HOTĂRÂRE nr. 617 din 29 mai 2003pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 16 iunie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor,având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, denumite în continuare aparate.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) aparat - mijloc de măsurare utilizat în aplicaţii pentru determinarea masei unui corp folosind acţiunea forţei gravitationale asupra acelui corp şi care necesita intervenţia unui operator în timpul masurarii; un aparat poate servi, de asemenea, şi la determinarea altor valori, marimi, parametri şi caracteristici legate de masa; b) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil un aparat pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării; c) punere în funcţiune - utilizarea unui aparat pentru prima data de către un utilizator final; d) reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridică imputernicita de producător sa acţioneze în numele sau, stabilită în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 3Domeniile de utilizare a aparatelor definite conform prevederilor art. 2 lit. a) se împart în două categorii:A. Domenii de utilizare pentru următoarele aplicaţii: a) determinarea masei în tranzacţii comerciale; b) determinarea masei pentru calculul unui impozit, tarif, bonus, unei taxe, penalizări, remuneraţii, indemnizaţii sau al altor tipuri similare de plată; c) determinarea masei în scopul aplicării legilor sau a altor reglementări legale, precum şi în scopul efectuării expertizelor solicitate de instanţe judecătoreşti; d) determinarea masei în practica medicală, pentru cantarirea pacientilor în scopul urmăririi, diagnosticarii şi tratamentului medical; e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, conform prescripţiilor medicale, şi pentru efectuarea analizelor în laboratoare medicale şi farmaceutice; f) determinarea preţului în funcţie de masa în scopul vânzării directe către public, precum şi pentru realizarea preambalatelor.B. Domenii de utilizare pentru toate aplicatiile, altele decât cele prevăzute la lit. A.  +  Articolul 4 (1) Aparatele care se utilizează în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1. (2) În cazurile în care aparatul include sau este conectat la dispozitive care nu sunt folosite pentru aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A, aceste dispozitive nu trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale.  +  Articolul 5 (1) Introducerea pe piaţa a aparatelor care corespund cerinţelor aplicabile acestora din prezenta hotărâre nu poate fi restrictionata. (2) Punerea în funcţiune, în vederea utilizării în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A, a aparatelor care corespund cerinţelor aplicabile acestora din prezenta hotărâre nu poate fi restrictionata.  +  Articolul 6 (1) Aparatele pot fi introduse pe piaţa numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. (2) Aparatele utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A pot fi puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre, inclusiv procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la cap. II, şi poarta marcajul european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, aplicat conform prevederilor art. 10.  +  Articolul 7 (1) Se considera ca aparatele îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 dacă sunt conforme cu standardele române şi/sau standardele naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardele europene armonizate şi care acoperă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1; numerele de referinţa ale standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Lista cuprinzând standardele române prevăzute la alin. (1) se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (1) nu acoperă în totalitate cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Industriei şi Resurselor va aduce la cunoştinţa acest fapt Comitetului Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale.  +  Capitolul 2 Evaluarea conformitatii  +  Articolul 8 (1) Evaluarea conformitatii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 se realizează la alegerea producătorului sau a reprezentantului sau autorizat, prin una dintre următoarele proceduri: a) examinarea CE de tip, prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2, urmată de declararea CE de conformitate cu tipul, denumita şi "asigurarea calităţii producţiei", prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, sau de verificarea CE a produsului, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2; b) verificarea CE a unităţii de produs, prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2. (2) Examinarea CE de tip prevăzută la alin. (1) lit. a) nu este obligatorie pentru aparatele care nu folosesc dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu foloseşte un element elastic pentru echilibrarea sarcinii. (3) Documentele şi corespondenta referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie elaborate în limba română sau într-o limbă acceptată de către organismul competent care evalueaza conformitatea. (4) În cazul în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări tehnice care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica faptul ca aparatele sunt conforme cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. (5) În cazul în care una sau mai multe reglementări tehnice care se aplică aparatelor permit producătorului, pe o perioadă de tranzitie, sa aleagă o anumită varianta de aplicare a acestor reglementări, marcajul CE va indica faptul ca aparatele sunt conforme numai cu reglementările tehnice aplicate de producător. În aceasta situaţie trebuie să fie date detalii privind reglementările tehnice aplicate, în documentele, notele sau instrucţiunile care sunt cerute de reglementările respective şi care însoţesc aparatele.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor notifica Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele recunoscute pentru realizarea procedurilor prevăzute la art. 8, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele de identificare atribuite anterior acestora de către Comisia Europeană. (2) Lista organismelor notificate şi sarcinile specifice pentru care aceste organisme au fost recunoscute se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte în vederea notificării organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 8, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Criteriile minime pentru recunoaşterea organismelor sunt prevăzute în anexa nr. 3. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor retrage recunoaşterea unui organism dacă organismul nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la alin. (3). (5) Ministerul Industriei şi Resurselor informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la retragerea notificării organismelor prevăzute la alin. (4).  +  Capitolul 3 Marcajul CE şi inscriptionari  +  Articolul 10 (1) Pentru aparatele a căror conformitate a fost stabilită, marcajul CE, precum şi celelalte date suplimentare, asa cum sunt prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4, trebuie să fie aplicate la loc vizibil, într-o formă lizibila şi de nesters. (2) Pentru toate celelalte aparate, inscriptionarile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 trebuie aplicate la loc vizibil, într-o formă lizibila şi de nesters. (3) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate, cu condiţia ca marcajul CE sa rămână vizibil şi lizibil. (4) Este interzisă aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare în ceea ce priveşte înţelesul sau forma marcajului CE.  +  Articolul 11În cazul în care un aparat, utilizat în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A, include sau este conectat la dispozitive care nu sunt supuse evaluării conformitatii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2), fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care să îi restrictioneze utilizarea, conform pct. 3 din anexa nr. 4. Acest simbol trebuie aplicat pe aceste dispozitive într-o formă clar vizibila şi de nesters.  +  Capitolul 4 Supravegherea pieţei  +  Articolul 12 (1) Organismul de supraveghere a pieţei este Direcţia inspecţii şi supravegherea pieţei din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legală, denumit în continuare BRML-SP. (2) BRML-SP va lua măsurile necesare pentru a se asigura ca aparatele care au aplicat marcajul CE îndeplinesc în mod continuu cerinţele ce au stat la baza aplicării marcajului. (3) În cazurile în care considera ca aparatele care poarta marcajul CE prevăzut la pct. 2, 3 şi 4 din anexa nr. 2 nu îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre, chiar dacă sunt instalate corect şi utilizate în scopul pentru care au fost destinate, BRML-SP ia măsurile necesare pentru retragerea acelor aparate de pe piaţa sau pentru interzicerea ori restrictionarea punerii lor în funcţiune şi/sau introducerii pe piaţa. (4) Ministerul Industriei şi Resurselor va informa Comisia Europeană cu privire la măsurile prevăzute la alin. (2), indicând motivele care au stat la baza deciziei şi, în principal, dacă neconformitatea se datorează: a) neconcordantei cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, caz în care aparatele nu corespund standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1); b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1); c) deficienţelor standardelor prevăzute la art. 7 alin. (1). (5) Ministerul Industriei şi Resurselor va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene în cazul în care un aparat care nu este conform poarta marcajul CE.  +  Articolul 13Fără a încalcă prevederile art. 12 alin. (3)-(5): a) în cazul în care BRML-SP constata aplicarea incorectă a marcajului CE, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este obligat să asigure conformitatea aparatului cu prevederile referitoare la marcajul CE şi sa înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri; b) când neconformitatea persista, BRML-SP ia toate măsurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor respective ori pentru retragerea lor de pe piaţa, conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 14În cazul în care BRML-SP a decis restrictionarea punerii în funcţiune a aparatelor, acesta are următoarele obligaţii: a) sa informeze în scris, în termen de 72 de ore, Ministerul Industriei şi Resurselor despre orice astfel de măsura, indicând motivele deciziei; b) sa comunice părţii interesate/implicate, în termen de 48 de ore de la data luării în scris a deciziei, motivele concrete pe care se bazează decizia luată şi demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea interesată/implicata, conform legilor în vigoare, precum şi termenele până la care acestea pot fi făcute.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 15Încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 16 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 6, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa sau a punerii în funcţiune a aparatelor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 10 şi 11, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a aparatelor nemarcate sau marcate incorect. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul BRML-SP. (3) Contravenientul poate achită, imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 17 (1) Prevederile art. 9 alin. (1) şi (5) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA. (2) Prevederile art. 7 alin. (3) şi ale art. 12 alin. (4) şi (5) se aplică de la 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 18Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale - PECA: a) se admite introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune şi a aparatelor cu marcaj naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor lit. g); elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor; b) se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelaşi aparat a marcajului CS şi a marcajului CE; c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică şi marcajului CS; d) Ministerul Industriei şi Resurselor recunoaşte şi desemnează organismele care realizează evaluarea conformitatii, conform procedurilor prevăzute la art. 8; e) recunoaşterea şi desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3 şi prevederile normelor metodologice care se aproba prin ordin al ministrului industriei şi resurselor şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate şi numerele lor de identificare se aproba şi se actualizează prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; g) în situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 8 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, aplica marcajul CS; h) marcajul CS se aplică şi în situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează prin următoarea procedura: prezentarea unui certificat de examinare CE de tip valabil, cu toate completările şi amendamentele, după caz, emis de organisme notificate în Uniunea Europeană, urmată de verificarea CE a produsului, prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2, sau de declararea CE de conformitate cu tipul, prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2, efectuate de către organismele desemnate conform lit. d).  +  Articolul 19 (1) Răspunderea producătorului sau a reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, privind aparatele introduse pe piaţa cu marcaj CS este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcaj CE. (2) Sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3), la art. 13, 14 şi 15 se aplică şi în cazul aparatelor introduse pe piaţa şi/sau puse în funcţiune cu marcaj CS.  +  Articolul 20 (1) Până la data de 30 iunie 2004 se admit introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a aparatelor pentru care exista aprobări de model valabile, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală. (2) De la data prevăzută la alin. (1) aprobările de model emise pentru aparate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 318/1998 îşi pierd valabilitatea.  +  Articolul 21Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se admite comercializarea numai a aparatelor care poarta marcajul CE.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 749/2001 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 16 august 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 617.  +  Anexa 1 CERINŢE ESENŢIALEpe care trebuie să le îndeplinească aparatele utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A din hotărâreTerminologia folosită în cuprinsul prezentelor cerinţe esenţiale este cea utilizata de Organizaţia Internationala de Metrologie Legală.Observatie preliminarăÎn cazul în care un aparat include sau este conectat la mai mult de un dispozitiv de indicare sau tipărire utilizat în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. A din hotărâre, aceste dispozitive care repeta rezultatele operaţiei de cantarire şi care nu pot influenţa corecta funcţionare a aparatului nu trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale dacă rezultatele cantaririi sunt tipărite sau înregistrate corect şi de nesters de un subansamblu al aparatului care îndeplineşte cerinţele esenţiale şi dacă rezultatele sunt accesibile celor două părţi interesate în măsurare. Totuşi, în cazul aparatelor utilizate pentru vânzare directa către public, dispozitivele de afişare şi dispozitivele de tipărire de la vânzător şi de la consumator trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale.Cerinţe metrologice1. Unităţi de măsura a maseiSunt admise următoarele unităţi de măsura: a) unităţi ŞI: kilogram, microgram, miligram, gram, tona; b) unităţi anglo-saxone (imperiale): pound, uncie, troy ounce; c) unităţi care nu fac parte din ŞI: carat metric pentru cantarirea pietrelor preţioase.Sunt interzise introducerea pe piaţa şi/sau punerea în funcţiune pe teritoriul României a aparatelor care să utilizeze unităţile de măsura prevăzute la lit. b).2. Clase de exactitate2.1. Sunt definite următoarele clase de exactitate:- I specială- II superioară- III medie- IIII inferioară.Specificaţiile pentru aceste clase sunt prevăzute în tabelul nr. 1.Tabelul nr. 1 - Clasele de exactitate
  Clasa de exactitate Diviziunea de verificare e Limita minima (Min) Numărul de diviziuni de verificare (n = Max/e)
  Valoarea minima Valoarea minima Valoarea maxima
  specială I superioară II medie III inferioară IIII 0,001 g ≤ e 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 0,1 g ≤ e 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 g ≤ e 5 g ≤ e 100 e 20 e 50 e 20 e 20 e 10 e 50.000 100 5.000 100 500 100 - 100.000 100.000 10.000 10.000 1.000
  Limita minima de cantarire se reduce la 5e pentru aparatele de clasa II şi III în cazul determinării unui tarif de transport.2.2. Diviziuni2.2.1. Valoarea diviziunii reale d şi valoarea diviziunii de verificare e trebuie să fie de forma:1 x 10^k, 2 x 10^k sau 5 x 10^k unităţi de masa,k fiind orice număr întreg sau zero.2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decât cele cu dispozitive indicatoare auxiliare:d = e.2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplică următoarele:e = 1 x 10^k gd < e ≤ 10d,cu excepţia aparatelor de clasa I cu d < 10^-4 g, pentru care e = 10^-3 g.3. Clasificare3.1. Aparate cu un singur interval de cantarireAparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie să fie de clasa I sau II.Pentru astfel de aparate valoarea minima a limitei minime de cantarire pentru aceste doua clase se obţine din tabelul nr. 1 prin înlocuirea valorii diviziunii de verificare e, în coloana 3, cu valoarea reală a diviziunii d.Dacă d < 10^-4 g, limita maxima de cantarire pentru clasa I poate să fie mai mica de 50.000 e.3.2. Aparate cu intervale multiple de cantarireSunt permise intervale multiple de cantarire dacă acestea sunt clar indicate pe aparat. Fiecare interval de cantarire individual este clasificat în conformitate cu pct. 3.1. Dacă intervalele de cantarire se încadrează în clase de exactitate diferite, aparatul trebuie să satisfacă cea mai severă cerinţa referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde.3.3. Aparate cu diviziuni multiple3.3.1. Aparatele cu un singur interval de cantarire pot avea câteva intervale parţiale de cantarire. În aceasta situaţie aparatele sunt denumite aparate cu diviziuni multiple.Aparatele cu diviziuni multiple nu vor fi echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.3.3.2. Fiecare interval parţial de cantarire (i) al unui aparat cu diviziuni multiple este definit prin: a) valoarea diviziunii sale de verificare e(i) - cu e(i+1) > e(i); b) limita sa maxima Max(i) - cu Max(r) = Max; c) limita sa minima Min(i) - cu Min(i) = Max(i-1) şi Min(1) = Min, în care:i = 1, 2, ... r;i = indicele intervalului parţial de cantarire;r = numărul total al intervalelor parţiale de cantarire.Toate valorile limitelor sunt valori limita ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.3.3.3. Intervalele parţiale de cantarire sunt clasificate conform tabelului nr. 2.Toate intervalele parţiale de cantarire trebuie să se încadreze în aceeaşi clasa de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.Tabelul nr. 2 - Aparate cu diviziuni multiplei = 1, 2, ... ri = indicele intervalului parţial de cantarirer = numărul total al intervalelor parţiale de cantarire
  Clasa de exactitate Diviziunea de verificare e Limita minima (Min) Numărul de diviziuni de verificare
  Valoarea minima Valoarea minima*) [n = Max(i)/ e(i+1)] Valoarea maxima [n = Max(i)/ e(i)]
  specială I superioară II medie III inferioară IIII 0,001 g ≤ e(i) 0,001 g ≤ e(i) ≤ 0,05g 0,1 g ≤ e(i) 0,1 g ≤ e(i) 5 g ≤ e(i) 100 e(1) 20 e(1) 50 e(1) 20 e(1) 10 e(1) 50.000 5.000 5.000 500 50 - 100.000 100.000 10.000 1.000
  ----------- Notă *) Pentru i = r în coloana corespunzătoare din tabelul nr. 1 se înlocuieşte e cu e(r).4. Exactitatea4.1. La implementarea procedurilor prevăzute la art. 8 din hotărâre eroarea indicatiei nu trebuie să depăşească eroarea de încadrare maxima tolerată, asa cum este prevăzută în tabelul nr. 3. În cazul indicatiei numerice eroarea indicatiei trebuie corectată cu eroarea de rotunjire.Eroarea maxima tolerată se aplică la valoarea neta şi la valoarea tarei, pentru sarcinile admise (posibile), cu excepţia valorilor de ţara preselectate.
      Tabelul nr. 3 - Erori tolerate
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│ Pentru sarcini m exprimate în diviziuni de verificare e │Erori │├──────────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┤tole- ││ clasa I │ clasa II │ clasa III │ clasa IIII │rate │├──────────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────┤│ 0 ≤ m ≤ 50.000 e │ 0 ≤ m ≤ 5.000 e │ 0 ≤ m ≤ 500 e │ 0 ≤ m ≤ 50 e │±0,5 e││ │ │ │ │ ││ 50.000 e < m ≤ │ 5.000 e < m ≤ │ 500 e < m ≤ │ 50 e < m ≤ │ ││ 200.000 e │ 20.000 e │ 2.000 e │ 200 e │±1,0 e││ │ │ │ │ ││ 200.000 e < m │ 20.000 e < m ≤ │ 2.000 e < m ≤ │ 200 e < m ≤ │ ││ │ 100.000 e │ 10.000 e │ 1.000 e │±1,5 e│└──────────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────┘4.2. Erorile tolerate în funcţionare sunt duble faţă de erorile tolerate prevăzute la pct. 4.1.5. Rezultatele de cantarire ale unui aparat trebuie să fie repetabile şi trebuie să fie reproductibile de către alte dispozitive de indicare utilizate şi cu alte metode de echilibrare folosite.Rezultatele de cantarire trebuie să fie suficient de insensibile la schimbările de poziţie ale sarcinii pe receptorul de sarcina.6. Aparatul trebuie să fie sensibil la mici variatii ale sarcinii.7. Factori de influenţa şi timp7.1. Aparatele de clasa II, III şi IIII care pot fi utilizate în poziţii înclinate trebuie să fie suficient de insensibile la inclinarea care poate exista în condiţii normale de instalare.7.2. Aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în intervalul de temperatura specificat de producător. Valoarea acestui interval trebuie să fie cel puţin egala cu:● 5°C pentru un aparat de clasa I;● 15°C pentru un aparat de clasa II;● 30°C pentru un aparat de clasa III şi IIII.În absenta specificatiilor producătorului aparatele trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în domeniul de temperatura: -10°C ..... +40°C.7.3. Aparatele alimentate de la reţeaua de energie electrica trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţiile de fluctuatie normală a sursei de alimentare.Aparatele care funcţionează cu alimentare de la baterie trebuie să indice dacă tensiunea scade sub valoarea minima cerută şi trebuie, în aceste condiţii, sa continue sa funcţioneze corect sau să se oprească automat din funcţionare.7.4. Aparatele electronice, cu excepţia celor de clasa I şi II, dacă e < 1 g, trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţii de umiditate relativă înaltă, la limita superioară a intervalului lor de temperatura.7.5. Încărcarea cu o sarcina a unui aparat de clasa II, III sau IIII, pentru o perioadă mare de timp, trebuie să aibă o influenţa neglijabila asupra indicatiei (la acea sarcina) sau asupra indicarii zeroului, imediat după descărcarea sarcinii.7.6. În alte condiţii aparatele trebuie fie să îşi continue funcţionarea corecta, fie să se oprească automat din funcţionare.Proiectare şi fabricaţie8. Cerinţe generale8.1. Proiectarea şi fabricatia aparatelor trebuie să fie astfel făcute încât aparatele să îşi păstreze calităţile metrologice când sunt corect utilizate şi instalate şi când sunt utilizate într-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul trebuie să indice valoarea masei.8.2. Când sunt expuse la perturbatii, aparatele electronice nu trebuie să fie afectate de defecte semnificative sau, când acestea apar, trebuie să le detecteze automat şi să le indice.În condiţiile detectiei automate a unui defect semnificativ, aparatele electronice trebuie să producă o alarma vizuala sau auditiva care să continue până când utilizatorul ia măsurile corective sau până la dispariţia defectului.8.3. Cerinţele menţionate la pct. 8.1 şi 8.2 trebuie să fie îndeplinite în mod continuu pe o perioadă de funcţionare care este normală din punctul de vedere al utilizării corecte a aparatului.Dispozitivele electronice digitale trebuie să exercite întotdeauna un control adecvat asupra funcţionarii corecte a procesului de măsurare, asupra facilităţilor de indicare şi asupra stocării şi transferului tuturor datelor.În condiţiile detectiei automate a unei erori de durabilitate semnificative, aparatele electronice trebuie să producă o alarma vizuala sau auditiva care să continue până când utilizatorul va lua măsuri corective sau până la dispariţia erorii.8.4. Calităţile metrologice ale unui aparat electronic nu trebuie să fie influentate nefavorabil când este conectat la un echipament extern printr-o interfata corespunzătoare.8.5. Aparatele nu trebuie să aibă particularităţi susceptibile a favoriza utilizarea lor frauduloasă, iar posibilităţile de funcţionare gresita neintentionata trebuie să fie minime.Componentele care nu trebuie să fie demontate sau reglate de utilizator trebuie să fie prevăzute cu un sistem de asigurare împotriva unor asemenea acţiuni.8.6. Aparatele trebuie proiectate astfel încât să permită executarea rapida a controalelor obligatorii prevăzute în hotărâre.9. Indicarea rezultatelor cantaririi şi a altor valori de cantarireIndicarea rezultatelor cantaririi şi a altor valori de cantarire trebuie să fie exactă, neambiguă şi neinselatoare, iar dispozitivul de indicare trebuie să permită o citire uşoară a indicatiei, în condiţii normale de utilizare.Denumirile şi simbolurile unităţilor de măsura prevăzute la pct. 1 sunt cele ale unităţilor legale de masa (cu completarea simbolului pentru caratul metric, respectiv ct). Indicarea rezultatului cantaririi trebuie să fie imposibila peste Max + 9e.Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicatiei se poate folosi numai temporar, iar tipărirea trebuie să fie oprită pe durata funcţionarii lui.Se pot afişa şi indicaţii secundare, cu condiţia ca acestea sa nu fie confundate cu indicaţiile primare.10. Tipărirea rezultatelor cantaririi şi a altor valori de cantarireRezultatele tipărite trebuie să fie corecte, identificate în mod corespunzător şi neambigue. Tipărirea trebuie să fie clara, lizibila, de nesters şi durabila.11. Reglarea la nivelAtunci când este cazul, aparatele vor fi prevăzute cu un dispozitiv de reglare la nivel şi cu un indicator de nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzătoare.12. Aducerea la zeroAparatele pot fi prevăzute cu dispozitive de aducere la zero. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi sa nu dea rezultate de măsurare incorecte.13. Dispozitive de ţara şi dispozitive de predeterminare a tareiAparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de ţara şi preselecţie a tarei. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi să asigure o cantarire neta corecta.Funcţionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie să asigure o determinare corecta a valorii nete calculate.14. Cerinţe adiţionale impuse aparatelor utilizate pentru vânzare directa către public, cu limita maxima de cantarire mai mica sau egala cu 100 kgAparatele utilizate pentru vânzare directa către public trebuie să afiseze toate informaţiile esenţiale despre operatia de cantarire şi, în cazul aparatelor care indica preţul, trebuie să îi indice clar clientului calculul preţului produsului pe care îl cumpara.Suma de plată, dacă este indicată, trebuie să fie exactă.Aparatele care calculează preţul trebuie să afiseze indicaţiile esenţiale într-un interval de timp suficient de lung pentru a i se permite clientului citirea lor corecta.Aparatele care calculează preţul pot efectua şi alte funcţii în afară cantaririi pe articol şi a calculării preţului, cu condiţia ca toate indicaţiile referitoare la ansamblul tranzacţiilor să fie imprimate clar, fără ambiguităţi şi să fie aranjate convenabil pe un bon sau pe o eticheta destinată clientului.Caracteristicile aparatelor nu trebuie să permită apariţia în mod direct sau indirect a unor indicaţii a căror interpretare nu este uşoară ori directa.Aparatele trebuie construite astfel încât să fie asigurată protecţia consumatorilor împotriva oricărei tranzacţii incorecte datorate proastei lor funcţionari.Nu sunt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicatiei.Dispozitivele suplimentare sunt admise numai dacă ele nu conduc la o utilizare frauduloasă.Aparatele similare cu cele utilizate în mod normal pentru vânzare directa către public, care nu satisfac cerinţele din aceasta secţiune, trebuie să aibă lângă afisaj o inscriptionare imposibil de sters: "Interzis pentru vânzare directa către public."15. Aparate pentru etichetarea preţuluiAparatele pentru etichetarea preţului trebuie să corespundă cerinţelor pentru aparatele de indicare a preţului, utilizate pentru vânzare directa către public, în măsura în care aceste cerinţe sunt aplicabile aparatelor respective. Nu se admite imprimarea unei etichete cu preţul dacă măsurarea se efectuează sub limita minima de cantarire.
   +  Anexa 2 MODULE DE EVALUARE A CONFORMITATII1. Examinarea CE de tip1.1. Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat verifica şi certifica faptul ca un aparat reprezentativ dintr-o producţie luată în considerare îndeplineşte cerinţele din hotărâre aplicabile acestuia.1.2. Solicitarea pentru examinarea de tip trebuie adresată de producător sau de către reprezentantul sau autorizat unui singur organism notificat, ales de el.Solicitarea trebuie să cuprindă: a) denumirea şi sediul producătorului, precum şi denumirea şi sediul reprezentantului autorizat, dacă solicitarea este facuta de acesta din urma; b) o declaraţie scrisă ca solicitarea nu a mai fost facuta şi altui organism notificat; c) documentaţia tehnica prevăzută la pct. 6.Solicitantul va pune la dispoziţie organismului notificat un aparat reprezentativ pentru producţia respectiva, denumit în continuare tip.1.3. Organismul notificat:1.3.1. examinează documentaţia tehnica şi verifica dacă tipul a fost fabricat în concordanta cu aceasta;1.3.2. stabileşte de comun acord cu solicitantul locul de desfăşurare a examinării şi/sau de efectuare a probelor;1.3.3. efectuează sau dispune să se efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale, atunci când standardele la care se face referire în art. 7 din hotărâre nu au fost aplicate;1.3.4. efectuează sau dispune să se efectueze examinarea şi/sau încercările corespunzătoare pentru a verifica dacă, atunci când producătorul a ales să aplice standardele prevăzute la art. 7 din hotărâre, acestea au fost aplicate efectiv, asigurând astfel conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.1.4. Când tipul îndeplineşte cerinţele din hotărâre, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să conţină concluziile examinării, condiţionari ale valabilităţii acesteia (dacă exista), date suficiente pentru identificarea tipului aprobat şi, dacă este necesar, o descriere a funcţionarii lui. Toate elementele tehnice relevante, ca de exemplu desene şi scheme de conexiuni, trebuie să fie anexate certificatului de examinare CE de tip.Certificatul are o perioadă de valabilitate de 10 ani de la data emiterii lui şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de 10 ani fiecare.În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, cum sunt modificările efectuate ca rezultat al aplicării unor tehnologii noi, valabilitatea certificatului poate fi limitată la o perioadă de 2 ani şi se poate extinde cu încă 3 ani.1.5. Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Industriei şi Resurselor şi statelor membre ale Uniunii Europene listele complete cuprinzând: a) solicitarile primite pentru examinarea CE de tip; b) certificatele de examinare CE de tip eliberate; c) cererile de examinare CE de tip refuzate; d) completările şi amendamentele referitoare la documente deja eliberate.Fiecare organism notificat trebuie să informeze de îndată Ministerul Industriei şi Resurselor şi statele membre ale Uniunii Europene despre retragerea certificatelor de examinare CE de tip. Ministerul Industriei şi Resurselor va pune aceste informaţii la dispoziţia organismelor pe care le-a notificat.1.6. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CE de tip, împreună cu anexele lor, la cerere.1.7. Solicitantul trebuie să informeze de îndată organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip despre orice modificare a tipului aprobat.În cazul în care modificările tipului aprobat influenţează conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute în hotărâre sau cu condiţiile de funcţionare prescrise ale aparatului respectiv, aceste modificări trebuie să primească o aprobare suplimentară de la organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare CE de tip. Aceasta aprobare suplimentară se acordă sub forma unei completări la certificatul de examinare CE de tip.2. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei)2.1. Declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) este procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2.2 asigura şi declara ca aparatele respective sunt conforme, când este cazul, cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să aplice pe fiecare aparat marcajul CE şi inscriptionarile prevăzute în anexa nr. 4 şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare a organismului notificat, responsabil pentru supravegherea CE prevăzută la pct. 2.4.2.2. Producătorul trebuie să aibă implementat în mod corespunzător un sistem al calităţii, asa cum se prevede la pct. 2.3, şi trebuie să se supună unei supravegheri CE, conform prevederilor pct. 2.4.2.3. Sistemul calităţii2.3.1. Producătorul trebuie să adreseze unui organism notificat o solicitare pentru aprobarea propriului sistem al calităţii. Aceasta solicitare va cuprinde: a) un angajament de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din aprobarea sistemului calităţii; b) un angajament de menţinere a sistemului calităţii aprobat, care să îi asigure în mod continuu adecvarea şi eficienta necesare.Producătorul trebuie să pună la dispoziţie organismului notificat toate informaţiile relevante, în special documentaţia sistemului calităţii şi documentaţia de proiectare a aparatului.2.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate, stabilite într-o maniera ordonată şi sistematica, sub forma regulilor, procedurilor şi instrucţiunilor scrise. Documentaţia acestui sistem al calităţii trebuie să asigure o înţelegere corecta a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor cu privire la calitate. Sistemul calităţii trebuie să conţină în special o descriere adecvată a următoarelor: a) obiectivele legate de calitate şi de structura organizatorică a societăţii comerciale, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii acesteia cu privire la calitatea produsului; b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi măsurile sistematice ce vor fi folosite; c) examinarile şi probele ce vor fi executate înainte, în timpul şi după fabricaţie şi frecventa cu care vor fi executate; d) mijloacele de supraveghere a realizării calităţii cerute a produsului şi a operabilitatii efective a sistemului calităţii.2.3.3. Organismul notificat trebuie să examineze şi sa evalueze sistemul calităţii pentru a determina dacă sunt respectate cerinţele prevăzute la pct. 2.3.2. Se considera conforme cu aceste cerinţe acele sisteme ale calităţii care implementeaza standardele armonizate corespunzătoare.Organismul notificat trebuie să comunice decizia sa producătorului şi sa informeze despre aceasta celelalte organisme notificate. Comunicarea către producător trebuie să conţină concluziile examinării şi, în eventualitatea refuzului, justificarea deciziei.2.3.4. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii despre orice reactualizare a acestuia, determinata de schimbările survenite datorită noilor tehnologii utilizate şi noilor concepţii de calitate sau altor cauze.2.3.5. Orice organism notificat care retrage aprobarea sistemului calităţii trebuie să informeze de îndată celelalte organisme notificate cu privire la aceasta decizie.2.4. Supravegherea CE2.4.1. Scopul supravegherii CE este să asigure ca producătorul îndeplineşte corespunzător obligaţiile ce decurg din aprobarea sistemului calităţii.2.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) documentaţia tehnica; c) înregistrările privind calitatea, de exemplu: rapoarte de inspecţie, date cu privire la încercări şi etalonari, rapoarte de calificare a personalului implicat şi altele asemenea.Organismul notificat are obligaţia să efectueze periodic audituri pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii; el va inainta producătorului un raport de audit.Organismul notificat poate întreprinde şi vizite inopinate la producător. În timpul acestor vizite organismul notificat poate efectua audituri complete sau parţiale. Organismul notificat trebuie să înainteze producătorului un raport cu privire la vizita efectuată sau, acolo unde este cazul, un raport de audit.2.4.3. Organismul notificat trebuie să se asigure ca producătorul menţine şi aplica sistemul calităţii aprobat.3. Verificarea CE a produsului3.1. Verificarea CE a produsului este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca aparatele care au fost verificate potrivit prevederilor pct. 3.3 sunt conforme, când este cazul, cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.3.2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestora.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare aparat şi sa întocmească în scris o declaraţie de conformitate.3.3. Organismul notificat trebuie să efectueze examinarile şi încercările necesare în scopul verificării conformitatii aparatului cu cerinţele din hotărâre, prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, conform prevederilor pct. 3.5.3.4. Pentru aparatele prevăzute la art. 8 alin. (2) din hotărâre, care nu se supun examinării CE de tip, documentaţia tehnica prevăzută la pct. 6 trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat, în cazul în care acesta o solicita.3.5. Verificarea prin controlul şi încercarea fiecărui aparat3.5.1. Fiecare aparat va fi examinat şi se vor efectua încercările corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele menţionate la art. 7 din hotărâre, sau încercări echivalente, în vederea verificării conformitatii aparatului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele din hotărâre aplicabile acestuia.3.5.2. Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului sau de identificare pe fiecare aparat a cărui conformitate cu cerinţele a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3.5.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.4. Verificarea CE a unităţii de produs4.1. Verificarea CE a unităţii de produs este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigura şi declara ca aparatul, proiectat special pentru o aplicaţie anume, pentru care s-a emis certificatul prevăzut la pct. 4.2, corespunde cerinţelor din hotărâre aplicabile acestuia.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CE pe aparat şi va întocmi în scris o declaraţie de conformitate.4.2. Organismul notificat va examina aparatul şi va efectua încercările necesare conform standardelor prevăzute la art. 7 din hotărâre sau va efectua încercări echivalente, pentru a garanta conformitatea cu cerinţele relevante din hotărâre.Organismul notificat va aplica sau va dispune aplicarea numărului sau de identificare pe aparatul a cărui conformitate cu cerinţele a fost stabilită şi va elabora în scris un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.4.3. Documentaţia tehnica referitoare la proiectarea aparatului, prevăzută la pct. 6, are scopul să permită evaluarea conformitatii cu cerinţele din hotărâre şi înţelegerea proiectării, fabricaţiei şi funcţionarii aparatului. Documentaţia tehnica trebuie să fie pusă la dispoziţie organismului notificat.4.4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza, la cerere, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.5. Prevederi comune5.1. Procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 pot fi făcute la locul de producţie sau în alte locuri diferite de locul în care se utilizează aparatul, dacă transportul la locul de utilizare nu necesita demontari ale aparatului, dacă punerea în funcţiune la locul de utilizare nu necesita asamblarea aparatului sau alte operaţiuni tehnice de instalare care pot afecta performanţele aparatului şi dacă valoarea constantei gravitationale la locul de punere în funcţiune este luată în considerare sau dacă performanţele aparatului sunt insensibile la variatia câmpului gravitational. În toate celelalte cazuri ele trebuie făcute la locul de utilizare a aparatului.5.2. Dacă performanţele aparatului sunt sensibile la variatiile câmpului gravitational, procedurile la care se face referire la pct. 5.1 pot fi aplicate în doua etape. Etapa a doua trebuie să cuprindă toate examinarile şi încercările care au rezultatele dependente de constanta câmpului gravitational, iar prima etapa trebuie să cuprindă toate celelalte examinari şi încercări. A doua etapa trebuie efectuată la locul de utilizare a aparatului. În acest caz, prin expresia la locul de utilizare a aparatului se înţelege în zona de camp gravitational de utilizare a aparatului.5.3.1. În cazul în care un producător a optat pentru realizarea în doua etape a uneia dintre procedurile menţionate la pct. 5.1 şi dacă aceste doua etape sunt efectuate de părţi diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii respective trebuie să aibă inscripţionat numărul de identificare a organismului notificat implicat în aceasta etapa.5.3.2. Partea care a executat prima etapa a procedurii trebuie să elibereze pentru fiecare aparat un certificat care să conţină datele necesare de identificare a acestuia şi sa specifice examinarile şi încercările pe care le-a efectuat.Partea care executa a doua etapa a procedurii trebuie să efectueze acele examinari şi încercări care nu au fost executate.Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va lua măsurile necesare pentru a putea furniza la cerere certificatele de conformitate eliberate de organismele notificate.5.3.3. Producătorul care a ales în prima etapa declararea CE de conformitate cu tipul (asigurarea calităţii producţiei) va putea utiliza fie aceeaşi procedura în etapa a doua, fie sa continue în etapa a doua cu procedura de verificare CE a produsului.5.3.4. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat la încheierea etapei a doua, împreună cu numărul de identificare a organismului notificat implicat în etapa a doua.6. Documentaţia tehnicaDocumentaţia tehnica a aparatului va conţine informaţii care să permită înţelegerea proiectului, fabricatia şi funcţionarea aparatului, precum şi efectuarea evaluării conformitatii aparatului cu cerinţele din hotărâre.Documentaţia tehnica va conţine următoarele documente necesare pentru evaluarea conformitatii: a) o descriere generală a tipului aparatului; b) proiecte de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme cu componente, subansambluri, circuite şi altele asemenea; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea proiectelor şi schemelor prevăzute la lit. b), incluzând modul de funcţionare a aparatului; d) o lista cuprinzând standardele prevăzute la art. 7 din hotărâre, aplicate în întregime sau parţial, şi descrierea soluţiei adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale atunci când aceste standarde nu au fost aplicate; e) rezultatele calculelor făcute la proiectare, rezultatele examinarilor şi altele asemenea; f) rapoarte de încercări; g) certificate de examinare CE de tip şi rezultatele încercărilor relevante ale aparatelor care conţin părţi identice cu cele din proiect.  +  Anexa 3 CRITERII MINIMEpentru recunoaşterea organismelorCriteriile minime aplicate de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru recunoaşterea organismelor care îndeplinesc atribuţiile privind procedurile prevăzute în art. 8 din hotărâre sunt următoarele:1. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să dispună de personalul, de mijloacele şi de echipamentele necesare.2. Personalul organismelor care solicită recunoaşterea trebuie să aibă competente tehnice şi sa dovedească integritate profesională.3. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să lucreze într-o maniera independenta faţă de orice medii şi grupuri sau faţă de orice persoane care au un interes direct ori indirect în domeniul aparatelor de cantarit cu funcţionare neautomata, cu privire la efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor şi supravegherea impusa de hotărâre.4. Personalul organismelor care solicită recunoaşterea trebuie să păstreze secretul profesional.5. Organismele care solicită recunoaşterea trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru cazul în care răspunderea nu revine statului potrivit legii.Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să verifice periodic îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 1 şi 2.  +  Anexa 4 MARCAJE ŞI INSCRIPTIONARI1. Aparatele care fac obiectul unei proceduri de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 21.1. Aceste aparate trebuie să aibă aplicate: a) - marcajul CE, care include simbolul CE asa cum este descris la pct. 1.6, urmat de ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat;- numărul/numerele de identificare a organismului/organismelor notificat/notificate care a/au făcut supravegherea CE sau verificarea CE.Marcajul menţionat mai sus şi inscriptionarile trebuie aplicate pe aparat distinct, grupate împreună; b) eticheta cu fond verde, de forma patrata, cu dimensiunile de cel puţin 12,5 mm x 12,5 mm, cu litera "M" imprimata în negru; c) următoarele inscriptionari:- numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul;- sigla sau denumirea producătorului;- clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între doua linii paralele orizontale unite prin doua jumătăţi de cerc;- limita maxima de cantarire sub forma Max...;- limita minima de cantarire sub forma Min...;- diviziunea de verificare sub forma e = ...;- ultimele doua cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE;şi în plus, când este cazul:- numărul seriei aparatului;- pentru aparatele construite din unităţi separate care se asambleaza, marca de identificare pe fiecare subansamblu;- diviziunea de verificare, dacă d < e, sub forma d = ...;- efectul maxim aditiv de ţara, sub forma T = + ...;- efectul maxim substractiv de ţara, dacă este diferit de Max, sub forma T = - ...;- valoarea diviziunii tarei, dacă este diferita de d, sub forma d(T) = ...;- sarcina limita (atunci când constructorul a prevăzut o limita mai mare decât Max + T), sub forma Lim = ...;- limitele particulare de temperatura, între care aparatul satisface condiţiile de buna funcţionare, sub forma ...°C/...°C;- raportul dintre receptoarele de greutăţi şi sarcina.1.2. Aparatele trebuie să aibă facilităţi corespunzătoare pentru aplicarea marcajului CE şi/sau aplicarea inscriptionarilor. Marcajul şi inscriptionarile trebuie aplicate astfel încât să fie imposibila îndepărtarea lor de pe aparat fără distrugerea acestora. Marcajul şi inscriptionarile trebuie să fie vizibile atunci când aparatul este în poziţia sa normală de funcţionare.1.3. Când se foloseşte o placuta cu inscriptionari, ea trebuie să permită sigilarea sa, cu excepţia cazului în care nu poate fi înlocuită fără a fi distrusa. Dacă placuta este sigilabila, trebuie să fie posibila aplicarea pe ea a unei mărci de control.1.4. Inscriptionarile Max, Min, e şi d trebuie, de asemenea, plasate lângă afisaj.1.5. Fiecare dispozitiv de măsurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcina, trebuie să aibă inscriptionarile referitoare la receptoarele de sarcina respective.1.6. Marcajul CE conţine initialele "CE" cu forma prezentată în figura următoare:CE1.6.1. În cazul în care marcajul trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.1.6.2. Diversele componente ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, dar aceasta nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.2. Alte aparateAparatele utilizate în aplicatiile prevăzute la art. 3 lit. B din hotărâre trebuie să aibă inscriptionate: a) sigla sau denumirea producătorului; b) limita maxima de cantarire, sub forma Max... .Aceste aparate nu trebuie să aibă eticheta la care se face referire la pct. 1.1 lit. b).3. Simbolul de utilizare restrictiva specificat la art. 11 din hotărâreSimbolul de utilizare restrictiva este reprezentat prin litera "M" colorata în negru, taiata de doua diagonale care se intersectează. Acest simbol este tipărit pe o eticheta cu fond roşu, de forma unui patrat cu laturile de cel puţin 25 mm x 25 mm.-------