ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 12 iunie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25, după alineatul 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Unităţile Serviciului Roman de Informaţii, ai căror comandanti au calitatea de ordonatori terţiari de credite, sunt stabilite prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informaţii, au personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost repartizate."2. Litera a) a articolului 40 va avea următorul cuprins:"a) elaborează şi fundamentează proiectul de buget al Serviciului Roman de Informaţii, care se compune din bugetul propriu administrat de ordonatorul principal de credite şi din bugetele unităţilor cu personalitate juridică, administrate de ordonatori terţiari de credite, asigura finanţarea unităţilor, coordonează şi controlează modul de administrare, angajare şi utilizare a fondurilor, aprobate prin legea bugetului de stat, de către ordonatorii de credite din subordinea sa;"PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul Serviciului Roman de Informaţii,Alexandru-Radu TimofteMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 52.---------------