LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 26 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2003, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003 sa emita ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Aderarea şi ratificarea unor acorduri şi înţelegeri internaţionale, cu excepţia tratatelor încheiate în numele RomânieiII. Economia şi finanţele publice:1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, pe baza indicatorilor macroeconomici în semestrul I al anului 2003 şi a actelor normative adoptate în anul 2003, cu influente asupra cheltuielilor bugetare;2. reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală;3. măsuri pentru recuperarea fondurilor comunitare utilizate necorespunzător şi a fondurilor de cofinantare aferente;4. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare;5. măsuri pentru tranzacţionarea creanţelor comerciale şi prin intermediul pieţelor reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate;6. măsuri pentru reglementarea derulării procesului de privatizare/postprivatizare a unor societăţi comerciale la care Ministerul Industriei şi Resurselor este instituţie publică implicata;7. măsuri pentru reglementarea pregătirii aprovizionarii cu gaze pentru programul de iarna 2003-2004;8. măsuri pentru reglementarea liberei circulatii a mărfurilor, prin modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;9. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările şi completările ulterioare;10. măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale rămase în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului;11. recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.;12. perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislaţia comunitara;13. măsuri privind amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială durabila, relansarea activităţii în domeniul construcţiilor;14. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003;15. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe cai navigabile, republicată;16. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările ulterioare;17. aprobarea punctelor de inspecţie a frontierei (PIF) organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie de frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenite din ţările terţe.III. Administraţia publică centrala şi locală:1. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002;3. organizarea activităţii de consultanţa juridică în administraţia publică;4. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale;5. reglementări privind concediul de odihnă şi alte concedii ale aleşilor locali;6. modificarea art. 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare;7. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;8. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001;9. înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Animalelor, Plantelor şi Siguranţa Alimentelor;10. organizarea şi funcţionarea structurilor de control în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale;11. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002.IV. Munca şi solidaritate socială:1. măsuri pentru protecţia maternitatii la locurile de muncă expuse riscurilor profesionale;2. măsuri pentru protecţia familiilor monoparentale;3. reglementări privind serviciile sociale.V. Sănătate şi familie:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările ulterioare.VI. Educaţie şi cercetare:1. reglementări privind evaluarea, autorizarea şi acreditarea în învăţământul preuniversitar;2. reglementări privind evaluarea calităţii în învăţământul superior, constituirea de structuri şi stabilirea criteriilor de evaluare;3. măsuri privind sprijinirea şi protecţia persoanelor supradotate;4. măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002;6. recunoaşterea calificarilor profesionale în conformitate cu directivele Uniunii Europene privind sistemul general de recunoaştere.VII. Apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala:1. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare;2. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002;3. modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. (2) Ordonanţele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de lege sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate şi depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 24 iunie 2003.Nr. 279.-------