ORDIN nr. 753 din 11 iunie 2003privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută, seria VAL 3 USD 2006
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 13 iunie 2003    În baza art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile Legii nr. 81/1999 privind datoria publică, ale art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în forma dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat, aprobată prin Legea nr. 792/2001,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de obligaţiuni de stat cu dobânda în valută, seria VAL 3 USD 2006, în suma de 100.000.000 dolari S.U.A., cu următoarele caracteristici
      SeriaData licitaţieiData emisiunii (data la care începe calculul dobânzii inclusiv)Numărul de zile până la scadenţăData scadenţei (data la care încetează calculul dobânzii exclusiv)
      VAL 3 USD 200613 iunie 200317 iunie 20031.09516 iunie 2006
     +  Articolul 2În funcţie de necesităţile de finanţare şi dobânda înregistrată la data licitaţiei Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul de a majoră sau micşora valoarea anunţată a emisiunii.  +  Articolul 3Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat cu dobânda în valută este de 10.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenţi.  +  Articolul 4Obligaţiunile de stat cu dobânda în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în forma dematerializată, şi pot fi cumpărate de către intermediarii pieţei primare, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice rezidente şi/sau nerezidente.  +  Articolul 5Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data de 13 iunie 2003, iar adjudecarea se va face după metoda preţului uniform.  +  Articolul 6Ofertele de cumpărare sunt competitive şi vor cuprinde numărul titlurilor de stat, valoarea nominală şi rata dobânzii; se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii.  +  Articolul 7Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României, agentul de plată, înregistrare şi transfer al Ministerului Finanţelor Publice, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.Stabilirea rezultatului licitaţiei va avea loc în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.  +  Articolul 8Dobânzile se vor calcula şi plati anual la datele de 16 iunie 2004, 16 iunie 2005 şi 16 iunie 2006 prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizaţi pe piaţa titlurilor de stat şi/sau ale băncilor deţinători înregistraţi, comunicate oficial de către aceştia Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterioare datei plăţii cuponului.Dobânda se va determina conform formulei:          N x r x z   D = ──────────────── ,       365 sau 366în care:D = valoarea dobânzii;N = valoarea nominală totală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută deţinute;r = rata dobânzii (exprimată cu doua zecimale);z = numărul zilelor pentru care se calculează dobânda;366 zile = an bisect.Pentru respectarea perioadelor de deţinere de către Ministerul Finanţelor Publice a contravalorii obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută emise, de 1.095 de zile, în situaţia în care datele decontării sau datele scadentei capitalului şi dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plăţile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.  +  Articolul 9Plata obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat şi/sau de către băncile deţinători înregistraţi, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Naţionale a României deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută adjudecate.În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plati o dobânda de penalizare la nivelul ratei dobânzii de licitaţie adjudecate, plus doua puncte procentuale.  +  Articolul 10Răscumpărarea obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută se va efectua la scadenta, conform datei prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizaţi şi/sau ale băncilor deţinători înregistraţi, comunicate oficial Băncii Naţionale a României cu cel puţin două zile lucrătoare anterioare datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută exprimate în dolari S.U.A.  +  Articolul 11Nu sunt admise rascumpararile în avans.  +  Articolul 12Obligaţiunile de stat cu dobânda în valută sunt negociabile pe piaţa secundară.Proprietatea acestora va fi înregistrată conform reglementărilor în vigoare privind operaţiunile cu titluri de stat, după caz, în registrul principal menţinut la nivelul Băncii Naţionale a României sau în registrul secundar menţinut de către intermediarii pieţei titlurilor de stat, înregistrări care garantează deţinătorului dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat.  +  Articolul 13Tranzacţionarea obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută pe piaţa secundară nu va fi permisă în ultimele doua zile lucrătoare anterioare datei scadentei.  +  Articolul 14Regimul fiscal al obligaţiunilor de stat cu dobânda în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 11 iunie 2003.Nr. 753.─────────────────