NORME nr. 6 din 13 iunie 2003privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 iunie 2003    Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 şi ale art. 214 alin. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 285 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică organizaţiilor cooperatiste de credit, autorizate în aceasta calitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 200/2002, denumita în continuare ordonanţa, şi reglementează:- condiţiile şi procedura de aprobare prealabilă de către casa centrala şi Banca Naţionala a României a fuziunii sau divizării cooperativelor de credit în cadrul aceleiaşi reţele cooperatiste de credit;- condiţiile de autorizare de către Banca Naţionala a României a cooperativelor de credit nou-înfiinţate în urma fuziunii sau divizării.  +  Articolul 2Fuziunea sau, după caz, divizarea cooperativelor de credit se realizează în condiţiile ordonanţei şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 3Fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit se pot realiza numai cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii, după caz: a) fuziunea are loc numai între doua sau mai multe cooperative de credit autorizate; b) în cazul divizării, pot fi autorizate în calitate de cooperative de credit numai entitatile rezultate ca urmare a divizării unei cooperative de credit autorizate; c) a fost obţinută aprobarea prealabilă a fuziunii sau, după caz, a divizării din partea casei centrale şi a Băncii Naţionale a României; d) cooperativele de credit participante au luat toate măsurile necesare astfel încât să asigure îndeplinirea, de către cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte, a cerinţelor prudentiale şi de alta natura stabilite prin ordonanţa, reglementări ale Băncii Naţionale a României şi reglementările proprii ale casei centrale la care sunt afiliate sau urmează a se afilia; e) casa centrala a luat toate măsurile necesare astfel încât să asigure îndeplinirea de către reţeaua cooperatista de credit, după finalizarea procesului de fuziune sau de divizare, a cerinţelor prudentiale şi de alta natura stabilite prin ordonanţa şi reglementări ale Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul II Condiţii privind fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit  +  Articolul 4 (1) Cooperativele de credit participante la fuziune sau divizare depun la casa centrala la care sunt afiliate, în vederea aprobării, proiectul de fuziune sau de divizare întocmit potrivit prevederilor ordonanţei. Informaţiile şi datele care vor sta la baza elaborării proiectului vor fi preluate din ultimele situaţii financiare întocmite, auditate sau, după caz, certificate de auditorii financiari, respectiv de cenzorii cooperativelor de credit participante. (2) Casa centrala va decide aprobarea sau, după caz, respingerea proiectului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestuia, potrivit condiţiilor stabilite prin reglementările proprii. (3) Motivele de respingere a proiectului de fuziune sau de divizare vor avea în vedere inclusiv următoarele: a) nu a fost întocmit raportul auditorilor financiari sau, după caz, al cenzorilor cu privire la situaţiile financiare pe baza cărora a fost întocmit proiectul; b) auditorii financiari îşi exprima opinia cu rezerve, se afla în imposibilitatea exprimarii unei opinii ori exprima o opinie contrară sau, după caz, din raportul cenzorilor nu rezultă ca situaţiile financiare pe baza cărora a fost elaborat proiectul sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele, ca acestea din urma sunt ţinute în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi/sau evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.  +  Articolul 5 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării proiectului de fuziune sau de divizare, casa centrala îl va transmite Băncii Naţionale a României împreună cu fundamentarea deciziei de aprobare. (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin. (1), Banca Naţionala a României va decide aprobarea proiectului sau respingerea acestuia şi va comunică în scris hotărârea sa casei centrale, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii. (3) Proiectul de fuziune sau de divizare va fi respins dacă: a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei şi ale prezentelor norme; b) în urma evaluării documentaţiei, Banca Naţionala a României constata ca informaţiile cuprinse în aceasta nu susţin viabilitatea proiectului prezentat.  +  Articolul 6În vederea aprobării prealabile a fuziunii sau divizării, cooperativele de credit participante vor depune la casa centrala la care sunt afiliate o cerere de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării, semnată de conducătorii cooperativei/cooperativelor de credit participante, al carei model va fi stabilit prin reglementările proprii ale casei centrale cu privire la fuziunea şi divizarea cooperativelor de credit afiliate. Cererea va fi însoţită cel puţin de documentaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. b)-i).  +  Articolul 7 (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de aprobare, casa centrala se pronunţa asupra acesteia, în sensul aprobării fuziunii sau, după caz, a divizării ori al respingerii cererii de aprobare. (2) În cazul în care fuziunea sau, după caz, divizarea a fost aprobată de către casa centrala, aceasta va depune la Banca Naţionala a României, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data aprobării proiectului de fuziune sau de divizare de către Banca Naţionala a României, următoarea documentaţie: a) cererea de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării, semnată de conducătorii cooperativei/cooperativelor de credit participante, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme; b) hotărârea adunării generale a cooperativei/cooperativelor de credit participante cu privire la fuziune sau divizare, care va conţine şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte; c) proiectul actului/actelor constitutive sau, după caz, al actului/actelor de modificare a actului constitutiv al cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte; datele referitoare la numărul şi identitatea membrilor cooperatori, numărul şi valoarea părţilor sociale subscrise şi vărsate şi nivelul capitalului social al cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte vor reflecta situaţia estimată la data bilanţului de fuziune sau divizare; d) situaţiile financiar-contabile aferente cooperativelor de credit participante, precum şi bilanţul/bilanţurile de fuziune sau, după caz, de divizare aferente cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte, întocmite la aceeaşi dată; e) studiul de fezabilitate pentru cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte, întocmit conform prevederilor art. 78 alin. 1 lit. i) din ordonanţa; având în vedere prevederile art. 12, în cazul cooperativelor de credit nou-înfiinţate, studiul de fezabilitate va include şi estimari ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere pentru data la care se preconizeaza obţinerea autorizaţiei de funcţionare, precum şi fundamentarea acestor estimari, din care să rezulte capacitatea cooperativelor de credit de a-şi continua activitatea, în condiţiile respectării prevederilor ordonanţei şi ale reglementărilor date în aplicarea acesteia, şi după data obţinerii autorizaţiei de funcţionare; f) raportarea indicatorilor de prudenta bancară pentru cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte, calculati în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României pe baza datelor din bilanţul de fuziune sau de divizare al acestora şi pe baza bilanţurilor estimative incluse în studiul de fezabilitate; g) raportul întocmit de un auditor financiar, altul decât cel al cooperativei/cooperativelor de credit participante cu privire la fuziune, respectiv la divizare, care să se refere cel puţin la realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor şi informaţiilor care au stat la baza întocmirii documentelor prevăzute la lit. d) şi e); h) comunicarea privind identitatea conducătorilor, a membrilor consiliului de administraţie, a auditorilor financiari sau, după caz, a cenzorilor propuşi ai cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte, însoţită, dacă este cazul, de documentaţia prevăzută pentru aceştia în ordonanţa şi în Normele nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit, emise de Banca Naţionala a României; i) angajamentul de afiliere a cooperativelor de credit preconizate a se înfiinţa la casa centrala, semnat de conducătorii propuşi ai acestora. (3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de cererea casei centrale, facuta în numele cooperativei/cooperativelor de credit afiliate preconizate a-şi inceta existenta ca urmare a fuziunii sau divizării, de retragere a autorizaţiei respectivelor cooperative de credit şi de raportul semnat de conducătorii casei centrale, care va cuprinde fundamentarea deciziei de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării şi concluziile verificării documentaţiei. Fundamentarea deciziei va cuprinde cel puţin: a) o confirmare privind îndeplinirea de către cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte în urma procesului de fuziune sau divizare şi de către reţeaua cooperatista de credit, după finalizarea procesului de fuziune sau divizare, a cerinţelor prudentiale şi de alta natura prevăzute de ordonanţa, de reglementările date de Banca Naţionala a României în aplicarea acesteia, precum şi de reglementările proprii ale casei centrale; b) estimari ale indicatorilor de prudenta bancară la nivelul reţelei, calculati pe baza datelor din bilanţurile estimative ale reţelei cooperatiste de credit preconizate să rezulte în urma procesului de fuziune sau divizare, întocmite pentru următorii 2 ani de la data bilanţului de fuziune sau divizare.  +  Articolul 8 (1) Respingerea cererii de aprobare a fuziunii sau a divizării de către casa centrala va fi notificată Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile lucrătoare de la data hotărârii. (2) Motivele de respingere a cererii de aprobare a fuziunii sau divizării se vor referi inclusiv la situaţiile în care raportul auditorului financiar, prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. g), conţine o opinie cu rezerve, o opinie contrară sau din raport rezultă ca auditorul financiar se afla în imposibilitatea exprimarii unei opinii.  +  Articolul 9 (1) Banca Naţionala a României va decide cu privire la cererea de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea acesteia, comunicând în scris casei centrale hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii. Termenul poate fi prelungit, în situaţii justificate, la propunerea Direcţiei supraveghere a Băncii Naţionale a României. (2) Cererea de aprobare a fuziunii sau divizării va fi respinsă dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme; b) nu sunt respectate prevederile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme de către cooperativa/cooperativele de credit preconizate să rezulte în urma procesului de fuziune sau divizare; c) în urma evaluării documentaţiei, Banca Naţionala a României constata ca informaţiile cuprinse în aceasta nu susţin viabilitatea procesului de fuziune sau divizare, după caz; d) aprobarea proiectului de fuziune sau de divizare a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal.  +  Articolul 10 (1) Concomitent cu aprobarea fuziunii sau a divizării, în conformitate cu prevederile art. 89 lit. a) liniuţa a patra din ordonanţa, Banca Naţionala a României va retrage autorizaţia de funcţionare a cooperativei/cooperativelor de credit care îşi încetează activitatea. (2) Hotărârea privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a cooperativei/cooperativelor de credit care îşi încetează existenta va produce efecte începând cu data fuziunii, respectiv a divizării. (3) Originalul autorizaţiilor de funcţionare retrase se va restitui Băncii Naţionale a României în termenul prevăzut la art. 13.  +  Articolul 11Iniţierea formalităţilor de înmatriculare a cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate sau de înregistrare la Oficiul registrului comerţului a menţiunilor privind modificările în situaţia cooperativelor de credit participante la procesul de fuziune sau divizare se va putea face numai după obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României privind fuziunea, respectiv divizarea.  +  Articolul 12Pe perioada cuprinsă între data înmatriculării la Oficiul registrului comerţului şi data comunicării hotărârii Băncii Naţionale a României privind autorizarea funcţionarii, cooperativa/cooperativele de credit nou-înfiinţate vor putea realiza, pe baza hotărârii Băncii Naţionale a României privind aprobarea fuziunii sau divizării, doar acele operaţiuni aflate în derulare, iniţiate anterior datei înmatriculării, fiind supuse tuturor prevederilor ordonanţei, reglementărilor date în aplicarea acesteia, precum şi reglementărilor casei centrale la care sunt afiliate.  +  Articolul 13 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la îndeplinirea formalităţilor de înregistrare şi publicitate, dar nu mai târziu de 150 de zile calendaristice de la data comunicării hotărârii Băncii Naţionale a României privind aprobarea fuziunii sau divizării, casa centrala va transmite Băncii Naţionale a României, după caz, următoarele documente: a) cererea de autorizare a cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate, semnată de conducătorii aprobaţi ai acestora, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme; b) comunicarea privind nivelul capitalului social la data înmatriculării şi dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare părţilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii, dovada sediului social, care să respecte prevederile Normelor Băncii Naţionale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit, şi comunicarea privind existenta reglementărilor referitoare la desfăşurarea activităţii în cazul cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate; c) copiile de pe documentele eliberate de Oficiul registrului comerţului, care atesta realizarea conform proiectului prezentat a operaţiunii de fuziune sau divizare, respectiv efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului referitoare la înmatricularea cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate, radierea cooperativei/cooperativelor de credit care îşi încetează existenta, precum şi orice alte menţiuni, însoţite de actul constitutiv sau, după caz, de actul modificator al actului constitutiv, în forma autentică; prevederile actului constitutiv sau, după caz, ale actului modificator al actului constitutiv, referitoare la numărul şi identitatea membrilor cooperatori, numărul şi valoarea părţilor sociale subscrise şi vărsate şi nivelul capitalului social al cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte, vor reflecta situaţia înregistrată la data fuziunii sau divizării; d) comunicarea din partea casei centrale referitoare la realizarea afilierii, în cazul cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate; e) raportarea indicatorilor de prudenta bancară aferenţi cooperativei/cooperativelor de credit rezultate, însoţită de confirmarea casei centrale cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în raportare, precum şi a celor aferenţi reţelei cooperatiste de credit, calculati în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României pentru sfârşitul lunii în care s-a încheiat procesul de fuziune sau divizare prin efectuarea înregistrărilor corespunzătoare la Oficiul registrului comerţului. (2) În cazul apariţiei unor modificări faţă de condiţiile de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării, documentele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de un raport semnat de conducătorii casei centrale cuprinzând justificarea şi evaluarea modificărilor apărute. (3) În cazul în care modificările faţă de condiţiile de aprobare a fuziunii sau, după caz, a divizării sunt contrare prevederilor ordonanţei, reglementărilor date în aplicarea acesteia, prezentelor norme sau reglementărilor elaborate de casa centrala, aceasta va solicita remedierea deficienţelor constatate. În cazul în care acestea nu au fost remediate, casa centrala va revoca aprobarea fuziunii sau divizării, notificând decizia sa Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile lucrătoare de la data hotărârii.  +  Articolul 14 (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea documentelor menţionate la art. 13, Banca Naţionala a României va decide cu privire la finalizarea operaţiunii de fuziune sau divizare şi, după caz, la autorizarea cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate în urma acesteia. Termenul poate fi prelungit, în situaţii justificate, la propunerea Direcţiei supraveghere a Băncii Naţionale a României. (2) În cazul unei decizii favorabile, Banca Naţionala a României va confirma faptul ca procesul de fuziune sau divizare s-a încheiat şi va proceda la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru cooperativa/cooperativele de credit nou-înfiinţate. (3) În cazul unei decizii nefavorabile, Banca Naţionala a României va comunică acest lucru casei centrale, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei. Banca Naţionala a României va respinge cererea de autorizare a cooperativelor de credit nou-înfiinţate şi, după caz, va proceda la retragerea autorizaţiilor de funcţionare ale cooperativelor de credit rezultate în urma procesului de fuziune sau divizare, dacă: a) documentaţia transmisă de casa centrala este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme; b) nu sunt respectate prevederile ordonanţei sau ale reglementărilor date în aplicarea acesteia; c) aprobarea fuziunii sau a divizării a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal; d) conducătorii, membrii consiliului de administraţie şi auditorul financiar sau, după caz, cenzorii aprobaţi ai cooperativei/cooperativelor de credit nou-înfiinţate au fost înlocuiţi, cu excepţia cazului în care înlocuirea a avut la baza motive obiective.  +  Articolul 15Apariţia unor modificări faţă de condiţiile de aprobare a fuziunii sau a divizării va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României. În cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor ordonanţei, reglementărilor date în aplicarea acesteia sau prezentelor norme, Banca Naţionala a României va respinge cererea de autorizare a cooperativelor de credit nou-înfiinţate şi, după caz, va proceda la retragerea autorizaţiilor de funcţionare ale cooperativelor de credit rezultate în urma procesului de fuziune sau divizare, informand totodată casa centrala asupra motivelor care au stat la baza deciziei.  +  Articolul 16Cooperativele de credit aflate în situaţiile menţionate la art. 14 alin. (3) şi art. 15 vor intra în lichidare în conformitate cu prevederile ordonanţei.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 17În cazul fuziunii dintre doua sau mai multe cooperative de credit, la data încheierii procesului de fuziune, nivelul fondurilor proprii ale cooperativelor de credit rezultate trebuie să fie cel puţin egal cu cel obţinut prin însumarea fondurilor proprii ale cooperativelor de credit participante, calculate pe baza datelor din situaţiile financiar-contabile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. d).  +  Articolul 18 (1) Casele centrale vor respinge proiectul de fuziune sau de divizare, vor respinge cererea de aprobare a fuziunii sau divizării ori, după caz, nu vor transmite Băncii Naţionale a României documentele prevăzute la art. 13, de îndată ce constata ca cel puţin una dintre cooperativele de credit afiliate, participante la procesul de fuziune sau de divizare, nu a onorat integral creanţele certe, lichide şi exigibile şi/sau înregistrează un nivel al indicatorului de solvabilitate mai mic de 2%. (2) Casele centrale vor putea respinge proiectul de fuziune sau de divizare, vor putea respinge cererea de aprobare a fuziunii sau divizării ori, după caz, vor putea sa nu transmită Băncii Naţionale a României documentele prevăzute la art. 13, dacă cel puţin una dintre cooperativele de credit participante se afla în situaţia de a nu respecta prevederile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme. (3) Banca Naţionala a României va putea respinge proiectul de fuziune sau de divizare, va putea respinge cererea de aprobare a fuziunii sau divizării ori, după caz, va putea sa nu acorde autorizaţia de funcţionare cooperativei/cooperativelor de credit rezultate din procesul de fuziune sau divizare, dacă cel puţin una dintre cooperativele de credit participante se afla în situaţia de a nu respecta prevederile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia sau ale prezentelor norme.  +  Articolul 19 (1) Casele centrale vor transmite documentaţia menţionată în prezentele norme Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României. (2) În fiecare dintre etapele prevăzute la art. 5, 7 şi 13, dosarul prezentat de casa centrala va cuprinde toate documentele prevăzute de respectivele articole, astfel încât instrumentarea acestora să se poată încheia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României în a carei ordine de zi urmează să fie înscris. Documentele depuse după expirarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) şi art. 13 alin. (1) nu vor face obiectul evaluării de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 20 (1) Banca Naţionala a României poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, inclusiv actualizarea documentaţiei în cazul persoanelor propuse în calitate de conducător, membru al consiliului de administraţie, cenzor şi/sau auditor financiar. (2) Completarea documentaţiei potrivit alin. (1) se va realiza în termenele stabilite de Banca Naţionala a României. (3) Întreaga documentaţie va fi prezentată în limba română; actele cu caracter oficial şi cele sub semnatura privată, pentru care nu este prevăzută în prezentele norme sau în ordonanţa forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.  +  Articolul 21Evaluarea conducătorilor, membrilor consiliului de administraţie, auditorilor financiari sau, după caz, a cenzorilor propuşi ai cooperativei/cooperativelor de credit preconizate să rezulte în urma procesului de fuziune sau de divizare se va face potrivit prevederilor Normelor nr. 7/2000 privind autorizarea organizaţiilor cooperatiste de credit sau Normelor nr. 19/2002 privind modificările în situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit, emise de Banca Naţionala a României. Casa centrala va realiza evaluarea având în vedere şi prevederile reglementărilor proprii.  +  Articolul 22Casele centrale ale cooperativelor de credit vor elabora reglementări proprii privind fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit afiliate, având în vedere prevederile ordonanţei, ale reglementărilor date în aplicarea acesteia şi ale prezentelor norme.  +  Articolul 23Toate hotărârile şi comunicările Băncii Naţionale a României, menţionate în prezentele norme, vor fi transmise casei centrale la care sunt afiliate cooperativele de credit participante la procesul de fuziune sau divizare, aceasta urmând să le remită de îndată cooperativelor de credit implicate.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuBucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 6.  +  Anexa 1 CERERE DE APROBARE A FUZIUNII/DIVIZĂRIIDomnule guvernator,Subsemnatul/subsemnaţii ......../(numele şi prenumele)/......................, în calitate de conducător/conducatori al/ai cooperativei/cooperativelor de credit ....../(denumirea) /.........................., afiliată/afiliate la casa centrala a cooperativelor de credit ........./(denumirea)/......................, solicit/solicitam aprobarea, conform proiectului prezentat, a fuziunii/divizării acesteia/acestora.În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:Adresa de contact a casei centrale la care cooperativa/cooperativele de credit este/sunt afiliată/afiliate este:................................................................................................................................................................................................................... .........................(data) (semnatura şi ştampila)Domnului guvernator al Băncii Naţionale a României  +  Anexa 2 CERERE DE AUTORIZAREDomnule guvernator,Subsemnatul/subsemnaţii ......../(numele şi prenumele)/................................, în calitate de conducător/conducatori al/ai cooperativei/cooperativelor de credit ........./(denumirea)/................................................., afiliată/afiliate la casa centrala a cooperativelor de credit ....../(denumirea)/............................................., solicit/solicitam autorizarea cooperativei/cooperativelor de credit rezultate în urma operaţiunii de fuziune/divizare.În susţinerea cererii mele/noastre anexez/anexăm următoarea documentaţie:Adresa de contact a casei centrale la care cooperativa/cooperativele de credit este/sunt afiliată/afiliate este:.................................................................................................................................................................................................... .......................(data) (semnatura şi ştampila)Domnului guvernator al Băncii Naţionale a României-------