ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) În anul 2003, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul "Servicii medicale şi medicamente", se pot efectua angajamente legale până la nivelul prevederilor bugetare aprobate. (2) Din creditele bugetare aprobate în anul 2003, la capitolul "Servicii medicale şi medicamente", se pot plăti şi cheltuielile angajate şi neachitate până la data de 31 decembrie 2002, pe baza de acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale şi medicamente pe anul 2003. (3) Prevederile alin. (2) se aplica şi furnizorilor de servicii medicale care în anul 2003 au efectuat plăţi în contul datoriilor înregistrate până la data de 31 decembrie 2002. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplica şi în cazul instituţiilor sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în limita sumelor aprobate în bugetul propriu la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Numărul maxim de posturi, structura acestora, cheltuielile de personal aferente şi cheltuielile materiale şi servicii pentru anul 2003, pe total instituţii sanitare publice, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (6) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aproba numărul de posturi şi structura acestora pe instituţii sanitare publice subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, structura acestora şi a cheltuielilor de personal prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. (7) Posturile vacante şi cele devenite vacante după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente personalului instituţiilor sanitare publice subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei, altul decât medicii şi personalul sanitar cu studii superioare şi medii, se desfiinţează, cu excepţia posturilor aprobate de către ministrul sănătăţii şi familiei ca fiind strict necesare pentru buna desfăşurare a activităţii. (8) Prevederile alin. (6) şi (7) nu se aplica instituţiilor sanitare publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, autoritate judecătorească şi transporturi, pentru care bugetul de venituri şi cheltuieli, numărul de posturi şi structura acestora se aproba de către conducătorii ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii. (9) Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, la capitolul "Servicii medicale şi medicamente", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se face începând cu luna iunie 2003. (10) Începând cu anul 2004, nivelul cheltuielilor aferente instituţiilor sanitare publice finanţate pe baza de contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, se aproba prin legea bugetului de stat, ca anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Numărul de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile se aproba ca anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii sanitare publice, cu încadrarea în limitele maxime aprobate potrivit legii. Numărul de posturi aprobat fiecărei instituţii sanitare publice nu poate fi depăşit. (11) Repartizarea pe case de asigurări de sănătate a sumelor privind cheltuielile aprobate aferente instituţiilor sanitare publice se face de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care retine la dispoziţia sa o suma reprezentând maximum 3% din sumele prevăzute la cheltuielile materiale şi servicii, care se utilizează în situaţii deosebite, justificate de depăşirea indicatorilor medicali contractaţi. (12) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (11), casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale cu instituţiile sanitare publice, dimensionând nivelul cheltuielilor şi numărul maxim de posturi în structura aprobată. Pentru anul 2003 contractele vor fi definitivate până la data de 30 iunie 2003, având în vedere şi valoarea actelor adiţionale încheiate până la aceasta data. Tichetele de masa în anul 2003 se acorda în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor sanitare publice. (13) Decontarea sumelor contractate pe baza de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli se face lunar de către casele de asigurări de sănătate, având în vedere serviciile medicale prestate pe baza indicatorilor specifici realizaţi, precum şi execuţia lunară a bugetului de venituri şi cheltuieli. (14) Trimestrial, casele de asigurări de sănătate analizează serviciile medicale prestate şi redimensionează, după caz, sumele iniţial contractate. (15) Veniturile proprii, altele decât cele realizate pe baza de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se pot utiliza de instituţiile sanitare publice numai pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi servicii, precum şi a cheltuielilor de capital. (16) Eventualele economii înregistrate de instituţiile sanitare publice la cheltuielile de personal şi la cheltuielile materiale şi servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare şi a cheltuielilor cu hrana, în condiţiile realizării indicatorilor specifici, se pot utiliza cu aprobarea caselor de asigurări de sănătate şi a direcţiilor de sănătate publică sau a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în funcţie de subordonare, pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (17) Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu spitalele să cuprindă, după caz, şi sumele necesare pentru reabilitarea şi modernizarea aparatelor radiologice tip ELTEX 400 şi a instalaţiilor de sterilizare tip ISM. (18) Sumele disponibile la finele anului la instituţiile sanitare publice se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, avându-se în vedere la stabilirea necesarului de fonduri pentru anul respectiv. (19) Instituţiile sanitare publice, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt spitalele şi celelalte unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică. Aceste instituţii sunt finanţate integral din venituri proprii, potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi din alte prestări de servicii, în condiţiile legii. Instituţiile sanitare publice pot primi sume cu o anumită destinaţie de la bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetele locale, potrivit prevederilor legale, care pot fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;"2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"b) în asistenta medicală din spitale şi alte unităţi sanitare publice, în afară celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical sau pe baza de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli, la propunerea acestora, pentru servicii medicale pe baza de indicatori specifici, după caz;"3. Partea introductivă a articolului 89 va avea următorul cuprins:"Art. 89. - Ministerul Sănătăţii şi Familiei, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii publice, are următoarele atribuţii:"4. După litera d) a articolului 89 se introduc doua noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:"e) aproba şi dispune controlul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, la care plata serviciilor medicale se face pe baza de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli; f) poate institui controlul financiar preventiv exercitat prin reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate la instituţiile sanitare publice. Acest control se desfăşoară suplimentar faţă de controlul financiar preventiv exercitat conform reglementărilor legale în domeniu."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Literele a) şi b) ale articolului 4 se abroga.2. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:"c) pot asigura sumele necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele locale."3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Unităţile de asistenta medico-sociale se organizează ca instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale, în funcţie de subordonare."4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenta medico-sociale se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe baza de contracte încheiate cu acestea, pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali din aceste unităţi, precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru; b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile legii prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri.(2^2) Finanţarea unor cheltuieli pentru repararea şi amenajarea clădirilor în care vor funcţiona unităţile de asistenta medico-sociale poate fi susţinută de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar alocarea sumelor se aproba prin hotărâre a Guvernului."5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenta medico-sociale sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natura economică, fizica, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competente pentru integrare socială."  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 783/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După litera e) a articolului 2 se introduce o noua litera, litera f), cu următorul cuprins:"f) persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961."2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiază şi de asistenta medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării."3. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) şi d), art. 5 lit. a) şi b) şi la art. 5^1 se suporta din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin bugetele caselor de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul."  +  Articolul VArticolul 8 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Plata indemnizaţiilor acordate potrivit prezentei legi, precum şi cheltuielile de transmitere a acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."  +  Articolul VIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica instituţiilor sanitare publice care acorda servicii medicale în regim de internare, inclusiv celor aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartoşMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 48.  +  AnexăCHELTUIELILE AFERENTEinstituţiilor sanitare publice finanţate pe baza de contracte încheiatecu casele de asigurări de sănătate, în anul 2003                                                          - miliarde lei -                                                          -----------------    A. CHELTUIELI - TOTAL 31.374,8    din care:    I. Cheltuieli de personal 17.253,2    din care:    - cheltuieli cu salariile 12.785,3    - contribuţia pentru asigurări sociale de stat 3.121,4    - contribuţia pentru asigurările de şomaj 441,5    - contribuţia pentru asigurări de sănătate 889,2    - deplasări 15,8    II. Cheltuieli materiale şi servicii 14.121,6    din care:    - medicamente şi materiale sanitare 7.278,5                                                         - miliarde lei -    B. Numărul maxim de posturi - TOTAL 178.622,5    din care pe unităţi sanitare care Case teritoriale Casa Casa    încheie contracte cu: de asigurări OPSNAJ MLPTL    din acestea: de sănătate    I. Personal sanitar (medici, alt     personal sanitar superior     şi personal sanitar mediu) 99.381 3.285 1.764,0    II. Personal auxiliar sanitar tehnic,     economic, administrativ, muncitori 69.600 3.039 1.553,5     TOTAL: 168.981*) 6.324 3.317,5──────────*) În numărul total este cuprins şi Spitalul Elias din subordinea Academiei Române, cu un număr de 1.155 posturi, din care 548 personal sanitar, 607 personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, administrativ, muncitori.──────────------