ORDIN nr. 759 bis din 12 iunie 2003privind comercializarea produselor supuse autorizării
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 26 iunie 2003    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi al prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Produsele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca fiind supuse autorizării sunt:1. alcool, distilate, băuturi alcoolice;2. produse din tutun;3. uleiuri minerale;4. cafea.  +  Articolul 2Pentru toate livrările şi transferurile produselor enumerate la art. 1, efectuate de către agenţii economici producători interni şi importatori în relaţiile comerciale (producător sau importator - angro - en detail, transferuri între gestiuni), prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se vor utiliza în mod obligatoriu facturi fiscale speciale sau avize speciale de însoţire a mărfii, după caz.  +  Articolul 3Modelele facturilor fiscale speciale sau avizelor speciale de însoţire a mărfii, precum şi situaţiile în care acestea sunt utilizate sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii au regim special şi se tiparesc de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.  +  Articolul 5Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut la art. 3 se vor inscriptiona denumirile produselor comercializate şi, dacă este cazul, relaţia comercială şi calitatea furnizorului şi a cumpărătorului, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Documentele cu regim special prevăzute de prezentul ordin vor fi distribuite de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, conform solicitării acestora, în baza unei comenzi lunare. (2) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic. Distribuirea documentelor către utilizatori se va face direct de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, contra cost, pe bază de comenzi scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Nota de comanda va fi aprobată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale speciale şi de avize speciale de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat sa comercializeze respectivele produse. (4) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" S.A. va tipari formulare pe baza unui necesar mediu lunar anterior, asigurând permanent un stoc de siguranţă pentru 1-5 luni, şi le va distribui spre vânzare fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov.  +  Articolul 8 (1) După aprobarea comenzii, fiecare agent economic va achită în contul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov contravaloarea formularelor fiscale speciale aprobate. (2) Pentru activitatea prestată direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor aplica un comision de 25% la preţul de livrare al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A. (3) Transportul formularelor speciale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov se asigura de Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. (4) Veniturile realizate potrivit alin. (2) vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 9 (1) Între datele de 1 şi 5 ale lunii pentru luna precedenta, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor raporta în scris şi electronic către Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. situaţia vânzărilor şi a stocului, detaliate pe utilizatori şi plaje de serii, conform unui model aprobat de Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A. (2) Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. va emite lunar, pe baza raportarilor prevăzute la alin. (1), facturi fiscale către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, pentru vânzările din luna anterioară, care vor fi plătite în termen de 3 zile de la data emiterii.  +  Articolul 10Până la data de 31 decembrie 2003 Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. va asigura un sistem informatic pentru gestionarea formularelor în cauza, care va fi pus gratuit la dispoziţia direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, pentru utilizare, în vederea evidenţierii vânzărilor de formulare speciale şi a stocului.  +  Articolul 11 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A., direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală, Direcţia generală a contabilităţii publice şi Direcţia de buget şi contabilitate interna vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 759 bis.────────────────