ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ICodul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele a) şi b) ale punctului 1 al articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) procesele şi cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum şi procesele şi cererile în aceasta materie al căror obiect este neevaluabil în bani; b) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei;"2. Litera f) a punctului 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"f) cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei;"3. Literele g) şi h) ale punctului 1 al articolului 2 se abroga.4. Punctele 2 şi 3 ale articolului 2 se abroga.5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Curţile de apel judeca:1. în prima instanţa, procesele şi cererile în materie de contencios administrativ privind actele autorităţilor şi instituţiilor centrale;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii şi tribunale în prima instanţa;3. în orice alte materii date prin lege în competenţa lor."6. Punctul 3 al articolului 4 se abroga.7. Alineatul 1 al articolului 282 va avea următorul cuprins:"Hotărârile date în prima instanţa de judecătorie şi tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel."8. La articolul 299 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Recursul se soluţionează de către Curtea Suprema de Justiţie, dacă prin lege nu se prevede altfel."9. După articolul 302 se introduce un nou articol, articolul 302^1, cu următorul cuprins:"Art. 302^1. - Cererea de recurs va cuprinde următoarele menţiuni:1. numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înregistrare sau, după caz, codul fiscal şi contul bancar. Dacă recurentul locuieşte în străinătate, va arata şi domiciliul ales în România, unde urmează sa i se facă toate comunicările privind procesul;2. indicarea hotărârii care se ataca;3. motivele de legalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;4. semnatura."10. Alineatul 3 al articolului 303 se abroga.11. Articolul 308 va avea următorul cuprins:"Art. 308. - Preşedintele instanţei sau preşedintele secţiei, primind cererea de recurs şi dosarul, stabileşte un complet format din 3 judecători, care va decide asupra admisibilităţii în principiu a recursului.Preşedintele instanţei sau preşedintele secţiei poate desemna un judecător care întocmeşte raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului. La Curtea Suprema de Justiţie raportul poate fi întocmit şi de către un magistrat-asistent.Raportorul va verifica dacă recursul îndeplineşte cerinţele de forma, dacă motivele invocate se încadrează în cele prevăzute de art. 304 şi va arata poziţia jurisprudenţei şi a doctrinei în problemele de drept vizând dezlegarea data prin hotărârea atacată.În cazul în care completul este în unanimitate de acord ca recursul nu îndeplineşte cerinţele de forma sau ca motivele de recurs invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute de art. 304, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunţată fără citarea părţilor, care nu este supusă nici unei cai de atac. Decizia se comunică recurentului.Dacă se apreciază ca recursul îndeplineşte cerinţele de forma şi ca motivele invocate şi dezvoltarea lor se încadrează în cele prevăzute în art. 304, precum şi dacă nu s-a întrunit unanimitatea prevăzută la alin. 4, se pronunţa, fără citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului. Prin aceeaşi încheiere se fixează termen de judecată în şedinţa publică, dispunandu-se citarea părţilor şi comunicarea motivelor de recurs intimatului, căruia i se va pune în vedere obligaţia de a depune întâmpinarea cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată."12. Alineatul 1 al articolului 309 va avea următorul cuprins:"Preşedintele va da mai întâi cuvântul recurentului, iar apoi intimatului."13. Alineatul 3 al articolului 312 va avea următorul cuprins:"Modificarea hotărârii atacate se pronunţa pentru motivele prevăzute de art. 304 pct. 6, 7, 8, 9 şi 10, iar casarea, pentru cele prevăzute de art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 şi 5, precum şi în toate cazurile în care instanţa a carei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intră în cercetarea fondului sau modificarea hotărârii nu este posibila, fiind necesară administrarea de probe noi. Dacă sunt găsite întemeiate mai multe motive, dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanţa de recurs va casa în întregime hotărârea atacată pentru a se asigura o judecata unitară."14. La articolul 322, după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul cuprins:"9. dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continua să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate."15. La articolul 324, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:"Pentru motivul prevăzut la art. 322 pct. 9, termenul este de 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în Monitorul Oficial al României, Partea I."16. Capitolul III "Recursul în interesul legii şi recursul în anulare" din titlul V al cărţii II devine titlul VI "Recursul în interesul legii" al cărţii II.17. Articolele 330-330^4 se abroga.18. Articolul 720^8 va avea următorul cuprins:"Art. 720^8. - Hotărârile date în prima instanţa privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii."  +  Articolul IIDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi proceselor în curs de judecată începute sub legea anterioară, precum şi executării silite începute sub acea lege.Procesele în curs de judecată la data schimbării competentei instanţelor legal investite vor continua să fie judecate de acele instanţe. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privitoare la competenţa sunt aplicabile.Hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse căilor de atac şi termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronunţate.  +  Articolul IIIDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuBucureşti, 25 iunie 2003.Nr. 58.-------