HOTĂRÂRE nr. 679 din 12 iunie 2003privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 20 alin. (3^4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata în condițiile prezentei hotărâri, care asigura prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul sau creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare.  +  Articolul 2(1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:a) au capacitate deplina de exercițiu;b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corecta a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;c) au în folosință o locuinta care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igiena, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare;d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.(2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;b) părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile.(3) Persoana care desfășoară o activitate salarizata, alta decât cea prevăzută la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizata.  +  Articolul 3(1) Persoanele care solicită sa devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacității lor serviciului public specializat pentru protecția copilului din județul, respectiv sectorul municipiului București, pe teritoriul căruia își au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfășoare activități de protecție a copilului. Cererea va menționa în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan condiții optime de îngrijire, grupa de vârsta și sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.(2) Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum și motivele pentru care dorește sa devină asistent maternal profesionist.(3) La cererea de evaluare vor fi anexate:a) copii legalizate de pe actele de stare civilă și de pe actele de studii ale solicitantului;b) o scurta prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;c) certificate medicale eliberate de policlinica de care aparțin, care să prezinte o evaluare completa a stării de sănătate a solicitantului și a persoanelor menționate la lit. b);d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește;e) un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declarație autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaște solicitantului un drept de folosință asupra locuinței, cunoscând specificul activității pe care solicitantul urmează sa o desfășoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subinchiriere, încheiat în condițiile legii;f) declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se afla în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 4(1) Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) va fi evaluată de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau de organismul privat autorizat, în termen de 90 de zile de la data înregistrării.(2) Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice și medicale ale capacității solicitantului, care vor fi determinate prin:a) interviuri luate solicitantului și persoanelor cu care acesta locuiește de către un asistent social și de către un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist și poziția persoanelor cu care acesta locuiește față de implicatiile desfășurării acestei activități;b) vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificării îndeplinirii condiției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c);c) recomandări ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum și ale reprezentanților autorității publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;d) orice investigații suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.(3) Pe perioada evaluării solicitantului, serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist.  +  Articolul 5(1) Cursurile de formare profesională au o durată de minimum 60 de ore, iar programa analitica a acestora se elaborează de către Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție și se aproba, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al secretarului de stat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Cheltuielile pentru organizarea cursurilor sunt suportate de către serviciul public specializat pentru protecția copilului sau de organismul privat autorizat.  +  Articolul 6(1) După efectuarea evaluării, solicitantul adresează comisiei pentru protecția copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat înaintează comisiei pentru protecția copilului dosarul solicitantului, însoțit de un raport de evaluare a capacității solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menționa cunoștințele dobândite de acesta în urma cursurilor de formare profesională, precum și propunerea motivată a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, după caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist.(3) Ținând seama de cererea formulată de solicitant, propunerea de eliberare a atestatului va menționa numărul maxim de copii pe care acesta îi poate primi simultan în plasament sau în încredințare, grupa de vârsta și sexul copiilor, precum și capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.(4) În urma analizarii documentației înaintate și a audierii solicitantului, comisia pentru protecția copilului decide cu privire la acordarea atestatului.(5) Comisia pentru protecția copilului poate cere și audierea altor persoane, precum și orice informații suplimentare pe care le considera necesare.  +  Articolul 7(1) Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.(2) Atestatul va menționa datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numărul maxim de copii care pot fi primiți simultan în plasament sau în încredințare, grupa de vârsta și sexul acestora, precum și capacitatea titularului de a îngriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.(3) Plasamentul sau încredințarea unui număr de copii mai mare decât cel prevăzut în atestat este interzisă, cu excepția cazului în care copiii dati în plasament sau încredințați sunt frați.(4) Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecția copilului, la propunerea temeinic motivată a serviciului public specializat pentru protecția copilului sau a organismului privat autorizat care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.(5) În cazul schimbării domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reînnoit de serviciul public specializat pentru protecția copilului de la noul domiciliu, cu respectarea acelorași condiții care au stat la baza emiterii lui. În aceasta situație, evaluarea capacității solicitantului nu va include cursurile de formare profesională.  +  Articolul 8(1) Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă, care are un caracter special, specific protecției copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecția copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligația supravegherii și sprijinirii activității desfășurate de asistenții maternali profesionisti.(2) Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului.(3) Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de încredințare sau de plasament al unui copil asistentului maternal profesionist.(4) Contractul individual de muncă se suspenda ori încetează în cazurile prevăzute de legislația muncii, precum și în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.(5) Persoanele pensionate pentru limita de vârsta, atestate ca asistent maternal profesionist, își desfășoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă încheiat prin cumul cu pensia.  +  Articolul 9(1) Pentru fiecare copil primit în plasament sau în încredințare, asistentul maternal profesionist încheie o convenție, care constituie anexa la contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul.(2) Convenția se încheie cu acordul scris al soțului sau, după caz, al sotiei asistentului maternal profesionist și se notifica comisiei pentru protecția copilului care a hotărât plasamentul sau încredințarea copilului.(3) Convenția cuprinde următoarele elemente:a) informații referitoare la copil: identitatea, originea etnică și religioasă, situația sa personală, familială, socială și medicală, nevoile sale speciale;b) motivele hotărârii de plasament sau de încredințare;c) planul de aplicare și obiectivele plasamentului sau ale încredințării;d) modalitățile de menținere a contactului între copil și părinții săi biologici și modul de pregătire a reintegrarii copilului în familia sa naturala, în cazul plasamentului;e) modul de pregătire a integrării copilului într-o familie adoptivă, în cazul încredințării;f) modalitățile de supraveghere a activității asistentului maternal profesionist și de evaluare periodică a evoluției copilului primit în plasament sau încredințat;g) drepturile și obligațiile specifice ale părților.  +  Articolul 10(1) Asistentul maternal profesionist are următoarele obligații privind copiii primiți în plasament sau încredințați:a) să asigure creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale și afective a acestora;b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei;c) să asigure integrarea copiilor în viața socială;d) să contribuie la pregătirea reintegrarii copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;e) să permită specialiștilor serviciului public specializat pentru protecția copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activității sale profesionale și evaluarea evoluției copiilor;f) să asigure continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copiii plasati sau încredințați pentru această perioadă este autorizata de către angajator; Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 25/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 20 februarie 2019:
  Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist și ale art. 122 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu derogă de la regula privind obligativitatea efectuării în natură a concediului de odihnă, reglementată de art. 1 alin. (2), art. 144 și art. 149 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care asistentul maternal profesionist asigură continuitatea activității de creștere, îngrijire și educare a copiilor în perioada respectivă, acesta nefiind îndreptățit la plata unei despăgubiri echivalente cu indemnizația de concediu.
  g) sa păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le primește cu privire la copii.
  (2) Asistenții maternali profesionisti au obligația sa informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situația lor personală, familială sau socială care ar putea sa influenteze activitatea lor profesională.(3) Asistenții maternali profesionisti au obligația sa participe la cursurile de perfecționare organizate de angajatori.(4) Asistentul maternal profesionist și persoanele cu care acesta locuiește au obligația să prezinte anual comisiei pentru protecția copilului un certificat medical din care să rezulte ca starea sănătății lor permite continuarea desfășurării activității. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale și de eliberarea certificatului medical se suporta de către angajator.
   +  Articolul 11(1) Serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care supraveghează activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat să prezinte comisiei pentru protecția copilului rapoarte trimestriale referitoare la evoluția copiilor încredințați sau dati în plasament asistentilor maternali profesionisti.(2) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere și sprijin al activității asistentilor maternali profesionisti ce revin serviciului public specializat pentru protecția copilului sau organismului privat autorizat, aceștia sunt obligați să efectueze vizite și intalniri periodice, precum și o evaluare anuală a activității desfășurate de fiecare asistent maternal profesionist.(3) Reprezentanții comisiei pentru protecția copilului au drept de control asupra activității asistentilor maternali profesionisti.(4) Comisia pentru protecția copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acestuia sau dacă asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna dintre obligațiile prevăzute în prezenta hotărâre.(5) Suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist duce la suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă și a convenției încheiate, prevăzute la art. 8 și 9.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 217/1998 cu privire la condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 16 aprilie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministrul muncii
  și solidarității sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Autoritatea Naționala
  pentru Protecția Copilului și Adopție
  Gabriela Coman,
  secretar de stat
  București, 12 iunie 2003.Nr. 679.------------