LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular sunt, de regula, diplomati de cariera şi au un statut socioprofesional specific, conferit de atribuţiile şi răspunderile ce le revin pentru înfăptuirea politicii externe a României, conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Au calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României: a) ministrul afacerilor externe; b) secretarii de stat şi subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe; c) secretarul general şi secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe; d) personalul diplomatic şi consular care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, misiunile permanente pe lângă organizaţiile internaţionale şi oficiile consulare ale României, inclusiv persoanele provenind de la Departamentul de Comerţ Exterior şi de la alte ministere şi instituţii, pe perioada trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade diplomatice sau consulare. (2) Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct fac parte de drept din Corpul diplomatic şi consular al României, pe durata exercitării funcţiei.  +  Articolul 3 (1) Statutul Corpului diplomatic şi consular al României se completează cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii şi în Statutul funcţionarilor publici, dacă prin prezentul statut nu se stabileşte altfel. (2) Pe perioada cat se afla în misiune în străinătate, membrilor Corpului diplomatic şi consular li se aplică şi prevederile tratatelor la care România este parte, precum şi alte reguli care decurg din normele dreptului internaţional.  +  Capitolul II Gradele şi funcţiile diplomatice sau consulare. Modul de acordare, echivalare şi păstrare a acestora  +  Secţiunea 1 Gradele diplomatice sau consulare  +  Articolul 4Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot dobândi următoarele grade: a) gradele diplomatice:- ambasador;- ministru plenipotenţiar;- ministru-consilier;- consilier diplomatic;- secretar I;- secretar II;- secretar III;- atasat diplomatic; b) gradele consulare:- consul general;- consul;- viceconsul;- agent consular.  +  Articolul 5Membrii Corpului diplomatic şi consular al României ocupa, în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe şi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, funcţii diplomatice şi consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le deţin.  +  Secţiunea a 2-a Modul de acordare, echivalare şi păstrare a gradelor diplomatice sau a celor consulare  +  Articolul 6 (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe funcţionează Comisia pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare. Comisia propune acordarea gradelor diplomatice sau consulare la admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României şi pentru promovarea în grad diplomatic sau consular. (2) Organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute la alin. (1), inclusiv criteriile privind selecţionarea pentru admiterea la Academia Diplomatică, pentru promovarea în grade diplomatice şi consulare şi la alte concursuri pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Acordarea gradelor diplomatice şi consulare se face prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu excepţia gradului diplomatic de ambasador, în limita numărului maxim de funcţii diplomatice şi consulare aprobate.  +  Articolul 7Gradul diplomatic de atasat sau gradul consular de agent consular se acordă candidaţilor care au promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României.  +  Articolul 8Organizarea şi funcţionarea Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9 (1) Promovarea în grad diplomatic sau consular se face pe baza îndeplinirii condiţiilor de stagiu prevăzute la art. 13, a evaluării activităţii desfăşurate şi a calificarilor obţinute la Academia Diplomatică sau la alte instituţii de formare profesională, din ţara sau din străinătate. (2) Cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, ministrul afacerilor externe, prin derogare de la prevederile alin. (1), poate promova în grad diplomatic sau consular, membri ai Corpului diplomatic şi consular al României cu rezultate deosebite în activitate, cu îndeplinirea a jumătate din condiţiile de stagiu, asa cum sunt prevăzute la art. 13.  +  Articolul 10Gradul diplomatic de ambasador se acordă prin decret, de către Preşedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 11Celelalte grade diplomatice sau consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare.  +  Articolul 12Ministerul Afacerilor Externe este singura instituţie care acorda grade diplomatice şi consulare, cu excepţia gradului de ambasador.  +  Articolul 13Stagiul pentru promovarea în grad diplomatic sau consular este: a) pentru gradele diplomatice:- 2 ani, de la atasat diplomatic la secretar III;- 3 ani, de la secretar III la secretar II;- 4 ani, de la secretar II la secretar I;- 3 ani, de la secretar I la consilier diplomatic;- 4 ani, de la consilier diplomatic la ministru-consilier;- 2 ani, de la ministru-consilier la ministru plenipotenţiar; b) pentru gradele consulare:- 4 ani, de la agent consular la viceconsul;- 4 ani, de la viceconsul la consul;- 4 ani, de la consul la consul general.  +  Articolul 14 (1) Persoanelor admise prin concurs în Corpul diplomatic şi consular al României, precum şi absolvenţilor Academiei Diplomatice li se acordă grade diplomatice sau consulare în funcţie de vechimea avută în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, echivalenta cu stagiile pentru gradele diplomatice sau consulare. (2) Domeniile de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc, prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice sau consulare.  +  Articolul 15 (1) Trecerea de la un grad consular la unul diplomatic se face cu respectarea următoarei echivalente a gradelor: a) consul general - consilier diplomatic, ministru-consilier; b) consul - secretar I; c) viceconsul - secretar III, secretar II; d) agent consular - atasat diplomatic. (2) Echivalarea gradelor diplomatice cu cele consulare se aproba de ministrul afacerilor externe, la propunerea Comisiei pentru acordarea gradelor diplomatice şi consulare, cu acordul persoanei în cauza.  +  Articolul 16Gradul diplomatic sau consular deţinut se păstrează cu titlu onorific.  +  Capitolul III Admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României  +  Secţiunea 1 Condiţii  +  Articolul 17 (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României poate fi dobandita de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are dreptul sa ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare; b) se bucura de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare; c) nu face parte din partide politice; d) a urmat studii superioare de lungă durata la o instituţie de învăţământ superior din ţara sau din străinătate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; e) cunoaşte cel puţin o limbă străină; f) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestata pe bază de act medical de specialitate, emis de centrul medical care deserveşte Ministerul Afacerilor Externe; g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, organizat potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe; h) nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi g) persoanele care urmează a fi numite în funcţiile de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) persoanele provenind din alte ministere şi instituţii centrale, trimise în misiune temporară în străinătate cu funcţii echivalente gradelor diplomatice şi consulare.  +  Articolul 18Concursurile de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României se organizează pentru funcţiile diplomatice sau consulare vacante, pe baza regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 19Pentru numirea în funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, ministrul afacerilor externe propune, de regula, diplomati de cariera care, la încheierea misiunii, nu depăşesc vârsta legală de pensionare. În mod excepţional pot fi propuse pentru numire în aceasta funcţie personalităţi ale vieţii publice care îndeplinesc condiţiile pentru admiterea în rândul membrilor Corpului diplomatic şi consular al României.  +  Articolul 20Ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar este reprezentantul unic al României în ţara în care a fost acreditat şi îl reprezintă pe Preşedintele României pe lângă şeful statului acreditar.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea jurământului de credinţa  +  Articolul 21 (1) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic şi consular al României depun jurământul de credinţa în momentul dobândirii calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Jurământul scris se rosteste, se semnează şi se depune astfel: ambasadorul, în faţa Preşedintelui României, consulul general, în faţa primului-ministru; ceilalţi membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, în faţa ministrului afacerilor externe sau a unei persoane desemnate de acesta: secretar de stat sau ambasador. (3) Ambasadorii şi consulii generali din serviciul exterior vor depune jurământul de credinţa cu ocazia primei deplasări în România, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22 (1) Jurământul de credinţa faţă de statul român este obligatoriu şi are următorul conţinut: "Jur sa promovez şi sa apar interesele României şi ale cetăţenilor români în relaţiile internaţionale. Jur să-mi îndeplinesc cu responsabilitate, loialitate şi demnitate atribuţiile care imi revin în promovarea politicii externe a României. Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, angajamentele internaţionale asumate de România, cu păstrarea stricta a secretului şi confidenţialităţii asupra informaţiilor pe care le deţin ca membru al Corpului diplomatic şi consular al României. Asa să-mi ajute Dumnezeu!" (2) Referirea la divinitate din formula jurământului se poate schimba potrivit credinţei religioase a persoanei care depune jurământul. (3) Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere. În acest caz persoana care depune jurământul va declara pe onoare şi constiinta ca va respecta jurământul. (4) Refuzul de a depune jurământul de credinţa faţă de statul român determina pierderea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României.  +  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile membrilor Corpului diplomatic şi consular al României  +  Secţiunea 1 Drepturile membrilor Corpului diplomatic şi consular al României  +  Articolul 23Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au următoarele drepturi specifice: a) să fie promovati în funcţii diplomatice şi consulare în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe ori la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în raport cu gradul diplomatic sau consular deţinut, vechimea în munca diplomatică sau consulară şi experienta dobandita; b) sa beneficieze de formele de perfecţionare a pregătirii profesionale şi de specializare organizate de Ministerul Afacerilor Externe sau de alte instituţii publice române sau străine; c) sa beneficieze în străinătate de privilegiile, imunităţile şi facilităţile pe care le conferă dreptul internaţional şi convenţiile în materie la care România este parte; d) sa desfăşoare activitate didactica şi ştiinţifică, în ţara şi în străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut; e) sa adere la şi sa activeze în cadrul asociaţiilor profesionale şi al organizaţiilor ştiinţifice din ţara şi din străinătate, cu respectarea prevederilor prezentului statut; f) sa beneficieze, în ţara şi în străinătate, de distincţiile şi onorurile specifice funcţiei diplomatice sau consulare pe care o exercită; g) să fie însoţiţi, pe durata misiunii permanente, de soţ sau sotie şi de copiii minori, precum şi de copiii până la vârsta de 25 de ani care urmează studii în străinătate; h) să fie înscrişi în Anuarul Corpului diplomatic şi consular al României.  +  Articolul 24 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la un salariu şi la alte drepturi băneşti, bazate pe evaluarea corecta a complexităţii şi dificultatii funcţiei diplomatice sau consulare, ţinându-se seama de activitatea depusa, importanţa acesteia şi performanta profesională. (2) Salarizarea şi acordarea altor drepturi băneşti, inclusiv sporurile de vechime, de confidenţialitate, pentru cunoaşterea mai multor limbi străine, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, premiile, primele şi salariile de merit acordate membrilor Corpului diplomatic şi consular al României care îşi desfăşoară activitatea în administraţia centrala şi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor fi reglementate prin lege specială.  +  Articolul 25 (1) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi membrii de familie care îi însoţesc beneficiază de asistenţa medicală, pe bază de asigurare obligatorie, realizată de Ministerul Afacerilor Externe sau convenită prin acorduri cu statele străine respective sau, acolo unde nu este posibil, de decontarea cheltuielilor medicale. (2) Cuantumul şi condiţiile asigurării obligatorii, precum şi ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26 (1) În ţara, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, în activitate ori pensionari, precum şi soţul sau sotia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, în condiţiile achitării contribuţiilor legale la sistemul de asigurări de sănătate în perioada de activitate. (2) Condiţiile de acordare gratuita a asistenţei medicale, a medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu se impozitează.  +  Articolul 27 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la concedii de odihnă, de studii, fără plata, medicale, de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, concedii suplimentare pentru lucru în tari cu clima greu de suportat, precum şi în alte situaţii, în condiţiile legii. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de concediu de odihnă de 30 de zile lucrătoare pe an, plătit în moneda naţionala a României. (3) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul, pe lângă o indemnizaţie de concediu de odihnă, şi la o primă egala cu salariul de baza în lei, din luna anterioară plecării în concediu de odihnă. (4) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au dreptul la decontarea cheltuielilor pentru transportul bunurilor personale şi ale membrilor de familie care îi însoţesc, la trimiterea şi revenirea din misiune permanenta în străinătate, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 28Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care pleacă în misiune permanenta în străinătate pot beneficia de o indemnizaţie de reprezentare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care îşi desfăşoară activităţile în condiţii deosebite sau vătămătoare de muncă au dreptul la încadrarea în această categorie. Încadrarea se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30 (1) Cheltuielile pentru transportul internaţional al membrilor Corpului diplomatic şi consular al României care sunt trimişi în misiune de lungă durata în exterior, precum şi pentru membrii lor de familie aflaţi în întreţinere permanenta legală în exterior, în condiţiile prezentei legi, se suporta de către instituţia trimitatoare, în următoarele cazuri: a) la plecarea în misiune în exterior şi la revenirea definitivă în ţara; b) pentru deplasări în interes de serviciu, în România şi în străinătate; c) pentru efectuarea în ţara a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anului în care îşi încheie misiunea; d) pentru concediu medical şi naşteri în România; e) pentru deplasarea întregii familii în România, în caz de deces al unui copil ori al sotiei/soţului şi numai pentru deplasarea unuia dintre soţi în caz de deces al unui părinte, frate sau sora; f) în cazuri de forta majoră. (2) De asemenea, instituţia trimitatoare suporta, o singură dată pe an, costul transportului internaţional dus-întors pentru sotia/soţul şi pentru copiii aflaţi în întreţinere în ţara, pentru a-şi vizita soţul/sotia, respectiv părinţii aflaţi în misiune în exterior.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile membrilor Corpului diplomatic şi consular al României  +  Articolul 31Membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt obligaţi să îşi îndeplinească cu responsabilitate, profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi conştiinciozitate îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii României.  +  Articolul 32Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au datoria sa acţioneze cu loialitate, demnitate şi răspundere în scopul infaptuirii politicii externe a României şi au următoarele obligaţii specifice: a) sa promoveze şi sa apere interesele statului şi ale cetăţenilor români în cadrul relaţiilor externe, inclusiv prin acordarea protecţiei diplomatice şi consulare şi a sprijinului necesar cetăţenilor români, în limitele competentelor lor şi cu respectarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte; b) să respecte secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei; c) să aibă în toate împrejurările o conduita profesională şi morala ireprosabila şi sa dea dovadă de demnitate şi responsabilitate în îndeplinirea atribuţiilor lor; d) să respecte, fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor lor, legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea şi sa nu se lase implicaţi în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale tarii în care sunt acreditaţi sau care ar afecta în orice alt mod relaţiile României sau ar aduce atingere statutului lor diplomatic şi consular; e) să solicite acordul ministrului afacerilor externe pentru primirea distincţiilor străine; f) sa informeze imediat conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare intervenita în situaţia lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României; g) sa nu abuzeze de privilegiile şi imunităţile de care beneficiază în străinătate ca membri ai Corpului diplomatic şi consular al României.  +  Articolul 33Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu excepţia ministrului afacerilor externe, a secretarilor de stat şi a subsecretarilor de stat, au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la manifestarea în public a convingerilor lor politice.  +  Articolul 34Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au obligaţia să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională.  +  Capitolul V Trimiterea în misiune permanenta a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României  +  Articolul 35 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, cu excepţia ambasadorilor şi a consulilor generali, sunt trimişi în misiune permanenta în străinătate, prin concurs, în funcţie de gradul diplomatic sau consular. (2) Comisia pentru trimiterea în misiune permanenta în străinătate, precum şi condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Funcţiile diplomatice şi consulare care devin vacante în cursul unui an calendaristic sunt anunţate cu cel puţin 3 luni înaintea începerii anului respectiv. (4) Înaintea trimiterii în misiune, membrii Corpului diplomatic şi consular al României vor efectua, obligatoriu, un stagiu de pregătire în Ministerul Afacerilor Externe. (5) Durata misiunii în străinătate este, de regula, de 4 ani, iar în ţările cu clima dificila este de 3 ani.  +  Articolul 36Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de un spor la salariu în valută, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, pentru soţul sau sotia şi copiii minori care îi însoţesc.  +  Articolul 37Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază la misiune de o indemnizaţie lunară în suma fixa în valută pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale şi universitare în străinătate, până la vârsta de 25 de ani, cu condiţia promovării anului de studiu precedent.  +  Articolul 38Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare, beneficiază în ţara de o indemnizaţie în lei necesară pentru plata cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt încadraţi în ţara, precum şi pentru soţul sau sotia care se afla în ţara, dacă nu realizează venituri.  +  Articolul 39Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României li se aplică, pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, majorările salariale şi indexarile aplicate la salariile de încadrare în lei în ţara.  +  Articolul 40Membrii Corpului diplomatic şi consular al României, precum şi membrii familiilor lor, aflaţi în întreţinere în străinătate, beneficiază pe perioada misiunii de asigurare de viaţa.  +  Articolul 41Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de un spor la salariu, în valută, pentru activitatea desfăşurată în străinătate în zone de risc şi de conflicte armate.  +  Articolul 42Soţul sau sotia membrului Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada deplasarii sale în străinătate împreună cu acesta şi căruia/căreia i se suspenda raporturile de muncă pe perioada respectiva, beneficiază de stagii de cotizare utile la stabilirea pensiei, cu plata de către unitatea trimitatoare a contribuţiei la sistemul public de pensii, la nivelul ultimului salariu avut înaintea plecării.  +  Articolul 43La încheierea misiunii unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României, soţul sau sotia care l-a însoţit la post poate solicita reintegrarea la autoritatea sau instituţia publică, regia autonomă sau societatea naţionala la care a fost încadrat. Aceasta se acordă de drept.  +  Articolul 44Dacă reintegrarea soţului sau a sotiei nu va fi posibila în termen de 90 de zile calendaristice de la data încheierii misiunii, membrul Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de o indemnizaţie de sprijin pentru familie. Condiţiile de acordare şi cuantumul indemnizaţiei se stabilesc prin lege.  +  Articolul 45Dacă un membru al Corpului diplomatic şi consular al României îşi însoţeşte soţul sau sotia în misiune permanenta în străinătate, în calitate de soţ sau sotie neincadrat/neincadrata în munca, pe perioada misiunii i se suspenda raporturile de muncă, iar la revenire va fi integrat cu acelaşi grad diplomatic sau consular.  +  Articolul 46Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi trimişi în misiune în străinătate, de regula, după o perioadă de un an de activitate în Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 47Ambasadorii extraordinari şi plenipotentiari, precum şi consulii generali dispun, de la data rechemarii din misiune, de o perioadă de 3 luni pentru a reveni în ţara.  +  Articolul 48 (1) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Ministerul Afacerilor Externe, detasarea sau încadrarea pe perioada determinata se face pe durata misiunilor permanente, în serviciul exterior, iar în centrala ministerului, pe durata prevăzută de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele detasate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare din Ministerul Afacerilor Externe.  +  Capitolul VI Incompatibilităţi şi interdicţii  +  Articolul 49Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar acreditate.  +  Articolul 50 (1) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis: a) să facă parte din partide politice; b) sa desfăşoare propaganda prin orice alte mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice; c) să solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, avantaje materiale sau de alta natura care ar putea aduce atingere loialitatii, responsabilităţii şi prestigiului lor; d) să efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii de familie sau prin persoane interpuse, activităţi comerciale; e) să deţină funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ; f) sa declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe, secretarii de stat şi subsecretarii de stat.  +  Capitolul VII Încetarea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României  +  Articolul 51 (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României încetează în următoarele cazuri: a) cu acordul părţilor; b) demisie; c) pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii; d) incompatibilitate, în sensul dispoziţiilor art. 49; e) încetarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) ori nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 sau a interdictiilor prevăzute la art. 50; f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe; g) reducerea numărului de funcţii diplomatice ca urmare a reorganizării; h) în cazul arestării preventive pe o perioadă mai mare de 60 de zile sau al condamnării definitive pentru o infracţiune de natura sa îl facă incompatibil cu calitatea sa. (2) Dacă, ulterior reducerii numărului de funcţii diplomatice şi consulare, Guvernul hotărăşte o majorare a acestora, persoanele afectate de măsura reducerii numărului de funcţii au prioritate la angajare, la cerere, cu acordarea gradului diplomatic sau consular deţinut anterior.  +  Articolul 52Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de o pensie care se va stabili prin lege specială.  +  Articolul 53 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României cu o vechime în activitatea diplomatică sau consulară de cel puţin 15 ani pentru femei şi 20 de ani pentru bărbaţi beneficiază, la pensionare, de o indemnizaţie egala cu 5 salarii de baza nete, plătite din bugetul unităţii trimitatoare. (2) De indemnizaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi membrii Corpului diplomatic şi consular al României la încetarea calităţii de membru ca urmare a reducerii numărului de funcţii diplomatice sau consulare în urma reorganizării. (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă o singură dată în cursul carierei diplomatice.  +  Articolul 54Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care beneficiază de pensie pot fi încadraţi în Ministerul Afacerilor Externe, pe durata nedeterminată sau pe durata determinata, după caz, beneficiind de drepturile salariale corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi, inclusiv de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobândite până la data pensionării.  +  Articolul 55Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care împlinesc vârsta legală de pensionare îşi pot continua activitatea cu acordul ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 56În caz de deces al unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României, membrii de familie care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmaş primesc, pe o perioadă de 3 luni, echivalentul salariului de baza net din ultima luna de activitate a celui decedat, plătit din bugetul unităţii trimitatoare.  +  Capitolul VIII Răspunderea juridică  +  Articolul 57Membrii Corpului diplomatic şi consular al României răspund, conform legii, în legătură cu activitatea lor profesională desfăşurată în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.  +  Articolul 58Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic şi consular al României a prevederilor prezentei legi şi neîndeplinirea cu buna-credinţa a îndatoririlor de serviciu atrag răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 59 (1) Condiţiile angajării răspunderii şi sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe. (2) Faptele care generează raspunderi şi sancţiuni pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 60Dacă s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva unui membru al Corpului diplomatic şi consular al României pentru o infracţiune de natura sa îl facă incompatibil cu statutul sau, ministrul afacerilor externe va lua măsura suspendării raporturilor de muncă.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 61Pentru omagierea traditiei diplomatice româneşti şi pentru stimularea activităţii Corpului diplomatic şi consular al României, în fiecare an, în luna septembrie, se sarbatoreste Ziua Diplomaţiei Române, la o dată stabilită de ministrul afacerilor externe.  +  Articolul 62 (1) Pentru contribuţii meritorii la afirmarea diplomaţiei româneşti pe plan internaţional, se instituie Ordinul "Nicolae Titulescu" clasele I, II şi III şi medalia "Meritul Diplomatic" clasele I, II şi III. (2) Ordinele şi medaliile prevăzute la alin. (1) se acordă de către Preşedintele României, la propunerea ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 63Membrii Corpului diplomatic şi consular al României detasati la alte autorităţi sau instituţii din România sau în străinătate îşi păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României pe perioada detaşării.  +  Articolul 64Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care sunt trimişi de statul român în calitate de funcţionari la organizaţii interguvernamentale îşi păstrează calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României pe perioada exercitării funcţiei internaţionale. Pe această perioadă li se suspenda raporturile de muncă, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaşte vechimea în munca şi în activitatea diplomatică.  +  Articolul 65 (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care participa la cursuri, stagii de practica şi specializare sau perfecţionare în străinătate, cu aprobarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, şi cărora, pe timpul absentei din ţara, li se suspenda raporturile de muncă îşi menţin pe această perioadă calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, iar la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaşte vechimea în munca şi în activitatea diplomatică. (2) Pe perioada studiilor, aceste persoane beneficiază, în ţara, de o indemnizaţie lunară în moneda naţionala, necesară pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege şi pentru plata cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, în cazul în care nu realizează venituri din chirii, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care membrii Corpului diplomatic şi consular al României sunt încadraţi în administraţia centrala. Cuantumul indemnizaţiei va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 66 (1) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României numiţi în funcţii de demnitate publică li se suspenda raporturile de muncă pe perioada mandatului. (2) La încetarea funcţiei de demnitate publică şi la revenirea în Ministerul Afacerilor Externe li se recunoaşte vechimea în activitatea diplomatică sau consulară.  +  Articolul 67Pe durata numirii membrilor Corpului diplomatic şi consular al României în cabinetele demnitarilor din Ministerul Afacerilor Externe, li se suspenda contractele individuale de muncă şi li se recunoaşte vechimea în activitatea diplomatică, pastrandu-şi calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României.  +  Articolul 68De drepturile prevăzute la art. 24-30, art. 36-45 şi art. 48 beneficiază, după caz, şi celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 69Hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului afacerilor externe emise în aplicarea prezentei legi se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 70Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe va fi actualizat în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 71La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1990 pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic şi Consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 2 noiembrie 1990, precum şi orice dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 17 iunie 2003.Nr. 269.────────────────