LEGE nr. 280 din 24 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatele (6) şi (7) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"(6) Concesionarul plajelor utilizate în scop turistic şi al zonelor de imbaiere se poate asocia cu agenţi economici având ca profil de activitate agrementul sau alimentaţia publică, pentru desfăşurarea unor activităţi sezoniere pe plaja sau în zona de imbaiere, cu acordul concedentului zonelor costiere şi cu avizul autorităţii publice centrale pentru turism. Agenţii economici proprietari ai unor unităţi de agrement sau cazare şi alimentaţie publică, limitrofe zonei costiere de plaja, au prioritate la aceste contracte cu obligaţia expresă de a asigura salubrizarea zonei de plaja. Aceşti agenţi economici pot ocupa zona costiera proprietate publică cu instalaţii demontabile care: a) necesita fundaţii punctuale şi nu depăşesc nivelul solului; b) sunt constituite din prefabricate, module şi nu necesita turnarea de betoane sau de materiale de construcţie similare; c) sunt asamblate şi dezasamblate în mod secvenţial, fără a necesita demolări. (7) Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalaţii nu va putea depăşi 3 ani. După expirarea acestui termen deţinătorul actului tehnico-juridic are dreptul şi obligaţia de a solicita un nou act tehnico-juridic. În cazul în care cererea sa este respinsă motivat sau nu depune cerere, deţinătorul are obligaţia de a demonta instalaţiile în termenul prevăzut în actul respectiv şi de a reface caracteristica arealului."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În scopul conservării condiţiilor ambientale şi valorii patrimoniale şi peisagistice din zonele situate în aproprierea ţărmului, se delimiteaza pe toată lungimea litoralului o fasie de teren lata de 50-150 m masurati de la linia cea mai înaintată a marii, în funcţie de lăţimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Aceasta interdicţie se aplică, de asemenea, construcţiilor provizorii sau transportabile, cu excepţia celor pescaresti, precum şi caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcţii de cazare. (2) Construcţiile indispensabile securităţii sau serviciilor publice pot face excepţie de la prevederile alin. (1), în baza unui studiu de impact. Realizarea acestor construcţii pe fasia de teren delimitata conform prevederilor alin. (1) se va face numai cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale pentru turism, al autorităţii publice centrale pentru lucrări publice, transporturi şi locuinta şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor."3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Autorizarea de construire de noi şosele în banda litorala, de 50-150 m, paralela cu linia ţărmului sau în zonele protejate este interzisă."4. După alineatul (3) al articolului 35 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Se poate autoriza construcţia de promenade în banda litorala de 50-150 m, dar nu mai late de 6 m."5. Alineatul (2) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"(2) Autorizaţiile de construcţie se vor acorda numai pentru exteriorul benzii litorale (de 50-150 m), care va fi stabilită în funcţie de geomorfologia terenului."6. Partea introductivă a punctelor 1, 2 şi 3 ale articolului 77 vor avea următorul cuprins:"1. cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane fizice:...................................................................2. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice:...................................................................3. cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice:"7. Partea introductivă a articolului 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei următoarele fapte:"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 24 iunie 2003.Nr. 280.-------