LEGE nr. 249 din 10 iunie 2003pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La capitolul III, secţiunea a 3-a, după articolul 21 se introduce litera C cu articolele 21^1- 21^3 cu următorul cuprins:"C. Procedura concesionarii prin atribuire directaArt. 21^1. - (1) Terenurile cu destinaţie agricolă, care nu fac parte din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1), vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implica necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă, astfel cum este definit la art. 2 alin. (2). (2) Pentru capacitatile de producţie din zootehnie, suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă atribuită direct prin concesionare se stabileşte în funcţie de efectivul mediu de animale deţinut şi de capacitatea de exploatare. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active de la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau aflate permanent sub luciu de apa. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul bunurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, ingrasarii şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările ulterioare.Art. 21^2. - Concesionarea prin atribuire directa se face pe perioada existenţei mijlocului fix sau a activului, dar nu mai mult de 49 de ani.Art. 21^3. - În cazul procedurii de concesionare prin atribuire directa, nivelul redeventei se aproba de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 10 iunie 2003.Nr. 249.────────────────