METODOLOGIA din 18 iunie 2003de întocmire a Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 iunie 2003     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric este un document obligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare sau de exploatare şi de întreţinere a unui monument istoric. (2) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric face parte integrantă din cartea tehnica a construcţiei. În situaţia în care aceasta nu exista, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric tine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric însoţeşte actele de proprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului în cauza.  +  Articolul 3Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric este servitute constituită în folosul imobilului şi se înscrie în Cartea funciară de către proprietar, respectiv titular al dreptului de administrare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.  +  Capitolul II Redactarea Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric  +  Articolul 4 (1) Emitentul Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric este direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială este situat monumentul istoric. (2) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric se întocmeşte de către specialiştii serviciilor monumente istorice din cadrul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (3) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric se întocmeşte numai după cercetarea, la faţa locului, a imobilului.  +  Articolul 5 (1) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric cuprinde formularul Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, Inventarul monumentului istoric, prevăzut în anexa A la Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric, şi Procesul-verbal de constatare a stării generale de conservare a monumentului istoric, prevăzut în anexa B la Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric. (2) Anexele A şi B fac parte integrantă din Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric.  +  Articolul 6 (1) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, variantele corecte vor fi marcate prin bifare, în casutele corespunzătoare. (2) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, subpct. 1.1 va fi completat cu codul numeric al monumentului istoric, prevăzut în Lista monumentelor istorice, şi se va marca prin bifare casuta corespunzătoare listei în care figurează monumentul istoric. (3) La pct. 1 "Date de identificare" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, la subpct. 1.4, 1.5 şi 1.6 vor fi menţionate denumirile cu care monumentul istoric este înregistrat în Lista monumentelor istorice. (4) La pct. 2 "Localizare administrativă/Amplasament" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, subpct. 2.1, 2.2 şi 2.3 vor fi completate şi cu denumirile anterioare şi originare ale localităţilor şi strazilor, precum şi cu numerele anterioare şi originare, dacă este cazul. (5) La pct. 2 "Localizare administrativă/Amplasament" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, subpct. 2.6 va fi completat cu datele privind delimitarea zonei de protecţie, prevăzute în ordinul ministrului culturii şi cultelor de clasare a monumentului istoric. (6) În situaţia în care pentru un imobil exista documentaţie tehnica cadastrala întocmită şi avizată în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, subpct. 2.7 din formularul menţionat la alin. (5) va fi completat cu numărul cadastral, respectiv numărul de Carte funciară. (7) Subpunctele de la pct. 5 "Descriere sumară" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric vor fi completate pe baza datelor prevăzute în Inventarul monumentului istoric şi în Procesul-verbal de constatare a stării generale de conservare a monumentului istoric. (8) La pct. 6 "Conservare, restaurare, prezervare" din cap. I al formularului Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric, subpct. 6.1 va fi completat pe baza datelor din Procesul-verbal de constatare a stării generale de conservare a monumentului istoric.  +  Articolul 7 (1) Rubricile cap. IV "Condiţiile de utilizare, de exploatare şi întreţinere ale monumentului istoric" vor fi completate distinct, pentru fiecare monument istoric, în funcţie de natura folosinţei, de starea de conservare şi de caracteristicile structurale şi stilistice ale acestuia. (2) Prevederile cap. IV "Condiţiile de utilizare, de exploatare şi întreţinere ale monumentului istoric" vor specifică: a) măsuri pentru evitarea surselor potenţiale de umiditate (învelitori, terase, jgheaburi şi burlane, canalizari exterioare, izolaţii termice - legate şi de funcţiune, izolari la puntile termice clasice - contur goluri exterioare, spaţii ventilate mecanic); b) măsuri pentru asigurarea climatului corespunzător necesar conservării monumentului istoric; c) măsuri pentru asigurarea bunei funcţionari a instalaţiilor electrice (curente, de forta, impamantari, paratrasnet), sanitare (apa-canal), încălzire (în special sobe, coşuri de fum, dar şi centralele proprii); d) măsuri pentru remedierea degradărilor primare la tencuieli interioare şi exterioare, zugraveli, vopsitorii, etansari, pardoseli, tâmplărie, feronerie; e) măsuri pentru protejarea decoratiilor originare împotriva acţiunii factorilor fizici sau chimici; f) materiale şi tehnici adecvate pentru realizarea lucrărilor de consolidare, conservare şi restaurare a monumentului istoric. (3) Lista categoriilor de măsuri specifice pentru exploatarea monumentului istoric, prevăzute la alin. (2), nu este limitativa.  +  Capitolul III Transmiterea Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric  +  Articolul 8 (1) Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric va fi înmânată proprietarului, sub semnatura, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului culturii şi cultelor de clasare a monumentului istoric. (2) Pentru monumentele istorice din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric va fi înmânată instituţiilor publice titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile respective, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 9În cazul ansamblurilor şi siturilor monument istoric, Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric se întocmeşte pentru fiecare proprietar sau titular al dreptului de administrare asupra imobilelor aflate în perimetrul acestora şi se transmite potrivit procedurii prevăzute la art. 8.  +  Articolul 10Obligaţia privind folosinţă monumentului istoric se întocmeşte în trei exemplare, dintre care un exemplar va fi transmis Direcţiei monumentelor istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, un exemplar va fi păstrat de către direcţia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, emitenta, şi un exemplar va fi transmis proprietarului, respectiv titularului dreptului de administrare asupra monumentului istoric.  +  Articolul 11Specialiştii serviciilor monumente istorice din cadrul direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor verifica periodic, cel puţin o dată pe an şi în mod obligatoriu la fiecare sesizare, modul în care sunt respectate prevederile Obligaţiei privind folosinţă monumentului istoric.  +  Articolul 12Direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor furniza proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, precum şi altor titulari de drepturi reale asupra monumentelor istorice, la cerere, informaţii privind legislaţia din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi listele oficiale cuprinzând agenţii economici autorizaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor să efectueze intervenţii asupra monumentelor istorice.-----------