ORDIN nr. 322 din 29 mai 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii ascensoarelor
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 iunie 2003    În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a ascensoarelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii ascensoarelor, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Comisia de recunoaştere a organismelor care realizează evaluarea conformitatii ascensoarelor, denumita în continuare Comisia de recunoaştere, care funcţionează în cadrul Direcţiei generale politica industriala. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Componenta nominală a Comisiei de recunoaştere este prevăzută în anexa nr. 3*).  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Se abroga Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 396/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 17 septembrie 2002, şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 459/2002, prin care se constituie Comisia de desemnare şi se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------ Notă *) Anexa nr. 3 se pune la dispoziţie instituţiilor interesate.p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 322.  +  Anexa 1NORMA 29/05/2003  +  Anexa 2REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de recunoaştere1. Comisia de recunoaştere, denumita în continuare comisie, funcţionează în cadrul Direcţiei generale politica industriala şi are componenta redata în anexa nr. 3.2. Comisia are următoarele atribuţii principale:- recunoaşterea organismelor care realizează evaluarea conformitatii ascensoarelor şi eliberarea certificatului de recunoaştere;- supravegherea periodică a organismului desemnat.3. Convocarea comisiei se face ori de câte ori este necesar de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.4. Convocarea va fi însoţită de ordinea de zi.5. Comisia este legal întrunită dacă sunt prezenţi cel puţin 4 membri.6. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenţi.7. Comisia analizează cererea de recunoaştere şi desemnare şi documentele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 şi poate decide privind efectuarea unor vizite de verificare la sediul şi în spaţiile de încercare ale solicitantului, acţiuni în urma cărora ia decizia de acceptare sau de respingere a solicitării de recunoaştere şi desemnare.8. Deciziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal înscris într-un registru unic gestionat de comisie.9. În termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de recunoaştere, comisia solicita înscrierea organismului care a obţinut desemnarea în Registrul organismelor recunoscute sau solicita atribuirea numărului de identificare la Comisia Europeană pentru organismele pe care le-a recunoscut.10. Până la intrarea în vigoare a PECA pentru domeniul ascensoare, comisia propune spre aprobare ministrului industriei şi resurselor lista organismelor recunoscute. Lista organismelor recunoscute va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 439/2003.11. Modificarea sau completarea prezentului regulament de organizare şi funcţionare se face la cererea preşedintelui sau a majorităţii membrilor şi se aproba prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi--------------