DECRET nr. 93 din 16 aprilie 1977privind preţurile de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 22 aprilie 1977  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Preţurile de vînzare pentru locuinţele construite din fondurile statului, pînă la data de 1 ianuarie 1977, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 la prezentul decret.Pentru locuinţele construite din fondurile statului în condiţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, vînzarea se face la preţurile de contractare prevăzute în acest decret, la care se vor aplica coeficienţii pentru uzura în timp din tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 2Preţurile de vînzare pentru locuinţele, altele decît cele executate din fondurile statului, se stabilesc pe baza normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 3Preţurile de vînzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, stabilite în condiţiile prezentului decret, se aproba de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga: Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1735/1968 de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism, art. 2, art. 7 alin. 2, art. 8 alin. 1, anexele nr. 1, nr. 1 a), nr. 2, nr. 3 şi nr. 3 a) din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 880/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 756/1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret.  +  Anexa 1 PREŢUL DE VÎNZAREcătre populaţie, pentru locuinţele construite din fondurile statului pînă la 1 ianuarie 1977
    Grad de confort1 cameră2 camere3 camere4 camere5 camere
    Suprafaţa utilă m2Preţ pe apartament leiSuprafaţa utilă m2Preţ pe apartament leiSuprafaţa utilă m2Preţ pe apartament leiSuprafaţa utilă m2Preţ pe apartament leiSuprafaţa utilă m2Preţ pe apartament lei
    Confort sporit3767.3305598.01078139.100100180.000118210.680
    Confort I3054.1505087.45065112.40080139.200
    Confort II2341.1003662.4504882.10060101.800
    Confort III2134.1503454.5004573.0005690.200
  NOTĂ:1. Preţurile locuinţelor se determina pentru suprafaţa utila realizată. La suprafaţa utila se adauga suprafeţele logiilor şi balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafaţa lor.2. La stabilirea preţurilor locuinţelor cu alte suprafeţe decît cele din tabel, pentru diferenţa de suprafaţa se adauga sau se scad cîte 1.700 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort sporit, cîte 1.660 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort I, cîte 1.640 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort II şi cîte 1.570 lei de fiecare mp suprafaţa utila pentru locuinţele de confort III.3. Preţurile de mai sus corespund locuinţelor ce se executa în clădiri cu P+4 E; pentru apartamentele ce se executa în clădiri cu alt regim de înălţime, preţurile se corectează prin înmulţirea cu următorii coeficienţi:
         
    P + 1 EP + 2 EP + 3 EP + (5-11) EP + (12-17) E
    1,1201,0801,0301,0421,198
  4. Preţurile de contractare şi vînzare ale locuinţelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10% .5. În cazul cînd locuinţa este situata într-o construcţie cu centrala termica proprie şi serveşte exclusiv aceasta construcţie, la preţul stabilit se adauga 32 lei/mp suprafaţa utila.6. Preţul locuinţelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalatie de încălzire centrala se reduce cu 3,5% .7. Preţurile locuinţelor prevăzute cu timplarie exterioară metalică se majorează cu 60 lei/mp suprafaţa utila, iar în cazul existenţei tocurilor metalice la uşile interioare, preţurile se majorează cu 25 lei/mp suprafaţa utila.8. La locuinţele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 75 lei/ mp suprafaţa utila.9. Preţurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecţia de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 210. La vînzarea locuinţelor cu grad de confort inferior gradului III, preţurile pentru locuinţele de confort III se reduc cu 10% .11. Pentru boxe se adauga 340 lei/mp suprafaţa utila de boxa, iar pentru garaje se adauga 870 lei/mp suprafaţa utila de garaj.12. La preţurile de vînzare ale locuinţelor se aplică coeficienţii pentru uzura în timp prevăzuţi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.13. Termenii de corecţie prevăzuţi în anexa nr. 2 se aplică şi la locuinţele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansarda.14. În preţurile din tabel, cît şi în preţurile de vînzare ale locuinţelor construite din fondurile statului în condiţiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, este cuprins şi comisionul de 1% pentru organizaţia contractantă cu populaţia, care se retine din aceasta organizaţie.15. Preţurile şi corecţiile din aceasta anexa se aplică şi locuinţelor proprietate personală proiectate şi începute pînă la 1 ianuarie 1977, ale căror contracte de construire şi împrumut sau cu plata integrală se vor încheia după aprobarea prezentului decret. Sumele reprezentind diferenţa dintre preţurile de deviz reasezate şi preţurile prevăzute în contractele de construire încheiate se vor reflecta în rezultatele financiare ale organizaţiilor locale de construcţii. Ministerul Finanţelor va modifica corespunzător indicatorii financiari şi va introduce în volumul şi structura bugetului de stat influentele rezultate, pe baza propunerilor ce vor fi prezentate, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 2 NORMEpentru evaluarea locuinţelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului 1. Preţul de vînzare al locuinţei reprezintă valoarea efectivă a acesteia la data evaluării şi se determina pe baza valorii de înlocuire (din nou), ţinînd seama de suprafaţa utila a locuinţei, starea tehnica a clădirii şi de uzura în timp a acesteia.2. Valoarea de înlocuire se determina pe baza normelor de evaluare, diferenţiate pe tipuri constructive, în funcţie de structura de rezistenta sau materialele folosite şi de gradul de dotare şi finisaj. Aceasta se corectează cu corecţia de nivel stabilită în tabelul nr. 9.3. Normele de evaluare a locuinţelor, ţinînd seama de tipul şi gradul lor de finisaj, exprimate în lei/mp suprafaţa utila, sînt prevăzute în tabelul nr. 1.4. Pentru existenta sau lipsa unor instalaţii sau elemente de construcţii sau în caz ca locuinţele sînt situate la demisol sau mansarda, la tarifele prevăzute în tabelul nr. 1 se aplică corecţii, în plus sau în minus, după cum s-a prevăzut în tabelul nr. 2.5. Preţul de vînzare al locuinţelor a căror vechime este egala sau mai mare decît durata de serviciu normata trebuie să fie cel puţin 50% din valoarea de înlocuire în cazul clădirilor în stare foarte buna, 45% în cazul clădirilor în stare buna şi 40% în cazul clădirilor în stare satisfăcătoare, după cum rezultă din tabelul nr. 3.6. La preţul de vînzare al locuinţei determinat ca mai sus se adauga cota-parte aferentă reparaţiilor capitale făcute clădirii în care se afla locuinţa ce se vinde, precum şi costurile oricăror dotări (schimbări de instalaţii electrice, apa, gaze etc.) şi alte reparaţii efectuate în decursul timpului. Cota-parte aferentă locuinţei din totalul acestor lucrări se determina în funcţie de costul ce revine pe mp de suprafaţa utila a tuturor locuinţelor din clădire, la care se aplică coeficienţii, în funcţie de vechimea reparaţiilor, prevăzuţi în tabelul nr. 4.7. Anexele aferente locuinţelor se vînd odată cu acestea.8. Gradul de finisaj al locuinţelor poate fi superior şi inferior, avînd elementele caracteristice prevăzute în tabelul nr. 5.Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcţie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se încadrarea făcuta.Pentru locuinţele situate în clădiri proprietate de stat, în care exista elemente deosebite ce depăşesc caracteristicile gradului de finisaj superior (scări interioare din lemn de esenţa de calitate superioară sau marmura cu elemente decorative, semineuri decorative, tavane bogat decorate şi altele), peste valoarea rezultată din aplicarea normelor corespunzătoare se vor adauga acele elemente, evaluate, pe bază de deviz, de comisia de evaluare şi aprobate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Lucrările de arta şi ornamentale (uşi furniruite, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri cu elemente decorative, mobila fixa, sculpturi, tapiterii, picturi, fresce, vitrouri şi altele asemenea) se vor evalua de către comisii de specialişti stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Calculul valorii acestora se va face la preţurile de achiziţionare ca pentru cele noi.9. Valoarea ascensorului la data evaluării se va stabili de către comisiile de evaluare, cu participarea specialiştilor din organele teritoriale ale Inspectoratului de stat pentru controlul cazanelor şi instalaţiilor de ridicat, ţinînd seama de valoarea de înlocuire şi de gradul de uzura. Valoarea ascensorului astfel stabilită se împarte proporţional pe fiecare apartament, în raport cu suprafaţa utila a acestuia, şi se ia în considerare la determinarea preţului de vînzare al locuinţei.10. Pentru locuinţele situate în clădiri proprietate de stat, la care locatarii cumpărători au executat, din surse proprii, lucrări importante de extinderi, introducerea încălzirii centrale, a instalaţiei de gaze, apa, canal şi construcţii de garaje, pe baza aprobărilor legale şi a dovezii ca lucrările respective au fost realizate prin întreprinderi de stat sau cooperatiste, evaluarea locuinţelor ce se vînd se va face luindu-se în considerare suprafaţa utila şi dotarea existenta înainte de executarea lucrărilor.11. Clădirile de locuit, cît şi anexele gospodăreşti, se clasifica în trei categorii, şi anume: foarte buna, buna şi satisfăcătoare. Încadrarea în una dintre aceste categorii se va face potrivit criteriilor stabilite în tabelul nr. 6.12. Vechimea construcţiei se stabileşte, în principal, în baza autorizaţiei de construcţie eliberata de autoritatea competentă pentru aceasta.În lipsa autorizaţiei de construcţie, vechimea se poate stabili şi pe baza actelor eliberate de organele fiscale, privind înscrierea în rolurile fiscale, sau a oricărui alt act care consemnează date privind vechimea imobilului respectiv.În lipsa actelor de mai sus, vechimea se stabileşte prin cercetări la faţa locului, îndeosebi în baza următoarelor elemente:- anul înscrierii în registrul agricol a construcţiei;- eventualele inscripţii de pe clădire sau mărturii.13. Normele de evaluare a anexelor locuinţelor, ţinînd seama de tipul construcţiei şi materialelor din care sînt executate, exprimate în lei/mp, sînt prevăzute în tabelul nr. 7.14. Preţul de vînzare al anexelor locuinţelor se stabileşte aplicînd coeficienţii de uzura prevăzuţi în tabelul nr. 8, în funcţie de vechimea anexelor respective.15. Normele de evaluare prevăzute în aceasta anexa se aplică şi la vînzarea locuinţelor executate din fondurile statului situate în clădiri cu parter, camerelor de serviciu situate la subsol sau la nivel tehnic, precum şi locuinţelor realizate prin supraetajarea unor clădiri care au fost construite din alte fonduri decît cele ale statului.16. La vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, prin locuinţe cu confort sporit se înţeleg locuinţele ale căror suprafeţe depăşesc suprafeţele utile maxime prevăzute la pct. III din anexa la Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 şi sînt dotate cu instalaţii de apa, canalizare, încălzire centrala sau încălzire cu sobe cu combustibil solid, lichid sau gaze, iar dotările şi finisajele aferente sînt cel puţin la nivelul celor prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975. Vînzarea locuinţelor cu confort sporit se va face în conformitate cu prevederile legale.17. Pentru fiecare locuinţa care urmează a fi vinduta, comisiile de evaluare vor întocmi fise tehnice şi de evaluare, care să cuprindă toate elementele tehnice necesare stabilirii preţului de vînzare al locuinţei şi perfectarii contractului de vînzare-cumpărare. Tabelul nr. 1 PREŢURI PE METRUL PATRAT SUPRAFAŢA UTILApentru evaluarea locuinţelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului
    Nr. crt.Tipul constructiv în funcţie de structura de rezistenţă sau materialele folositeRegimul de înălţimeGradul de finisaj
    superior lei/m2inferior lei/m2
    1.Cu pereţi din zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori, planşee din lemn sau beton armat, şarpantă din lemn, avînd instalaţii sanitare, electrice şi încălzire cu sobe cu combustibil solidP2.0351.455
    2.Cu pereţi din zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori, planşee din lemn sau beton armat, şarpantă din lemn, avînd instalaţii sanitare, electrice şi încălzire cu sobe cu combustibil solidP + (1 - 4) E1.8551.280
    3.Cu pereţi din bîrne, planşee şi şarpantă din lemn, avînd instalaţii sanitare, electrice şi încălzire cu sobe cu combustibil solidP sau (P + 1) E1.3951.285
    4.Cu pereţi din paiantă, planşee şi şarpantă din lemn, avînd instalaţii sanitare, electrice şi încălzire cu sobe cu combustibil solidP sau (P + 1) E1.2801.190
    5.Cu pereţi din chirpici, vălătuci sau pămînt bătut, planşee şi şarpantă din lemn, avînd instalaţii sanitare şi electrice şi încălzire cu sobe cu combustibil solidP1.1951.130
    6.Cu structură din beton armat, orice sistem de învelitoare, avînd instalaţii sanitare, electrice şi încălzire centralăP + (5 - 11) E2.0501.430
       
    NOTĂ:  
    - Pentru camere de serviciu situate în subsoluri615 lei/m2
    - Pivniţe, beciuri, boxe, în folosinţa exclusivă a locuinţei445 lei/m2
    - Garaje920 lei/m2
    - Terase rezultate din retrageri în gabarit420 lei/m2
  Tabelul nr. 2 TERMENI DE CORECŢIEpentru existenta sau lipsa unor instalaţii sau elemente de construcţii sau în caz ca locuinţele sînt situate la demisol sau mansarda
           
        Se adaugăSe scade
    -Încălzire centrală (exclusiv tipul 6), fără construcţia şi echipamentul centralei termice60 lei/m2-
    -Pentru construcţia şi echipamentul centralei termice40 lei/m2-
    -Obloane40 lei/m2-
    -Încălzire cu sobe cu gaze40 lei/m2-
    -Învelitori de carton asfaltat, sită, şindrilă, stuf sau paie-25 lei/m2
    -Lipsa obiectelor şi a instalaţiilor aferente pentru:    
      -> cadă de baie-2.640 lei/loc.
      -> lavoar-1.020 lei/loc.
      -> W.C.-1.020 lei/loc.
      -> chiuvetă de bucătărie-1.020 lei/loc.
    -Lipsa tencuielilor exterioare-65 lei/m2
    -Lipsa fundaţiilor-65 lei/m2
    -Pardoseli de pămînt-40 lei/m2
  NOTĂ:Pentru locuinţele din demisol sau mansarda preţurile se reduc cu 25% . Tabelul Nr. 3 COEFICIENŢII DE UZURA IN TIMPpentru locuinţe
    Vechimea în aniDurata de serviciu normată
    Grupa 1Grupa 2Grupa 3
    Starea clădiriiStarea clădiriiStarea clădirii
    foarte bunăbunăsatisfăcătoarefoarte bunăbunăsatisfăcătoarefoarte bunăbunăsatisfăcătoare
    0 - 5111111111
    5 - 101111110,800,780,76
    10 - 151110,900,890,880,700,670,64
    15 - 200,890,880,870,860,850,840,600,560,52
    20 - 250,870,860,840,830,810,790,500,450,40
    25 - 300,840,820,810,790,770,750,500,450,40
    30 - 350,810,800,780,750,730,700,500,450,40
    35 - 400,780,760,740,720,690,660,500,450,40
    40 - 450,750,730,700,680,650,620,500,450,40
    45 - 500,730,700,670,650,610,580,500,450,40
    50 - 550,700,670,640,610,580,540,500,450,40
    55 - 600,670,640,610,580,540,490,500,450,40
    60 - 650,640,610,570,540,500,450,500,450,40
    65 - 700,620,580,540,500,450,400,500,450,40
    70 - 750,590,550,510,500,450,400,500,450,40
    75 - 800,560,520,480,500,450,400,500,450,40
    80 - 850,530,490,440,500,450,400,500,450,40
    85 - 900,500,450,400,500,450,400,500,450,40
    Peste 900,500,450,400,500,450,400,500,450,40
  NOTĂ:Încadrarea clădirilor în una dintre grupele prevăzute în tabel se va face astfel:Grupa 1 - clădiri cu planşee din: beton armat; profile din oţel cu boltisoare sau corpuri de umplutura;Grupa 2 - clădiri cu planşee din: lemn; zidărie de piatra, cărămida sau inlocuitori;Grupa 3 - clădiri cu pereţi din: paianta; bîrne; chirpici; valatuci sau pămînt bătut. Tabelul nr. 4 COEFICIENŢII DE CORECŢIEpentru vechimea reparaţiilor aplicate la cota-parte ce revine locuinţei
       
    Vechimea în aniCoeficient
    0 - 31
    3 - 60,88
    6 - 90,82
    9 - 120,76
    12 - 150,70
    15 - 180,64
    18 - 210,58
    21 - 240,52
    24 - 270,46
    27 - 300,40
    Peste 300,40
  Tabelul nr. 5 GRADELE DE FINISAJ AL LOCUINŢELORFinisaj inferior:------------------- tencuieli interioare driscuite şi zugravite sau spoite;- pardoseli calde din duşumele şi pardoseli reci din ciment sclivisit sau mozaic turnat;- timplarie de calitate inferioară, exterioară simpla, eventual dubla cu deschidere exterioară şi interioară obişnuite. Finisaj superior:------------------- finisajul fatadelor cu materiale durabile, placaje din piatra, ceramica smaltuita sau alte materiale rezistente la intemperii;- timplarie exterioară dubla sau cuplata cu deschidere interioară, iar timplaria interioară de calitate superioară;- tencuieli interioare gletuite cu ipsos, stucaturi sau vopsitorii de ulei, calcio-vechio etc., la camerele principale;- pardoseli calde de parchet şi pardoseli reci din mozaic, gresie, mozaic venetian etc;- lambriuri simple la pereţi. Tabelul nr. 6 STAREA TEHNICA A CLĂDIRILORStare foarte buna-----------------Construcţia nu necesita lucrări de reparaţii curente şi nici lucrări de reparaţii capitale la principalele elemente de construcţii. Stare buna----------Construcţia are nevoie de unele lucrări de reparaţii curente la elemente de construcţii, pentru a fi readusa în stare foarte buna, cum ar fi: reparaţii la fundaţii şi zidărie, tencuieli interioare şi exterioare, planşee, pardoseli, învelitori, zugraveli şi vopsitorii exterioare, instalaţii electrice, sanitare şi de încălzire, în proporţie de pînă la 10% din valoarea acestora. Stare satisfăcătoare--------------------Construcţia necesita lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi reparaţii capitale la elemente de construcţii peste cele prevăzute la starea buna. Tabelul nr. 7 NORMEpentru evaluarea anexelor locuinţelor
             
    Nr. crt.Denumirea tipului de anexe ale locuinţelorMaterialul de construcţie utilizat sau sistemul constructivGrupaPreţul unitar - lei -
    1.Împrejmuiri*) (inclusiv porţile)Cu stîlpi din orice material şi rigle, şipci sau scînduri de lemn480 lei/m
    Cu stîlpi din orice material şi sîrmă ghimpată:   41 lei/m
    - stîlpi din beton, zidărie sau metal2  
    - stîlpi din lemn4  
    Cu stîlpi din zidărie, beton sau metal şi cu panouri din:2  
    - oţel profilat sau fier forjat   360 lei/m
    - plasă de sîrmă   180 lei/m
    Din zidărie2280 lei/m
    Din beton armat monolit sau prefabricate1115 lei/m
    2.Magazii şi grajduriCu pereţi din cărămidă, şarpantă din lemn, învelitoare din tablă:1  
    - pînă la 25 m2   660 lei/m2
    - peste 25 m2   530 lei/m2
    Cu pereţi din lemn sau schelet din lemn cu umplutură din cărămidă:3  
    - pînă la 25 m2   750 lei/m2
    - peste 25 m2   570 lei/m2
    Cu pereţi din chirpici sau vălătuci:3  
    - pînă la 25 m2   565 lei/m2
    - peste 25 m2   445 lei/m2
    3.ŞoproaneDin lemn sau alte materiale, indiferent de folosinţă3220 lei/m2
    4.PătuleCu pereţi din şipci4490 lei/m2
    Cu pereţi din nuiele5345 lei/m2
  * Odată cu locuinţele se vînd şi imprejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuinţe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporţională cu suprafaţa utila apartamentului pus în vînzare. Tabelul nr. 8 COEFICIENŢII DE UZURA IN TIMPpentru anexele locuinţelor
  - pe grupe -
                                   
    Vechimea în aniStarea construcţiei
    foarte bunăbunăsatisfăcătoare
    Durata normată în ani
    Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4Grupa 5Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4Grupa 5Grupa 1Grupa 2Grupa 3Grupa 4Grupa 5
    0 - 5111111111111111
    5 - 100,900,850,760,600,400,880,830,720,530,300,870,800,680,470,20
    10 - 150,850,780,640,400,400,830,740,580,300,300,800,700,520,200,20
    15 - 200,800,700,520,400,400,770,650,440,300,300,730,600,360,200,20
    20 - 250,750,630,400,400,400,710,560,300,300,300,670,500,200,200,20
    25 - 300,700,550,400,400,400,650,480,300,300,300,600,400,200,200,20
    30 - 350,650,480,400,400,400,590,390,300,300,300,530,300,200,200,20
    35 - 400,600,400,400,400,400,530,300,300,300,300,470,200,200,200,20
    40 - 450,550,400,400,400,400,480,300,300,300,300,400,200,200,200,20
    45 - 500,500,400,400,400,400,420,300,300,300,300,330,200,200,200,20
    50 - 550,450,400,400,400,400,360,300,300,300,300,270,200,200,200,20
    55 - 600,400,400,400,400,400,300,300,300,300,300,200,200,200,200,20
    Peste 600,400,400,400,400,400,300,300,300,300,300,200,200,200,200,20
  Tabelul nr. 9 CORECŢIILE DE PREŢ IN FUNCŢIE DE NIVEL
  - în procente -
                                         
    Nivelul locuinţeiNumărul de niveluri ale locuinţei
    P1234567891011121314151617
    17                                   -12
    16                                 -12-6
    15                               -11-6-5
    14                             -11-5-5-4
    13                           -10-4-4-4-3
    12                         -10-4-3-3-2-2
    11                       -9-4-3-2-1-10
    10                     -9-3-3-2-1000
    9                   -8-3-2-2-10000
    8                 -8-2-2-1-10000+1
    7               -6-2-2-10000+1+1+2
    6             -6-2-1000+1+1+1+2+3+3
    5           -5-2-1-10+1+1+3+3+3+3+4+4
    4         -5-100+2+2+3+3+4+4+4+4+5+5
    3       -400+2+2+3+3+4+4+5+5+5+5+6+6
    2     -3+1+3+4+4+5+5+5+5+5+5+5+5+6+7+7
    1   0+4+4+4+4+5+5+5+5+5+5+5+5+6+6+7+7
    P00-1-1-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
  --------