LEGE nr. 264 din 13 iunie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Lista exemplificativa cuprinzând funcţiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege. Produsele cosmetice, astfel cum sunt acestea definite conform prezentei legi, sunt identificate prin codurile tarifare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege."2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:"Art. 25. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţiile 32, 33, 34, 35 şi 36, după cum urmează:
    Nr. crt.Categoria de produse - denumire generică -Cod poziţii (de la .... inclusiv la ... inclusiv)
    «32.Uleiuri esenţiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele aşa-zise "concrete" sau "absolute"; rezinoide; oleorăşini de extracţie; soluţii concentrate de uleiuri esenţiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanţe similare, obţinute prin extracţie din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esenţiale; ape distilate aromatice şi soluţii apoase ale uleiurilor esenţiale33.01
    33.Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice pe baza uneia sau mai multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie); alte preparate pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor33.02
    34.Altele - deodorante pentru încăperi, preparate, chiar parfumate, având sau nu proprietăţi dezinfectante3307.49.00
    35.Agenţi organici de suprafaţă (alţii decât săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) şi preparate de curăţat, chiar conţinând săpun, altele decât cele de la poziţia 34.0134.02
    36.Paste pentru modelat prezentate pentru joacă3407.00.00»
  3. După anexa, care devine anexa nr. 1, se introduce o anexa noua, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 2                                     LISTA                     codurilor tarifare din Codul vamal de                import al României pentru produsele cosmetice*)
       
    Cod tarifarDenumire
    3303.00.10Parfumuri
    3303.00.90Ape de toaletă
    3304.10.00Preparate de machiaj pentru buze
    3304.20.00Preparate de machiaj pentru ochi
    3304.30.00Preparate pentru manichiură sau pedichiură
    3304.91.00Pudră, inclusiv compactă
    3304.99.00Altele
    3305.10.00Şampoane
    3305.20.00Preparate pentru ondularea sau îndreptarea permanentă a părului
    3305.30.00Lacuri pentru păr
    3305.90.10Loţiuni capilare
    3305.90.90Altele
    3306.10.00Preparate pentru curăţirea dinţilor
    3306.20.00Fire utilizate pentru curăţirea spaţiilor interdentare (fire dentare)
    Ex 3306.90.00Altele (preparate pentru igiena bucală)
    3307.10.00Preparate pentru preras, ras sau după ras
    3307.20.00Deodorante corporale şi antisudorifice
    3307.30.00Săruri parfumate şi alte preparate pentru baie
    Ex 3307.90.00Altele (depilatoare, hârtii, vată, fetru, materiale neţesute parfumate, precum şi cele impregnate sau acoperite cu farduri)
    3401.11.00De toaletă
    Ex 3401.19.00Altele (hârtii, vată, fetru, materiale neţesute impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun)
    3401.20.90Săpunuri sub alte forme
    3401.30.00Produse şi preparate organice tensioactive pentru spălarea pielii, sub formă lichidă sau cremă, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, chiar conţinând săpun"
  *)Cu prefixul «ex» au fost evidenţiate situaţiile în care, din totalitatea produselor care se clasifică la codul tarifar respectiv, prevederile actului normativ se a*)Cu prefixul «ex» au fost evidenţiate situaţiile în care, din totalitatea produselor care se clasifică la codul tarifar respectiv, prevederile actului normativ se a------------ Notă *) Cu prefixul lt; lt;ex gt; gt; au fost evidentiate situaţiile în care, din totalitatea produselor care se clasifica la codul tarifar respectiv, prevederile actului normativ se aplică numai produselor denumite între paranteze.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 13 iunie 2003.Nr. 264.-------------