HOTĂRÂRE nr. 677 din 12 iunie 2003privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru politisti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 19 iunie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 28 alin. (1) lit. c), g) şi n) şi al art. 35 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre  +  Articolul 1 (1) Politistul beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală şi psihologică, medicamente şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare. (2) Membrii de familie ai politistului beneficiază gratuit, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate al apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, de asistenţa medicală şi medicamente, prin reţeaua medicală proprie Ministerului de Interne. (3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. (4) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale şi psihologice şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1) şi (2), se suporta din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor şi serviciilor medicale prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având aceasta destinaţie.  +  Articolul 2Prin acordarea asistenţei medicale, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii, pentru asigurarea stării de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Asistenţa medicală profilactica şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni specifice, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru pentru asigurările sociale de sănătate se asigura gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare proprii Ministerului de Interne. (2) Cheltuielile necesare acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1), se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având aceasta destinaţie.  +  Articolul 4 (1) Politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperare-reabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumita în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuita se suporta din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suporta din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având aceasta destinaţie.  +  Articolul 5 (1) Expertizarea medicală în vederea evaluării capacităţii de muncă a politistului se face prin comisiile de specialitate de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, cu avizul Comisiei centrale de expertiza medicală şi evaluare a capacităţii de muncă ce funcţionează la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului de Interne, în baza prevederilor legislaţiei specifice în vigoare şi ale ordinului ministrului de interne. (2) După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, politistul în cauza va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă. (3) Comisiile de expertiza medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizati, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50%. (4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiza medicală şi evaluare a capacităţii de muncă. (5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia ca sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiza medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile. (6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea politistilor, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), se fac numai cu aprobarea ministrului de interne.  +  Articolul 6 (1) Situaţia politistului pus la dispoziţie din cauza imbolnavirii de tuberculoza se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratarii bolii, fără a se depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi. (2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoza se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare proprii. (3) Pe perioada cat este internat sau se afla în concedii medicale pentru tuberculoza, politistul beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.  +  Articolul 7 (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau functionale, apărute în timpul exercitării profesiei, politistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite. (2) În cazul în care deficientele organice sau functionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficiente se suporta integral din bugetul instituţiei.  +  Articolul 8În cazurile în care politistul suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, pe baza documentaţiei întocmite de Direcţia medicală a Ministerului de Interne şi a avizului Ministerului Sănătăţii şi Familiei, conform cărora afectiunile nu pot fi tratate în ţara, acesta are dreptul la tratament medical în străinătate, în baza reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Politistul numit în funcţii în străinătate sau care executa misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afară graniţelor tarii are dreptul la asistenţa medicală şi la medicamente în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele anuale.  +  Articolul 10 (1) Asistenţa psihologică a politistilor consta într-un ansamblu de programe şi măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optima a individului din punct de vedere al parametrilor psihici. (2) Poliţiştii beneficiază de asistenţa psihologică gratuita, acordată în sistemul propriu de asigurări sociale de sănătate organizat în cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 11Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune: a) psihodiagnoza; b) protecţia psihologică; c) intervenţie psihoterapeutica.  +  Articolul 12Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficienta la mediul de muncă psihosocial specific, creşterea eficientei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a politistului.  +  Articolul 13Metodele, procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a politistilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 14 (1) Evaluarea psihologică a politistilor se efectuează periodic, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului de interne. (2) Evaluarea psihologică a politistilor se poate efectua şi în situaţia apariţiei unor nevoi, cum ar fi: a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfunctii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat sau dezadaptat, precum şi pentru precizarea situaţiei medico-psihologice; b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 15 (1) Asigurarea asistenţei psihologice la misiuni şi evaluarea psihologică se realizează, de regula, de către psihologii structurii din care face parte politistul respectiv. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi în situaţia reevaluarilor psihologice, asistenţa psihologică poate fi efectuată şi de psihologi de la esaloanele superioare celui din care face parte politistul respectiv.  +  Articolul 16Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea politistilor, iar în acest scop, în cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului, vor fi prevăzute şi teme specifice pentru ca fiecare să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfunctionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţa.  +  Articolul 17Acordarea asistenţei psihologice gratuite, prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare, profilactice şi terapeutice necesare reechilibrarii psihicului politistului şi/sau optimizarii performantei sale în munca, se face, în exclusivitate, de către psihologii din structurile Ministerului de Interne.  +  Articolul 18Prin personalul/structurile specializate ale Ministerului de Interne sunt asigurate gratuit următoarele: a) asistenţa psihologică terapeutică la locul de muncă, diferenţiată în funcţie de gradul de solicitare al activităţii respectivului poliţist; b) asistenţa psihologică profilactica şi terapeutică pentru situaţii speciale şi misiuni specifice; c) pregătirea psihologică graduala a personalului pentru unele tipuri de misiuni conţinând factori de risc crescut, inclusiv pentru executarea de misiuni în străinătate.  +  Articolul 19 (1) În situaţia apariţiei unor semne ori simptome ale stresului constatate şi evaluate medical şi/sau psihologic ca atare, poliţiştii în activitate beneficiază de asistenţa psihologică gratuita, de concedii medicale gratuite ori de scutiri speciale de la efectuarea unor activităţi. (2) Tipul şi durata pentru care se acordă scutirile speciale prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu natura şi cu gravitatea disfunctiei apărute, raportată la exigenţele postului ocupat de politistul respectiv.  +  Articolul 20După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absente de la program într-un interval de 365 de zile, din motive de disfunctii psihice ori de comportament neadaptat sau dezadaptat, politistul în cauza va fi expertizat în vederea clarificarii situaţiei sale medico-psihologice de către comisiile de specialitate prevăzute la art. 5.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 677.----------------