LEGE nr. 250 din 10 iunie 2003pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată şi care îşi desfăşoară activitatea în municipii şi oraşe pot accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit. (2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). (3) Începând cu data de 1 iulie 2003, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi realizează anual o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor accepta ca mijloc de plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit."2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Dotarea cu terminale de plată a agenţilor economici, a instituţiilor publice şi a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza contractelor încheiate în acest scop, potrivit prevederilor legale."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achiziţie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002."4. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"(5) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) şi (2^1). (6) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonarii plăţilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi a realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1."5. Literele a), b) şi c) ale alineatului (2) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1); c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plată, care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperatie şi Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale a României şi a Asociaţiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 250.--------------