Aceasta substanţa poate fi prezenta în mod normal în anumite        brânzeturi ca rezultat al procesului de fermentaţie──────────                                                        │ Cantitate │CantitateNr E │Denumire │Produs alimentar │indicativă │reziduală       │ │ │ de │       │ │ │încorporare│       │ │ ├───────────┴─────────       │ │ │ mg/kg───────┼────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────E 249 Nitrit de Produse din carne netratate        potasiu*1) termic, afumate, uscate 150*2) 50*3)E 250 Nitrit de ┼───────────────────────────────┼─────────────────────        sodiu*1) Alte produse din carne afumată 150*2) 100*3)                         Produse din carne în conserva                         Foie gras, foie gras entier,                         blocs de foie gras                        ┼───────────────────────────────┼─────────────────────                         Şuncă afumată 175*3)───────┼────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────E 251 Nitrat de sodiu Produse din carne afumată 300 250*4)E 252 Nitrat de        potasiu Produse din carne în conserva                        ┼───────────────────────────────┼─────────────────────                         Brânza tare, semi-tare şi                         semimoale 50*4)                         Brânzeturi pe baza de produse                         lactate                        ┼───────────────────────────────┼─────────────────────                         Hering şi scrumbii murate 200*5)                        ┼───────────────────────────────┼─────────────────────                         Foie gras, foie gras entier,                         blocs de foie gras 50*)───────┼────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────    *1) La etichetarea "pentru uz alimentar", nitritul poate fi comercializat        numai în amestec cu sare sau un înlocuitor de sare    *2) Exprimată în NaNo(2)    *3) Cantitate reziduală în punctele de vânzare către consumatorul final,        exprimată în NaNo(2)    *4) Exprimată în NaNo(2)    *5) Cantitate reziduală, nitrit format din nitrat, exprimată în NaNo(2)    *) Exprimat în NaNO(2)──────────Nr E Denumire Produs alimentar Doza maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 280 Acid propionic*1) Pâine pre-ambalată feliată şi 3000 mg/kgE 281 Propionat de sodiu*1) pâine din secară exprimat în                                                                acid propionic                              ────────────────────────────────────────────────E 282 Propionat de Pâine cu valoare energetică ┐ 2000 mg/kg        calciu*1) scăzută │exprimat în acidE 283 Propionat de Pâine parţial preparată, │ propionic        potasiu*1) preambalată │                               Produse de panificaţie fine │                               preambalate (inclusiv produse >                               cofetărie pe baza de făină) cu│                               un conţinut de apă mai mare de│                               0,65% │                               Franzele, brioşe şi pitta │                               preambalate ┘                              ────────────────────────────────────────────────                               Christmas pudding 1000 mg/kg                               Pâine pre-ambalată exprimat în acid                                                                  propionic                              ────────────────────────────────────────────────                               Polsebrod, boller şi dansk 2000 mg/kg,                               flutes preambalate exprimate în acid                                                                  propionic                              ────────────────────────────────────────────────                               Brânza şi înlocuitori de                               brânza (numai tratament                               superficial) Quantum satis──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1105 Lisozim Brânza maturată quantum satis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Acidul propionic şi sărurile sale pot fi prezente în anumite produse        fermentate obţinute prin procesul de fermentaţie conform unei bune        practici de fabricaţie──────────  +  Partea D Alţi antioxidanţi    Nota    Indicele (*) din tabel, face referire la regula de proporţionalitate: la    utilizarea galatilor, a BHA şi BHT în combinaţie, trebuie reduse dozele    individuale în mod proporţional.Nr E Denumire Produs alimentar Doza maximă                                                                   (mg/kg)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 310 Galat de propil ┐ Grăsimi şi uleiuri pentru 200*) (galaţi şiE 311 Galat de octil │ fabricarea profesională a BHA, separat sauE 312 Galat de dodecil │ produselor alimentare tratate în combinaţie)E 320 Butilhidroxianisol │ termic        (BHA) > Ulei de gătit şi grăsime de 100*) (BHT)E 321 Butilhidroxitoluen │ gătit, exclusiv ulei de turta        (BHT) │ de măsline                           │ Untura; ulei de peste; grăsime                           ┘ de pasare şi oaie ambele exprimate                                                              în grăsime                            ──────────────────────────────────────────────────                             Amestecuri pentru patiserie 200 (galaţi şi                             Snacks pe baza de cereale BHA, separat sau                             Lapte praf pentru automate în combinaţie)                             Supe şi ciorbe deshidratate exprimat în grăsime                             Sosuri                             Carne deshidratată                             Fructe în coaja prelucrate                             Mirodenii şi condimente                             Cereale pre-preparate                            ──────────────────────────────────────────────────                             Cartofi deshidrataţi 25 (galaţi şi BHA,                                                            separat sau în                                                             combinaţie)                            ──────────────────────────────────────────────────                             Guma de mestecat 400 (galaţi BHT                             Adaosuri dietetice şi BHA, separat                                                            sau în combinaţie)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 315 Acid erithorbic ┐ Produse din carne 500E 316 Erithorbat de > semiconservate şi conservate exprimat în acid        sodiu ┘ erithorbic                            ──────────────────────────────────────────────────                             Produse din peste conservate 1500                             şi semiconservate exprimat în acid                             Peste cu carne roşie, erithorbic                             refrigerat şi congelat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa XIIla NormeLISTA CU ALŢI ADITIVI AUTORIZAŢI    Dozele maxime de utilizare indicate, se raportează la produsele alimentaregata pentru consumare, preparate conform instrucţiunilor fabricantului.Nr E Denumire Produs alimentar Doza maxima                                                                   (mg/kg)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 297 Acid fumaric (pro memoria)                             Vin în conformitate cu legislaţia                             în vigoare                            ──────────────────────────────────────────────────                             Umpluturi şi glazuri pentru 2,5 g/kg                             produse fine de panificaţie                            ──────────────────────────────────────────────────                             Produse de cofetărie din zahăr 1 g/kg                            ──────────────────────────────────────────────────                             Deserturi cu aspect de jeleu 4 g/kg                             Deserturi cu aroma de fructe                             Amestecuri praf uscate pentru                             deserturi                            ──────────────────────────────────────────────────                             Prafuri instant pentru băuturi pe                             baza de fructe 1 g/l                            ──────────────────────────────────────────────────                             Produse instant pentru prepararea                             ceaiului aromat şi a infuziilor de 1 g/kg                             plante medicinale                            ──────────────────────────────────────────────────                             Guma de mestecat 2 g/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        În următoarele aplicaţii se pot adauga dozele maxime        indicate de acid fosforic şi fosfaţi E 339, E 340, E 341,        E 343, E 450, E 451 şi E 452, separat sau în combinaţie        (exprimate sub forma de P(2)O(5)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 338 Acid fosforic Băuturi aromate nealcoolice 700 mg/l*1)                             Lapte sterilizat şi preparat prin                             procedeul UHT 1 g/l                             Fructe confiate 800 mg/kg                             Preparate din fructe 800 mg/kgE 339 Fosfaţi de sodiu Lapte parţial deshidratat cu un                             conţinut de până la 28% materie                             uscată 1 g/kg        i) fostaf monosodic Lapte parţial deshidratat cu un                             conţinut de peste 28% materie                             uscată 1,5 g/kg        ii) fosfat disodic Lapte praf şi lapte praf degresat 2,5 g/kg        iii) fosfat trisodic Smântana pasteurizată, sterilizată                             şi preparată conform procedeului                             UHT 5 g/kg                             Frişcă şi produse similare din                             grăsimi vegetale 5 g/kg                             Brânza proaspăta (exclusiv                             Mozzarella) 2 g/kgE 340 Fosfaţi de potasiu Brânza topită şi produse similare                             din brânza topită 20 g/kg        i) fosfat Produse din carne 5 g/kg        monopotasic        ii) fosfat dipotasic Băuturi energizante şi ape de masa                             preparate 0,5 g/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Numai E 338────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr E Denumire Produs alimentar Doza maxima                                                                   (mg/kg)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        iii) fosfat Suplimente dietetice quantum satis        tripotasic Sare şi înlocuitorii săi 10 g/kg                             Băuturi din proteine vegetale 20 g/lE 341 Fosfaţi de calciu Agent pentru spălarea instalaţiei 30 g/kg        i) fosfat monocalcic Agent pentru spălarea instalaţiei                             destinat dozatoarelor 50 g/kg        ii) fosfat dicalcic Gheaţa alimentara 1 g/kg        iii) fosfat Deserturi 3 g/kg        tricalcic                             Amestecuri din prafuri pentru                             desert 7 g/kgE 343 Fosfaţi de magneziu Produse fine de panificaţie 20 g/kg        i) fosfat Făina 2,5 g/kg        monomagnezic        ii) fosfat Făina cu agenţi de afânare 20 g/kg        dimagnezic                             Soda bread 20 g/kg                             Ou lichid (albus, galbenus sau                             ou întreg) 10 g/kgE 450 Difosfaţi Sosuri 5 g/kg        i) difosfat disodic Supe şi ciorbe 3 g/kg        ii) difosfat Ceai şi infuzii de plante        trisodic medicinale 2 g/kg        iii) difosfat Cidru şi rachiu de pere 2 g/l        tetrasodic        v) difosfat Guma de mestecat quantum satis*2)        tetrapotasic Produse alimentare sub forma                             de praf 10 g/kg*3)        vi) difosfat Băuturi din ciocolată şi malţ        dicalcic pe baza de produse lactate 2 g/l        vii) dihidrogeno- Băuturi alcoolice (exclusiv vin        difosfat de calciu şi bere) 1 g/l                             Cereale pentru micul dejun 5 g/kg                             Snacks 5 g/kgE 451 Trifosfaţi Surimi 1 g/kg                             Paste din peste şi crustacee 5 g/kg        i) trifosfat Glazuri (siropuri pentru clătite,        pentasodic siropuri aromate pentru milkshake şi 3 g/kg                             îngheţată; produse similare)        ii) trifosfat Preparate speciale pentru uz        pentapotasic nutritiv special 5 g/kg                             Membrane pentru produsele din                             carne şi vegetale 4 g/kgE 452 Polifosfati Produse de cofetărie 5 g/kg        i) polifosfat sodic Zahăr pentru glazuri 10 g/kg        ii) polifosfat Tăiţei 2 g/kg        potasic        iii) polifosfat Aluaturi 5 g/kg        calcosodic        iv) polifosfati File de peste neprelucrat,        calcici refrigerat şi congelat 5 g/kg                             Moluşte şi crustacee neprelucrate                             şi prelucrate, refrigerate şi                             congelate 5 g/kg                             Produse din cartofi prelucraţi                             (inclusiv produse prelucrate                             refrigerate, congelate, răcite şi 5 g/kg                             deshidratate) şi cartofi                             preparaţi, refrigeraţi şi                             congelaţi                             Materii grase tartinabile                             exclusiv unt 5 g/kg                             Unt preparat din smântana acidă 2 g/kg                             Produse din crustacee în conserva 1 g/kg                             Emulsii apoase pe baza de apă                             pentru acoperirea formelor de                             patiserie 30 g/kg                             Băuturi pe baza de cafea pentru                             maşini automate 2 g/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 431 Stearat de (pro memoria)        polioxietilena (40) Vin în conformitate cu legislaţia                             în vigoare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 353 Acid metatartric Vin în conformitate cu legislaţia                             în vigoare                             ─────────────────────────────────────────────────                             Made wine 100 mg/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 355 Acid adipic │ Umpluturi şi glazuri pentru produse                          │ fine de panificaţie 2 g/kgE 356 Adipat de sodiu > Amestecuri din prafuri pentru desert 1 g/kgE 357 Adipat de potasiu │ Deserturi cu aspect de jeleu 6 g/kg                             Deserturi cu aroma de fructe 1 g/kg                             Prafuri pentru prepararea de casa a                             băuturilor 10 g/l                                                                   exprimate în                                                                   acid adipic───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 363 Acid succinic Deserturi 6 g/kg                             ──────────────────────────────────────────────────                             Supe şi ciorbe 5 g/kg                             ──────────────────────────────────────────────────                             Prafuri pentru prepararea de casa                             a băuturilor 3 g/l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 385 Etilenă diamina Sosuri emulsionate 75 mg/kg      tetra-acetat de Boabe de leguminoase, legume,      calciu disodiu ciuperci şi anghinare în conserva 250 mg/kg      (calciu disodiu EDTA) Crustacee şi moluşte în conserva 75 mg/kg                             Peste în conserva 75 mg/kg                             Grăsimi tartinabile având un                             conţinut de cel mult 41% grăsimi 100 mg/kg                             Crustacee refrigerate şi congelate 75 mg/kg───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 405 Alginat de propan-1, Emulsii grase 3 g/kg      2-diol Produse fine de panificaţie 2 g/kg                             Umpluturi, glazuri şi învelişuri                             pentru produsele fine de panificaţie                             şi deserturi 5 g/kg                             Produse de cofetărie din zahăr 1,5 g/kg                             Gheaţa alimentara pe baza de apă 3 g/kg                             Snacks pe baza de cereale şi cartofi 3 g/kg                             Sosuri 8 g/kg                             Bere 100 mg/l─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *2) Numai E 341(ii)    *3) Numai E 341(iii)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr E Denumire Produs alimentar Doza maxima                                                                   (mg/kg)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Guma de mestecat 5 g/kg                             Preparate din fructe şi legume 5 g/kg                             Băuturi aromate nealcoolice 300 mg/l                             Lichior emulsionat 10 g/l                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 1,2 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru                             controlul greutăţii destinate                             înlocuirii aportului alimentar                             zilnic total sau a unei mese                             individuale                             Suplimente dietetice 1 g/kg                             Cidru exclusiv cidre bouche 100 mg/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 416 Guma Karaya Snacks pe baza de cereale şi                             cartofi 5 g/kg                             Nuci şi alune glasate 10 g/kg                             Umpluturi, glazuri şi învelişuri                             pentru produsele fine de                             panificaţie 5 g/kg                             Deserturi 6 g/kg                             Sosuri emulsionate 10 g/kg                             Lichior pe baza de ou 10 g/l                             Suplimente dietetice quantum satis                             Guma de mestecat 5 g/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 420 Sorbitol ┐      i) Sorbitol │ Produse alimentare în general                           │ (exclusiv băuturile şi produsele quantum satis      ii) Sirop de sorbitol│ alimentare menţionate în Articolul                           │ 17 alineatul 3)E 421 Manitol │E 953 Isomalt > Peste, crustacee, moluşte şi                           │ cefalopode neprelucrate,                           │ refrigerate şi congelate (în alte                           │ scopuri                           │ decât                           │ îndulcire)E 965 Maltitol │      i) Maltitol │      ii) Sirop de maltitol│ LichioruriE 966 Lactitol │E 967 Xilitol ┘E 432 Monolaurat de ┐ Produse fine de panificaţie 3 g/kg      polioxietilena │ Emulsii grase utilizate pentru      sorbitan │ patiserie 10 g/kg      (polisorbat 20) │E 433 Monooleat de │ Produse similare din lapte şi      polioxietilena │ smântana 5 g/kg      sorbitan (polisorbat │ Gheaţa alimentara 1 g/kg      60) >E 434 Monopalmitat de │ Deserturi 3 g/kg      polioxietilena │ Produse de cofetărie 1 g/kg      sorbitan (polisorbat │      40) │E 435 Monostearat de │ Sosuri emulsionate 5 g/kg      polioxietilena │ Supe 1 g/kg      sorbitan (polisorbat │      60) │E 436 Tristearat de │ Guma de mestecat 5 g/kg      polioxietilena │ Suplimente dietetice quantum satis      sorbitan (polisorbat │      65) ┘ Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 1 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru separat sau în                             controlul greutăţii destinate combinaţie                             înlocuirii dozei alimentare zilnice                             totale sau a unei mese individuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 442 Fosfatide de amoniu Produse pe baza de cacao şi 10 g/kg                             ciocolată, conform legislaţiei în                             vigoare inclusiv umpluturi                             ───────────────────────────────────────────────────                             Produse de cofetărie pe baza de                             produsele menţionate mai sus 10 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 444 Acetat izobutirat de Băuturi tulburi aromate nealcoolice 300 mg/l      zaharoza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 445 Esteri glicerici din Băuturi tulburi aromate nealcoolice 100 mg/l      răşini lemnoase Tratamentul superficial a citricelor 50 mg/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 468 Carboximetilceluloza Suplimente alimentare solide 30 g/kg      de sodiu reticular────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 473 Sucroesteri ai ┐ Cafea lichidă ambalată 1 g/l      acizilor graşi >E 474 Sucrogliceride ┘ Produse din carne tratate termic 5 g/kg                                                                   (per grăsime)                             Emulsii grase utilizate pentru                             patiserie 10 g/kg                             Produse fine de panificaţie 10 g/kg                             Băutura răcoritoare opalescenta de                             culoare albă 20 g/kg                             Gheaţa alimentara 5 g/kg                             Produse de cofetărie cu zahăr 5 g/kg                             Deserturi 5 g/kg                             Sosuri 10 g/kg                             Supe şi ciorbe 2 g/kg                             Fructe proaspete, tratament                             superficial quantum satis                             Băuturi nealcoolice pe baza de                             anason 5 g/l                             Băuturi nealcoolice din cocos                             şi migdale 5 g/l                             Băuturi spirtoase (exclusiv bere                             şi vin) 5 g/l                             Prafuri pentru prepararea băuturilor                             nealcoolice calde 10 g/l                             Băuturi pe baza de produse lactate 5 g/l                             Suplimente dietetice quantum satis                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale 5 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru                             controlul greutăţii destinate                             înlocuirii aportului alimentar                             zilnic total sau a unei mese                             individuale                             Guma de mestecat 10 g/kg                                                                  separat sau în                                                                   combinaţie                             Înlocuitori de smântana 5 g/kg                             Smântana sterilizată şi smântana                             sterilizată cu un conţinut scăzut                             de grăsimi 5 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 475 Esteri poliglicerici Produse fine de panificaţie 10 g/kg      ai acizilor graşi                             Lichioruri emulsionate 5 g/l                             Produse pe baza de oua 1 g/kg                             Clarificare pentru băuturi 0,5 g/kg                             Guma de mestecat 5 g/kg                             Emulsii grase 5 g/kg                             Produse similare din lapte şi                             smântana 5 g/kg                             Produse de cofetărie cu zahăr 2 g/kg                             Deserturi 2 g/kg                             Suplimente dietetice quantum satis                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 5 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru                             controlul greutăţii destinate                             înlocuirii dozei alimentare zilnice                             totale sau a unei mese individuale                             Cereale tip Granola pentru micul                             dejun 10 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 476 Poliricinoleat de Grăsimi tartinabile cu un conţinut      poliglicerina de cel mult 41% grăsimi 4 g/kg                             Produse tartinabile similare cu un                             conţinut de cel mult 10% grăsimi 4 g/kg                             Sosuri pentru salate 4 g/kg                             Produse de cofetărie pe baza de                             cacao, inclusiv ciocolata 5 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 477 Esteri de propan-1, Produse fine de panificaţie 5 g/kg      2-diol ai acizilor Emulsii grase pentru patiserie 10 g/kg      graşi Produse similare din lapte şi                             smântana 5 g/kg                             Clarificare pentru băuturi                             răcoritoare 1 g/kg                             Gheaţa alimentara 3 g/kg                             Produse de cofetărie cu zahăr 5 g/kg                             Deserturi 5 g/kg                             Glazuri bătute pentru desert,                             altele decât frişcă 30 g/kg                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 1 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru                             controlul greutăţii destinate                             înlocuirii aportului alimentar                             zilnic total sau a unei mese                             individuale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 479b Ulei de soia oxidat Emulsii grase pentru prăjit 5 g/kg       termic în interacţie       cu mono şi       digliceridele       acizilor graşi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 481 Stearaoil-2-lactilat ┐ Produse fine de panificaţie 5 g/kg      de sodiu │E 482 Stearoil-2-lactilat > Orez pentru gătit rapid 4 g/kg      de calciu ┘                             Cereale pentru micul dejun 5 g/kg                             Lichior emulsionat 8 g/l                             Spirtoase cu o concentraţie de                             alcool per volum de până la 15% 8 g/l                             Snacks pe baza de cereale 2 g/kg                             Guma de mestecat 2 g/kg                             Emulsii grase 10 g/kg                             Deserturi 5 g/kg                             Produse de cofetărie cu zahăr 5 g/kg                             Clarificare pentru băuturi                             răcoritoare 3 g/kg                             Snacks pe baza de cereale şi cartofi 5 g/kg                             Produse din carne tocată şi tăiată                             bucăţi, în conserva 4 g/kg                             Prafuri pentru prepararea băuturilor                             nealcoolice calde 2 g/l                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 2 g/kg                             Preparate dietetice de regim pentru                             controlul greutăţii destinate                             înlocuirii aportului alimentar                             zilnic total sau a unei mese                             individuale                             Pâine (exclusiv menţionată în                             anexa X) 3 g/kg                             Mostarda di frutta 2 g/kg                                                                 separat sau în                                                                  combinaţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 483 Tartrat de stearil Produse de panificaţie (exclusiv                             pâine menţionată în anexa X) 4 g/kg                             Deserturi 5 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 491 Monostearat de ┐ Produse fine de panificaţie 10 g/kg      sorbitan │E 492 Tristearat de │ Glazuri şi învelişuri pentru      sorbitan │ produsele fine de brutărie 5 g/kgE 493 Monolaurat de > Marmelade tip jeleu 25 mg/kg*4)      sorbitan │E 494 Monooleat de │ Emulsii grase 10 g/kg      sorbitan │E 495 Monopalmitat de │ Produse similare din lapte şi      sorbitan ┘ smântana 5 g/kg                             Clarificare pentru băuturi                             nealcoolice 5 g/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Numai E 493.──────────                             Concentrate lichide din ceai şi 0,5 g/l                             concentrate lichide cu infuzii de                             fructe şi plante                             Gheaţa alimentara 0,5 g/kg                             Deserturi 5 g/kg                             Produse de cofetărie cu zahăr 5 g/kg                             Produse de cofetărie pe baza de                             cacao, inclusiv ciocolată 10 g/kg*5)                             Sosuri emulsionate 5 g/kg                             Suplimente dietetice quantum satis                             Drojdie pentru panificaţie quantum satis                             Guma de mestecat 5 g/kg                             Alimente dietetice utilizate în                             scopuri medicale speciale - 5 g/kg                             Preparate dietetice de regim                             pentru controlul greutăţii                             destinate înlocuirii aportului                             alimentar zilnic total sau a                             unei mese individuale (pro                             memoria) Numai pentru E 491, vin                             în conformitate cu legislaţia în separat sau în                             vigoare combinaţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 512 Clorura stănoasă Asparagus alb în conserva 25 mg/kg ca Sn────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 520 Sulfat de aluminiu ┐ Albus 30 mg/kgE 521 Sulfat de aluminiu │ Fructe şi legume confiate,      sodic │ cristalizate şi glasate 200 mg/kgE 522 Sulfat de aluminiu > separat sau în      potasic │ combinaţie,E 523 Sulfat de aluminiu │ exprimat ca      amoniacal ┘ aluminiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 541 Fosfat de aluminiu Produse fine de panificaţie 1 g/kg exprimat      sodic, acid (numai scones şi produse din ca aluminiu                             drojdie)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 535 Ferocianura de sodiu ┐ Sare şi substituenţii săi Separat sau înE 536 Ferocianura de │ combinaţie,      potasiu > 20 mg/kgE 538 Ferocianura de │ ca ferocianura      calciu ┘ de potasiu                                                                    anhidră────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 551 Dioxid de siliciu ┐ Prafuri de produse alimentare 10 g/kg                           │ deshidratate (inclusiv                           │ zaharuri)E 552 Silicat de calciu > Sare şi substituenţii săi 10 g/kgE 553a i) Silicat de │ Suplimente dietetice quantum satis       magneziu │      ii) Trisilicat*6) de │ Produse alimentare sub forma de quantum satis      magneziu ┘ tablete, pastile şi drajeuriE 553b Talc*6) Brânza din pasta tare, semitare                             şi topită feliată sau pentru ras 10 g/kgE 554 Silicat alumino-sodic┐ Înlocuitori din brânza de ras                           │ sau felii şi înlocuitori din                           │ brânza topităE 555 Silicat alumino- │ Guma de mestecat quantum satis*7)      potasic >E 556 Silicat alumino- │      calcic │ OrezE 559 Silicat de aluminiu │ Cârnaţi (numai tratament      (kaolin) ┘ superficial)                             Jeleuri (numai tratamentul                             superficial)                             Condimente 30 g/kg                             Produse de cofetărie exclusiv                             ciocolată (numai tratamentul                             superficial) quantum satis                             Grăsimi tartinabile pentru                             ungerea formelor de patiserie 30 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 579 Gluconat de fier ┐ Măsline înnegrite prin oxidare 150 mg/kg ca                          > FeE 585 Lactat de fier ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 620 Acid glutamic Produse alimentare în general 10 g/kgE 621 Glutamat monosodic (exclusiv cele menţionate în separat sau înE 622 Glutamat monopotasic Articolul 17 alineatul 3) combinaţie                             ───────────────────────────────────────────────────E 623 Diglutamat de calciu Condimente şi mirodenii Quantum satisE 624 Glutamat monoamidonicE 625 Diglutamat de magneziu      Diglutamat de magneziu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 626 Acid guanilic ┐ Produse alimentare în general 500 mg/kg,E 627 Guanilat disodic │ (exclusiv cele menţionate în separat sau înE 628 Guanilat dipotasic > Articolul 17 alineatul 3) combinaţie,E 629 Guanilat de calciu ┘ exprimat caE 630 Acid inozinic ┐ acid guanilicE 631 Inozinat disodic │E 632 Inozinat dipotasic │E 633 Inozinat de calciu > Condimente şi mirodenii quantum satisE 634 5'-ribonucleotide de│      calciu │E 635 5'-ribonucteotide │      disodice ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 900 Dimetil polisiloxan Gemuri, jeleuri şi marmelade 10 mg/kg                             conform legislaţiei în vigoare                             şi paste tartinabile similare                             din fructe, inclusiv produse                             cu un număr redus de calorii                             Supe şi ciorbe 10 mg/kg                             Uleiuri şi grăsimi pentru prăjit 10 mg/kg                             Produse de cofetărie (exclusiv                             ciocolată) 10 mg/kg                             Băuturi nealcoolice aromate 10 mg/l                             Suc de ananas 10 mg/l──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *5) Numai E 492.    *6) Fără azbest.    *) Denumirea Produse de cofetărie exclusiv ciocolată (numai tratamentul       sperficial) înlocuieşte denumirea Bomboane în forme pe baza de       gelifianţi (numai tratamentul superficial) din Capitolul IV.    *7) Numai E 553b.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Fructe şi legume în conservă 10 mg/kg                             Guma de mestecat 100 mg/kg                             (pro memoria) Vin în conformitate                             cu legislaţia în vigoare                             Sod...saft 10 mg/l                             Aluaturi 10 mg/kg                             Cidru exclusiv cidre bouche 10 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 901 Ceara de albine, ┐ Ca agenţi de glazurare numai quantum satis      albă, galbenă │ pentru următoarele produse:E 902 Ceara Candelilla │ Produse de cofetărie (inclusiv                         > ciocolată)E 903 Ceara Carnauba │ Produse fine de panificaţie de                         │ dimensiuni mici în strat de                         │ ciocolatăE 904 Shellac ┘ Snacks                             Fructe în coaja                             Boabe de cafea                             Suplimente dietetice quantum satis                             Citrice, pepeni, mere şi pere quantum satis                             proaspete (numai tratamentul                             superficial)                             Piersici şi ananas (numai quantum satis                             tratamentul superficial)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 912 Esteri ai acidului Citrice proaspete (numai quantum satis      montanic tratamentul superficial)E 914 Ceara de polietiliena Pepeni, mango, papaya, avocado      oxidată şi ananas (numai tratamentul                             superficial) quantum satis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 927b Carbamida Guma de mestecat fără adaos de                             zaharuri 30 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 950 Acesulfam-K Guma de mestecat cu adaos de 800 mg/kg                             zaharuriE 951 Aspartam 2500 mg/kgE 957 Taumatina 10 mg/kg                                                                   (numai ca                                                                  stimulator de                                                                     aroma)*8)                             Băuturi aromate nealcoolice pe 0,5 mg/l                             baza de apă                             Deserturi - lactate şi nelactate 5 mg/kg                                                                     (numai sub                                                                      forma de                                                                  intensificator                                                                     de arome)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 959 Neohesperidina DC Guma de mestecat cu adaos de 150 mg/kg*8)                             zaharuri                             Grăsimi tartinabile 5 mg/kg (numai                             Produse din carne ca stimulator                             Jeleuri din fructe de aroma)                             Proteine vegetale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 999 Extract de Quillaia Băuturi aromate nealcoolice pe ┐ 200 mg/l                             baza de apă > calculat ca                             Cidru exclusiv cidre bouche ┘ extract anhidric────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1201 Polivinilpirolidona Suplimente dietetice sub forma quantum satis                             de tablete şi drajeuriE 1202 Polivinilpolipirolidona────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1505 Citrat de trietil Albus deshidratat quantum satis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 905 Ceară microcristalină Tratamentul superficial pentru Quantum satis                             a) produse de cofetărie exclusiv                             ciocolată                             b) guma de mestecat                             c) pepeni, papaya, mango şi                             avocado────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1518 Triacetat de Guma de mestecat Quantum satis       gliceril (triacetina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 459 Beta-ciclodextrina Produse alimentare sub formă de Quantum satis                             tabletă sau drajeuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 425 Konjac (*) Produse alimentare în general 10 g/kg separat      i) Guma de konjac (exclusiv cele enumerate în sau în combinaţie      ii) Glucomanan de articolul 17, alineatul 3)      konjac──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *8) Dacă E 950, E 951, E 957 şi E 959 sunt utilizate în combinaţie în guma        de mestecat, doza maximă a fiecăreia se reduce proporţional    *) Aceste substanţe pot fi utilizate pentru producerea produselor       alimentare deshidratate se efectuează în momentul ingerării.──────────  +  Anexa XIIIla NormeLISTA CU SUBSTANŢELE SUPORT ŞI SOLVENŢII PURTĂTORI AUTORIZAŢI    Nota    În lista de mai jos nu sunt incluse următoarele substanţe:    1. Cele considerate în general produse alimentare;    2. Cele menţionate în articolul 16 alineatul 2;    3. Cele care au în principal o funcţie de acidifiant sau corector de       aciditate, cum ar fi acidul citric şi hidroxidul de amoniu.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. E Denumire Utilizare limitată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Propan 1,2 - diol (propilen glicol) Coloranţi, emulgatori,                                                     antioxidanţi şi enzime                                                     (doza maxima de 1 g/kg în                                                      produsul alimentar)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 422 GlicerinaE 420 SorbitolE 421 ManitolE 953 IsomaltE 965 MaltitolE 966 LactitolE 967 Xilitol────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 400-404 Acid alginic şi sărurile sale de sodiu,            potasiu, calciu şi amoniu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 405 Alginat de propan 1,2 - diolE 406 Agar-agarE 407 CaragenanE 410 Guma carrubaE 412 Guma de guarE 413 Tragacant (adragante)E 414 Guma acacia (guma arabica)E 415 Guma de xantanE 440 Pectine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 432 Monolaurat de polioxietilena sorbitan ┐            (polisorbat 20) │ Agenţi anti-spumanţiE 433 Monooleat de polioxietilena sorbitan │            (polisorbat 80) │E 434 Monopalmitat de polioxietilena sorbitan│            (polisorbat 40) >E 435 Monostearat de polioxietilena sorbitan │            (polisorbat 60) │E 436 Tristearat de polioxietilena sorbitan │            (polisorbat 65) ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 442 Fosfatide de amoniu Antioxidanţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 460 Celuloza (microcristalină sau praf)E 461 Celuloza metilicaE 463 Celuloza hidroxipropilica            ───────────────────────────────────────────────────────────────────E 464 Celuloza metilica hidroxipropilicaE 465 Celuloza metilica etilicaE 466 Celuloza carboxi-metilica            Celuloza carboxi-metilica de sodiu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 322 Lecitine Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 432-436 Polisorbaţi 20, 40, 60, 65 şi 80 Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 470b Săruri de magneziu ale acizilor graşi Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 471 Mono şi digliceride ale acizilor graşi Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 472a Esteri acetici ai mono şi digliceridelor Coloranţi şi antioxidanţi            cu acizi graşi solubili în grăsimiE 472c Esteri citrici ai mono şi digliceridelor Coloranţi şi antioxidanţi            cu acizi graşi solubili în grăsimiE 472e Esteri mono şi diacetiltartrici ai mono Coloranţi şi antioxidanţi            şi digliceridelor cu acizi graşi solubili în grăsimiE 473 Sucroesteri ai acizilor graşi Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 475 Esteri poliglicerici ai acizilor graşi Coloranţi şi antioxidanţi                                                      solubili în grăsimiE 491 Monostearat de sorbitan Coloranţi şi agenţi de                                                      spumareE 492 Tristearat de sorbitan Coloranţi şi agenţi de                                                      spumareE 493 Monolaurat de sorbitan Coloranţi şi agenţi de                                                      spumareE 494 Monooleat de sorbitan Coloranţi şi agenţi de                                                      spumareE 495 Monopalmitat de sorbitan Coloranţi şi agenţi de                                                      spumare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1404 Amidon oxidatE 1410 Fosfat monoamidonicE 1412 Fosfat diamidonicE 1413 Fosfat de diamidon fosfatatE 1414 Fosfat de diamidon acetilatE 1420 Amidon acetilatE 1422 Adipat de diamidon acetilatE 1440 Amidon hidroxipropilatE 1442 Fosfat de diamidon hidroxipropilatE 1450 Octenil succinat de amidon sodic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 170 Carbonaţi de calciuE 263 Acetat de calciuE 331 Citrati de sodiuE 332 Citrati de potasiuE 341 Fosfaţi de calciuE 501 Carbonaţi de potasiuE 504 Carbonaţi de magneziuE 508 Clorura de potasiuE 509 Clorura de calciuE 511 Clorura de magneziu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 514 Sulfat de sodiuE 515 Sulfat de potasiuE 516 Sulfat de calciuE 517 Sulfat de amoniuE 577 Gluconat de potasiuE 640 Glicina şi sarea sa de sodiuE 1505 Citrat trietilicE 1518 Triacetat de glicerina (triacetin)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 551 Dioxid de siliciu Emulgatori şi coloranţi,                                                      max. 5%E 552 Silicat de calciu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 553b Talc Coloranţi, max. 5%E 558 BentonitaE 559 Silicat de aluminiu (caolina)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 901 Ceara de albine Coloranţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1200 Polidextroza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1201 Polivinilpirolidona ÎndulcitoriE 1202 Polivinilpolipirolidona────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 322 Lecitine Agenţi de glazurare pentru                                                      fructeE 432-436 PolisorbaţiE 470 a Săruri de sodiu, potasiu şi calciu ale            acizilor graşiE 471 Mono şi digliceride ale acizilor graşiE 491-495 SorbitaniE 570 Acizi graşiE 900 Polidimetilsiloxilan────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Polietilenglicol 6000 Îndulcitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 425 Konjac            i) Guma de konjac            ii) Glucomanan de konjac────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 459 Beta-ciclodextrina 1 g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1451 Amidon oxidat acetilat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 468 Carboximetilceluloza de sodiu            reticulată Îndulcitori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 469 Carboximetilceluloza hidrolizată de tip            enzimatic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa XIVla NormeLISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZAŢI ÎN ALIMENTELEPENTRU SUGARI ŞI COPII DE VÂRSTA MICĂNotaPreparatele şi alimentele de înţărcare pentru sugari şi copii de vârsta mică pot conţine substanţele E 414 (guma acacia, guma arabica) şi E 551 (dioxid de siliciu) care rezulta din adaosul preparatelor nutritive ce conţin cel mult 150 g/kg subtanţa E 414 şi 10 g/kg substanţa E 551 precum şi substanţa E 421 (manitol) utilizată ca suport pentru vitamina B(12) (cel puţin o parte vitamina B(12) pentru 1000 părţi manitol). Cantitatea de E 414 care trece în produsul gata pentru consum nu trebuie să depăşească 10 mg/kg.Preparatele şi alimentele de înţărcare pentru sugari şi copii de vârsta mică pot conţine substanţa E 301 (L-ascorbat de sodiu), utilizată la doza quantum satis pentru învelişurile preparatelor nutritive ce conţin acizi graşi polinesaturaţi. Cantitatea de E 301 care trece în produsul gata pentru consum nu trebuie să depăşească 75 mg/l.;Dozele maxime de utilizare indicate se raportează la produsele alimentare gata pentru consumare preparate conform instrucţiunilor fabricantului.  +  Partea 1 LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZAŢIÎN PREPARATELE PENTRU SUGARII SĂNĂTOŞINota1. Utilizarea agenţilor nepatogeni, producători de acid lactic L(+), este autorizată la fabricarea laptelui acidifiat.2. Dacă se adaugă la un produs alimentar mai mult de una din substanţele E 322, E 471, E 472c şi E 473, cantitatea maximă stabilită în cazul produsului respectiv pentru fiecare din substanţele în cauza scade proporţional cu cea cumulată a altor substanţe din produs.;────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr E Denumire Doza maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 270 Acid lactic (numai sub forma L(+)) quantum satisE 330 Acid citric quantum satisE 338 Acid fosforic în conformitate cu                                                      legislaţia în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 306 Extract bogat în tocoferol ┐ 10 mg/l separat sau înE 307 Alfa-tocoferol │ combinaţieE 308 Gama-tocoferol >E 309 Delta-tocoferol ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 322 Lecitine 1 g/lE 471 Mono şi digliceride 4 g/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 304 Palmitat de L-ascorbil 10 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 331 Citrati de sodiu 2 g/lE 332 Citrati de potasiu separat sau în combinaţie                                                      şi în conformitate cu                                                      legislaţia în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 339 Fosfaţi de sodiu 1 g/l exprimat în P(2)O(5)E 340 Fosfaţi de potasiu separat sau în combinaţie                                                      şi este conform                                                      legislaţiei în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 412 Guma de guar 1 g/l, în cazul în care                                                      produsul lichid conţine                                                      proteine parţial                                                      hidrolizate şi este în                                                      conformitate cu legislaţia                                                      în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 472c Esteri citrici ai mono şi 7,5 g/l comercializate sub            digliceridelor cu acizi graşi forma de praf                                                      9 g/l comercializate sub                                                      forma lichidă în cazul în                                                      care produsele conţin                                                      proteine parţial                                                      hidrolizate, peptide sau                                                      aminoacizi şi sunt conform                                                      legislaţiei în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 473 Sucroesteri ai acizilor graşi 120 mg/l în produsele care                                                      conţin proteine                                                      hidrolizate, peptide sau                                                      aminoacizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea a 2-a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZAŢI ÎN PREPARATELEPOST-INTARCARE PENTRU SUGARI SĂNĂTOŞINota1. Utilizarea agenţilor nepatogeni, producători de acid lactic L(+), este autorizată la fabricarea laptelui acidifiat.2. Dacă se adaugă la un produs alimentar mai mult de una din substanţele E 322, E 471, E 472c şi E 473, cantitatea maximă stabilită în cazul produsului respectiv pentru fiecare din substanţele în cauza scade proporţional cu cea cumulată a altor substanţe din produs.3. Dacă se adaugă la un produs alimentar mai mult de una din substanţele E 4O7, E 410 şi E 412, doza maximă stabilită pentru fiecare substanţă din produsul alimentar respectiv se reduce cu acea parte relativă existenta în celelalte substanţe din produsul alimentar respectiv.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr E Denumire Doza maximă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 270 Acid lactic (numai sub forma L(+)) quantum satisE 330 Acid citric quantum satis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 306 Extract bogat în tocoferol ┐ 10 mg/l separat sau în                                         │ combinaţieE 307 Alfa-tocoferol │ 10 mg/l separat sau în                                         > combinaţieE 308 Gama-tocoferol │ 10 mg/l separat sau în                                         │ combinaţieE 309 Delta-tocoferol ┘ 10 mg/l separat sau în                                                      combinaţieE 338 Acid fosforic în conformitate cu                                                      legislaţia în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 440 Pectine 5 g/l numai în preparatele                                                      acidifiate pentru post                                                      intarcare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 322 Lecitine 1 g/lE 471 Mono şi digliceride 4 g/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 407 Caragenan 0,3 g/lE 410 Guma carruba 1 g/lE 412 Guma guar 1 g/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 304 Palmitat de L-ascorbil 10 mg/l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 331 Citrati de sodiu 2 g/lE 332 Citrati de potasiu separat sau în combinaţie                                                      şi sunt conform                                                      legislaţiei în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 339 Fosfaţi de sodiu 1 g/l exprimat în P(2)O(5)E 340 Fosfaţi de potasiu separat sau în combinaţie                                                      şi este conform                                                      legislaţiei în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 472c Esteri citrici ai mono şi digliceridelor 7,5 g/l comercializate sub            cu acizi graşi forma de praf                                                      9 g/l comercializate sub                                                      forma lichidă în cazul în                                                      care produsele conţin                                                      proteine parţial                                                      hidrolizate, peptide sau                                                      aminoacizi şi sunt conform                                                      legislaţiei în vigoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 473 Sucroesteri ai acizilor graşi 120 mg/l în produsele care                                                      conţin proteine                                                      hidrolizate, peptide sau                                                      aminoacizi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Partea a 3-a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZAŢI ÎN ALIMENTELEPENTRU SUGARI ŞI COPII DE VÂRSTĂ MICĂ SĂNĂTOŞI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr E Denumire Produs alimentar Doza maxima────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 170 Carbonaţi de calciu│ Alimente pentru intarcare Quantum satisE 260 Acid acetic │ (numai pentru                          │ reglarea pH-ului)E 261 Acetat de potasiu │E 262 Acetat de sodiu │E 263 Acetat de calciu │E 270 Acid lactic*) │E 296 Acid malic*) >E 325 Lactat de sodiu*) │E 326 Lactat de potasiu*)│E 327 Lactat de calciu*) │E 330 Acid citric │E 331 Citrati de sodiu │E 332 Citrati de potasiu │E 333 Citrati de calciu ┘E 507 Acid clorhidric ┐E 524 Hidroxid de sodiu │E 525 Hidroxid de potasiu>E 526 Hidroxid de calciu ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 500 Carbonaţi de sodiu ┐ Alimente pentru intarcare Quantum satisE 501 Carbonaţi de potasiu > (numai ca agenţi deE 503 Carbonaţi de amoniu ┘ afânare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 300 Acid L-ascorbic ┐ Separat sau în                            │ combinaţie,E 301 L-ascorbat de sodiu > Băuturi, sucuri şi alimente exprimat în acidE 302 L-ascorbat de calciu ┘ pentru sugari pe baza de ascorbic                              fructe şi legume 0,3 g/kg                              Alimente pe baza de cereale                              cu conţinut de grăsimi                              inclusiv biscuiţi şi pesmeti 0,2 g/kgE 304 Palmitat de ┐       L-ascorbil │E 306 Extract bogat în │ Cereale, biscuiţi, pesmeti, 0,1 g/kg       tocoferol > şi alimente pentru sugariE 307 Alfa-tocoferol │ cu conţinut de grăsimi separat sau în                            │ combinaţieE 308 Gama-tocoferol │E 309 Delta-tocoferol ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 338 Acid fosforic Alimente pentru intarcare 1 g/kg P(2)O(5)                                                             (numai pentru                                                             reglarea pH-ului)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 339 Fosfaţi de sodiu ┐ 1 g/kgE 340 Fosfaţi de potasiu │ Cereale separat sau în                            > combinaţie,                            │ exprimat sub formaE 341 Fosfaţi de calciu ┘ de P(2)O(5)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 322 Lecitine Biscuiţi şi pesmeti ┐                              Alimente pe baza de cereale > 10 g/kg                              Alimente pentru sugari ┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 471 Mono şi digliceride ┐       ale acizilor graşi │E 472a Esteri acetici ai │       mono şi │       digliceridelor cu │       acizi graşi │ Biscuiţi şi pesmeti ┐E 472b Esteri lactici ai > Alimente pe baza de cereale > 5 g/kg       mono şi │ Alimente pentru sugari ┘ separat sau în       digliceridelor │ combinaţie       cu acizii graşi │E 472c Esteri citrici ai │       mono şi │       digliceridelor cu │       acizi graşi ┘──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 400 Acid alginicE 401 Alginat de sodiul Deserturi ) 0,5 g/kgE 402 Alginat de potasiuf Budinci ) separat sau în combinaţieE 404 Alginat de calciu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 410 Guma camuba Alimente pentru                                  intarcare 10 g/kgE 412 Guma guar separat sau în combinaţieE 414 Guma acacia (guma arabica) Alimente pe baza                                  de cereale fără                                  gluten 20 g/kgE 415 Guma xantan separat sau în combinaţieE 440 Pectina──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 551 Dioxid de siliciu Cereale                                  deshidratate 2 g/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 334 Acid tartric*)E 335 Tartrat de sodiu*)E 336 Tartrat de potasiu*)E 354 Tartrat de calciu*) Biscuiţi şi                                  pesmeti 5 g/kgE 450a Difosfat disodi ca reziduuE 575 Glucono delta lactona─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1404 Amidon oxidatE 1410 Fosfat monoamidonicE 1412 Fosfat diamidonicE 1413 Fosfatat de diamidon Alimente pentru       fosfatat intarcare 50 g/kgE 1414 Fosfat de diamidon acetilatE 1420 Amidon acetilatE 1422 Adipat de diamidon acetilatE 1450 Octenil succinat de amidon       sodic─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 333 Citrati de calciu(*) Produse pe baza Quantum satis                                  de fructe cu un                                  conţinut scăzut                                  de zahăr──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 341 Fosfat tricalcic (*) Deserturi pe baza 1 g/kg exprimat în                                  de fructe P(2)O(5)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1451 Amidon oxidat acetilat Alimente de                                  înţărcare 5O g/kg────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *)Numai ca L (+)    (*)Nota din Partea a 4 a nu se aplică──────────  +  Partea a 4 a LISTA CU ADITIVII ALIMENTARI AUTORIZAŢI ÎN PREPARATELE PENTRU SUGARIŞI COPII DE VÂRSTĂ MICĂ ÎN SCOPURI MEDICALE SPECIALEVezi tabelele din partea 1, partea 2 şi partea 3 ale anexei XIV Nr E Denumire Doza maxima Condiţii speciale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 401 Alginat de sodiu 1 g/l De la patru luni în produsele                                             alimentare speciale cu compoziţia                                             adaptată necesare pentru tratarea                                             disfuncţiilor metabolice şi pentru                                             o alimentaţie cu ajutorul sondei                                             gastrice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 405 Alginat de propan-1,2-diol 200 mg/l De la 12 luni,în cadrul regimu-                                             rilor speciale destinate copiilor                                             de vârsta mică care suferă de                                             intoleranta la laptele de vacă sau                                             de erori ale metabolismului din                                             naştere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 410 Guma camuba 10 g/l De la naştere, în produsele                                             destinate reducem refluxului                                             gastro-esofagian───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 412 Guma guar 10 g/l De la naştere, în produsele sub                                             forma de preparate lichide care                                             conţin proteine, peptide sau                                             aminoacizi hidrolizati în confor-                                             mitate cu legislaţia în vigoare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 415 Guma xantan 1,2 g/l De la naştere, pentru utilizarea                                             în produsele pe baza de aminoacizi                                             sau peptide destinate pacienţilor                                             care suferă de insuficienta a                                             tractusului gastro-intestinal,                                             malabsorbţie a proteinelor sau                                             erori de metabolism din naştere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 440 Pectine 10 g/l De la naştere, în produsele                                             utilizate în cazul problemelor                                             gastro-intestinale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 466 Carboximetilceluloza de 10 g/l De la naştere, în produsele       sodiu sau kg destinate tratamentului dietetic                                             al problemelor metabolice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 471 Mono şi digliceride ale 5 g/l De la naştere, în cadrul regimu-       acizilor graşi rilor specializate, în special în                                             cadrul regimurilor fără proteine───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────E 1450 Amidon succinat de sodiu 20 g/l În preparatele pentru sugar şi în                                             preparatele post-intarcare pentru                                             sugari───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa XVla normeCRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU COLORANŢI      A Specificaţii generale pentru lacurile de aluminiu preparate        cu ajutorul coloranţilorDefiniţie Lacurile de aluminiu sunt preparate prin reacţia                       coloranţilor care respecta criteriile de puritate                       stabilite în monografia corespunzătoare cu alumina în                       mediu apos Alumina este în general o substanţa neuscată                       proaspăt preparată, obţinută prin reacţia sulfatului de                       aluminiu sau clorurii de aluminiu cu carbonat sau                       bicarbonat de sodiu sau calciu sau amoniac După formarea                       lacurilor, produsul este filtrat, spălat cu apă şi uscat                       Alumina care nu a intrat în reacţie poate fi de asemenea                       prezenta în produsul finitSubstanţe insolubileîn HCl Maxim 0,5%Substanţe extraseîn eter Maxim 0,2% (în mediu neutru)                       Se aplica criterii de puritate specifice corespunzătoare                       pentru diferiţi coloranţi                 B CRITERII SPECIFICE DE PURITATEE 100 - CURCUMINASinonime Galben Natural Cl(3), Galben de curcuma, DiferoilmetanDefiniţie Curcumina se obţine prin extracţia cu solvent a                       turmerolului, de exemplu din rizomii                       nemacinati ai varietatilor naturale de Curcuma longa L                       Pentru obţinerea prafului de curcumina concentrată,                       extractul se purifică prin cristalizare. Produsul este                       în principal compus din curcumina, de exemplu principiul                       de colorare [1,7-bis-(4-hidroxi 3-metoxifenil)hepta-1,6-                       dien-3,5-diona] şi cei doi derivaţi dimetoxi ai săi în                       proporţii variate. Pot apărea cantităţi mici de uleiuri                       şi răşini naturale prezente în curcuma                       Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi în extracţie:                       acetat de etil, acetona, dioxid de carbon, diclorometan,                       n-butanol, metanol, etanol, hexanClasa DicinamoilmetaniciIndex culoare nr 75300Einecs 207-280-5Denumire chimică a)1,7 Bis-(4-hidroxi 3 metoxifenil)hepta 1,6 dien                       3,5-diona                       b)1-(4-hidroxifenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)                       hepta 1,6-dien 3,5 diona                       c)1,7-Bis(4-hidroxifenil)nepta-1,6-dien-3,5-dionaFormula chimică a)C(21)H(20)O(6)                       b)C(20)H(12)O(5)                       c)C(19)H(160(4)Masa moleculara a)368,39 b) 338,39 c) 308,39Compoziţie Conţine minim 90% total coloranţi                       [E(1cm)]^1% 1607 la cca 426 nm în etanolDescriere Pudra cristalina de culoare galben-portocaliuIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maxima în etanol la cca 426 nmB Interval de topire 179 - 182 grade CPuritateReziduuri de solvenţi Acetat de etil )                       Acetona )                       în butanol ) maxim 50 mg/kg separat sau în                       Metanol ) combinaţie                       Etanol )                       Hexan )                       Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 101 (i)- RIBOFLAVINASinonime LactoflavinaClasa IzoalloxazineEinecs 201-507-1Denumire chimică 7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroxipentil)                       benzo(g)pteridina-2,4(3H, 10H)-diona                       7,8-Dimetil-10-(1'-D-ribitil)-izoalloxazinaFormula chimică C(17)H(20)N(4)O(6)Masa moleculara 376,37Compoziţie Conţinut minim 98% raportat la substanţa uscată                       [E(1cm)]^1% 328 la cca 444 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra cristalina de culoare galben spre                       galben-portocaliu, cu un miros uşorIdentificareA Spectrometrie Raportul A(375)/A(267) este între ) în soluţie apoasă                       0,31 şi 0,33 )                       Raportul A(444)/A(267) este între )                       0,36 şi 0,39                       Absorbţie maxima în apă la cca 375 nmB.Rotaţie specifică [alpha]D^20 între -115 grade şi- 140 grade într-o soluţie                       hidroxid de sodiu de 0,05 NPuritatePierdere la uscare Maxim 1,5% după uscare la 105 grade C pentru 4 oreCenuşa sulfatată Maxim 0,1%Amine aromatice Maxim 100 mg/kg (exprimate sub forma de anilina)primareArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele Maxim 40 mg/kg(exprimate în Pb)E 101 (ii) - RIBOFLAVINA-5'-FOSFATSinonime Riboflavina-5'-fosfat de sodiuDefiniţie Prezentele specificaţii se aplica la riboflavina                       5'-fosfat împreună cu cantităţi mici de                       riboflavina libera şi riboflavina difosfatClasa IzoalloxazineEinecs 204-988-6Denumire chimică Monosodiu (2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihidro 7',8' dimetil                       2',4'-dioxo-10'-benzo[y]ptendinil)-                       2,3,4-trihidroxipentil fosfat,                       Sare monosodică a 5' monofosfat ester al riboflavineiFormula chimică Pentru forma dihidrată C(17)H(20)N(4)NaO(9)P2H(2)O                       Pentru forma anhidră C(17)H(20)N(4)NaO(9)PMasa moleculara 541,36Compoziţie Conţinut minim de 95% total coloranţi exprimate în                       C(17)H(20)N(4)NaO(9)P2H(2)O                       [E(1cm)]^1% 250 la cca 375 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra cristalina higroscopică, de culoare galben spre                       portocaliu, cu un miros uşor şi un gust amarIdentificareA Spectrometrie Raportul A(375)/A(267) este între                       0,30 şi 0,34 )                       Raportul A(444)/A(267) este între ) în soluţie apoasă                       0,35 şi 0,40 )                       Absorbţia maxima în apă la cca 375 nmB.Rotaţie specifică [alpha]D^20 între +38 grade şi +42 grade într-o                       soluţie de 5 m HClPuritatePierdere la uscare Maxim 8% (100 grade C pentru 5 ore în vid peste P(2)O(5)                       pentru forma dihidratăCenuşa sulfatată Maxim 25%Fosfat anorganic Maxim 1% (calculat sub forma de P(2)O(5) raportat la                       substanţa anhidră)Coloranţi auxihan Riboflavina (libera): maxim 6%                       Difosfat de riboflavina: maxim 6%Amine aromatice Maxim 70 mg/kg (calculate sub forma de anilina)primareArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele Maxim 40 mg/kg(exprimate în Pb)E 102 - TARTRAZINASinonime Colorant alimentar galben Cl(4)Definiţie Tartrazina conţine în principal trisodiu 5-hidroxi 1-(4-                       sulfonatofenil) 4(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3                       -carboxilat şi coloranţi auxiliari împreună cu clorura                       de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu în calitate de                       componente principale incolore                       Tartrazina descrisă este sub forma de sare de sodiu. Sunt                       autorizate de asemenea sarea de calciu şi potasiu.Clasa MonoazoiciIndex culoare nr 19140Einecs 217-699-5Denumire chimică Trisodiu 5 hidroxi 1-(4-sulfonatofenil)                       4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol 3-carboxilatFormula chimică C(16)H(9)N(4)Na(3)O(9)S(2)Masa moleculara 534,37Compoziţie Conţinut minim de 85% total coloranţi calculate sub                       forma de sare sodică                       [E(1cm)]^1% 530 la cca 426 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare portocaliu deschisIdentificareA Spectrometre Absorbţie maxima în apă la cca 426 nmB Soluţie apoasă  galbenăPuritateSubstanţe insolubile Maxim 0,2%în apăColoranţi auxiliari Maxim 1%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4 hidrazinoben- )zensulfonic )Acid 4-aminobenzen-1 )-sulfonic ) Total maxim 0,5%Acid 5-oxo-1(4 sulfo- )fenil)-2-pirazolina )3-carboxilic )Acid 4,4'-diazoaminodi)(benzensulfonic) )Acid tetrahidroxi- )succinic )Amine aromaticeprimare nesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilă Maxim 0,2% în mediu neutruîn eterArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele Maxim 40 mg/kg(exprimate în Pb)E 104 - GALBEN DE CHINOLINASinonime Colorant alimentar Food Cl(13)Definiţie Galben de chinolina este preparat prin sulfonarea                       2-(2-chinolil) indan-1,3-diona                       Galbenul de chinolina consta în principal din sărurile                       de sodiu, un amestec de derivaţi disulfonaţi (în                       principal), monosulfonaţi şi trisulfonaţi ai compusului                       mai sus menţionat şi coloranţi auxiliari împreună cu                       clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub forma de                       componente principale necolorate                       Galbenul de chinolina descris este sub forma de sare de                       sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                       autorizateClasa ChinoftaloneIndex culoare nr 47005Einecs 305-897 5Denumire chimică Săruri disodice ale derivaţilor disulfonaţi ai 2-(2                       chinolil) indan-1,3 diona (componenta principala)Formula chimică C(18)H(9)N Na(2)O(8)S(2)(componenta principala)Masa moleculara 477,38 (componenta principala)Compoziţie Conţinut minim de 70% total coloranţi calculaţi sub                       forma de sare sodică Galbenul de chinolina trebuie să                       aibă următoarea compoziţie                       Totalul de coloranţi prezenţi trebuie să cuprindă                       a) minim 80% derivaţi disulfonaţi disodici ai                       2-(2 chinolil) indan-1,3 diona                       b) maxim 15% derivaţi monosulfonaţi monosodici ai                       2-(2 chinolil) indan- 1,3 diona                       c) maxim 7% derivaţi trisulfonaţi trisodici ai                       2-(2 chinolil) indan- 1, 3 diona                       [E(1cm)]^1% 865 (componenta principala) la cca 411 nm                       în soluţie apoasă şi o soluţie de acid aceticDescriere Pudra sau granule galbeneIdentificareA Spectrometre Absorbţie maxima în soluţie apoasă de acid acetic cu                       pH(5) la cca 411 nmB Soluţie apoasă galbenăPuritateSubstanţe insolubile Maxim 0,2%în apăColoranţi auxiliari Maxim 4,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţii2-Metilchinolina )Acid 2-metilchinolin- )sulfonic ) Total maxim 0,5%Acid ftalic )2,6-Dimetil chinolina )Acid 2,6-dimetil )chinolin sulfonic )2-(2 chinoli;)indan-1,3 diona Maxim 4 mg/kgAmine aromatice Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)primare nesulfonatateSubstanţa extractabilă Maxim 0,2% în mediu neutruîn eterArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele Maxim 40 mg/kg(exprimate în Pb)E 110 - GALBEN PORTOCALIU FCFSinonime Colorant alimentar C(l3), Galben Portocaliu SDefiniţie Galben Portocaliu FCF conţine în principal disodiu                        2 hidroxi-1-(4 sulfonatofenilazo)                        naftalin-6-sulfonat şi coloranţi auxiliari împreună                        cu clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub forma                        de componente incolore principale                        Galben Portocaliu FCF descris este sub forma de sare                        de sodiu Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                        autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr 15985Einecs 220-491- 7Denumire chimică Disodiu 2 hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalin-6-                        sulfonatFormula chimică C(16)H(10)N(2)Na(2)O(7)S(2)(componenta principala)Masa moleculara 452,37Compoziţie Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi sub forma                        de sare sodică                        [E(1cm)]^1% 555 la cca 485 nm în soluţie apoasă la pH(7)Descriere Pudra sau granule de culoare roşu portocaliuIdentificareA.Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 485 nm la pH(7)B.Soluţie apoasăportocaliePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 5,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminobenzen-1- )sulfonic )Acid 3-hidroxinafta- )lin-2,7-disulfonic )Total maxim 0,5%Acid 6-hidroxinafta- )lin-2-sulfonic )Acid 7-hidroxinafta- )lin-1,3-disulfonic )Acid 4,4'-diazoamiodi )(benzen sulfonic) )Acid 6,6'-oxidi(nafta- )lin-2-sulfonic) )Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele (exprimateîn Pb) Maxim 40 mg/kgE 120 - COSENILA, ACID CARMINIC, CARMINEDefiniţie Carminele şi acidul carminic se obţin din extractele                        apoase, alcoolo-apoase sau alcoolice din Cosenila,                        conţinut de carapacea uscată a insectei femela                        Dactylopius coccus Costa. Principiul de colorare este                        acidul carminic                        Se pot forma lacurile de aluminiu ale acidului carminic                        (carmine) în care sunt prezente aluminiu şi acidul                        carminic în raport molar de 1,2                        În produsele comerciale, principiul de colorare este                        asociat cu cationi de amoniu calciu potasiu sau sodiu,                        separat sau în combinaţie, aceşti cationi pot fi de                        asemenea prezenţi în exces                        Produsele comercializate pot conţine de asemenea                        substanţe proteice provenind din insectele de origine                        şi pot conţine carminate libere sau un reziduu                        nesemnificativ de cationi de aluminiu nelegaţiClasa AntrachinoneIndex culoare nr. 75470Einecs Cosenila-215-680-6, acid carminic 215-023-3, carmine                        215-724-4,Denumire chimică Acid 7-Beta-D glucopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-                        metil-9,10-dioxoantracen-2-carboxilic (acid carminic),                        carmina este chelatul hidrat de aluminiu hidrat al                        acestui acidFormula chimică C(22)H(2o)O(13) (acid carminic)Masa moleculara 492,39 (acid carminic)Compoziţie Conţinut minim de 2% acid carminic în extractele care                        conţin acid carminic, minim 50% acid carminic în chelaţiDescriere Solid friabil sau pudra de culoare roşie spre roşu                        închis. Extractul de Cosenila este în general un lichid                        de culoare roşu închis dar care poate fi uscat pentru                        obţinerea unei pudreIdentificareSpectrometre Absorbţie maxima în soluţie apoasă amoniacală la                        cca 518 nm                        Absorbţie maxima în soluţie de acid clorhidric diluată                        la cca 494 nm pentru acidul carminicPuritateArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 122 - AZIORUBINA, CARMOIZINASinonime Colorant Alimentar Roşu Cl(3)Definiţie Azorubina consta în principal în disodiu 4-hidroxi-3                        (4-sulfonato) naftilazo) naftalin 1 sulfonat şi                        coloranţi auxiliari împreună cu clorura de sodiu şi/sau                        sulfatul de sodiu în calitate de componente principale                        incolore                        Azorubina este descrisă sub forma de sare de sodiu.                        Sărurile de calciu şi potasiu pot fi de asemenea                        autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr. 14720Einecs 222-657-4Denumire chimică Disodiu 4-hidroxi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-                        1-sulfonatFormula chimică C(20)H(12)N(2)Na(2)O(7)S(2)Masa moleculara 502,44Compoziţie Conţinut minim de 85% total coloranţi calculaţi sub                        forma de sare sodică                        [E(1cm)]^1% 510 la cca 516 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare roşie sau castanieIdentificareA.Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 516 nmB.Soluţie apoasă roşiePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 2,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminonaftalin-1-sulfonic )Acid 4-hidroxinafta- )Total maxim 0,5%lin-1-sulfonic )Amine aromaticeprimare nesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 123 - AMARANTSinonime Colorant alimentar Roşu Cl(9)Definiţie Amarantul conţine în principal trisodiu 2 hidroxi-1                        (4-sulfonato-1-naftilazo)naftalin 3-6                        disulfonat şi coloranţi auxiliari împreună cu clorura                        de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub forma de                        componente incolore principale                        Amarantul este descris sub forma de sare de sodiu                        Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                        autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr. 16185Einecs 213-022-2Denumire chimică Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)                        naftalin-3,6-disulfonatFormula chimică C(20)H(11)N(2)Na(3)O(10)S(3)Masa moleculara 604,48Compoziţie Conţinut minim de 85% total coloranţi calculaţi sub                        forma de sare sodică                        [E(1cm)]^1% 440 la cca 520 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare maro-rosiaticaIdentificareA.Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 520 nmB.Soluţie apoasă roşiePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 3,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminonafta-lin-1-sulfonicAcid 3 hidroxinaf- )talin-2,7-disulfonic )Acid 6-hidroxinaf- )talin-2-sulfonic )Total maxim 0 5%Acid 6-hidroxinaf- )talin-1,3-disulfonic )Acid 7-hidroxinaf- )talin-1,3-6-trisulfonic)Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 124 - PONCEAU 4R, ROŞU COSENILA ASinonime Colorant alimentar Roşu Cl(7), Coccine nouDefiniţie Roşu Ponceau 4R conţine în principal trisodiu                        2-hidroxi-1-(4 sulfonato 1-naftilazo)                        naftalin-6,8 disulfonat şi coloranţi auxiliari                        împreună cu clorura de sodiu şi/sau sulfatul de                        sodiu sub forma de componente incolore principale                        Roşu Ponceau 4R este descris sub forma de sare de                        sodiu Sărurile de calciu şi potasiu sunt de                        asemenea autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr. 16255Einecs 220-036-2Denumire chimică Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)                        naftalin 6,8-disulfonatFormula chimică C(2o)H(11)N(2)Na(3)O(10)S(3)Masa moleculara 604,48Compoziţie Conţinut minim 80% total coloranţi calculaţi                        sub forma de sare sodică                        [E(1cm)]^1% 430 la cca 505 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare rosiaticaIdentificareA. Spectrometrie Absorbţie maxima n apă la cca 505 nmB. Soluţie apoasă roşiePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 1,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminonaftalin-1- )sulfonic )Acid 3-hidroxinaftalin- )2,7-disulfoni ) Total maxim 0,5%Acid 6-hidroxinaftalin- )2-sulfonic )Acid 7-hidroxinaftalin- )1,3-disulfonic )Acid 7-hidroxinaftalin- )1,3-6-trisulfonic )Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele (exprimateîn Pb) Maxim 40 mg/kgE 127 - ERITROZINASinonime Colorant alimentar Roşu Cl 14Definiţie Eritrozina conţine în principal disodiu 2 (2,4,5,7-                         tetraiodo 3 oxido 6-oxoxanten 9-it)                         benzoat monohidrat şi coloranţi auxiliari împreună                         cu apă, clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu                         sub forma de componente incolore principale                         Eritrozina este descrisă sub forma de sare de sodiu                         Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                         autorizateClasa XanteneIndex culoare nr. 45430Einecs 240-474-8Denumire chimică Disodiu 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-6-oxoxanten-9-îl)                         benzoat monohidratFormula chimică C(2o)H(6)Na(2)O(5)H(2)OMasa moleculara 897,88Compoziţie Conţinut minim 87% total coloranţi calculaţi sub                         forma de sare sodică anhidră                         [E(1cm)]^1% 1100 la cca 526 nm în soluţie apoasă la pH7Descriere Pudra sau granule de culoare roşieIdentificareA. Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 526 nm la pH 7B. Soluţie apoasă roşiePuritateIoduri anorganicecalculate sub forma deioduri de sodiu Maxim 0,1%Substanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari(fără fluoresceina) Maxim 4,0%Fluoresceina Maxim 20 mg/kgAlţi compuşi organicidecât coloranţiiTri-iodoresorcinol Maxim 0,2%Acid 2-(2,4 dihidroxi-3,5- diiodobenzoil)-benzoic Maxim 0,2%Substanţa extractabilăîn eter                         Dintr-o soluţie cu pH ui de la 7 la 8 maxim 0,2%Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele (exprimateîn Pb) Maxim 40 mg/kgLacuri din aluminiu Nu se aplica metoda substanţei insolubile în acid                         clorhidric Este înlocuită cu o substanţa                         insolubilă în hidroxid de sodiu maxim 0,5% numai                         pentru aceasta culoareE 128 - ROŞU 2GSinonime Colorant alimentar Roşu Cl 10 AzogeraninaDefiniţie Roşu 2G conţine în principal disodiu 8 acetamido-1                         hidroxi-2-fenilazonaftalin-3, 6                         disulfonat şi coloranţi auxiliari împreună cu                         clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub                         forma de componente incolore principale                         Roşu 2G este descris sub forma de sare de sodiu                         Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                         autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr. 18050Einecs 223-098-9Denumire chimică Disodiu 8 acetamido-1-hidroxi-2-fenilazonaftalin-3,                         6 disulfonatFormula chimică C(16)H(13)N(3)Na(2)O(8)S(2)Masa moleculara 509,43Compoziţie Conţinut minim 80% total coloranţi calculaţi sub                         forma de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 620 la cca 532 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare roşieIdentificareA. Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 532 nmB. Soluţie apoasă roşiePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 2,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 5 acetamido-4- )hidroxinaftalin-2, )7-disulfonic )Total maxim 0,5%Acid 5-amino-4-hidro- )xinaftalin-2, )7-disulfonic )Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate subforma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 129 - ROŞU ALLURA ACSinonime Colorant alimentar Roşu Cl 17Definiţie Roşu Allura AC conţine în principal disodiu 2 hidroxi-                        1-(2 metoxi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalin 6                        sulfonat şi coloranţi auxiliari împreună cu clorura                        de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub forma de                        componente incolore principale                        Roşu Allura AC este descris sub forma de sare de                        sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea                        autorizateClasa MonoazoiciIndex culoare nr. 16035Einecs 247-368-0Denumire chimică Disodiu 2 hidroxi 1(2 metoxi 5 metil 4 sulfonato                         fenilazo) naftalin 6 sulfonatFormula chimică C(18)H(14)N(2)Na(2)O(8S(2)Masa moleculara 496 42Compoziţie Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi sub                         forma de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 540 la cca 504 nm în soluţie                         apoasă la pH 7Descriere Pudra sau granule de culoare roşu închisIdentificareA Spectrometne Absorbţie maxima în apă la cea 504 nmB Soluţie apoasă roşiePuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 3,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiisare de sodiu a acidului6-hidroxi-2-naftalinsulfonic Maxim 0,3%acid 4-amino-5-metoxi-2-metilbenzien sulfonic Maxim 0,2%sare disodică a acidului6,6'-oxibis (2 naftalinsulfonic)Maxim 1,0%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Dintr-o soluţie cu pH 7, maxim 0,2 în mediu                         neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 131 - ALBASTRU PATENT VSinonime Colorant alimentar Albastru Cl 5Definiţie Albastru Patent V conţine în principal                         compuşi de calciu sau sodiu ale [4(alpha(4                         dietilaminofenil)-5-hidroxi-2,4-disulfofenil                         -metilidena)2,5 ciclohexadiena-1 -ilidena]-                         dietilamoniu hidroxid sare interna şi                         coloranţi auxiliari împreună cu clorura de                         sodiu şi/sau sulfatul de sodiu şi/sau                         sulfatul de calciu sub forma de componente                         incolore principale                         Sarea de potasiu este de asemenea autorizatăClasa TrianilmetaniIndex culoare nr. 42051Einecs 222-573 8Denumire chimică Compuşi de calciu sau sodiu ale[4 (alpha(4                         dietilaminofenil) 5 hidroxi 2, 4 disulfofenil                         metilidena)2, 5 ciclohexadiena-1- ilidena]                         dietilamoniu hidroxid sare internaFormula chimică Compus de calciu C(27)H(31)N(2)O(7)S(2)Ca1/2Compus de sodiu C(27)H(31)N(2)O(7)S(2)NaMasa moleculara Compus de calciu 579,72                         Compus de sodiu 582,67Compoziţie Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi                         sub forma de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 2000 la cca 638 nm în soluţie                         apoasă la pH 5Descriere Pudra sau granule de culoare albastru închisIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 638 nm la pH 5B Soluţie apoasăalbastrăPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 2,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţii3-Hidroxi-benzaldehidal )Total maxim 0,5%Acid 3 hidroxi benzoic )Acid N,N dietilamino-benzen )sulfonic )Leuco baza Maxim 4%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Dintr-o soluţie cu pH 5 maxim 0,2%Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE132 - INDIGOTINA, CARMIN INDIGOSinonime Colorant alimentar Albastru Cl 1Definiţie Indigotma conţine în principal un amestec de                         disodiu 3,3 dioxo 2, 2 bi-indolilidena 5,5'                         disulfonat şi disodiu 3,3 dioxo 2, 2' bi-                         indolilidena-5, 7'-disulfonat şi coloranţi                         auxiliari împreună cu clorura de sodiu şi/sau                         sulfatul de sodiu sub forma de componente                         incolore principale                         Indigotina este descrisă sub forma de sare de                         sodiu Sărurile de calciu şi potasiu sunt de                         asemenea autorizateClasa IndigoideIndex culoare nr. 73015Einecs 212-728-8Denumire chimică Disodiu 3,3'dioxo-2,2' bi-indolilidena 5,5'                         -disulfonatFormula chimică C(16)H(8)N(2)Na(2)O(8)S(2)Masa moleculara 466,36Compoziţie Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi                         sub forma de sare sodică                         Conţinut maxim 18% disodiu 3,3' dioxo 2,2'-bi-                         indolilidena 5,7'-disulfonat                         [E(1cm)]^1% 480 la cca 610 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare albastru închisIdentificareA Spectrometri Absorbţie maxima în apă la cca 610 nmB Soluţie apoasăalbastrăPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Fără disodiu 3,3 dioxo-2,2'-bi-indolilidena                         5,7'-disulfonat maxim 1,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid isatin-5-sulfonic )Total maxim 0,5%Acid 5-sulfoantranilic )Acid antranilic )Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0 2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 133 - ALBASTRU BRILLANT FCFSinonime Colorant alimentar Albastru Cl2Definiţie Albastru Briliant FCF conţine în principal                         disodiu alpha-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)                         fenil]-alpha-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)-                         ciclohexa 2, 5-dieniliden) toluen-2-sulfonat                         şi izomerii săi precum şi coloranţi auxiliari                         împreună cu clorura de sodiu şi/sau sulfatul                         de sodiu sub forma de componente incolore                         principale                         Albastru Briliant FCF este descris ca sare de                         sodiu                         Sărurile de calciu şi potasiu sunt de                         asemenea autorizateClasa TrianilmetaniIndex culoare nr. 42090Einecs 223-339-8Denumire chimică Disodiu alpha-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)                         fenil] alpha-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)                         ciclohexa-2,5-dieniliden) toluen 2-sulfonatFormula chimică C(37)H(34)N(2)Na(2)O(9)S(3)Masa moleculara 792,84Compoziţie Conţinut minim 85% total coloranţi calculaţi                         sub forma de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 1630 la cca 630 nm în soluţie                         apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare albastru roşiaticIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maximă în apă la cca 630 nmB Soluţie apoasăalbastrăPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 6,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiSuma de acizi 2-,3-,4- formilbenzen sulfonic Maxim 1,5%Acid 3-[(etil)(4-sulfofenil)amino] metil benzensulfonic Maxim 0,3%Leuco baza Maxim 5%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% la pH 7Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim10 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 140 (i) - CLOROFILESinonime Verde natural Cl 3 clorofila cu magneziu                         feofitm cu magneziuDefiniţie Clorofilele se obţin prin extracţia cu                         solvent din specii de plante comestibile                         iarba lucerna şi urzica îndepărtarea                         treptată a solventului poate duce la o                         separare parţială sau totală a magneziului                         natural legat prin coordinare cu clorofile                         şi la formarea feoftinelor corespunzătoare                         Coloranţii principali sunt feofitina şi                         clorofilele de magneziu După eliminarea                         solventului, produsul extras conţine alţi                         pigmenţi cum ar fi carotenoidele şi                         uleiurile, grăsimile şi ceara provenind din                         materia prima Numai următorii solvenţi pot                         fi utilizaţi pentru extracţie acetona,                         metiletilcetona diclormetan, dioxid de carbon                         metanol etanol, propanol 2 şi hexanClasa PorfirineIndex culoare nr. 75810Einecs Clorofile 215-800-7                         Clorofila a: 207-536 6                         Clorofila b: 208-272-4Denumire chimică Principiile de colorare importante sunt                         următoarele:                         a) fitil (13^2R, 17S, 18S)-[8-etil-13^2-                         metoxicarbonil-2,7,12, 18-tetrametil 13'                         oxo 3 vinil 13^1-13^2-17, 18-tetrahidro-                         ciclopenta(at) porfirin 17 îl] propionat,                         (feofitm a), sau complexe cu magneziu                         corespunzătoare (clorofila a)                         b) fitil (13^2R, 17S, 18S)-[8-etil-7-formil-                         13^2-metoxicarbonil-2,12, 18-tetrametil 13'                         oxo 3 vinil 13^1-13^2-17, 18-tetrahidro-                         ciclopenta(at) porfirin 17 îl] propionat,                         (feofitm b), sau complexe cu magneziu                         corespunzătoare (clorofila b)Formula chimică Clorofila a (complex de magneziu):                         C(55)H(72)MgN(4)O(5)                         Clorofila a: C(55)H(74)N(4)O(5)                         Clorofila b: (complex de magneziu)                         C(55)H(70)MgN(4)O(6)                         Clorofila b: C(55)H(72)N(4)O(6)Masa moleculara Clorofila a (complex de magneziu) 893,51Clorofila a 871,22                         Clorofila b (complex de magneziu) 907,49                         Clorofila b 885,20Compoziţie Conţinut total de clorofile combinate şi                         complexele lor de magneziu este de minim 10%                         [E(1cm)]^1% 700 la cca 409 în în cloroformDescriere Solid ceros de culoare variabila de la verde                         masliniu la verde închis în funcţie de                         conţinutul de magneziu coordinatIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în cloroform la cca 409 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )                         Metiletilcetona )                         Metanoll )maxim 50 mg/kg separat                         Etanol )sau în combinaţie                         Propanol 2 )                         Hexan (                         Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 140 (ii) - CLOROFILINESinonime Verde natural Cl 5 clorofilina sodică                         clorofilina potasicăDefiniţie Sărurile bazice ale clorofilinelor se obţin                         prin saponificarea produsului de extracţie cu                         solvent din specii de plante comestibile,                         iarba, lucerna şi urzica Procesul de                         saponificare elimina grupele de metil şi                         ester fitol şi poate tăia parţial ciclul                         ciclopentenil Grupele acide sunt neutralizate                         pentru a forma sărurile de potasiu şi/sau                         sodiu                         Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi                         la extracţie: acetona, metiletilcetona,                         diclormetanul, dioxidul de carbon, metanolul,                         etanolul, propanolul-2 şi hexanulClasa PorfirineIndex culoare nr. 75815Einecs 287-483 3Denumire chimică Principalii coloranţi sub forma acidă sunt                         următorii                         a) 3-(10-carboxilato-4-etil-1,3,5,8                         tetrametil-9 oxo 2 vinilforbin-7 îl)-                         propionat (clorofilina a)                            şi                         b) 3 (10 carboxilato 4 etil 3 formil 1,5,8                         trimetil 9-oxo 2 vinilforbin 7 îl) propionat                         (clorofilina b)                         În funcţie de gradul de hidroliza, ciclul                         ciclopentenil poate fi scindat rezultând a                         treia funcţie carboxil                         Complexele de magneziu pot fi de asemenea                         prezenteFormula chimică Clorofilina a (forma acidă) C(34)H(34)N(4)O(5)                         Clorofilina b (forma acidă) C(34)H(32)N(4)O(6)Masa moleculara Clorofilina a 578,68                         Clorofilina b 592,66                         Fiecare masa poate creşte cu 18 daltoni dacă                         ciclul ciclopentenil este scindatCompoziţie Conţinut total de clorofiline este de minim                         95% din proba uscată la cca 100 grade C pentru                         1 ora                         [E(1cm)]^1% 700 la cca 405 nm în soluţie apoasă                         la pH 9                         [E(1cm)]^1% 140 la cca 653 nm în soluţie apoasă                         la pH 9Descriere Pudra de culoare verde închis spre                         albastru-negruIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în soluţie tampon de fosfat                         apos la pH 9 la cca 405 nm şi la cca 653 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )                         Metiletilcetona )                         Metanol )maxim 50 mg/kg separat                         Etanol )sau în combinaţie                         Propanol 2 )                         Hexan )                         Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele (exprimateîn Pb) Maxim 40 mg/kgE 141(i) - COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILELORSinonime Verde natural Cl 3, clorofila de cupru,                         feofitin de cupruDefiniţie Clorofilele de cupru se obţin prin adaosul                         unei sări de cupru la substanţa obţinută prin                         extracţie cu solvent din specii de plante                         comestibile, iarba, lucerna şi urzica                         Produsul din care a fost extras solventul,                         conţine alţi pigmenţi cum ar fi                         carotenoidele, grăsimile şi ceara provenind                         din matena prima. Principalii coloranţi sunt                         feofitinele de cupru                         Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi                         la extracţie acetona, metiletilcetona,                         diclorometanul, dioxidul de carbon,                         metanolul, etanolul, propanolul 2 şi hexanulClasa PorfirineIndex culoare nr. 75815Einecs Complexe de cupru clorofila a 239-830-5                         Complexe de cupru clorofila b 246-020-5Denumire chimică a) fitil (13^2R, 17S, 18S)3-8-[8-etil-13^2-                         metoxicarbonil-2,7,12, 18-tetrametil 13'                         oxo 3 vinil 13^1-13^2-17, 18-tetrahidro-                         ciclopenta(at) porfirin 17 îl) propionat,                         (feofitm a), sau complexe cu magneziu                         corespunzătoare (clorofila a)                         b) fitil (13^2R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-                         13^2-metoxicarbonil-2,12, 18-tetrametil 13'                         oxo 3 vinil 13^1-13^2-17, 18-tetrahidro-                         ciclopenta(at) porfirin 17 îl] propionat,                         feofitm b), sau complexe cu magneziu                         corespunzătoare (clorofila b)Formula chimică Clorofila de cupru a: C(55)H(22)N(4)O(5)                         Clorofila de cupru: C(55)H(70)N(4)O(6)Masa moleculara Clorofila de cupru a: 932,75                         Clorofila de cupru b: 946,73Compoziţie Conţinutul total de clorofile de cupru                         este de minim 10%                         [E(1cm)]^1% 540 la cca 422 nm în cloroform                         [E(1cm)]^1% 300 la cca 652 nm în cloroformDescriere Solid cerosa al cărui culoare variază de la                         verde-albastru la verde închis în funcţie de                         materia primaIdentificareSpectrometrie Absorbţie maximă în cloroform la cca 422 nm                         şi la cca 652 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )                         Metiletilcetona )                         Metanol )maxim 50 mg/kg separat sau                         Etanol )                         Propanol 2 )în combinaţie                         Hexan )                         Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgIoni de cupru Maxim 200 mg/kgCupru total Maxim 8,0% din feofitinele de cupru totaleE 141(ii) - COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILINELORSinonime Complexe de cupru ale clorofilinei sodice,                         complexe de cupru ale clorofilinei potasice,                         verde natural Cl 5Definiţie Sărurile bazice ale complexelor de cupru din                         clorofiline se obţin prin adaos de cupru la                         produsul obţinut prin saponificarea unui                         extract cu solvent din specii de plante                         comestibile iarba lucerna şi urzica procesul                         de saponificare elimina grupele de ester şi                         metil şi fitol şi poate scinda parţial ciclul                         ciclopentenil După adaosul cuprului la                         clorofilinele purificate, grupele acide sunt                         neutralizate pentru a forma sărurile de                         potasiu şi/sau sodiu                         Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi la                         extracţie acetona metiletilcetona                         diclorometanul dioxidul de carbon metanolul                         etanolul propanolul 2 şi hexanulClasa PorfirineIndex culoare nr. 75815EinecsDenumire chimică Principalii coloranţi sub formă acidă sunt                         următorii                         a) 3-(10 carboxilato-4-etil-1,3,5,8-                         tetrametil-9-oxo-2-vinilforbin-7-îl)                         propionat complexe de cupru (clorofilina de                         cupru a) şi                         b) 3-(10-carboxilato-4-etil-3-formil 1,5,8-                         trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-îl)                         propionat complexe de cupru (clorofilina                         de cupru b)Formula chimică Clorofilina de cupru a (forma acidă)                         C(34)H(32)CuN(4)O(5)                         Clorofilina de cupru b (forma acidă)                         C(34)H(30)CuN(4)O(6)Masa moleculara Clorofilina de cupru a: 640,20                         Clorofilina de cupru b: 654,18                         Fiecare masa poate creşte cu 18 daltoni                         dacă ciclul ciclopentenil este scindatCompoziţie Conţinutul total de clorofiline de cupru                         este de minim 95% pentru proba uscată                         la 100 grade C pentru 1 ora                         [E(1cm)]^1% 565 la cca 405 nm în soluţie                         tampon de fosfat apos la pH 7,5                         [E(1cm)]^1% 145 la cca 630 nm în soluţie                         tampon de fosfat apos la pH 7,5Descriere Pudra de culoare verde închis spre                         albastru-negruIdentificareSpectrometrie Absorbţie maximă în soluţie tampon de                         fosfat apos la pH 7,5 la ca 405 nm                         şi la cca 630 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )Metiletilcetona )Metanol ) maxim 50 mg/kg separat sau în combinaţie                         Etanol )                         Propanoi 2 )                         Hexan                         Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgIoni de cupru Maxim 200 mg/kgCupru total Maxim 8,0% din clorofiline de cupru totaleE 142 - VERDE SSinonime Colorant alimentar Verde Cl 4, Verde Briliant BSDefiniţie Verde S conţine în principal sodiu N[4 dimetilamino)                         fenil] 2 hidroxi 3, 6-disulfo-1 naflalenil)metilen]-2,                         5-ciclohexadien-1 iliden]-N-metilmetanaminium                         şi coloranţi auxiliari împreună cu clorura de sodiu                         şi/sau sulfatul de sodiu sub forma de componente                         incolore principale                         Verde S este descris ca sare de sodiu. Sărurile de                         calciu şi potasiu sunt asemenea autorizateClasa TriarilmetaniIndex culoare nr. 44090Einecs 221-409-2Denumire chimică Sodiu N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroxi-3,6-                         disulfo-1-naflalenil)-metilen]-2,5-                         ciclohexadien-1-iliden]-N-metilmetanaminium                         Sodiu 5-[4-dimetilamino-alpha-(4-dimetilimnociclohexa-2,                         5-dieniliden)benzil]-6-hidroxi-7-sulfonato-naflalin-2-                         sulfonat)(denumire chimică alternativa)Formula chimică C(27)H(25)N(2)NaO(7)S(2)Masa moleculara 576,63Compoziţie Conţinut minim 80% total coloranţi calculaţi sub forma                         de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 1720 la cca 632 nm în soluţie apoasăDescriere Pudra sau granule de culoare albastru închis sau verde                         închisIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maxima în apă la cca 632 nmB Soluţie apoasăalbastrăPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 1,0%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAlcool 4,4-bis(dimetilammo)benzhidrilic Maxim 0,1%4,4' bis(dimetilamino)benzofenona Maxim 0,1%Acid 3-hidroxinaftalin2, 7-disulfonic Maxim 0,2%Leuco baza Maxim 5%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,2% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 150a - CARAMEL SIMPLUDefiniţie Caramelul simplu este preparat prin încălzirea                         controlată a carbohidraţilor (îndulcitori                         nutritivi de calitate alimentara disponibili                         în comerţ, alcătuiţi din monomeri de glucoza şi                         fructoza şi/sau polimerii lor, de exemplu                         siropurile de glucoza, zaharoza şi/sau siropurile                         invertite şi dextroza) Pentru favorizarea                         caramelizării, pot fi utilizaţi acizii, bazele şi                         sărurile cu excepţia compuşilor de amoniu şi a                         sulfiţilorEinecs 232-435-9Descriere Lichide sau solide de culoare maro închis spre negruPuritateMateni colorantereţinute de celulozaDEAE Maxim 50%Materii colorantereţinute de fosforiiceluloza Maxim 50%Intensitatea culorii*1) 0,01-0,12Azot total Maxim 0,1%Sulf total Maxim 0,2%Arsen Maxim 1mg/kgPlumb Maxim 2 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 25 mg/kg────────── *1) Intensitatea culorii este definită ca absorbanta unei soluţii apoase de     caramel solid 0,1% (greutate/volum), măsurată într-o cuvă de 1 cm     la 610 nmE 150b - CARAMEL DE SULFIT CAUSTICDefiniţie Caramelul de sulfit caustic este preparat prin                         încălzirea controlată a carbohidraţilor                         (îndulcitori nutritivi de calitate alimentara,                         disponibili în comerţ, compuşi din monomeni de                         glucoza şi fructoza şi/sau polimerii lor de exemplu                         siropurile de glucoza zaharoza şi/sau siropurile                         invertite şi dextroza) cu sau fără acizi sau alcali                         în prezenta compuşilor de sufit (acid sulfuros,                         sulfit de potasiu, bisulfit de potasiu, sulfit de                         sodiu şi bisulfit de sodiu) nu sunt utilizaţi compuşi                         amoniacaliEinecs 232-435-9Descriere Lichide sau solide de culoare maro închis spre negruPuritateMaterii colorantereţinute de celulozaDEAE Minim 50%Intensitatea culorii*1) 0,05-0,13Azot total Maxim 0,3%*2)Dioxid de sulf Maxim 0,2%*2)Sulf total 0,3-3,5*2)Sulf reţinut de celulozaDEAE Minim 40%Procent al absorbanteireţinută de celuloza 19-34DEAERaport de absorbantă(A 280/560) Peste 50Arsen Maxim 1 mg/kgPlumb Maxim 2 mg/kgMercur Maxim 1mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 25 mg/kg──────────   *1) Intensitatea culoni este definită ca absorbanta unei soluţii apoase       de caramel solid de 0,1% (greutate/volum), măsurată într-o cuvă       de 1 cm la 610 nm   *2) Exprimat în raport cu intensitatea culorii echivalente, de exemplu       în raport cu un produs având intensitatea culorii 0,1 unităţi de       absorbţie──────────E 150c - CARAMEL AMONIACALDefiniţie Caramelul amoniacal este preparat prin încălzirea                         controlată a carbohidraţilor (îndulcitori                         alimentari nutritivi de calitate alimentara                         disponibili în comerţ, compuşi din monomerii de                         glucoza şi fructoza şi/sau polimerii săi, de exemplu                         siropurile de glucoza, zaharoza şi/sau siropurile                         invertite şi dextroza) cu sau fără acizi sau alcali                         în prezenta compuşilor de amoniu (amoniac carbonat de                         amoniu, bicarbonat de amoniu şi fosfat de amoniu)                         nu sunt utilizaţi compuşi sulfiticiEinecs 232-435-9Descriere Lichide sau solide de culoare maro închis spre negruPuritateColorant reţinut deceluloza DEAE Maxim 50%Colorant reţinut defosforilceluloza Minim 50%Intensitatea culorii*1) 0,08-0,36Azot amoniacal Maxim 0,3%*2)Metil-4-imidazol Maxim 250 mg/kg*2)Acetil-2-tetrahidro-xibutil-4-imidazol Maxim 10 mg/kg*2)Sulf total Maxim 0,2%*2)Azot total 0,7-3,3%*2)Procentaj al absorbantei 13-35reţinută defosforilcelulozaArsen Maxim 1 mg/kgPlumb Maxim 2 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 25 mg/kg──────────  *1) Intensitatea culorii este definită ca absorbanta unei soluţii      apoase de caramel solid 0,1% (greutate/volum), măsurată într-o      cuvă de 1 cm la 610 nm  *2) Exprimat în raport cu intensitatea culorii echivalente,      de exemplu în raport cu un produs având intensitatea culorii      0,1 unităţi de absorbţie──────────E 150d - CARAMEL CU SULFIT DE AMONIUDefiniţie Caramelul cu sulfit de amoniu este preparat                         prin încălzirea controlată a carbohidraţilor                         (îndulcitori nutritivi de calitate alimentara                         disponibili în comerţ, compuşi din monomeni de                         glucoza şi fructoza şi/sau polimerii lor, de                         exemplu siropurile de glucoza, zaharoza şi/sau                         siropurile invertite şi dextroza) cu sau fără                         acizi sau alcali, în prezenta compuşilor de sufit                         şi amoniu (acid sulfuros, sulfit de potasiu,                         bisulfit de potasiu, sulfit de sodiu, bisulfit de                         sodiu, amoniac, carbonat de amoniu, bicarbonat de                         amoniu, fosfat de amoniu sulfat de amoniu, sulfit                         de amoniu şi bisulfit de amoniu)Einecs 232-435-9Descriere Lichide sau solide de culoare maro închis spre negruPuritateColorant reţinutde celuloza DEAE Minim 50%Intensitatea culorii*1) 0,10-0,60Azot amoniacal Maxim 0,6%*2)Dioxid de sulf Maxim 0,2%*2)Metil-4-imidazol Maxim 250 mg/kg*2)Azot total 0,3-1,7%*2)Sulf total 0,8-2,5% 2Raport azot/sulf alprecipitatului în alcool 0,7-2,7Raport de absorbantaal precipitatuluiîn alcool*3) 8-14Raport de absorbanta(A 280/560) Maxim 50Arsen Maxim 1 mg/kgPlumb Maxim 2 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 25 mg/kg──────────  *1) Intensitatea culorii este definită ca absorbanta unei soluţii      apoase de caramel solid 0,1% (greutate/volum), măsurată într-o      cuvă de 1 cm la 610 nm  *2) Exprimat în raport cu intensitatea culorii echivalente,      de exemplu în raport cu un produs având intensitatea culorii      0,1 unităţi de absorbţie  *3) Raportul absorbantei precipitatului în alcool este definit ca      absorbanta precipitatului la 280 nm împărţită la absorbanta la      560 nm (într-o cuvă de 1cm)──────────E 151 - NEGRU BRILLANT BN, NEGRU PNSinonime Colorant alimentar Negru Cl 1Definiţie Negru Briliant BN conţine în principal tetrasodiu-4-                         acetamido-5-hidroxi-6-[7 sulfonato-4-                         (4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]-naftalin-1,7-                         disulfonat şi coloranţi auxiliari împreună cu                         clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu sub forma                         de componente incolore principale                         Negru Briliant BN este descrisă sub forma de sare                         de sodiu Sărurile de calciu şi potasiu sunt de                         asemenea autorizateClasa BisazoiciIndex culoare nr. 28440Einecs 219-746-5Denumire chimică Tetrasodiu-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfonato-4-                         (4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo]                         naftalin-1,7-disulfonatFormula chimică Ca(28)H(17)N(5)Na(4)O(14)S(4)Masa moleculara 867,69Compoziţie Conţinut minim 80% total coloranţi calculaţi sub                         forma de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 530 la cca 570 nm în soluţieDescriere Pudra sau granule de culoare neagrăIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maximă în apă la cca 570 nmB Soluţie apoasă deculoare negru-albăstruiPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 10% (raportat la substanţa uscată)Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-acetamido-5 )-hidroxi )naftalin-1,7-disulfonic )Acid 4-amino 5-hidroxi ) Total maxim 0,8%naftalin-1,7-disulfonic, )Acid 8-aminonaftalin-2- )sulfonic )Acid 4,4'-diazoaminodi- )(benzensulfonic) (Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate ca aniline)Substanţa extractabilăîn eter Maxim 0,02% în mediu neutruArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 153 - CARBON MEDICINALIS VEGETALISSinonime Carbon vegetalDefiniţie Carbonul vegetal se produce prin carbonizarea                         substanţei vegetale ca lemnul,                         reziduurile de celuloza, turba, nuca de cocos şi                         alte învelişuri vegetale Materialul brut este                         carbonizat la temperaturi înalte Carbonul vegetal                         este compus în mod esenţial din particule fine de                         carbon Poate conţine mici cantităţi de azot, hidrogen                         şi oxigen Produsul finit poate absoarbe umezealaIndex culoare nr. 77266Einecs 215-609-9Denumire chimică CarbonFormula chimică CMasa moleculara 12,01Compoziţie Conţinut minim 95% carbon raportat la substanţa                         anhidră şi fără cenuşaDescriere Pudra de culoare neagră, inodoră şi insipidăIdentificareA Solubilitate Insolubil în apă şi solvenţi organiciB Combustie La încălzire spre înroşire fierbe încet fără flacărăPuritateCenuşa (total) Maxim 4,0% (temperatura de aprindere 625 grade C)Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgHidrocarburipoliaromatice Extractul obţinut prin extracţia unui gram de produs                         cu ajutorul a 10 g ciclohexan pur într-un aparat de                         extracţie continua, trebuie să fie incolor şi                         fluorescenta extractului expus în ultraviolet nu                         trebuie să fie mai intens decât cel al unei soluţii                         de 0,1 mg sulfat de chinina în 1000 ml 0,01 M acid                         sulfuricPierdere la uscare Maxim 12% (120 grade C, 4 ore)Substanţa solubilăîn alcali Filtratul obţinut prin fierberea a 2g probă în 20 ml                         hidroxid de sodiu N şi după filtrare                         trebuie să devină incolorE 154 - BRUN FKSinonime Colorant alimentar Brun Cl 1Definiţie Brun FK conţine în principal un amestec din                         următoarele                         a) sodiu 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonat                         b) sodiu 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzensulfonat                         c) disodiu 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di                         (benzensulfonat)                         d) disodiu 4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di                         (benzensulfonat)                         e) disodiu 4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenil-                         enbisazo)di(benzensulfonat)                         f) trisodiu 4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-tnsazo)                         tri(benzensulfonat)                         şi coloranţi auxiliari împreună cu clorura de sodiu                         şi/sau sulfatul de sodiu constituind principalii                         componenţi incolori                         Brun FK este descris ca sare de sodiu Sunt autorizate                         de asemenea sărurile calciu şi potasiuClasa Azoici (un amestec de culori mono, bis şi triazoice)EinecsDenumire chimică Amestec de                         a) sodiu 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonat                         b) sodiu 4-(4,6 diamino-m-tolilazo) benzensulfonat                         c) disodiu 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di                         (benzensulfonat)                         d) disodiu 4,4'-(2,4 diamino-1,3-fenilenbisazo)di                         (benzensulfonat)                         e) disodiu 4,4'-(2,4 diamino-5-metil-1,3                         fenilenbisazo)di(benzensulfonat)                         f) trisodiu 4,4',4"-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-                         trisazo)tri(benzensulfonat)Formula chimică a) C(12)H(11)N(4)NaO(3)S                         b) C(13)H(13)N(4)NaO(3)S                         c) C(18)H(14)N(6)Na(2)0(6)S(2)                         d) C(18)H(14)N(6)Na(2)0(6)S(2)                         e) C(19)H(16)N(6)Na(2)0(6)S(2)                         f) C(24)H(17)NaNa(3)O(9)S(3)Masa moleculara a) 314,30                         b) 328,33                         c) 520,46                         d) 520,46                         e) 534,47                         f) 726,59Compoziţie Conţinut minim 70% total coloranţi                         Din totalul de coloranţi, proporţia de componente nu                         va depăşi următoarele valori:                         a) 26%                         b) 17%                         c) 17%                         d) 16%                         e) 20%                         f) 16%Descriere Pudra sau granule de culoare maro-roşcatIdentificareSoluţie de culoareportocalie spre roşcatPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 0,35%Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminobenzen-1-sulfonic Maxim 0,7%m-fenilendiamina şi4-metil-4-m-fenil-endianina Maxim 3,5%Alte amine aromaticeprimare nesulfonatate Maxim 0,007% (calculate ca aniline)decât m-fenilen diaminaşi 4-metil-m-fenilendiaminaSubstanţa extractabilăîn eter Dintr-o soluţie cu pH 7, maxim 0,2%Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 155 - BRUN HTSinonime Colorant alimentar Brun Cl 3Definiţie Brun HT conţine în principal disodiu 4,4'-                         (2,4-dihidroxi-5 hidroximetil -1,3 fenilen                         bisazo)di(naftalin-1-sulfonat) şi coloranţi auxiliari                         împreună cu clorura de sodiu şi/sau sulfatul de sodiu                         şi/sau sulfatul de calciu sub forma de componente                         incolore principale                         Brun HT este descris ca sare de sodiu. Sărurile de                         calciu şi potasiu sunt asemenea autorizateClasa BisazoiciIndex culoare nr. 20285Einecs 224-924-0Denumire chimică Disodiu 4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroximetil-1,3-fenilen                         bisazo)di(naftalin-1-sulfonat)Formula chimică C(27)H(18)N(4)Na(2)0(4)S(2)Masa moleculara 652,57Compoziţie Conţinut minim 70% total coloranţi calculaţi sub forma                         de sare sodică                         [E(1cm)]^1% 403 la cca 460 nm în soluţie apoasă la pH 7Descriere Pudra sau granule de culoare maro-roşcatIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maximă în apă cu pH 7 la cca 460 nmB Soluţie apoasă maroPuritateSubstanţe insolubileîn apă Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Maxim 10% (metoda CCM)Alţi compuşi organicidecât coloranţiiAcid 4-aminonaftalin-1-sulfonic Maxim 0,7%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (calculate ca aniline)Substanţe extractabilecu eter Maxim 0,2% într-o soluţie cu pH 7Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 160a (i) - AMESTEC DE CAR0TENISinonime Colorant alimentar portocaliu Cl 5Definiţie Amestecul de caroteni se obţine prin extracţia cu                         solvent din speciile de plante comestibile, morcovi,                         uleiuri vegetale, iarba, lucerna şi urzica.                         Principiul de colorare de baza consta în carotenoide                         din care beta-carotenul reprezintă o parte majoră.                         Pot fi prezenţi alpha,-gamma-caroten şi alţi pigmenţi.                         Pe lângă pigmenţii de culoare, aceasta substanţa                         poate conţine uleiuri, grăsimi şi ceara prezente                         în mod natural în materia prima.                         Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi la                         extracţie: acetona, metiletilcetona,                         metanol, etanol, propanol-2, hexan, diclorometan                         şi dioxid de carbon.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 75130Einecs 230-636-6Formula chimică Beta-caroten: C(40)H(56)Masa moleculara Beta-caroten: 536,88Compoziţie Conţine minim 5% caroteni (calculaţi sub forma de                         Beta-caroten). Pentru produsele obţinute                         prin extracţia uleiului vegetal: conţinutul este                         de minim 0,2% exprimat în grăsimi comestibile                         [E(1cm)]^1% 2500 la cca 440-457 nm în ciclohexanIdentificareA. Spectrometrie Maxim în ciclohexan la 440-457 nm şi 470-486 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )                         Metiletilcetona )                         Metanol )maxim 50 mg/kg separat                         Propanol-2 )sau în combinaţie                         Hexan )                         Etanol )Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kg2. CAROTENI ALGALIDefiniţie Carotenii se pot produce din algele Dunaliella salina,                         care cresc în marile lacuri sărate situate în Whyalla,                         sudul Australiei. Beta-carotenul este extras prin                         utilizarea unui ulei esenţial. Preparatul este 20-30%                         suspensie în ulei de soia care conţine tocoforoli                         naturali (până la 0,3%). Raportul trans-cis izomeri                         variază între 50/50 şi 71/29.                         Principiul major de colorare consta în carotenoide din                         care beta-carotenul reprezintă o parte majoră. Pot fi                         prezente alfa-carotenul, luteina, zeaxantinul şi                         beta-criptoxantinul. Pe lângă pigmenţii de colorare,                         aceasta substanţa poate conţine uleiuri, grăsimi şi                         ceara care sunt prezente în mod natural în materia                         prima.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 75130Compoziţie Conţinut de caroteni (calculaţi sub formă de                         Beta-caroten) este de minim 20%IdentificareA. Spectrometrie Maxim în ciclohexan la 448-457 nm şi 474-486 nmPuritateArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE -160a (ii) BETA-CAROTENSinonime Colorant alimentar Portocaliu Cl 5Definiţie Prezentele menţiuni se aplica în mod predominant la                         toţi izomerii trans ai Beta-carotenului                         împreună cu mici cantităţi de alte carotenoide.                         Preparatele diluate şi stabilizate pot prezenta                         diferite proporţii de izomeri cis/trans.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 40800Einecs 230-636-6Denumire chimică Beta-caroten, Beta,Beta-carotenFormula chimică C(4o)H(56)Masa moleculara 536,88Compoziţie Conţinut minim 96% total coloranţi (exprimaţi sub                         forma de Beta-caroten)                         [E(1cm)]^1% 2500 la cca 453-456 nm în ciclohexanDescriere Cristale sau pudra cristalina de culoare roşie spre                         roşu-maroniuIdentificareSpectrometrie Absorbţie maximă în ciclohexan la cca 453-456 nmPuritateCenuşa sulfatată Maxim 0,2%Coloranţi auxiliari Alte carotenoide decât Beta-carotenul: maxim 3%                         din coloranţii totaliArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 160b EXTRACTE DE ANNATTO, BIXINA, NORBIXINASinonime Portocaliu Natural Cl 4DefiniţieClasa CarotenoideIndex culoare nr. 75120Einecs Annatto: 215-735-4, extract de sămânţă de annatto:                         289-561-2; bixina: 230-248-7Denumire chimică Bixina: 6'-metilhidrogen-9'-cis-6,                                     6'-diapocaroten-6,6'-dioat                                     6'-metilhidrogen-9'-trans-6,                                     6'-diapocaroten-6,6'-dioat                         Norbixina: acid 9'-cis-6,6'-diapocaroten-6,6'                                     -dioic acid 9'-trans-6,                                     6'-diapocaroten-6,6'-dioicFormula chimică Bixina : C(25)H(3o)O(4)                         Morbixina: C(24)H(28)O(4)Masa moleculara Bixina: 394,51                         Norbixina: 380,48Descriere Pudra, suspensie sau soluţie de culoare maro-roşcatIdentificareSpectrometrie Bixina: absorbţie maxima în cloroform la cca                                     502 nm                         Norbixina: absorbţie maxima în soluţie de KOH                                     diluată la cca 482 nm(i) Bixina şi norbixinaextrase cu solvenţiDefiniţie Bixina este preparată prin extracţia din învelişul                         exterior al seminţelor arborelui de                         annatto (Bixa orellana L.) cu ajutorul unora sau mai                         multor solvenţi, cum ar fi: acetona, metanol, hexan                         sau diclormetan, dioxid de carbon, urmată de                         îndepărtarea solventului.                         Norbixina se prepara prin hidroliza cu ajutorul unei                         soluţii apoase alcaline a bixinei extrase în modul                         prezentat mai sus.                         Bixina şi norbixina pot conţine alte substanţe                         extrase din sămânţă de annatto.                         Praful de bixina conţine câteva componente colorate,                         bixina fiind singurul colorant major, care poate fi                         prezenta atât sub forma cis cât şi sub forma trans.                         Produsul poate conţine de asemenea produse obţinute                         prin degradarea termică a bixinei.                         Praful de norbixina conţine produsul de hidroliza                         al bixinei, sub forma de săruri de sodiu sau potasiu,                         constituind coloranţii principali. Pot fi prezente                         atât formele cis cât şi cele trans.Compoziţie Praful de bixina trebuie să conţină minim 75% total                         caroteniode exprimate în bixina. Praful de norbixina                         trebuie să conţină minim 25% total carotenoide                         exprimate în norbixina.                         Bixina : [E(1cm)]^1% 2870 la cca 502 nm în cloroform                         Norbixina: [E(1cm)]^1% 2870 la cca 482 nm în soluţie                         de KOHPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )                         Metanol ) maxim 50 mg/kg separat sau                         Hexan ) în combinaţie                         Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kg(ii) Extracte alcaline de annattoDefiniţie Un extract de annatto solubil în apă este preparat                         prin extracţia cu ajutorul unei soluţii                         apoase alcaline (hidroxid de sodiu sau potasiu) din                         învelişul exterior al seminţelor arborelui annatto                         (Bixa orellana L.)                         Extractul de annatto solubil în apă conţine norbixina,                         produsul de hidroliza al bixinei, sub forma de săruri                         de sodiu sau potasiu, constituind coloranţii                         principali. Pot fi prezente atât forma cis cât şi                         forma trans.Compoziţie Conţinut minim 0,1% total carotenoide exprimate sub                         forma de norbixina                         Norbixina: [E(1cm)]^1% 2870 la cca 482 nm în soluţie                         de KOHPuritateArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kg(iii) Extracte uleioasede annattoDefiniţie Extractele uleioase de annatto, sub forma de soluţie                         său suspensie, se prepara prin extracţia din învelişul                         exterior a seminţelor arborelui annatto                         (Bixa orellana L.) cu ajutorul uleiului vegetal                         comestibil. Extractul uleios de annatto conţine câteva                         componente colorate, colorantul individual major fiind                         bixina, care poate fi prezenta atât în forma cis cât                         şi în forma trans. Pot fi prezente produsele de                         degradare termică ale bixinei.                         Conţine minim 0,1% total carotenoide exprimate                         în bixinaCompoziţie Bixina :[E(1cm)]^1% 2870 la cca 502 nm în cloroformPuritateArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 160c - EXTRACT DE ARDEI ROŞU, CAPSANTINA, CAPSORUBINASinonime Oleorasina de ardei roşuDefiniţie Extractul de ardei roşu se obţine prin extracţia cu                         solvent din specii de ardei roşu, care                         constau din păstăile fructelor, cu sau fără seminţe,                         ale plantei Capsicum annuum L., şi conţine principalii                         coloranţi ale acestui condiment, capsantina şi                         capsorubina. Pot fi prezente o varietate de alte                         componente colorate.                         Doar următorii solvenţi pot fi utilizaţi în procesul                         de extracţie: metanol, etanoli acetona, hexan,                         diclormetan, acetat de etil şi dioxid de carbon.Clasa CarotenoideEinecs Capsantina: 207-364-1, capsorubina: 207-425-2Denumire chimică Capsantina:(3R,3'S,5'R)-3,3'-dihidroxi-Beta,k-                         carotenona-6                         Capsorubina: (3S,3'S,5R,5'R)-3,3'-dihidroxi-k,k-                         caroten-6,6'-dionaFormula chimică Capsantina:C(4o)H(56)O(3)                         Capsorubina: C(40)H(56)O(4)Masa moleculara Capsantina:584,85                         Capsorubina: 600,85Compoziţie Extract de ardei roşu: minim 7% carotinoide                         Capsantina/capsorubina: minim 30% total carotenoide                         [E(1cm)]^1% 2100 la cca 462 nm în acetonaDescriere Lichid vascos de culoare roşu-închisIdentificareA. Spectrometrie Absorbţie maxima în acetona la cca 462 nmB. Reacţie la colorare Se obţine o culoare albastru intens prin adaosul                         unei picături de acid sulfuric la o picătura de                         probă în 2-3 picături de cloroformPuritateReziduuri de solvenţi Acetat de etil )                         Metanol )                         Etanol )maxim 50 mg/kg separat                         Acetona )sau în combinaţie                         Hexan )                         Diclormetan maxim 10 mg/kgCapsaicin Maxim 250 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 160d - LICOPENSinonime Gaben Natural 27Definiţie Licopenul se obţine prin extracţia cu solvent                        din soiuri de tomate (Lycopersicon                        esculentum L.), urmată de îndepărtarea                        solventului. Numai următorii solvenţi pot fi                        utilizaţi: diclormetan, dioxid de carbon,                        acetat de etil, acetona, propanol-2, metanol,                        etanol, hexan. Principiul major de colorare a                        tomatelor este licopenul; pot fi prezente                        cantităţi mici de alţi pigmenţi ai                        carotenoidei. Pe lângă alţi pigmenţi de                        colorare a produsului, acesta poate conţine                        uleiuri, grăsimi, ceara şi componente                        aromatice naturale prezente în tomate.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 75125Denumire chimică Licopen, -carotenFormula chimică C(4o)H(56)Masa moleculara 536,85Compoziţie Conţine minim 5% total coloranţi                        [E(1cm)]^1% 3450 la cca 472 nm în hexanDescriere Lichid vascos de culoare roşu închisIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în hexan la cca 472 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetat de etil )maxim 50 mg/kg                        Metanol )separat sau în                        Etanoll )combinaţie                        Acetona )                        Hexan )                        Propanol-2 )                        Diclormetan maxim 10 mg/kgCenuşa sulfatată Maxim 0,1%Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 160e - BETA-APO-8'-CAROTENAL (C30)Sinonime Colorant alimentar Portocaliu Cl 6Definiţie Menţiunile prezente se aplica la toţi                        izomerii trans ai Beta-apo-8'-carotenal                        împreună cu mici cantităţi de alte                        carotenoide. Formele diluate şi stabilizate                        sunt preparate din Beta-apo-8'-carotenal                        conform cu prezentele menţiuni şi includ                        soluţii sau suspensii de Beta-apo-8'-carotenal                        în grăsimi sau uleiuri comestibile, emulsii                        şi prafuri dispersabile în apă. Aceste                        preparate pot avea diferite rapoarte de                        izomeri cis/trans.Clasa CarotenoideIndex culoare nr.40820Einecs 214-171-6Denumire chimică Beta-apo-8'-carotenal, trans-Beta-apo-8'                        caroten-aldehidaFormula chimică C(30)H(40)OMasa moleculara 416,65Compoziţie Conţine minim 96% total coloranţi                        [E(1cm)]^1% 2640 la 460-462 nm în ciclohexanDescriere Cristale de culoare violet închis cu un                        luciu metalic sau pudra cristalinaIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în ciclohexan la 460-462 nmPuritateCenuşa sulfatată Maxim 0,1%Coloranţi auxiliari Alte carotenoide decât (Beta-apo-8'-carotenal:                        Maxim 3% total coloranţiArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 10 mg/kgE 160f - ESTER ETILIC AL ACIDULUI BETA-APO-8'-CAROTENOIC [C(30)]Sinonime Colorant alimentar Portocaliu Cl 7,esterul                        Beta-apo-8'-carotenoicDefiniţie Menţiunile prezente se aplica în special la                        toţi izomerii trans ai esterului etilic al                        acidului Beta-apo-8'-carotenoic împreună cu                        mici cantităţi de alte carotenoide. Formele                        diluate şi stabilizate sunt preparate din                        esterul etilic al acidului Beta-apo-8'-                        carotenoic conform cu prezentele menţiuni şi                        includ soluţii sau suspensii de ester etilic                        al acidului Beta-apo-8'-carotenoic în grăsimi                        sau uleiuri comestibile, emulsii şi prafuri                        dispersabile în apă. Aceste preparate pot                        avea diferite rapoarte de izomeri cis/trans.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 40825Einecs 214-173-7Denumire chimică Esterul etilic acid Beta-apo-8'-carotenoic(etil                        8'-apo-Beta-carotenoat-8'Formula chimică C(32)H(44)O(2)Masa moleculara 460,70Compoziţie Conţine minim 96% total coloranţi                        [E(1cm)]^1% 2550 la cca 449 nm în ciclohexanDescriere Cristale sau pudra cristalina roşie spre                        roşu-violetIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în ciclohexan la 449 nmPuritateCenuşa sulfatată Maxim 0,1%Coloranţi auxiliari Alte carotenoide decât esterul etilic al                        acidului (Beta-apo-8'-carotenoic:                        maxim 3% din total coloranţiArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 161b - LUTEINASinonime Amestec de carotenoide, XantofileDefiniţie Luteina se obţine prin extracţia cu solvent                        din specii de fructe şi plantei comestibile,                        iarba, lucerna şi tagetos erecta. Principalii                        coloranţi sunt carotenoidele din care luteina                        şi esterii săi cu acizi graşi constituie                        partea majoritara. Sunt prezente diverse                        cantităţi de caroteni. Luteina poate conţine                        grăsimi, uleiuri şi ceara, prezente în mod                        natural în planta.                        Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi                        pentru extracţie: metanol, etanol,                        propanol-2, hexan, acetona, metiletilcetona,                        diclormetan şi dioxid de carbon.Clasa CarotenoideEinecs 204-840-0Denumire chimică 3,3'-dihidroxi-d-carotenFormula chimică C(40)H(56)0(2)Masa moleculara 568,88Compoziţie Conţine minim 4% total coloranţi,calculaţi                        sub forma de luteina                        [E(1cm)]^1% 2550 la cca 445 nm în cloroform/                        etanol (10+90) sau în hexan/etanol/acetona                        (80+10+10)Descriere Lichid închis la culoare, maro gălbuiIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în cloroform/etanol                        (10+90) la cca 445 nmPuritateReziduuri de solvenţi Acetona )maxim 50 mg/kg                        Metiletil cetona )separat sau în                        Metanol )combinaţie                        Etanol )                        Propanol-2 )                        Hexan )                        Diclormetan maxim 10 mg/kgArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 161g - CANTAXANTINASinonime Colorant alimentar Portocaliu Cl 8Definiţie Menţiunile prezente se aplica în special                        la toţi izomerii trans ai cantaxantinei                        împreună cu mici cantităţi de alte                        carotenoide. Formele diluate şi stabilizate                        sunt preparate din cantaxantina conform                        prezentelor menţiuni şi includ soluţii sau                        suspensii de cantaxantina în grăsimi sau                        uleiuri comestibile, emulsii şi prafuri                        dispersabile în apă. Aceste preparate pot                        avea diferite rapoarte de izomeri cis/trans.Clasa CarotenoideIndex culoare nr. 40850Einecs 208-187-2Denumire chimică Beta-caroten-4,4'-dione, cantaxantina,                        4,4'-dioxo-Beta-carotenFormula chimică C(40)H(52)O(2)Masa moleculara 564,86Compoziţie Conţine minim 96% total coloranţi                        (exprimaţi în cantaxantina)                        [E(1cm)]^1% 2200 la cca 485 nm în cloroform                        La 468-472 nm în ciclohexan                        La 464-467 nm în eter de petrolDescriere Cristale sau pudra cristalina violet intensIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în cloroform la cca 485 nm                        Absorbţie maxima în ciclohexan la 468-472 nm                        Absorbţie maxima în eter petrol la 464-467 nmPuritateCenuşa sulfatată Maxim 0,1%Coloranţi auxiliari Alte carotenoide decât cantaxantina:                        Maxim 5% din total coloranţiArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 162 - ROŞU SFECLA, BETANINASinonime Roşu sfeclaDefiniţie Roşu sfecla se obţine din soiuri de sfecla                        roşie (Beta vulgaris L. var. rubra) prin                        presarea sfeclei zdrobite până la obţinerea                        sucului, sau prin extracţia apoasă a                        rădăcinilor de sfecla tăiate şi îmbogăţirea                        ulterioară în principiu activ. Colorantul                        se compune din diferiţi pigmenţi care                        aparţin clasei betalaina. Principiul major                        de colorare consta în betacianina (roşu),                        din care betanina reprezintă 75-95%. Pot fi                        prezente cantităţi mici de betaxantina                        (galben) şi produsele de degradare ale                        betalainelor (maro deschis).                        Pe lângă pigmenţii coloranţi, sucul sau                        extractul conţin zaharuri, săruri şi/sau                        proteine prezente în mod natural în sfecla.                        Soluţia poate fi concentrată iar unele                        produse pot fi rafinate pentru eliminarea                        majorităţii zaharurilor, sărurilor şi a                        proteinelor.Clasa BetalaineEinecs 231-628-5Denumire chimică Acid (S-(R',R')-4-(2-(2-carboxi-5                        (Beta-D-glucopiranoziloxi)-2,3-dihidro-6-                        hidroxi-1 H-indol-1-îl)etenil)-2,                        3-dihidro-2,6-piridin-dicarboxilic;                        1-(2-(2f6-dicarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-                        4-piridilena)-5-Beta-D-glucopiranoziloxi)-6-                        hidroxiindolium-2-carboxilatFormula chimică Betanina: C(24)H(26)N(2)O(13)Masa moleculara 550,48Compoziţie Conţine minim 0,4% culoare roşie (exprimată                        în betanina)                        [E(1cm)]^1% 1120 la cca 535 nm în soluţie                        apoasă la pH 5Descriere Lichid, pasta, pudra sau solid roşu sau                        roşu închisIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în apă cu pH 5 la cca 535 nmPuritateNitrat Maxim 2 g anioni nitrat/g colorant roşu                        (calculat conform compoziţiei)Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 163 - ANTOCIANINEDefiniţie Antocianinele se obţin prin extracţia cu                        apă sulfatată, apă acidifiată, dioxid de                        carbon, metanol sau etanol din specii de                        fructe şi plante comestibile. Antocianinele                        conţin componente comune din materia prima,                        cum ar fi antocianina, acizii organici,                        taninele, zaharurile, sărurile minerale,                        etc. dar nu în mod necesar în aceeaşi                        proporţie ca în materia prima.Clasa AntocianineEinecs 208-438-6 (cianidina); 205-125-6 (peonidina);                        208-437-0 (delfinidina);                        211-403-8 (malvidina); 205-127-7                        (peiargonidina)Denumire chimică Clorura de 3,3',4',5,7-pentahidroxi-flavilium                        (cianidina)                        Clorura de 3,4',5,7-tetrahidroxi-                        3'-metoxiflavilium (peonidina)                        Clorura de 3,4',5,7-tetrahidroxi-                        3',5'-dimetoxiflavilium (malvidina)                        Clorura de 3,5,7-trihidroxi-                        2-(3,4,5-trihidroxifenil)-1-benzopirilium                        (delfinidina)                        Clorura de 3,3',4',5,7-pentahidroxi-                        5'-metoxiflavilium (petunidina)                        Clorura de 3,5,7-trihidroxi-2-                        (4-hidroxifenil)-1-benzopirilina                        (peiargonidina)Formula chimică Cianidina: C(15)H(11)O(6)Cl                        Peonidina: C(16)H(13)O(6)Cl                        Malvidina: C(17)F(15)O(7)Cl                        Delfinidina: C(15)H(11)O(7)Cl                        Petunidina: C(16)H(13)O(7)Cl                        Pelargonidina: C(15)H(13)O(5)ClMasa moleculara Cianidina: 322,6                        Peonidina: 336,7                        Malvidina: 366,7                        Delfinidina: 340,6                        Petunidina: 352,7                        Pelargonidina: 306,7Compoziţie [E(1cm)]^1% 300 pentru pigment pur la                        515-535 nm la pH 3Descriere Lichid, pasta, pudra sau solid roşu purpuriu,                        cu un miros caracteristic uşorIdentificareSpectrometrie Absorbţie maxima în metanol cu 0,01% conc.HCl                        Cianidina:535 nm                        Peonidina:532 nm                        Malvidina:542 nm                        Delfinidina:546 nm                        Petunidina:543 nm                        Pelargonidina:530 nmPuritateReziduuri de solvenţi Metanol )maxim 50 mg/kg                        Etanol )separat sau în combinaţieDioxid de sulf Maxim 1000 mg/kg la suta pigmentArsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 170 - CARBONAT DE CALCIUSinonime Pigment alb Cl 18, cretaDefiniţie Carbonatul de calciu este produsul obţinut                        din calcar brut sau prin precipitarea ionilor                        de calciu cu ioni de carbonat.Clasa AnorganicIndex culoare nr. 77220Einecs Carbonat de calciu: 207-439-9                        Calcar: 215-279-6Denumire chimică Carbonat de calciuFormula chimică CaCO(3)Masa moleculara 100,1Compoziţie Conţine minim 98% raportat la substanţa                        anhidrăDescriere Pudra cristalina albă sau amorfă, inodoră                        şi insipidăIdentificareSolubilitate Practic insolubil în apă şi alcool.                        Se dizolva cu efervescenţă în acid acetic                        diluat, în acid clorhidric diluat şi acid                        azoic diluat, iar soluţiile rezultante, după                        fierbere, dau rezultate pozitive pentru                        testele de verificare pentru calciu.PuritatePierdere la uscare Maxim 2% (200 grade C, 4 ore)Substanţe insolubileîn acid Maxim 0,2%Săruri de magneziuşi bazice Maxim 1,5%Fluorura Maxim 50 mg/kgStibiu (Sb) )Maxim 100 mg/kg, separatCupru (Cu) )sau în combinaţieCrom (Cr) )Zinc (Zn) )Bariu (Ba) )Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgE 171 - DIOXID DE TITANSinonime Pigment Alb Cl 6Definiţie Dioxidul de titan consta în principal                        din dioxid de titan pur anatase care poate                        fi acoperit cu cantităţi mici de alumina                        şi/sau siliciu pentru a îmbunătăţi                        proprietăţile tehnologice ale produsului.Clasa AnorganicIndex culoare nr. 77891Einecs 236-675-5Denumire chimică Dioxid de titanFormula chimică TiO(2)Masa moleculara 79,88Compoziţie Conţine minim 99% raportat la substanţa                        fără alumina şi siliciuDescriere Pudra albă amorfăIdentificareSolubilitate Insolubil în apă şi solvenţi organici.                        Se dizolva uşor în acid fluorhidric şi în                        acid sulfuric concentrat fierbinte.PuritatePierdere la uscare Maxim 0,5% (105 grade C, 3 ore)Pierdere la ardere Maxim 1% raportat la produsul fără                        substanţa volatilă (800 grade C)Oxid de aluminiu şi/saudioxid de siliciu Total maxim 2%Substanţa solubilăîn HCl 0,5N Maxim 0,5% raportat la substanţa fără                        alumina şi siliciu în HCl 0,5N şi, în plus,                        pentru produsele care conţin alumina şi/sau                        siliciu, maxim 1,5% raportat la produsul                        vândut ca atare.Substanţa solubilăîn apă Maxim 0,5%Cadmiu Maxim 1 mg/kgStibiu Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totalăArsen Maxim 3 mg/kg prin dizolvare totalăPlumb Maxim 10 mg/kg prin dizolvare totalăMercur Maxim 1 mg/kg prin dizolvare totalăZinc Maxim 50 mg/kg prin dizolvare totalăE 172 - OXIZI DE FIER ŞI HIDROXIZI DE FIERSinonime Oxid de fier Galben : Pigment Galben                                               Cl 42 şi 43                        Oxid de fier Roşu: Pigment Roşu                                               Cl 101 şi 102                        Oxid de fier Negru: Pigment Negru                                               Cl 11Definiţie Oxizii de fier şi hidroxizii de fier se                        obţin prin sinteza şi conţin în principal                        oxizi de fier anhidri şi/sau hidraţi.                        Gama de nuanţe cuprinde culorile roşu,                        galben, maro şi negru. Oxizii de fier de                        calitate alimentara se disting de cei de                        calitate tehnica în principal prin gradul                        lor relativ mic de contaminare cu alte                        metale. Aceasta se realizează prin                        selectarea şi controlul sursei de fier                        şi/sau prin gradul de purificare chimică                        din cursul procesului de fabricaţie.Clasa AnorganiceIndex culoare nr. Oxid de fier Galben : 77492                        Oxid de fier Roşu: 77491                        Oxid de fier Negru: 77499Einecs                        Oxid de fier Galben .257-098-5                        Oxid de fier Roşu: 215-168-2                        Oxid de fier Negru: 235-442-5Denumire chimică Oxid de fier Galben : oxid feric hidrat,                        oxid de fier hidrat (III)                        Oxid de fier Roşu: oxid feric anhidru,                        oxid de fier anhidru (III)                        Oxid de fier Negru: oxid feroso-feric,                        oxid de fier (II, III)Formula chimică Oxid de fier Galben :FeO(OH).XH(2)O                        Oxid de fier Roşu: Fe(2)O(3)                        Oxid de fier Negru: FeO.Fe(2)O(3)Masa moleculara 88,85: FeO(OH)                        159.7O: Fe(2)O(3)                        231,55: FeO.Fe(2)O(3)Compoziţie Galben: minim 60%, roşu şi negru: minim 68%                        total fier, exprimat sub forma de fierDescriere Pudra de culoare galben, roşu, maro sau negruIdentificareSolubilitate Insolubil în apă şi solvenţi organici.                        Solubil în acizi minerali concentraţiPuritateSubstanţa solubilăîn apă Maxim 1% )Arsen Maxim 5 mg/kg )Bariu Maxim 50 mg/kg )Cadmiu Maxim 5 mg/kg )Crom Maxim 100 mg/kg ) prin dizolvare totalăCupru Maxim 50 mg/kg )Plumb Maxim 20 mg/kg )Mercur Maxim 1 mg/kg )Nichel Maxim 200 mg/kg )Zinc Maxim 100 mg/kg )E 173 - ALUMINIUSinonime Pigment metalic Cl, AlDefiniţie Pudra de aluminiu este compusă din particule                        fine de aluminiu. Pulverizarea se poate                        efectua în prezenta sau în absenta uleiurilor                        vegetale comestibile şi/sau a acizilor graşi                        utilizaţi ca aditivi de calitate alimentara.                        Nu conţine adaosuri de alte substanţe decât                        uleiurile vegetale comestibile şi/sau acizii                        graşi de calitate alimentara.Index culoare nr. 77000Einecs 231-072-3Denumire chimică AluminiuFormula chimică AlMasa moleculara 26,98Compoziţie Conţine minim 99% exprimat în Al pe baza de                        produs fără uleiDescriere Pudra gri-argintie sau foi subţiriIdentificareSolubilitate Insolubil în apă şi solvenţi organici.                        Solubil în acid clorhidric diluat.                        Soluţia rezultantă duce la obţinerea                        rezultatelor pozitive pentru testele de                        verificare a aluminiului.PuritatePierdere la uscare Maxim 0,5% (105 grade C, la greutate constantă)Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kgE 174-ARGINTSinonime Argentum, AgClasa AnorganicIndex culoare nr. 77820Einecs 231-131-3Denumire chimică ArgintFormula chimică AgMasa atomică 107,87Compoziţie Conţine minim 99,5% AgDescriere Pudra de culoare argintie sau foi subţiriE 175 - AURSinonime Pigment metalic 3, Aurum, AuClasa AnorganicIndex culoare nr. 77480Einecs 231-165-9Denumire chimică AurFormula chimică AuMasa atomică 197,0Compoziţie Conţine minim 90% AuDescriere Pudra de culoare aurie sau foi subţiriPuritateArgint Maxim 7% ) după dizolvare completaCupru Maxim 4% )E 180 LITOLRUBINA BKSinonime Pigment Roşu Cl 57, Pigment rubin, Carmin 6BDefiniţie Litolrubina BK conţine în principal calciu                        3-hidroxi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-                        naftalincartooxilat şi coloranţi auxiliari                        împreună cu apă, clorura de calciu şi/sau                        sulfatul de calciu în calitate de componente                        principale incolore.Clasa MonoazoicIndex culoare nr. 15850:1Einecs 226-109-5Denumire chimică Calciu 3-hidroxi-4-(4-metil-2-sulfonatof-                        enilazo)-2-naftalincarboxilatFormula chimică C(18)H(12)CaN(2)O(6)SMasa moleculara 424,45Compoziţie Conţinut minim de 90% total coloranţi                        [E(1cm)]^1% 200 la cca 442 nm în dimetilformamidaDescriere Pudra roşieIdentificareA Spectrometrie Absorbţie maxima în dimetilformamida la                        cca 442 nmPuritateColoranţi auxiliari Maxim 0,5%Alţi compuşiorganici decâtcoloranţii:Sare de calciua acidului2-amino-5-metilbenzensulfonic Maxim 0,2%Sare de calciua acidului3-hidroxi-2-naftalincarboxilic Maxim 0,4%Amine aromatice primarenesulfonatate Maxim 0,01% (exprimate sub forma de anilina)Substanţa extractabilăcu eter Dintr-o soluţie cu pH7, maxim 0,2%Arsen Maxim 3 mg/kgPlumb Maxim 10 mg/kgMercur Maxim 1 mg/kgCadmiu Maxim 1 mg/kgMetale grele(exprimate în Pb) Maxim 40 mg/kg  +  Anexa XVIla normeCRITERII SPECIFICE DE PURITATE PENTRU ÎNDULCITORIE 420 (i) SORBITOLSinonime D-glucitol, D-sorbitolDefiniţieDenumirea chimică D-glucitolEinecs 200-061-5Număr E E 420 (i)Formula chimică C(6)H(14)O(6)Masa moleculararelativă 182,17Compoziţie Minim 97% conţinut de polioli totali şi                        D-sorbitol minim 91%, raportat la substanţa                        uscată                        Poliolii sunt compuşi care au formula                        structurală CH(2)OH-[CHOH](n)-CH(2)OH,                        unde "n" este un număr întreg.Descriere Pudra higroscopică albă, pudra cristalina,                        fulgi sau granule cu gust dulceIdentificareA. Solubilitate Foarte solubilă în apă, uşor solubilă                        în etanolB. Intervalul de topire 88 la 102 grade CC. Derivat demonobenziliden La 5 g de probă se adauga 7 ml metanol,al sorbitorului 1 ml benzaldehida şi 1 ml acid clorhidric.                        Se amesteca şi se agita soluţia într-un                        agitator mecanic până când se formează                        cristale. Se filtreaza prin aspiraţie, se                        dizolva cristalele în 20 ml apă fiartă care                        conţine 1 g bicarbonat de sodiu, se filtreaza                        cât este încă fierbinte, se răceşte soluţia                        filtrată, se filtreaza prin aspiraţie,                        se spală cu 5 ml amestec metanol şi apă                        (1 vol metanol la 2 vol apă) şi se usucă                        în aer. Cristalele astfel obţinute se topesc                        la temperaturi cuprinse între 173 şi 179 grade C.PuritateConţinut de apă Maxim 1% (metoda Karl Fischer)Cenuşa sulfatată Maxim 0,1%, raportat la substanţa uscatăZaharuri reducatoare Maxim 0,3%, exprimate în glucoza, raportat                        la substanţa uscatăZaharuri totale Maxim 1%, exprimate în glucoza, raportat                        la substanţa uscatăCloruri Maxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscatăSulfaţi Maxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscatăNichel Maxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscatăArsen Maxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscatăPlumb Maxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscatăMetale grele Maxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat                        la substanţa uscatăE 420 (ii) SORBITOL SIROPSinonime Sirop D-glucitolDefiniţieDenumirea chimică Siropul de sorbitol format prin hidrogenarea                        siropului de glucoza are în componenta                        D-sorbitol, D manitol şi zaharuri (zaharide)                        hidrogenate.                        Procentul din acest produs care nu este                        D-sorbitol este compus în primul rând din                        oligozaharide hidrogenate formate prin                        hidrogenarea siropului de glucoza utilizat                        ca materie prima (în acest caz siropul nu se                        cristalizează) sau manitol. Pot fi prezente                        şi mici cantităţi de polioli, unde n≤4.                        Poliolii sunt compuşi care au formula                        structurală CH(2)OH-[CHOH](n)-CH(2)OH,                        unde "n" este un număr întreg.Einecs