ORDIN nr. 145 din 14 martie 2003pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distractia extrema, NT1-2002
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Nr. 145 din 14 martie 2003
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Nr. 626 din 20 iunie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 26 iunie 2003  În temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaţa şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor şi ministrul sănătăţii şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul referitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distractia extrema, NT1-2002, ediţia 1, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT- ISCIR -NORMATIVreferitor la autorizarea şi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire şi a coordonatorului de securitate pentru distractia extrema, NT1-2002Ediţia 1Colecţia Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR- Editie oficială -1. Termeni şi definiţii1.1. coordonator de securitate - persoana angajata, calificată şi, după caz, autorizata, desemnată de organizator pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum şi a terţelor persoane în timpul distractiei extreme;1.2. deţinătorul (exploatantul) echipamentului - persoana fizica sau juridică deţinătoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziţie consumatorilor;1.3. distracţie extrema - activitate oferită de un organizator prin intermediul unui echipament pentru agrement unuia sau mai multor consumatori în scop de distracţie sau de recreere şi la care senzatia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incita în principal sa participe;1.4. manevrant - personal autorizat şi calificat care asigura funcţionarea în condiţii de securitate a echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii;1.5. producător extern - persoana fizica sau juridică ce îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate.1.6. producător intern - agent economic care îşi asuma responsabilitatea proiectării şi fabricării echipamentelor/ instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joaca şi întocmeşte în scris declaraţia de conformitate.2. Autorizarea personalului tehnic de deservire (manevrantului) pentru echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii2.1. Personalul tehnic de deservire (manevrantul) pentru echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii trebuie să fie instruit de către producătorul sau deţinătorul (cu acordul producătorului) echipamentului sau instalaţiei. Nu este necesară autorizarea manevrantilor de către ISCIR-INSPECT.2.2. Pentru a fi admişi în vederea instruirii, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi; b) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea echipamentului/instalaţiei şi prezintă o adeverinţa medicală cu menţiunea "Apt pentru manevrarea echipamentului/ instalaţiei ................."; c) fac dovada ca au absolvit învăţământul obligatoriu.2.3. Instruirea teoretică se va efectua pe baza programei analitice specificate în anexa A, care prevede minimum de cunoştinţe necesare şi de durata a cursurilor.De la caz la caz, în funcţie de complexitatea instalaţiilor şi a lucrărilor practice ce trebuie să fie efectuate, programa analitica menţionată va fi dezvoltată corespunzător.2.4. Practica obligatorie pe echipament/instalatie, care va cuprinde minimum 150 de ore, se va efectua sub stricta supraveghere a producătorului sau deţinătorului, cu respectarea stricta a Normelor privind protecţia muncii.2.5. La finalizarea instruirii teoretice şi practice candidaţii vor fi examinaţi de producătorul sau deţinătorul echipamentului/instalaţiei.2.6. Rezultatele examinării vor fi consemnate într-un proces-verbal. Candidaţilor admişi li se vor elibera de către cel care i-a instruit şi examinat un carnet de manevrant, al cărui model este prezentat în anexa C.2.7. Carnetul de manevrant este valabil numai în cadrul unităţii care l-a eliberat.2.8. Pentru improspatarea cunoştinţelor profesionale, manevrantii vor fi instruiti periodic, o dată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deţinător de instalaţii, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.2.9. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentului normativ, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numita de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.Din comisie va face parte obligatoriu şi responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnica a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT.Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.2.10. Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile prezentului normativ, au obligaţia să se prezinte anual la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. 2.9.2.11. Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile prezentului normativ, care practica activitatea operativă pentru care deţin carnet de manevrant şi nu se prezintă la examinările menţionate la pct. 2.9 şi 2.10 sau persoanelor instruite care, în urma examinărilor respective, obţin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de manevrant de către agentul economic deţinător de instalaţii la care lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, după caz.2.12. Persoanele care au întrerupt mai mult de un an practicarea activităţii operative pentru care sunt instruite pot sa reia practicarea activităţii operative respective numai cu condiţia respectării prevederilor pct. 2.9 şi 2.10.2.13. Personalul instruit în conformitate cu prevederile prezentului normativ poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT, precum şi de către organele în drept ale agentului economic deţinător la locul de muncă, în timpul efectuării activităţilor de operare/deservire a instalaţiilor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu şi cum aplica cunoştinţele teoretice şi practice.Verificarea se va efectua în prezenta RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constata deficiente tehnice la instalaţii, datorate personalului de deservire autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcţionare a instalaţiilor, în funcţie de gravitatea lor, se vor lua următoarele măsuri: a) sesizarea conducerii agentului economic deţinător pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară; b) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; c) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea abaterii comise.Măsurile menţionate mai sus se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare tehnica (al cărui model este prezentat în anexa B) întocmit de cei care constata abaterile.2.14. În cazul în care manevrantul se prezintă la locul de muncă sub influenţa alcoolului sau deserveşte instalatia necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcţionare a acesteia, conducerea agentului economic deţinător, pe lângă sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de manevrant pe termen limitat sau definitiv.2.15. Personalul instruit, conform prevederilor prezentului normativ, este obligat sa poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului de manevrant, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalenta cu exploatarea instalaţiilor de către personal neinstruit pentru operare/deservire şi se sancţionează conform prevederilor legale.3. Autorizarea coordonatorului de securitate pentru distractia extrema3.1. Autorizaţia coordonatorului de securitate se eliberează pentru fiecare categorie de distracţie extrema pe o perioadă limitată de timp nu mai mare de 1 an şi pentru o locaţie determinata. Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa D.3.2. În cazul în care una dintre condiţiile de autorizare menţionate la pct. 3.1 se modifica, autorizaţia coordonatorului de securitate îşi pierde valabilitatea fiind necesară solicitarea unei autorizaţii noi.3.3. Pentru obţinerea autorizaţiei coordonatorului de securitate, organizatorul distractiei extreme trebuie să prezinte la ISCIR-INSPECT următoarele: a) adresa de solicitare a autorizării coordonatorului de securitate; b) schema de desfăşurare a distractiei extreme; c) dosarul coordonatorului de securitate care va cuprinde:● copie de pe actul de identitate al coordonatorului de securitate;● copie de pe actul de absolvire a învăţământului minim obligatoriu;● decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de securitate al distractiei extreme, conform modelului din anexa E;● certificat medical pe care să fie menţionat "Apt pentru lucrul în condiţii extreme". Certificatul medical este considerat valabil pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data emiterii; d) memoriu justificativ care trebuie să conţină cel puţin:● lista echipamentelor şi produselor specifice utilizate la distractia extrema;● locul desfăşurării distractiei extreme;● perioada de desfăşurare a distractiei extreme; e) copie de pe contractul prin care este asigurata asistenţa medicală.3.4. Eliberarea autorizaţiei se va face după examinarea persoanei/persoanelor propuse pentru "coordonator de securitate" privind desfăşurarea distractiei extreme, în condiţiile prevăzute în prezentul normativ.  +  Anexa A ────────la normativ────────────PROGRAMA ANALITICApentru cursul de pregătire în vederea instruirii manevrantilorechipamentelor/instalaţiilor montate şi utilizate înparcurile de distracţii
  I Partea teoretică şi practica Numărul orelor de predare
  Teoretică Practica
  a) Notiuni generale - Felurile curentului electric; Surse de curent folosite la instalatia unui (unei) echipament instalaţii) - Protecţia prin legare electrica la pământ - Sigurante, contacte, electromagneti, relee, automate de protecţie etc. 4 4
  b) Descrierea echipamentului/instalaţiei - Descrierea ansamblurilor părţii mecanice; Gabarite; Spaţii de siguranţă - Descrierea ansamblurilor părţii electrice (instalatia electrica, sistemele de comanda şi acţionare, panoul de comanda şi iluminat etc.) - Descrierea ansamblurilor părţii hidraulice - Descrierea ansamblurilor părţii pneumatice 10 6
  c) Componente de securitate 12 6
  d) Dispozitive de frânare (descriere, rol, tipuri existente, mod de funcţionare, reglare şi verificare) 6 12
  e) Factori de risc 4 6
  f) Manevrarea şi exploatarea echipamentelor/ instalaţiilor montate şi utilizate în parcurile de distracţii - Manevre permise şi nepermise; Cauzele deranjamentelor - Organizarea exploatării; Cartea echipamentului/ instalaţiei; Registrul de supraveghere 16 72
  g) Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea tehnica oficială - Întreţinerea echipamentelor/instalaţiilor - Repararea echipamentelor/instalaţiilor - Verificarea tehnica oficială; Autorizaţia de funcţionare; Încercări statice şi dinamice; Verificări periodice la scadenta 6 40
  h) Avarii şi accidente la echipamente/instalaţii 2 -
  i) Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii 4 4
  j) Echipamentul de protecţie specific instalaţiei/ echipamentului
  k) Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu şi în caz de accidente etc.
  l) Legislaţie, instrucţiuni 2 -
  m) Decretul nr. 587/1973 şi Decretul nr. 417/1985
  n) PT - Colecţia ISCIR în vigoare pentru echipamentele/instalaţiile montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi pentru autorizarea personalului de deservire
  o) Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător. Notiuni generale
  Recapitulatie:I Partea teoretică ............................. 66 de orePartea practica .............................. 150 de oreII Verificarea însuşirii cunoştinţelor ...... 1-2 ore/candidat
      ANEXA B
      ────────
  la normativ
  ────────────
  ROMÂNIA Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - Proces-verbal de verificare tehnica nr. ......... INSPECŢIA TERITORIALĂ ...... .................. Adresa ........... Telefon .......... Fax ..............
  Încheiat astăzi, ..........., cu ocazia .......... efectuat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, a Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 şi a Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, la ........ tip ... cu numărul de fabricaţie/inventar ........ şi cartea instalaţiei nr. ............, având parametrii ultimei verificări .................................................Denumirea agentului economic ....... din localitatea ........., str. ........ nr. ....., judeţul/sectorul ........, codul fiscal ........... .Verificarea s-a efectuat la ....... din localitatea ...... str. ..... nr. ..., judeţul/sectorul ......... .Subsemnatul*1) ..........., am constatat următoarele: ......................Am dat următoarele dispoziţii: .............................................După aceasta verificare s-a admis*2): ......................................Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ..................... .Pentru aceasta verificare se va plati suma de ........ lei de către ....... din localitatea ........, str. ........ nr. ..., judeţul/sectorul ...... în contul nr. ...... deschis la Banca ........, filiala .......... .──────────────*1) Funcţia, numele şi prenumele.*2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare a instalaţiei, în funcţie de felul (tipul) acesteia.Am luat cunoştinţaOrganul Directorul Responsabilul Delegatulde verificare, agentului economic cu supravegherea agentului economicsau delegatul sau, şi verificarea montator, reparator,tehnica,.............. ................. ................. ............................... ................. ................. .................    ANEXA C    ──────la normativ──────────────┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌───────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐│││Agent economic ................. │ │ VIZE ANUALE*4) ││││...............................*1) │ │┌───────────┬────────────┬───────────┐││││RC/CUI.........................*2) │ ││ │ │ │││││ │ ││ │ │ │││││ │ ││ │ │ │││││ CARNET DE MANEVRANT │ ││ │ │ │││││ Nr. .... din .... │ ││ │ │ │││││ │ ││ │ │ │││││ │ │├───────────┼────────────┼───────────┤││││Nume ......Prenume .............. │ ││ │ │ │││││CNP*3)........................... │ ││ │ │ │││││Tipul instalaţiei ............... │ ││ │ │ │││││ │ ││ │ │ │││││DIRECTOR MANAGER │ ││ │ │ │││││(semnătura şi ştampila) │ │├───────────┼────────────┼───────────┤││││ │ ││ │ │ │││││ │ ││ │ │ │││││................................. │ ││ │ │ │││││Prezentul carnet este valabil │ ││ │ │ │││││numai pentru agentul economic │ ││ │ │ │││││sus-menţionat. │ ││ │ │ │││││ │ │└───────────┴────────────┴───────────┘│││└───────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘──────────────────*1) Se va înscrie denumirea completa a agentului economic.*2) RC/CUI - Numar de înregistrare la registrul comerţului sau codul unic de înregistrare.*3) CNP - Codul numeric personal al manevrantului.*4) Se vor înscrie: numărul procesului-verbal/data, semnătura directorului (managerului) şi ştampila agentului economic.
      ANEXA D
      ────────
  la normativ
  ────────────
                                 AUTORIZAŢIA
            coordonatorului de securitate al distractiei extreme
      Numele ....................................................
      Prenumele .................................................
      Data naşterii .............................................
      Locul naşterii ............................................
      Agentul economic ..........................................
                           VALABILITATEA AUTORIZAŢIEI
  ┌───────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────┬──────────────┐│ Tipul │Decizia/ │ │Valabilitate │Locaţia│ Inspector ││distractiei│împuternicirea│Proces-verbal├─────┬───────┤ │ ISCIR ││extreme │de numire │Nr. şi data │De la│Până la│ │ Semnătura ││ │Nr. şi data │ │ │ │ │ şi ştampila │├───────────┼──────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┤├───────────┼──────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┤├───────────┼──────────────┼─────────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┤└───────────┴──────────────┴─────────────┴─────┴───────┴───────┴──────────────┘Coordonatorul de securitate al distractiei extreme este obligat sa cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.Data emiterii .........................Nr. ...................................ISCIR-INSPECT IT ......................Semnătura şi ştampila
   +  Anexa E ────────la normativ────────────Decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de securitate al distractiei extreme, propus de agentul economic să fie autorizat de ISCIR-INSPECT (numai pentru persoane juridice organizatoare de distracţie extrema)Antetul agentului economicDECIZIE Nr. .............din ..................Unitatea ............., reprezentată prin ......... manager (director),având în vedere legislaţia cu privire la organizarea şi desfăşurarea distractiei extreme, organizatorul acesteia este obligat sa numească un coordonator de securitate care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de prescripţiile tehnice,DECIDE:1. Domnul/Doamna .........., de specialitate ........., având funcţia de ......., în perioada ......, pe amplasamentul: localitatea ......., str. ...... nr. ..., judeţul/sectorul ......, se numeşte coordonator de securitate al distractiei extreme ............, urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT.2. Coordonatorul de securitate al distractiei extreme este obligat sa cunoască şi să respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi prescripţiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultă din prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR.3. Activitatea coordonatorului de securitate al distractiei extreme va fi condusă şi indrumata de .............., care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice.4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prescripţiile tehnice, Colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ............ din ............ şi intră în vigoare după autorizarea coordonatorului de securitate de către ISCIR-INSPECT.Manager, Oficiul juridic......................... ..........................(Numele, prenumele, (Numele, prenumelesemnătura şi ştampila) şi semnătura)Împuternicirea coordonatorului de securitate al distractiei extreme(numai pentru persoane fizice organizatoare de distracţie extrema)ÎMPUTERNICIREdin ...................Subsemnatul .........., domiciliat în localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ...., eliberat la data de ........... de Poliţia ........., în calitate de organizator al distractiei extreme de tipul ..........., îl/o împuternicesc pe domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliată în localitatea ........, str. ...... nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ....., eliberat la data de ......... de Poliţia ............, sa îndeplinească atribuţiile de coordonator de securitate al distractiei extreme mai sus menţionate, în perioada ............., pe amplasamentul: localitatea ..........., str. ........... nr. ......, judeţul/sectorul ......... .Data.................Semnătura........................─────────────────────