HOTĂRÂRE nr. 631 din 29 mai 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 11 iunie 2003    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care conduce şi îndrumă un grup de turişti sau vizitatori, oferind explicaţiile necesare referitoare la locurile vizitate, şi care asigura desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic contractat. (2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi de cei ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, în vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi. (3) Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă poseda un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de învăţământ Turistic (C.N.l.T.) sau la alte instituţii autorizate din România. (4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă poseda un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza documentelor doveditoare ale calificarilor profesionale obţinute la instituţii autorizate din statele de provenienţă sau în baza documentelor doveditoare ale experienţei profesionale, emise de aceste state."2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul ghizilor străini care vin în România ca insotitori ai grupurilor de turişti din alte tari."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul turismului,Dan Matei AgathonMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuBucureşti, 29 mai 2003.Nr. 631.──────────────────