NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2003pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale"
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ȘI LOCUINȚEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 17 iunie 2003  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 814 din 2 iunie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 425 din 17 iunie 2003.
   +  Articolul 1Generalitati și definițiiÎn sensul prezentelor norme metodologice, se înțelege prin:a) Programul SAPARD - Programul special de preaderare pentru agricultura și dezvoltare rurală;b) Planul național pentru agricultura și dezvoltare rurală, denumit în continuare PNADR - programul aprobat de Comisia Europeană în baza căruia se implementeaza Programul SAPARD în România. Planul conține mai multe măsuri, printre care și Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale";c) măsura - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinantate. Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" are ca submasuri: drumuri în zonele rurale, alimentari cu apa în sistem centralizat în zonele rurale, canalizare în sistem centralizat în zonele rurale;d) beneficiari finali - pentru Măsura 2.1 sunt consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, care preiau responsabilitatea realizării unui proiect și a exploatării ulterioare;e) proiect - orice operațiune de investiție întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului SAPARD;f) Agenția SAPARD - organismul stabilit de România care să îndeplinească funcția de implementare și de plată în cadrul Programului SAPARD;g) birourile regionale de implementare a Programului SAPARD - BRIPS - structuri fără personalitate juridică ale Agenției SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România;h) Serviciul tehnic delegat - organismul delegat în conformitate cu art. 14 pct. 2.3.1-2.3.8 din secțiunea A a anexei la Acordul multianual de finanțare, ratificat prin Legea nr. 316/2001. Prin Acordul-cadru nr. 2/2001, încheiat între Agenția SAPARD și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, s-a stabilit ca pentru Măsura 2.1 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are ca atribuție efectuarea primei verificări tehnice și financiare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată. În vederea realizării activităților din cadrul atribuțiilor delegate conform Acordului-cadru nr. 2/2001, prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.043/2001 s-au înființat Serviciul SAPARD și 8 birouri regionale amplasate în aceleași localități cu BRIPS;i) cererea de finanțare - solicitarea scrisă pe care potențialul beneficiar o înaintează la BRIPS pentru obținerea finanțării nerambursabile; din componenta acesteia fac parte integrantă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiție și documentele justificative necesare analizei proiectului;j) studiul de fezabilitate - documentația care cuprinde caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin care se asigura utilizarea rațională și eficienta a cheltuielilor de capital și a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerințelor economice și sociale în domeniul respectiv.  +  Articolul 2Mod de decontare(1) Fondurile alocate din fondul de rezerva bugetară sunt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pe anul 2003 cu destinația "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale".(2) Se admit spre decontare cheltuieli aferente elaborării studiilor de fezabilitate, precum și actualizării, conform cerințelor Programului SAPARD, a unor studii de fezabilitate predate la Agenția SAPARD în sesiunile august, septembrie, octombrie și noiembrie 2002, pentru următoarele tipuri de proiecte:a) drumuri în zonele rurale: construirea de drumuri de interes local noi și modernizarea drumurilor de interes local existente;b) alimentare cu apa în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente;c) canalizari în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente.(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va deconta, în limita fondurilor alocate, cheltuielile efectuate pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD. Indiferent de valoarea contractului de proiectare, suma acceptată la decontare de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va fi:1. pentru submasura "Drumuri în zonele rurale":a) 7% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate normală - modernizare drumuri în zonele de campie;b) 8% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate mare - modernizare drumuri cu diferențe mari de nivel în profil longitudinal, specifice zonelor de munte;c) 10% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate foarte mare - modernizare drumuri care conțin și una dintre următoarele lucrări: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, apărări de maluri;2. pentru submasura "Alimentari cu apa în sistem centralizat în zonele rurale":a) 8% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de alimentare cu apa de complexitate normală - modernizare instalații existente sau lucrări noi la care captarea se face din surse existente sau care conțin numai extinderea rețelei de distribuție;b) 10% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de alimentare cu apa de complexitate mare - investiții noi care cuprind captare, aductiune, statie de tratare, dacă este necesară, inmagazinare și distribuție;3. pentru submasura "Canalizari în sistem centralizat în zonele rurale":a) 8% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de canalizare de complexitate normală - investiții noi sau modernizări care cuprind numai extinderea sau refacerea rețelei de canale colectoare;b) 10% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de canalizare de complexitate mare - investiții noi sau modernizări care cuprind statie de epurare și canale colectoare.(4) În aceste sume se cuprind cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate, precum și pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, impuse prin certificatul de urbanism. Nu se decontează cheltuielile pentru plata efectivă a avizelor, acordurilor sau autorizațiilor.(5) În aceste sume nu sunt cuprinse cheltuielile pentru studii de teren geotehnice, topografice, hidrologice, hidrogeologice.(6) Proiectele vor fi analizate de către experții SAPARD din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, iar suma ce se va deconta va fi în funcție de complexitatea proiectului.(7) În valoarea lucrărilor ce se proiectează se cuprind capitolele 1.2 + 1.3 + 2 + 4 din devizul general.(8) Pentru un studiu de fezabilitate elaborat anterior și decontat de către consiliul local din alte fonduri, actualizat în anul 2002 conform cerințelor SAPARD, inclusiv actualizarea documentației pentru avize, cota de proiectare se reduce cu 50% față de cota pentru un studiu de fezabilitate nou.(9) Diferențele valorice dintre sumele decontate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și cele din contractul de proiectare pot fi suportate de către consiliul local.(10) Solicitarile transmise la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței de către consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, pentru decontarea studiilor de fezabilitate în baza Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 și nedecontate din lipsa de fonduri în anul 2002, vor fi reanalizate și vor fi supuse aprobării ordonatorului principal de credite al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru a fi decontate conform prezentelor norme metodologice.(11) Consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, care au depus proiecte SAPARD în anul 2002, vor depune la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței numai documentele pentru decontare, până la data de 30 septembrie 2003 cel târziu. Modelul cererii-tip pentru solicitare de fonduri este prezentat în anexa nr. 1.(12) Decontul se va întocmi conform anexei nr. 2 și va fi însoțit de documentele justificative menționate în anexa nr. 3.(13) Transmiterea documentelor la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru decontare se va face până la data de 31 octombrie 2003. Decontările se vor efectua în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 3Alocarea fondurilor(1) În bugetul de stat pe anul 2003, fondurile necesare decontării cheltuielilor de proiectare efectuate cu întocmirea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale" se prevăd distinct la capitolul 63.01 "Serviciul Dezvoltare Publică și Locuințe" la titlul "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale".(2) Pe baza centralizarii cererilor-tip și a deconturilor depuse de consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat cu aceasta destinație, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, prin Direcția generală economică, solicita Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare.(3) Sumele vor fi virate consiliilor locale comunale și/sau asocierilor cu statut juridic între consiliile locale comunale, ca potențiali beneficiari ai Programului SAPARD, în conturi special deschise cu aceasta destinație la trezoreriile statului la care consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale își au deschise conturile. Denumirea contului va fi "Venituri din fonduri de la bugetul de stat pentru finanțarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1". Aceste venituri se vor evidenția în bugetele consiliilor locale la un capitol ce se va denumi "Venituri cu destinație specială", subcapitolul "Venituri pentru finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1".(4) Consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale au obligația de a inregistra în contabilitatea proprie operațiunile legate de primirea și utilizarea fondurilor primite de la bugetul de stat. Primirea și utilizarea acestor fonduri se reflecta în execuția bugetară a consiliului local comunal beneficiar.  +  Articolul 4Atribuțiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și LocuințeiMinisterul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței are următoarele atribuții:1. Prin Serviciul SAPARD se analizează cererile-tip pentru solicitare de fonduri împreună cu documentele justificative anexate. Studiile de fezabilitate vor fi clasificate după complexitatea lor de către experții responsabili de regiune care au verificat proiectul SAPARD.2. Prin Serviciul SAPARD se analizează contractele de proiectare și, după caz, anexele conținând tarifarea proiectării împreună cu listele conținând clasificarea proiectelor după complexitate, întocmite de către experții responsabili de regiune.3. Prin Serviciul SAPARD se întocmesc listele privind fondurile solicitate pentru decontarea cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate. Listele conținând valoarea propusă pentru decontare se supun spre aprobare ordonatorului principal de credite.4. Prin Direcția generală economică se solicita Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite.5. Prin Direcția generală economică se efectuează plățile către consiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale beneficiare, în limita sumelor aprobate și pe baza documentelor justificative depuse de acestea, în contul nr. 21370205, la care se adauga codul fiscal al consiliului local beneficiar, deschis la trezoreria la care este arondat beneficiarul.  +  Articolul 5Atribuțiile consiliilor locale comunale și/sau asocierilor cu statut juridic între consiliile locale comunaleConsiliile locale comunale și/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale au următoarele atribuții:1. Urmăresc ca devizul general al obiectivului să fie întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 376/1994, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de investiții.2. Solicita decontarea cu respectarea modelelor prezentate în anexele nr. 1, 2 și 3.3. Răspund, în condițiile legii, de contractarea, utilizarea și decontarea sumelor primite pentru realizarea proiectării studiului de fezabilitate.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL COMUNAL .............Nr. ..... din ....... 2003- model -CERERE - TIPpentru solicitare de fonduriCătre Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor șiLocuinței București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Consiliul Local Comunal ............................, cu sediul în comuna ....................., județul ....................., regiunea ........................, cont virament nr. 21370205 + cod fiscal, deschis la Trezoreria ..................................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", pe anul 2003 solicita decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea proiectării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție*): ...................................................................., în suma de ................. lei.Suma de ................................ lei va fi virata în contul consiliului local comunal nr. 21370205 + cod fiscal, deschis la Trezoreria .................................., cu aceasta destinație. Consiliul local comunal se obliga sa gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare și sa înregistreze în contabilitatea proprie primirea și utilizarea sumei.Declaram pe propria răspundere ca serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicita decontarea a fost achiziționat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002. Anexăm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 955/2002, cu modificările ulterioare.CONSILIUL LOCAL COMUNAL ............Primar,SemnaturaȘtampila cu sigiliul consiliului local(în original)Serviciul contabilitateContabil-șef,Semnatura(în original)NOTĂ*) Obiectiv de investiție poate fi:1. construirea de drumuri de interes local noi și modernizarea drumurilor de interes local existente;2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente;3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente.Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCONSILIUL LOCAL COMUNAL ................Județul ......................Nr. ........../2003- model -DECONTprivind cheltuielile efectuate de consiliul local comunal cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție*)............ din fondurile alocate prin Legea nr. 177/2003                                                                   - lei -
  Nr. crt.     Valoarea maxima aprobată de    către MinisterulLucrărilor      Publice,        Transporturilor și Locuinței    Valoarea  prevăzută în        contractulde proiec-tare       Valoarea  solicitatăpentru    decontare       Nr.    facturii/   data        Valoarea  facturii       Observații      
         
         
         
    Total valoare solicitată pentru decontare:          ........            
  Primar,Numele și prenumele Semnatura și ștampila CFPSemnatura (în original)Ștampila cu sigiliul consiliului local(în original)Director economic,Numele și prenumeleSemnatura(în original) Notă *) Obiectiv de investiție poate fi:1. construirea de drumuri de interes local noi și modernizarea drumurilor de interes local existente;2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente;3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea și/sau modernizarea lucrărilor existente.Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceLISTAdocumentelor solicitate de Ministerul Lucrărilor Publice,Transporturilor și Locuinței pentru decontare– Cerere-tip pentru solicitare de fonduri, conform anexei nr. 1 la normele metodologice– Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la normele metodologice– Copie de pe procesul-verbal de predare a documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, încheiat între consiliul local comunal și proiectant, semnată și stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar– Copie de pe contractul de proiectare, semnată și stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar; contractul va conține, după caz, o anexa cu tarifarea serviciului de proiectare a studiului de fezabilitate– Copie de pe facturile emise de proiectant, însușite de consiliul local comunal prin semnăturile autorizate. Copia va fi semnată și stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar și va avea viza "Control financiar preventiv".Toate copiile vor avea semnăturile de conformitate și stampilele în original.NOTĂ:Decontarea se va face numai pentru proiectele declarate eligibile de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Copia documentului E 5.3 "Raport de evaluare al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței" se va atașa de către Serviciul SAPARD din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței la dosarul depus de beneficiar.-------